คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
   
1. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ปรึกษา
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา
3. อาจารย์เมทินี ทนงกิจ ประธานกรรมการ
4. อาจารย์ ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค รองประธานกรรมการ
5. อาจารย์ ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ์ กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.มาลินี ลีโทชวลิต กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.สิริรัตน์ จรรยารัตน์ กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.จิตสุภา กิติผดุง กรรมการ
9. นางสาวสิริพันธุ์ พงศ์ประยูร กรรมการ
10. นางสาวยุวรัตน์  แตงน้อย กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวชุติกาญจน์ เหมวัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   

ตามคำสั่งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 38 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ สั่ง ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562