ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 | เวลา 16.04 น.
 


เว็บไซต์ และระบบสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 

 

* โปรดใช้ GAFE Mail ในการเข้าสู่ระบบ

        

 

 

           
           
    ส่วนกลาง มศว    
           
           
    เว็บไซต์    
    >> เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
>   >> เว็บไซต์ในการรวบรวมสื่ออัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ < <
           
           
    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย    
    >>> พระราชบัญญัติ มศว พ.ศ. 2559    
           
           
    ข้อบังคับ    
    เรื่อง การบริหารสถาบัน สำนักและส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า    
    >>> การบริหารสถาบัน สำนักและส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561  
    >> การบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ย. 2561  
    >> การบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออื่น ที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2559  
           
    เรื่อง การบริหารงานบุคคล    
    >>> การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561    
    >>> การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ค. 2561    
    >>> การบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.พ. 2560    
    >>> การบริหารงานบุคคล (ฉบับรวมฉบับที่ 2 - 4) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 23 ม.ค. 2562    
    >>> การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 2559    
    >>> การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ค. 2559    
           
    เรื่อง การใช้คำนำหน้านามและการใช้อักษรย่อคำนำหน้านาม    
    >>> การใช้คำนำหน้านามและการใช้อักษรย่อคำนำหน้านาม สำหรับตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 11 ม.ค. 2560
           
    เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากร    
    >>> จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561  
    >>> จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 2560    
           
    เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ    
    >>> การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561  
    >>> การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 ต.ค. 2561    
    >>> การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 ต.ค. 2561    
    >>> การแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ค. 2559    
           
           
    ประกาศ    
    เรื่อง การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของส่วนงานและหน่วยงานภายนอก    
    >>> การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของส่วนงานและหน่วยงานภายนอก ประกาศ ณ วันที่ 28 พ.ค. 2562    
           
    เรื่อง การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย    
    >>> การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559    
           
    เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
    >>> การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 6 ธ.ค. 2560  
    >>> การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 6 ก.ย. 2560  
    >>> การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2559  
    >>> การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ค. 2559    
           
    เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน    
    >>> การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 ต.ค. 2561    
    >>> การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ค. 2561  
    >>> การแบ่งส่วนงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 18 ส.ค. 2560    
    >>> การแบ่งส่วนงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 18 ส.ค. 2560    
    >>> ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับการแบ่งงานภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 11 พ.ค. 2560  
    >>> การแบ่งส่วนงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ย. 2559    
           
    เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย    
    >>> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
    >>> คู่มือการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มศว 2560 (ฉบับปรับปรุงกันยายน 2561) พ.ศ. 2560    
    >>> แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย มศว 2561 (และข้อตกลงการปฏิบัติงาน 7 ตำแหน่งกลางของพนักงานสายปฏิบัติการ) พ.ศ. 2561
    >>> มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 52 ตำแหน่ง กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มประเภททั่วไป พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2561
           

แบบฟอร์ม และขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ (ILC e-Form Portal)
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

 

* โปรดใช้ GAFE Mail ในการเข้าสู่ระบบ

        

    

    

    

        

        

Hit Web Stats
จำนวนผู้เข้าชม