เว็บไซต์รายวิชา SWU
"ใช้ GAFE Mail ในการเข้าสู่ระบบเท่านั้น"

 
 

► รหัสวิชา 1XX   |   รหัสวิชา 2XX   |   รหัสวิชา 3XX

 
 
 
 
►► ►►


ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
3(3-0-6) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

 ภาคเรียนที่ 1 (องค์รักษ์ และประสานมิตร)
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2 (องค์รักษ์ และประสานมิตร)

►►►► ►►


ชีวิตในโลกดิจิทัล
(Life in a Digital World)
3(3-0-6) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560

กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)

 ภาคเรียนที่ 1 (องค์รักษ์ และประสานมิตร)
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2 (องค์รักษ์ และประสานมิตร)

►►
         
 
         
 
 

 

 
 
 
 
►► ►►


การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
(General Education for Human Development)
3(3-0-6) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 ภาคเรียนที่ 1 (องค์รักษ์ และประสานมิตร)
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2

►►►► ►►


มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
(Human in Learning Society)
2(2-0-4) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2560

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 ภาคเรียนที่ 1 (ประสานมิตร) *ปีการศึกษา 2563 ไม่เปิด
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2 (องค์รักษ์ และประสานมิตร)

►►
         
 
         
 
 

 


► รหัสวิชา 1XX   |   รหัสวิชา 2XX   |   รหัสวิชา 3XXกรณี นิสิตต้องการติดต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานรายวิชา [กรุณาคลิก]