มคอ. ภาคเรียนที่ 1/2560

ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มคอ. 3 มคอ. 5
1 SWU 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for communication)
3(3-0-6)  
2 SWU 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
(English for Effective Communication 1)
3(2-2-5)  
3 SWU 131 ลีลาศ
(Social Dance)
1(0-2-1)  
4 SWU 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
(Personal Fitness)
1(0-2-1)  
5 SWU 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
(Jogging for Health)
1(0-2-1)  
6 SWU 134 โยคะ
(Yoga)
1(0-2-1)  
7 SWU 135 ว่ายน้ำ
(Swimming)
1(0-2-1)  
8 SWU 136 แบดมินตัน
(Badminton)
1(0-2-1)  
9 SWU 137 เทนนิส
(Tennis)
1(0-2-1)  
10 SWU 138 กอล์ฟ
(Golf)
1(0-2-1)  
11 SWU 139 การฝึกโดยการใช้น้ำหนัก
(Weight Training)
1(0-2-1)  
12 SWU 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล
(Life in a Digital World)
3(3-0-6)  
13 SWU 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
(Science for life quality development and environment)
3(2-2-5)  
14 SWU 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
(General Education for Human Development)
3(3-0-6)  
15 SWU 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
(Human in Learning Society)
2(2-0-4)  
16 SWU 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม
(Digital Technology and Society Trends)
2(1-2-3)  
17 SWU 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
(Mathematics in Daily Life)
3(3-0-6)  
18 SWU 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
(Personal Financial Management)
3(3-0-6)  
19 SWU 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
(Science for Better Life and Environment)
3(3-0-6)  
20 SWU 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
(Aesthetics for Life)
3(2-2-5)  
21 SWU 253 สุนทรียสนทนา
(Dialogue)
2(1-2-3)  
22 SWU 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
(Art and Creativity)
2(1-2-3)  
23 SWU 256 การอ่านเพื่อชีวิต
(Reading for Life)
2(2-0-4)  
24 SWU 258 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ
(Arts of Speaking and Presentation)
2(2-0-4)  
25 SWU 261 พลเมืองวิวัฒน์
(Active Citizens)
3(3-0-6)  
26 SWU 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)
3(2-2-5)  
27 SWU 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม
(Man, Reasoning and Ethics)
3(2-2-5)  
28 SWU 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
(Art and Creativity)
3(2-2-5)  
29 SWU 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
(Creative Activities for Life and Social Development)
2(1-2-3)  
30 SWU 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
(Economies in Globalization)
3(2-2-5)  
31 SWU 365 หลักการจัดการสมัยใหม่
(Principles of Modern Management)
3(2-2-5)  
32 SWU 366 จิตวิทยาสังคม
(Social Psychology)
3(2-2-5)  
33 SWU 371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
(Creativity, Innovation and Technology)
3(2-2-5)  
34 SWU 374 สัมมาชีพชุมชน
(Ethical Careers for Community)
3(2-2-5)