เผยแพร่เนื้อหาเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 | เวลา 18.44 น. ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อ วันที่ 26 ตุลาคม 2565 | เวลา 15.37 น.

 

คู่มือและเอกสารประกอบ

       
   
รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report: SAR)
แผนพัฒนาองค์กร
ตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ สำนักนวัตกรรมการเรียรู้
(AS-EdPEx)
   
       
       

 

       
 
รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report: SAR)
  แผนพัฒนาองค์กร
ตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ สำนักนวัตกรรมการเรียรู้
(AS-EdPEx)
แผนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
โดยใช้เครื่องมือ One Page Report
ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
       
       

 

       
   
รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report: SAR)

 
แผนพัฒนาองค์กร
ตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
(AS-EdPEx)
 
       
       

 

       
   
รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report: SAR)
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ระดับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
(AS-EdPEx)
 
       
       

 

       
คู่มือและเอกสารประกอบ ประจำปีการศึกษา 2560
       
   
คู่มือ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report: SAR)
รายงานการประเมินตนเอง
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ระดับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
(AS-EdPEx)

 

       
คู่มือและเอกสารประกอบ ประจำปีการศึกษา 2559
       
   
คู่มือ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report: SAR)
รายงานการประเมินตนเอง
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ระดับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
(AS-EdPEx)

 

       
คู่มือและเอกสารประกอบ ประจำปีการศึกษา 2558
       
 
คู่มือ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report: SAR)
รายงานการประเมินตนเอง
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3)

 

       
คู่มือและเอกสารประกอบ ประจำปีการศึกษา 2557
       
 
คู่มือ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report: SAR)
รายงานการประเมินตนเอง
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3)

 

       
คู่มือและเอกสารประกอบ ประจำปีการศึกษา 2556
       
คู่มือ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report: SAR)
รายงานการประเมินตนเอง
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3)

 

       
คู่มือและเอกสารประกอบ ประจำปีการศึกษา 2555
       
คู่มือ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report: SAR)
รายงานการประเมินตนเอง
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3)

 

       
คู่มือและเอกสารประกอบ ประจำปีการศึกษา 2554
       
คู่มือ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report: SAR)
รายงานการประเมินตนเอง
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3)

 

       
คู่มือและเอกสารประกอบ ประจำปีการศึกษา 2553
       
     
คู่มือ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report: SAR)
รายงานการประเมินตนเอง
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3)