ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 | เวลา 15.58 น.  


 


 

    ►► เชื่อมโยง Link Site เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 | เวลา 11.07 น.    
ข่าวประชาสัมพันธ์   EPERSONAL งานบริหารและธุรการ  
 
ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
(ภายใต้การดูแลของสำนักฯ)
สามารถแจ้งความประสงค์
ผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์
ได้
ที่นี่
   
 
   
         
        เชื่อมโยง Link Site เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 | เวลา 09.45 น.    
             

 


ข้อมูลสำหรับบุคลากร  |  แบบฟอร์ม  |  ส่วนกลาง มศว

     
  ระบบสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
     
  ระบบเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง สำนักฯ

 

  ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     
  ข่าวและกิจกรรม มศว (SWU News & Events)
  คลังสารสนเทศดิจิทัล ผลงานบุคลากร และนิสิต มศว (Srinakharinwirot University Institutional Repository: SWU IR)
  บริการบัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายบัวศรี (เครือข่ายบัวศรี: Buasri ID)
  บริการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และการใช้งานบริการต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ มศว (SWUCC Helpdesk)
  มศว ในสื่อ (News Clips Online)
  ระบบ VPN ของ มศว (เครือข่ายส่วนตัวเสมือนภายใน)
  ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มศว (SWU e-Meeting)
  ระบบการยืนยันตัวตน มศว (I-Pass)
  ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ มศว (Memorandum of understanding Srinakharinwirot University: SWU e-MOU Portal)
  ระบบติดตามยุทธศาสตร์ มศว (SWU-SAP)
  ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มศว (Srinakharinwirot University Online Teaching: SWU Moodle)
  ระบบบริหารข้อมูลส่วนบุคคล มศว (Employee Self Services Srinakharinwirot University: SWU ESS)
  ระบบบริหารจัดการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มศว (SWU supports the Sustainable Development Goals: SDGs)
  ระบบบัญชีผู้ใช้งานของ มศว (SWU Account)
  ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ มศว (e-Form Portal)
  ระบบประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มศว (e-Procurement)
  ระบบพิมพ์ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ มศว (e-Payroll)
  ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ มศว (Register Online for SWU Train System: e-Training)
  ระบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติ ประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ มศว (SWU BSC)
  ระบบเรียนรู้ออนไลน์ มศว (SWU Learning Center: SWU SLC)
  ระบบลงทะเบียนนิสิต - ตารางสอน - บันทึกคะแนน/เกรด มศว (SUPREME2019)
  ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล มศว (Human Resources Information System: HURIS)
  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มศว (E-Saraban)
  ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มศว (e-Document Portal)
  เว็บไซต์การจัดการความรู้ มศว (SWU Knowledge Management)
  เว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยง มศว (SWU Risk Management)
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University)
  เว็บไซต์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มศว
  เว็บไซต์สื่ออัตลักษณ์ มศว (SWU Unity)
  เว็บไซต์หนังสือเวียน มศว
     

 

free counter
จำนวนผู้เข้าชม