ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อ 9 สิงหาคม 2564 | เวลา 18.56 น.  
    EN

 

นิสิตสามารถติดต่อผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อขอคำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไปได้ที่ อีเมลด้านล่าง หรือ ทางเพจ GenEd SWU รายละเอียดดังต่อไปนี้

ปีการศึกษา 2564

 

 

 

ช่องทางติตต่อ

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   ช่องทางติดต่อ

        น.ส.ชนมน ชูมาปาน
  chanamon@g.swu.ac.th
  เพจ GenEd SWU
       
       
       
       
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
  ช่องทางติดต่อ

        น.ส.ชุติกาญจน์ เหมวัน
  chutikarnh@g.swu.ac.th
  เพจ GenEd SWU
       
       
       
       
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน
  ช่องทางติดต่อ

        น.ส.ณัฐวดี ไทยง้วน
  natthawadeet@g.swu.ac.th
  เพจ GenEd SWU
       
       
       
       
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
  ช่องทางติดต่อ

        น.ส.สาริสา เรืองศรี
  sarisar@g.swu.ac.th
  เพจ GenEd SWU
       
       
       
       
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
มศว 253 สุนทรียสนทนา
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
  ช่องทางติดต่อ

        นายพุฒินันท์ ยาไธสง
  puttinun@g.swu.ac.th
  เพจ GenEd SWU
       
       
       
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
  ช่องทางติดต่อ

        น.ส.ยุวรัตน์ แตงน้อย
  yuwarat@g.swu.ac.th
  เพจ GenEd SWU
       
       
       
       
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย
มศว 342 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  ช่องทางติดต่อ

        นายสุเมธ โอสถานนท์
  sumateo@g.swu.ac.th
  เพจ GenEd SWU
       
       
       
       
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
  ช่องทางติดต่อ

        น.ส.สุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย
  sudruthai@g.swu.ac.th
  เพจ GenEd SWU
       
       
       
       
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม   ช่องทางติดต่อ

        น.ส.เกศราภรณ์ เขียวรอด
  gedsaraporn@g.swu.ac.th
  เพจ GenEd SWU
       
       
       
       
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดำเนินชีวิต
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน
  ช่องทางติดต่อ

        นางจุฬาภรณ์ สมตน
  chulaporns@g.swu.ac.th
  เพจ GenEd SWU

 

เผยแพร่เนื้อหาเมื่อ 27 เมษายน 2560 | เวลา 16.29 น.  
    EN

 

website counter
จำนวนผู้เข้าชม