คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
   
1. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา
2. อาจารย์ ดร.เมทินี ทนงกิจ ประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ต้นโพธิ์ กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.ชุติกร นพรัตน์ กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.สิริรัตน์ จรรยารัตน์ กรรมการ
6. นางจุฬาภรณ์ สมตน กรรมการและเลขานุการ
   

ตามคำสั่งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 27 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566