เว็บไซต์รายวิชา SWU ปีการศึกษา 2562
"ใช้ GAFE Mail ในการเข้าสู่ระบบเท่านั้น"

 
 

► รหัสวิชา 1XX   |   รหัสวิชา 2XX   |   รหัสวิชา 3XX

เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 - 2 (องค์รักษ์ และประสานมิตร) และ Nottingham (ประสานมิตร)
เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 111 | Course syllabus
3(3-0-6)
     
  SWU 111  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
  (Thai for Communication) [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร]  
       
  ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ  

 

 
 
เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 - 2 (องค์รักษ์ และประสานมิตร) และ Nottingham (ประสานมิตร)
เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 141 | Course syllabus
3(3-0-6)
     
  SWU 141  ชีวิตในโลกดิจิทัล  
  (Life in a Digital World)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)]  
     
  ศึกษาความสำคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การประเมิน สื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนวทางการป้องกัน การนำเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี  

 

 
 
  เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 (องค์รักษ์ และประสานมิตร) และ Nottingham (ประสานมิตร)
เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 151 | Course syllabus
3(3-0-6)
 
     
SWU 151  การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
  (General Education for Human Development)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]  
       
  ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสำคัญและแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ  

 

 
 
เปิดสอนภาคเรียนที่ 2 (องค์รักษ์ และประสานมิตร) และ Nottingham (ประสานมิตร)
เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2560
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 161 | Course syllabus
2(2-0-4)
       
  SWU 161  มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
(Human in Learning Society)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้
 

 


► รหัสวิชา 1XX   |   รหัสวิชา 2XX   |   รหัสวิชา 3XXกรณี นิสิตต้องการติดต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานรายวิชา [กรุณาคลิก]