EN

ปรับปรุงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ล่าสุดเมื่อ วันที่ 07 กันยายน 2560 | เวลา 16.51 น.

 
 
 
 
       
           
  ► ข้อบังคับ-ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562     ► ตารางการเดินทางรถตู้ รับ - ส่งบุคลากรปฏิบัติงานประสานมิตร องครักษ์  
  ► เอกสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     ► ตารางการเดินทางรถบัส รับ - ส่งบุคลากรปฏิบัติงานประสานมิตร องครักษ์  
  ► ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ     ► คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงานเพื่อ การลดใช้พลังงานในหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ  
  ► ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ     ► ขอเชิญบุคลากรประจำสำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าไทยสืบสาน ภูมิปัญญาไทย”   
  ► ประกาศ การกำหนด รหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออก ของส่วนงานและหน่วยงานภายนอก ประกาศ ณ วันที่ 28 พ.ค. 2562     ► ผลงานประดิษฐ์ชุดตรวจวัณโรคและวัณโรคดื้อยา (TB & MDR-TB test kits)  
  ► คลีนิคสุขภาพนิสิต มศว      
  ► พระราชบัญญัติ      
  ► ประกาศ มศว        
  ► ข้อบังคับ มศว