ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 | เวลา 09.26 น.  
    EN

 

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จนถึงปัจจุบัน)
   
            รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช ,SFHEA

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
   chanutp@g.swu.ac.th
   
   
   
         
         
หัวหน้าสาขาศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts)   (ปัจจุบัน)
         
    รศ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว ,SFHEA

  
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  kamolwan@g.swu.ac.th
 
         
         
         
         
บุคลากรประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ สายวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
         
        รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ ,FHEA

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  thongchaika@g.swu.ac.th
          รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช ,SFHEA

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  chanutp@g.swu.ac.th
         
         
        รศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  tnomsak@g.swu.ac.th
          รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ,SFHEA

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  thanital@g.swu.ac.th
         
         
        ผศ.ดร.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  patchareep@g.swu.ac.th
          ผศ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ ,FHEA

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  supatraa@g.swu.ac.th
         
         
        ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ ,FHEA

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  kankanit@g.swu.ac.th
          อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

  watcharapongs@g.swu.ac.th
         
         
        อ.ภานุวัฒน์ บุตรเรียง

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  panuwat@g.swu.ac.th
          อ.ดร.ขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  kwankanit@g.swu.ac.th
         
         
        อ.ดร.มาลินี ลีโทชวลิต

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  malineel@g.swu.ac.th
          อ.ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ์ ,SFHEA

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  soontaree@g.swu.ac.th
         
         
        อ.ดร.ชุติมา ศรีสุข

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  chutimasris@g.swu.ac.th
          อ.ดร.อรรคพล วณิกสัมบัน

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  akapon@g.swu.ac.th
         
         
        อ.ดร.ชุติกร นพรัตน์

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  chutikorn@g.swu.ac.th
          อ.ดร.ศักดิพงศ์ พันธ์ไผ่

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  sakdiphongp@g.swu.ac.th
         
         
         
         
         
         
หัวหน้าสาขาศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts)   (ปัจจุบัน)
         
    รศ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว ,SFHEA

  
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  kamolwan@g.swu.ac.th
         
         
         
         
บุคลากรประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ สายวิชาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 
         
รศ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว ,SFHEA

  
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  kamolwan@g.swu.ac.th
 
        รศ.ดร.กาญจนา ต้นโพธิ์

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  kanchana@g.swu.ac.th
         
         
          รศ.ดร.วิชุดา สาธิตพร

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  wichudas@g.swu.ac.th
 
          อ.ดร.ธรรมนูญ สะเทือนไพร

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  thammanoons@g.swu.ac.th
         
         
          อ.ดร.ณัชวดี จันทร์ฟอง

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  natchavadee@g.swu.ac.th
            อ.อาจารีย์ ช่างประดับ

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  ajareecha@g.swu.ac.th
         
         
          อ.ดร.เพ็ญวิษา วัฒนปรีชานนท์

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  penvisa@g.swu.ac.th
 
          อ.ดร.วรสรณ์ เนตรทิพย์

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  worasorn@g.swu.ac.th
         
         
          อ.ดร.เมทินี ทนงกิจ ,SFHEA

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  metineet@g.swu.ac.th
 
          อ.ดร.นันทพร ศรจิตติ

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  nantaporn@g.swu.ac.th
         
         
          อ.ดร.รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์ ,FHEA

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  ronnayut@g.swu.ac.th
 
          อ.ดร.จิตสุภา กิติผดุง ,FHEA

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  jitsupak@g.swu.ac.th
         
         
          อ.ดร.สิริรัตน์ จรรยารัตน์

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  siriratj@g.swu.ac.th
 
          อ.ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์ ,FHEA

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  napattararat@g.swu.ac.th
         
         
          อ.ดร.ปิยะ บูชา

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  piyab@g.swu.ac.th
 
          อ.ดร.สุทธิพงศ์ วรอุไร

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  suttipongw@g.swu.ac.th
         
         
          อ.ดร.สราวุฒิ ตรีศรี

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  sarawutt@g.swu.ac.th
            อ.ดร.ฐิญาณา สุภัทรชยาภูมิ

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  tiarna@g.swu.ac.th
         
         
          อ.ดร.ทิพวรรณ เดชสงค์

  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  tippawand@g.swu.ac.th
     
         
         
         
         
       
       
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2568)
       
น.ส.ประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย

   ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  prapanrat@g.swu.ac.th
   
       
       
       
       
 
นักวิชาการศึกษา
 
       
หัวหน้างานงานบริการการศึกษา
น.ส.เกศราภรณ์ เขียวรอด

   ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  gedsaraporn@g.swu.ac.th

           น.ส.สุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย

   ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  sudruthai@g.swu.ac.th
       
       
             นายกิตติ์ธนัตถ์ ยาไธสงกรณ์

   ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  puttinun@g.swu.ac.th
             น.ส.ยุวรัตน์ แตงน้อย

   ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  yuwarat@g.swu.ac.th
       
       
             น.ส.สาริสา เรืองศรี

   ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  sarisar@g.swu.ac.th
             น.ส.ชนมน ชูมาปาน

   ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  chanamon@g.swu.ac.th
       
       
             น.ส.ปริยานุช ประเสริฐสิริกุล

   ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  pariyanuch@g.swu.ac.th
             น.ส.ชุติกาญจน์ เหมวัน

   ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  chutikarnh@g.swu.ac.th
       
       
             น.ส.ณัฐวดี ไทยง้วน

   ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  natthawadeet@g.swu.ac.th
             นายสุเมธ โอสถานนท์

   ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  sumateo@g.swu.ac.th
       
       
             นางจุฬาภรณ์ สมตน

   ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  chulaporns@g.swu.ac.th
             นายเจริญศักดิ์ ชินธกูลนิมิตร

   ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  charoensak@g.swu.ac.th
       
       
       
       
 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 
       
หัวหน้างานสื่อและสารสนเทศ
น.ส.จาริณี มาเวหา


   ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  jarineem@g.swu.ac.th
   
       
       
       
       
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
       
             น.ส.สิริพันธุ์ พงศ์ประยูร

   ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  siriphan@g.swu.ac.th
   
       
       
       
       
 
นักจัดการงานทั่วไป
 
       

           น.ส.ประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย
           นักจัดการงานทั่วไป (ชำนาญการ)

   ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  prapanrat@g.swu.ac.th
           นางธัญพร ขุนเศรษฐี
           นักจัดการงานทั่วไป (ชำนาญการ)


   ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  tunyapornk@g.swu.ac.th
       
       
             น.ส.พรพัชร์ รอดเงิน

   ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  pornpatch@g.swu.ac.th
               นายจุลดิศ สุรบถโสภณ

   ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  juladis@g.swu.ac.th
       
       
       
       
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
       
             น.ส.มติมนต์ วงศ์กุลลักษณ์

   ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  matimon@g.swu.ac.th
          น.ส.พัชมณฑ์ ตั้งพงศ์ไพศาล
          นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)

   ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  patchamon@g.swu.ac.th
       
       
       
       
 
นักวิชาการพัสดุ
 
       
       น.ส.จินตนา โกมลกิตติกานต์
       
นักวิชาการพัสดุ (ชำนาญการ)

   ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  jintanako@g.swu.ac.th
             นายวรวุฒิ สหะชัย

   ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  worawoot@g.swu.ac.th
       
       

 

เผยแพร่เนื้อหาเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 | เวลา 16.29 น.  
    EN