ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 | เวลา 15.51 น.  

 

 

 

   
การลงทะเบียนแบบออนไลน์
ขอสอบย้อนหลังกลางภาค ปีการศึกษา 2565

••••••
ภาคการศึกษาที่ 1/2565

 
<< อ่านรายละเอียด >>
 
   
   
Make up midterm examination online petition form
for Academic Year 2022

••••••
Semester 1/2022

 
<< Read more >>
 
   

 

 

 

ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนวิชาที่เปิดสอนโดย สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (Privacy Notice for student)

         
   
Page 1 Page 2 Page 3    
         
   
Page 4 Page 5 Page 6    
         
   
Page 7 Page 8 Page 9    

 

เผยแพร่ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

   


   

 
 
   

 

 

เผยแพร่เนื้อหาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 | เวลา 15.18 น.