EN

ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 | เวลา 15.57 น.

 

นิสิตสามารถติดต่อผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อขอคำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไป เช่น ส่งงาน ขอเพิ่ม/ย้ายกลุ่ม ขอเทียบโอน ขอสอบย้อนหลัง เป็นต้น ได้ที่ ประสานมิตร อาคารเรียนรวม (Learning Tower) [ชื่อเต็ม: อาคารเรียนรวม หลวงสวัสดิศาสตรพุทธิ (Learning Tower)] ชั้น 3 และ ชั้น 6 หรือองครักษ์ อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน ชั้น 1 ห้อง 112 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  ในทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ  รายละเอียดดังต่อไปนี้

ปีการศึกษา 2562

 

 

 

| SWU 111 |

 
    ผู้ประสานงานรายวิชา
   มศว 111  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 
                   น.ส.ชนมน ชูมาปาน
    
   ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

     chanamon@g.swu.ac.th
     0 2649 5000 ต่อ 11995
     อาคารเรียนรวม (Learning Tower)  ชั้น 3  ห้อง 01-35-0302W (ดังแผนผังด้านล่าง)
 

เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด

| SWU 141 และ SWU 365 |

 
    ผู้ประสานงานรายวิชา
   มศว 141  ชีวิตในโลกดิจิทัล

 
               น.ส.ณัฐวดี ไทยง้วน
       ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

     natthawadeet@g.swu.ac.th
     0 2649 5000 ต่อ 27256
     อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน ชั้น 1 ห้อง 112 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (องครักษ์)
   
   
   
   

เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด

| SWU 151 และ SWU 161 |

 
    ผู้ประสานงานรายวิชา
   มศว 151  การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
   มศว 161  มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้

 
               น.ส.สาริสา เรืองศรี
       ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

     sarisar@g.swu.ac.th
     0 2649 5000 ต่อ 12051
     อาคารเรียนรวม (Learning Tower) ชั้น 6 ห้อง 01-35-0604EB (ดังแผนผังด้านล่าง)
 

เว้นระยะห่างระหว่างบรรทั

| SWU 242, SWU 253, SWU 257, SWU 258, SWU 267, SWU 354 และ SWU 361 |

 
    ผู้ประสานงานรายวิชา
  มศว 242  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
  มศว 253  สุนทรียสนทนา
  มศว 257  วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
  มศว 258  ศิลปะการพูดและการนำเสนอ
  มศว 267  หลักการจัดการสมัยใหม่

 
มศว 354  ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
มศว 361  มศว เพื่อชุมชน

 
   
             นายพุฒินันท์ ยาไธสง
       ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

     puttinun@g.swu.ac.th
     0 2649 5000 ต่อ 12008
     อาคารเรียนรวม (Learning Tower) ชั้น 6  ห้อง 01-35-0602WB (ดังแผนผังด้านล่าง)
 

 

| SWU 243, SWU 246, SWU 261 และ SWU 356 |

 
    ผู้ประสานงานรายวิชา
  มศว 243  การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
  มศว 246  วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
  มศว 261  พลเมืองวิวัฒน์

 
มศว 356  จิตวิทยาสังคมในการดำเนินชีวิต

 
   
             น.ส.ชุติกาญจน์ เหมวัน
       ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

     chutikarnh@g.swu.ac.th
     0 2649 5000 ต่อ 12039
     อาคารเรียนรวม (Learning Tower)  ชั้น 6  ห้อง 01-35-0603WB (ดังแผนผังด้านล่าง)
 

 

| SWU 244 และ SWU 247 |

 
    ผู้ประสานงานรายวิชา
    มศว 244  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
    มศว 247  อาหารเพื่อชีวิต

 
   
             น.ส.ยุวรัตน์ แตงน้อย
       ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

     yuwarat@g.swu.ac.th
     0 2649 5000 ต่อ 12052
     อาคารเรียนรวม (Learning Tower) ชั้น 6  ห้อง 01-35-0603WB (ดังแผนผังด้านล่าง)
 

เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด

| SWU 265, SWU 351, SWU 357 และ SWU 358 |

 
    ผู้ประสานงานรายวิชา
  มศว 265  เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์

 
มศว 351  การพัฒนาบุคลิกภาพ
มศว 357  สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
มศว 358  กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

 
   
             น.ส.สุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย
       ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

     sudruthai@g.swu.ac.th
     0 2649 5000 ต่อ 12010
     อาคารเรียนรวม (Learning Tower) ชั้น 6  ห้อง 01-35-0603WB (ดังแผนผังด้านล่าง)
 

 

| SWU 266 และ SWU 363 |

   
   ผู้ประสานงานรายวิชา  
   มศว 266  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
มศว 363  สัมมาชีพชุมชน
     
   
             นายเอกชัย หาบ้านแท่น
       ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

     akachaih@g.swu.ac.th
     0 2649 5000 ต่อ 12017
     อาคารเรียนรวม (Learning Tower) ชั้น 6  ห้อง 01-35-0603WB (ดังแผนผังด้านล่าง)

เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด

| SWU 268, SWU 341 และ SWU 342 |

 
    ผู้ประสานงานรายวิชา
  มศว 268  การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย

 
มศว 341  ธุรกิจในโลกดิจิทัล
มศว 342  E-Commerce (MOOC)
 
   
             นายสุเมธ โอสถานนท์
       ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

     sumateimeth@gmail.com
     0 2649 5000 ต่อ 12002
     อาคารเรียนรวม (Learning Tower) ชั้น 6  ห้อง 01-35-0602EB (ดังแผนผังด้านล่าง)
 

 

| SWU 353 |

 
   ผู้ประสานงานรายวิชา
   มศว 353  การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม

 
   
             น.ส.เกศราภรณ์ เขียวรอด
   
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

     gedsaraporn@g.swu.ac.th
     0 2649 5000 ต่อ 12009
     อาคารเรียนรวม (Learning Tower) ชั้น 6 ห้อง 01-35-0604EB (ดังแผนผังด้านล่าง)
 

เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด

website counter
จำนวนผู้เข้าชม