คณะกรรมการวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
   
1. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ปรึกษา
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ
3. หัวหน้าสาขาศิลปวิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ พูนเดช กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ์ กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ต้นโพธิ์ กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.มาลินี ลีโทชวลิต กรรมการ
9. อาจารย์ ดร.สิริรัตน์ จรรยารัตน์ กรรมการ
10. อาจารย์ ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์ กรรมการ
11. อาจารย์ ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค กรรมการ
12. อาจารย์ ดร.เมทินี ทนงกิจ กรรมการ
13. นางสาวเกศราภรณ์ เขียวรอด กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวสาริสา เรืองศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15. นายสุเมธ โอสถานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   

ตามคำสั่งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  43 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563