คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
   
1. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ปรึกษา
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ
3. อาจารย์กมลวรรณ  คารมปราชญ์  คล้ายแก้ว กรรมการ
4. อาจารย์มาลินี ลีโทชวลิต กรรมการ
5. อาจารย์ภานุวัฒน์ บุตรเรียง กรรมการ
6. อาจารย์จิตสุภา กิติผดุง กรรมการ
7. อาจารย์สุนทรี สกุลพราหมณ์ กรรมการ
8. อาจารย์สิริรัตน์ จรรยารัตน์ กรรมการ
9. อาจารย์เมทินี ทนงกิจ กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวสาริสา เรืองศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวสิริพันธุ์ พงศ์ประยูร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ