คณะกรรมการวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
   
1. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ปรึกษา
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ
3. หัวหน้าสาขาศิลปวิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ
4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานแผนและประกันคุณภาพ กรรมการ
5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.เมทินี ทนงกิจ กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.จิตสุภา กิติผดุง กรรมการ
8. นางสาวเกศราภรณ์ เขียวรอด กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวสาริสา เรืองศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. นายสุเมธ โอสถานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   

ตามคำสั่งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  24 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566