ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2558

 

ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2557

ลำดับที่ ชื่อผลงานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อแหล่งเผยแพร่/จังหวัด/ประเทศที่จัดและวันเดือนปีที่เผยแพร่
1 รางวัลเหรียญทองกิตติมศักดิ์ (AFJ Gold Medal)
จากผลงานเรื่อง "Shigella and EIEC DNAsensor kit"
ดร.สุพัตรา อารีกิจ งาน "42nd International Exhibition of Inventions of Geneva”
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ระหว่างวันที่ 2 - 6 เมษายน พ.ศ. 2557
2 รางวัลพิเศษจากประเทศฮ่องกง (Special Prize Awards)
จากผลงานเรื่อง "Shigella and EIEC DNAsensor kit"
ดร.สุพัตรา อารีกิจ
3 รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)
จากผลงานเรื่อง "Bioplastic Bacteria Screening DNA sensor kit"
ดร.สุพัตรา อารีกิจ
4 รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)
จากผลงานเรื่อง "Listeria Monocytogenes DNAsensor kit"
ดร.สุพัตรา อารีกิจ และ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ
5 รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)
จากผลงานเรื่อง "PRRSV Gold-nano DNAsensor kit"
ดร.สุพัตรา อารีกิจ และ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ
6 รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal)
จากผลงานเรื่อง "Human Filariasis DNAsensor kit"
ดร.ธงชัย แก้วพินิจ
7 รางวัลพิเศษจากประเทศจีน (Special Prize Awards)
จากผลงานเรื่อง "Bioplastic Bacteria Screening DNA sensor kit"
ดร.สุพัตรา อารีกิจ
8 รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)
จากผลงานเรื่อง "2-in-1 DNAsensor kit for detection of Salmonella and Listeria in food products"
ดร.สุพัตรา อารีกิจ และ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ งาน "The 8th International Exhibition of Inventions, Kunshan” (IEIK 2014)
ณ มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
9 รางวัลผู้นำนวัตกรรม (Leading Innovation Award)
จาก International Intellectual Property Network Forum (IIPNF)
จากผลงานเรื่อง "2-in-1 DNAsensor kit for etection of Salmonella and Listeria in food products"
ดร.สุพัตรา อารีกิจ และ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ
10 รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)
จากผลงานเรื่อง "DHF DNAsensor kit for detection of Dengue fever virus"
ดร.สุพัตรา อารีกิจ และ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ
11 รางวัลผู้นำนวัตกรรม (Leading Innovation Award)
จาก International Intellectual Property Network Forum (IIPNF)
จากผลงานเรื่อง "DHF DNAsensor kit for detection of Dengue fever virus"
ดร.สุพัตรา อารีกิจ และ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ
12 รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)
จากผลงานเรื่อง "Colorimetric Listeria DNAsensor kit"
ดร.สุพัตรา อารีกิจ และ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ
13 รางวัลผู้นำนวัตกรรม (Leading Innovation Award)
จาก International Intellectual Property Network Forum (IIPNF)
จากผลงานเรื่อง "Colorimetric Listeria DNAsensor kit"
ดร.สุพัตรา อารีกิจ และ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ
14 รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)
จากผลงานเรื่อง "HBV DNAsensor kit for detection of Hepatitis B Virus"
ดร.สุพัตรา อารีกิจ และ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ
15 รางวัลพิเศษ (Speacial Prize Awards)
จาก International Warsaw Invention Show (IWIS) Poland
จากผลงานเรื่อง "HBV DNAsensor kit for detection of Hepatitis B Virus"
ดร.สุพัตรา อารีกิจ และ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ
16 รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)
จาก ผลงานเรื่อง "Color Band Quantimeter"
ดร.สุพัตรา อารีกิจ
17 รางวัลผู้นำนวัตกรรม (Leading Innovation Award)
จาก International Intellectual Property Network Forum (IIPNF)
จากผลงานเรื่อง "Color Band Quantimeter"
ดร.สุพัตรา อารีกิจ
18 รางวัลระดับดีเยี่ยม (สิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
จากผลงานเรื่อง "ชุด DNA biosensor สำหรับตรวจเชื้อวัณโรคชนิด Mycobacterium tuberculosis"
ดร.สุพัตรา อารีกิจ งาน 40 ปีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
19 รางวัลประกาศเกียรติคุณ
จากผลงานเรื่อง "ดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อซัลโมเนล่าในผลิตภัณฑ์อาหาร"
ดร.สุพัตรา อารีกิจ และ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย