คณะกรรมการวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
   
1. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ปรึกษา
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ
3. อาจารย์กมลวรรณ  คารมปราชญ์  คล้ายแก้ว รองประธานกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ กรรมการ
6. อาจารย์กาญจนา ต้นโพธิ์ กรรมการ
7. อาจารย์เมทินี ทนงกิจ กรรมการ
8. นางสาวเกศราภรณ์ เขียวรอด กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวสาริสา เรืองศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ