เว็บไซต์รายวิชา SWU
เข้าสู่ระบบด้วย Microsoft Account

Download เอกสารด้วย Microsoft Account (@m.swu.ac.th )

 
 

► รหัสวิชา 1XX   |   รหัสวิชา 2XX   |   รหัสวิชา 3XX

 
 
 
 
►► ►►


ชีวิตในโลกดิจิทัล
(Life in a Digital World)
3(3-0-6)
เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560
วิชาบังคับ กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี)

 ภาคเรียนที่ 1 (Section B01)
 Nottingham
 ภาคเรียนที่ 2

►►►► ►►


การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
(General Education for Human Development)
3(3-0-6)
เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560
วิชาบังคับ กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 ภาคเรียนที่ 1 (หลักสูตรทั่วไป, หลักสูตรนานาชาติ)
     Section B01
 Nottingham
 ภาคเรียนที่ 2

►►
 
 
    
 
 

 

 
 
 
 
►► ►►


มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
(Human in learning society)
2(2-0-4)
เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2560

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560
วิชาบังคับ กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 ภาคเรียนที่ 1 (Section B01)
 Nottingham
 ภาคเรียนที่ 2

►►►► ►►


การเรียนรู้สู่โลกในศตวรรษที่ 21
(Learning to the World of 21st Century)
3(2-2-5)
เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2565

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2565
วิชาบังคับ ชุดวิชาการเรียนรู้และการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
(Learning and Communicating in the 21st Century)

 ภาคเรียนที่ 1 (หลักสูตรทั่วไป, หลักสูตรนานาชาติ)
 Nottingham
 ภาคเรียนที่ 2

►►
    
 
    
 
 

 

 
 
 
 
►► ►►


การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
3(2-2-5)
เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2565

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2565
วิชาบังคับ ชุดวิชาการเรียนรู้และการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
(Learning and Communicating in the 21st Century)

 ภาคเรียนที่ 1 (หลักสูตรทั่วไป, หลักสูตรนานาชาติ)
 Nottingham
 ภาคเรียนที่ 2

►►►► ►►


พลเมืองสร้างสรรค์สังคม
(Creative Citizen for Society)
3(2-2-5)
เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2565

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2565
วิชาบังคับ ชุดวิชา มศว เพื่อสังคม (SWU for Society)

 ภาคเรียนที่ 1 (หลักสูตรทั่วไป)
 Nottingham
 ภาคเรียนที่ 2 (หลักสูตรทั่วไป, หลักสูตรนานาชาติ)

►►
    
 
    
 
 

 

 
 
 
 
►► ►►


ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
(Science and Art of Sustainable Social Development)
3(2-2-5)
เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2565

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2565
วิชาบังคับ ชุดวิชา มศว เพื่อสังคม (SWU for Society)

 ภาคเรียนที่ 1 (หลักสูตรทั่วไป)
 Nottingham
 ภาคเรียนที่ 2 (หลักสูตรทั่วไป, หลักสูตรนานาชาติ)

►►►► ►►


การพูดและการนำเสนองานเพื่ออาชีพ
(Speaking and Presentation for Careers)
3(2-2-5)
เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2565

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2565
วิชาบังคับ ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการทำงานและการเป็นผู้ประกอบการ
(Enhancement of Work Skills and Entrepreneurship)

 ภาคเรียนที่ 1
 Nottingham
 ภาคเรียนที่ 2 (หลักสูตรทั่วไป)

►►
    
 
      
 
 

 

 
 
 
 
 
►► ►►


การเตรียมพร้อมสู่การทำงานและการเป็นผู้ประกอบการ
(Preparation for Working and Entrepreneurship)
3(2-2-5)
เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2565

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2565
วิชาบังคับ ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการทำงานและการเป็นผู้ประกอบการ
(Enhancement of Work Skills and Entrepreneurship)

 ภาคเรียนที่ 1
 Nottingham
 ภาคเรียนที่ 2 (หลักสูตรทั่วไป)

►►►► ►►วิชาบังคับ ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการทำงานและการเป็นผู้ประกอบการ

►►
      
 
 
 
 

 


► รหัสวิชา 1XX   |   รหัสวิชา 2XX   |   รหัสวิชา 3XXกรณี นิสิตต้องการติดต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานรายวิชา [กรุณาคลิก]