ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อ 9 พฤษภาคม 2565 | เวลา 10.46 น.  


 


 

    ►►      
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวฝ่ายอาคารสถานที่    
 
ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
(ภายใต้การดูแลของสำนักฯ)
สามารถแจ้งความประสงค์
ผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์
ได้
ที่นี่
   
บุคลากรของสำนักฯ
สามารถแจ้งความประสงค์
จองห้องเรียน - ห้องประชุม
แบบออนไลน์ได้
ที่นี่
สามารถติดต่อสอบถาม
เกี่ยวกับห้องเรียน - ห้องประชุม
ได้ที่ 
LINE
 
       
             
             

 


ข้อมูลสำหรับบุคลากร  |  แบบฟอร์ม  |  ส่วนกลาง มศว

 

    ระบบสารสนเทศ มศว
<
     ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (SWU e-Meeting)
     ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (SWU SARABAN)
     ระบบเงินเดือนพนักงาน สลิปเงินเดือน (SWU ESS: SWU Employee Self Services)
     ระบบลงทะเบียนนิสิต - ตารางสอน - บันทึกคะแนน/เกรด (เว็บ SUPREME)
>    ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS: Human Resource Information System)
     ระบบติดตามสถานะการขอตำแหน่งทางวิชาการ (HURIS: Human Resource Information System)
     เว็บไซต์สื่ออัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เว็บ SWU Unity)
     เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University)    
     เว็บไซต์มาตรการป้องกัน COVID-19 มศว    
     หนังสือเวียนบนเว็บไซต์ มศว [วิธีการเข้าสู่ระบบ คือ เว็บไซต์ มศว https://swu.ac.th >> เมนูอาจารย์และบุคลากร >> หนังสือเวียนเว็บไซต์]
           
    ระบบสารสนเทศ สำนักฯ    
     ระบบสารสนเทศจดหมายเวียน (ILC Announcement)    
     ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ILC SARABAN)    
     ระบบเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้     
           
           
           

free counter
จำนวนผู้เข้าชม