ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อ 20 สิงหาคม 2564 | เวลา 17.39 น.   

     
           
           
    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย    
    > ► พระราชบัญญัติ มศว พ.ศ. 2559    
           
           
    ข้อบังคับ    
    เรื่อง การบริหารสถาบัน สำนักและส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า    
      ► การบริหารสถาบัน สำนักและส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. พ.ศ. 2561  
      ► การบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ย. พ.ศ. 2561  
      ► การบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออื่น ที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. พ.ศ. 2559  
           
    เรื่อง การบริหารงานบุคคล    
    > ► การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. พ.ศ. 2561    
    > ► การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ค. พ.ศ. 2561    
    > ► การบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.พ. พ.ศ. 2560    
    > ► การบริหารงานบุคคล (ฉบับรวมฉบับที่ 2 - 4) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 23 ม.ค. พ.ศ. 2562    
    > ► การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. พ.ศ. 2559    
    > ► การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ค. พ.ศ. 2559    
           
    เรื่อง การใช้คำนำหน้านามและการใช้อักษรย่อคำนำหน้านาม    
      ► การใช้คำนำหน้านามและการใช้อักษรย่อคำนำหน้านาม สำหรับตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 11 ม.ค. พ.ศ. 2560
           
    เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากร    
      ► จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. พ.ศ. 2561  
      ► จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. พ.ศ. 2560    
           
    เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ    
      ► การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. พ.ศ. 2561  
      ► การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 ต.ค. พ.ศ. 2561    
      ► การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 ต.ค. พ.ศ. 2561    
      ► การแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ค. พ.ศ. 2559    
           
           
    ประกาศ    
    เรื่อง การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของส่วนงานและหน่วยงานภายใน    
      ► การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของส่วนงานและหน่วยงานภายใน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 3 ก.พ. พ.ศ. 2564  
      ► การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของส่วนงานและหน่วยงานภายใน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 28 พ.ย. พ.ศ. 2562  
      ► การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของส่วนงานและหน่วยงานภายใน ประกาศ ณ วันที่ 28 พ.ค. พ.ศ. 2562  
           
    เรื่อง การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย    
      ► การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. พ.ศ. 2559    
           
    เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
      ► การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 6 ธ.ค. พ.ศ. 2560  
      ► การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 6 ก.ย. พ.ศ. 2560  
      ► การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 1 ต.ค. พ.ศ. 2559  
      ► การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ค. พ.ศ. 2559    
           
    เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน    
      ► การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 ต.ค. พ.ศ. 2561    
      ► การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ค. พ.ศ. 2561  
      ► การแบ่งส่วนงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 18 ส.ค. พ.ศ. 2560    
      ► การแบ่งส่วนงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 18 ส.ค. พ.ศ. 2560    
      ► ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับการแบ่งงานภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 11 พ.ค. พ.ศ. 2560  
      ► การแบ่งส่วนงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ย. พ.ศ. 2559    
           
    เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย    
      ► หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 31 ก.ค. พ.ศ. 2560
      ► คู่มือการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มศว 2560 (ฉบับปรับปรุงกันยายน 2561) พ.ศ. 2560    
      ► แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย มศว 2561 (และข้อตกลงการปฏิบัติงาน 7 ตำแหน่งกลางของพนักงานสายปฏิบัติการ) พ.ศ. 2561
      ► มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 52 ตำแหน่ง กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มประเภททั่วไป พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 12 มิ.ย. พ.ศ. 2561
           
    เรื่อง กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย    
      ► ข้อบังคับ-ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562    
           
    เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น    
      ► เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ข้อมูลจากพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มศว
      ► เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และกลุ่มคณาจารย์ ข้อมูลจากฝ่ายวิชาการ มศว
      ► เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ย. พ.ศ. 2562
      ► เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ย. พ.ศ. 2562
      ► เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มนักวิจัย ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ย. พ.ศ. 2562  
           
            

เผยแพร่เนื้อหาเมื่อ 4 ตุลาคม 2562 | เวลา 00.29 น.  

 

hit counter
จำนวนผู้เข้าชม