ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อ 22 ตุลาคม 2564 | เวลา 10.35 น.  

 

 

การลงทะเบียนแบบออนไลน์
ขอสอบย้อนหลังปลายภาค

••••••
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (SWU)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 
<< อ่านรายละเอียด >>
 
    

การลงทะเบียนแบบออนไลน์
ขอเรียนเพิ่ม / ขอเปลี่ยน Section เรียน / ขอเปลี่ยนวิชาเรียน

••••••
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (SWU)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

<< อ่านรายละเอียด >>
 
    

การลงทะเบียนแบบออนไลน์
ขอสอบย้อนหลังกลางภาค ปีการศึกษา 2564

••••••
ภาคเรียนที่ 1/2564

<< อ่านรายละเอียด >>
 
   
   
Make up midterm examination online petition form
for Academic Year 2021

••••••
Semester 1/2021

<< Read more >>
 
    

ประกาศรายชื่อนิสิต
สอบย้อนหลังกลางภาค ปีการศึกษา 2564

••••••
ภาคเรียนที่ 1/2564

<< อ่านรายละเอียด >>
 
   
   
Announcement for Academic Year 2021
" Late examination date is 20 October 2021 "

••••••
Semester 1/2021

<< Read more >>
 
   

 

 

เผยแพร่เนื้อหาเมื่อ 2 มีนาคม 2564 | เวลา 16.29 น.