ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 | เวลา 01.39 น.  
    EN

 

นิสิตสามารถติดต่อผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อขอคำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไปได้ที่ อีเมลด้านล่าง หรือ ทางเพจ GenEd SWU รายละเอียดดังต่อไปนี้

ปีการศึกษา 2565

 

 

 

ช่องทางติตต่อ

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศว 192 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  ช่องทางติดต่อ

        น.ส.ชนมน ชูมาปาน
  chanamon@g.swu.ac.th
  เพจ GenEd SWU
       
       
       
       
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล
มศว 198 การเตรียมพร้อมสู่การทำงานและการเป็นผู้ประกอบการ
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
  ช่องทางติดต่อ

        น.ส.ชุติกาญจน์ เหมวัน
  chutikarnh@g.swu.ac.th
  เพจ GenEd SWU
       
       
       
       
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว 195 พลเมืองสร้างสรรค์สังคม
มศว 198 การเตรียมพร้อมสู่การทำงานและการเป็นผู้ประกอบการ
  ช่องทางติดต่อ

        น.ส.สาริสา เรืองศรี
  sarisar@g.swu.ac.th
  เพจ GenEd SWU
       
       
       
       
มศว 191 การเรียนรู้สู่โลกในศตวรรษที่ 21
มศว 195 พลเมืองสร้างสรรค์สังคม
มศว 196 ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่
มศว 291 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
มศว 292 วิทยาศาสตร์ กุญแจสู่การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
มศว 342 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน
  ช่องทางติดต่อ

        น.ส.ณัฐวดี ไทยง้วน
  natthawadeet@g.swu.ac.th
  เพจ GenEd SWU
       
       
       
       
มศว 191 การเรียนรู้สู่โลกในศตวรรษที่ 21
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดำเนินชีวิต
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน
  ช่องทางติดต่อ

        นางจุฬาภรณ์ สมตน
  chulaporns@g.swu.ac.th
  เพจ GenEd SWU
       
       
       
       
มศว 197 การพูดและการนำเสนองานเพื่ออาชีพ
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
มศว 253 สุนทรียสนทนา
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
  ช่องทางติดต่อ

        นายพุฒินันท์ ยาไธสง
  puttinun@g.swu.ac.th
  เพจ GenEd SWU
       
       
       
       
มศว 197 การพูดและการนำเสนองานเพื่ออาชีพ
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
มศว 293 การปรับตัวในสังคมพลวัต
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
  ช่องทางติดต่อ

        น.ส.สุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย
  sudruthai@g.swu.ac.th
  เพจ GenEd SWU
       
       
       
       
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
มศว 292 วิทยาศาสตร์ กุญแจสู่การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
  ช่องทางติดต่อ

        น.ส.ยุวรัตน์ แตงน้อย
  yuwarat@g.swu.ac.th
  เพจ GenEd SWU
       
       
       
       
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม   ช่องทางติดต่อ

        น.ส.เกศราภรณ์ เขียวรอด
  gedsaraporn@g.swu.ac.th
  เพจ GenEd SWU
       

 

เผยแพร่เนื้อหาเมื่อ 27 เมษายน 2560 | เวลา 16.29 น.  
    EN

 

website counter
จำนวนผู้เข้าชม