EN

ปรับปรุงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ล่าสุดเมื่อ วันที่ 07 กันยายน 2560 | เวลา 16.51 น.

 
 
 
 
           
           
 
ประกาศมหาวิทยาลัย
       
  ► ข้อบังคับ-ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562  
  ► เอกสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ► ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
  ► ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ  
  ► ประกาศ การกำหนด รหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออก ของส่วนงานและหน่วยงานภายนอก ประกาศ ณ วันที่ 28 พ.ค. 2562  
  ► คลีนิคสุขภาพนิสิต มศว  
  ► พระราชบัญญัติ  
  ► ประกาศ มศว  
  ► ข้อบังคับ มศว  

 

 
 
วีดิทัศน์กิจกรรม และหนังสือแนะนำ
การเรียนการสอน

  

 

                  


               

 
บุคลากร