EN

ปรับปรุงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ล่าสุดเมื่อ วันที่ 07 กันยายน 2560 | เวลา 16.51 น.

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

>> นิสิตสามารถขอเพิ่ม/ย้ายกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยยื่นแบบฟอร์มคำร้องเพิ่ม/ย้ายกลุ่มผู้เรียน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2562
>> แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตกรณีขาดสอบปลายภาคในรายวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  >> ประกาศตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชา มศว 111  มศว 351  มศว 365 และ มศว 366
  >> แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตกรณีขาดสอบ ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (SWU)
  >> นิสิตสามารถศึกษา เอกสาร-สื่อประกอบการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละรายวิชาโดยใช้ GAFE Mail ในการเข้าสู่ระบบ
  >> หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (รายวิชา SWU) ปรับปรุง พ.ศ. 2560
   

 

>> รายงานการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
  >> ขอเชิญบุคลากรประจำสำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าไทย สืบสานภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 7”
  >> ตารางการเดินทางรถตู้ รับ - ส่ง บุคลากรปฏิบัติงานประสานมิตร องครักษ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
  >> แบบฟอร์มใหม่สำหรับการเบิกงานสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาล
  >> ผลงานประดิษฐ์ ชุดตรวจวัณโรค และวัณโรคดื้อยา (TB & MDR-TB test kits) นวัตกรรมใหม่เพื่อคนไทย ในการเข้าถึงสาธารณสุขไทย ในนิตยสาร Medical Focus ฉบับที่ 94 และถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ให้แก่บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
  >> คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงาน เพื่อการลดใช้พลังงานในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ