ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อ 19 กันยายน 2564 | เวลา 23.36 น.  


 


ประกาศ
การลงทะเบียนเรียนเพิ่ม / การเปลี่ยน Section เรียน / การเปลี่ยนวิชาเรียน
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (SWU)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ลงทะเบียนแบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 มกราคม พ.ศ 2565

 
ข้อกำหนดสำคัญ: 1) สามารถยื่นคำร้องฯ ได้เฉพาะนิสิตรหัส 57XXXXXXXXX - 64XXXXXXXXX  
  2) นิสิตต้องถอนรายวิชาเดิมก่อนยื่นคำร้องลงทะเบียนเรียนเพิ่ม / เปลี่ยน Section เรียน / เปลี่ยนวิชาเรียน แบบออนไลน์  
    3) นิสิตโปรดติดต่อคุณชนมน หรือ คุณณัฐวดี ก่อนยื่นคำร้องแบบออนไลน์  
      ติดต่อในเวลา 08.30 - 12.00 น. , เวลา 13.00 - 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 มกราคม พ.ศ. 2565  
      คุณชนมน ชูมาปาน เบอร์โทร 02 649 5000 ต่อ 11995 | อีเมล chanamon@g.swu.ac.th
คุณณัฐวดี ไทยง้วน เบอร์โทร 02 649 5000 ต่อ 27252 | อีเมล natthawadeet@g.swu.ac.th
 
         
  การตรวจสอบ
รายชื่อ
:
1) นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565
ที่ตารางเรียนของนิสิต (ระบบ SUPRAEME2019 https://supreme.swu.ac.th)
 
  2) นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนตอน (Section: Sec.) ARR รายชื่อของนิสิตจะแสดงข้อมูลที่ Section สุดท้ายของรายวิชานั้นๆ
แต่จะไม่แสดงที่ตารางเรียนของนิสิต (ระบบ SUPRAEME2019 https://supreme.swu.ac.th)
 
    3) นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565
ที่เว็บไซต์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ http://ilc.swu.ac.th
หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ GenEd SWU https://www.facebook.com/GenEDSWU
หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ILC SWU https://www.facebook.com/ilcswu
 

 

รายละเอียดสำหรับนิสิตรหัส 56XXXXXXXXX - 59XXXXXXXXX

           
ชื่อรายวิชาที่นิสิตรหัส 56XXXXXXXXX - 59XXXXXXXXX
ยังไม่ได้เรียน
ชื่อรายวิชาที่นิสิตรหัส 56XXXXXXXXX - 59XXXXXXXXX
ต้องลงทะเบียนเรียน
    SWU 142  วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
( Science for Life Quality Development and Environment ) |
จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
  SWU 244  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
( Science for Better Life and Environment ) |
จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6)
    SWU 144  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
( Mathematics in Daily Life ) |
จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
  SWU 242  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
( Mathematics in Daily Life ) |
จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6)
    SWU 251  มนุษย์กับสังคม
( Man and Society ) |
จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
  SWU 261  พลเมืองวิวัฒน์
( Active Citizens ) |
จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6)
    SWU 371  ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม และเทคโนโลยี
( Creativity, Innovation and Technology ) |
จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
  SWU 354  ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
( Creativity and Innovation ) |
จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
           
           
           
           


รายละเอียดสำหรับนิสิตติดต่อ กลุ่มวิชาภาษาไทย  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และ  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         
      นิสิตโปรดติดต่อก่อนยื่นคำร้องแบบออนไลน์  
      ติดต่อในเวลา 08.30 - 12.00 น. , เวลา 13.00 - 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 มกราคม พ.ศ. 2565  
    คุณชนมน ชูมาปาน เบอร์โทร 02 649 5000 ต่อ 11995 | อีเมล chanamon@g.swu.ac.th  
    คุณณัฐวดี ไทยง้วน เบอร์โทร 02 649 5000 ต่อ 27256 | อีเมล natthawadeet@g.swu.ac.th  
         
         
     
    วันที่ 17 - 24 มกราคม พ.ศ. 2565  

 

           

กลุ่มวิชาภาษาไทย

จำนวนหน่วยกิต
หน่วยกิตรวม(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
  SWU 111  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ( Thai for Communication )   3(3-0-6)  
           
           
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

  จำนวนหน่วยกิต
หน่วยกิตรวม(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
 
    SWU 141  ชีวิตในโลกดิจิทัล ( Life in a Digital World )   3(3-0-6)  
    SWU 242  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ( Mathematics in Daily Life )   3(3-0-6)  
    SWU 243  การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล ( Personal Financial Management )   3(3-0-6)  
    SWU 244  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ( Science for Better Life and Environment )   3(3-0-6)  
    SWU 246  วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ ( Healthy Lifestyle )   2(2-0-4)  
    SWU 247  อาหารเพื่อชีวิต ( Food for Life )   2(1-2-3)  
           
           
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จำนวนหน่วยกิต
หน่วยกิตรวม(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
 
    SWU 151  การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ ( General Education for Human Development )   3(3-0-6)  
    SWU 161  มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ ( Human in Learning Society )   2(2-0-4)  
    SWU 253  สุนทรียสนทนา ( Dialogue )   2(1-2-3)  
    SWU 258  ศิลปะการพูดและการนำเสนอ ( Arts of Speaking and Presentation )   2(2-0-4)  
    SWU 261  พลเมืองวิวัฒน์ ( Active Citizens )   3(3-0-6)  
    SWU 266  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( Sufficiency Economy )   2(2-0-4)  
    SWU 351  การพัฒนาบุคลิกภาพ ( Personality Development )   3(2-2-5)  
    SWU 353  การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม ( Logical Thinking and Ethics )   3(3-0-6)  
    SWU 354  ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม ( Creativity and Innovation )   3(2-2-5)  
    SWU 356  จิตวิทยาสังคมในการดำเนินชีวิต ( Social Psychology for Living )   2(2-0-4)  
    SWU 358  กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม ( Creative Activities for Life and Social Development )   2(1-2-3)  
    SWU 361  มศว เพื่อชุมชน ( SWU for Communities )   3(1-4-4)  
    SWU 363  สัมมาชีพชุมชน ( Ethical Careers for Community )   2(1-2-3)  
           
           
           
           

 


รายละเอียดสำหรับนิสิตติดต่อ หลักสูตรเก่า หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (รายวิชา SWU) ปรับปรุง พ.ศ. 2552

             
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คณะศิลปกรรมศาสตร์
เบอร์โทร 02 649 5000 ต่อ 15087
รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
หน่วยกิตรวม(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
      SWU 252  สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต ( Aesthetics for Life )   3(2-2-5)
           
           
             
             
             
             

รายละเอียดสำหรับนิสิตติดต่อ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

             
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
เบอร์โทร 02 649 5000 ต่อ 12167
    รายวิชา   จำนวนหน่วยกิต
หน่วยกิตรวม(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
      SWU 121  ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 ( English for Effective Communication 1 )   3(2-2-5)
           
           
             
             
             
             

รายละเอียดสำหรับนิสิตติดต่อ กลุ่มวิชาพลานามัย

             
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คณะพลศึกษา
เบอร์โทร 02 649 5000 ต่อ 22516
    รายวิชา   จำนวนหน่วยกิต
หน่วยกิตรวม(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
      SWU 131  ลีลาศ ( Social Dance )   1(0-2-1)
      SWU 132  สมรรถภาพส่วนบุคคล ( Personal Fitness )   1(0-2-1)
      SWU 133  การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ ( Jogging for Health )   1(0-2-1)
        SWU 134  โยคะ ( Yoga )   1(0-2-1)
        SWU 135  ว่ายน้ำ ( Swimming )   1(0-2-1)
        SWU 136  แบดมินตัน ( Badminton )   1(0-2-1)
        SWU 137  เทนนิส ( Tennis )   1(0-2-1)
        SWU 138  กอล์ฟ ( Golf )   1(0-2-1)
        SWU 139  การฝึกโดยการใช้น้ำหนัก ( Weight Training )   1(0-2-1)
             
             
             
             
เผยแพร่เนื้อหาเมื่อ 19 กันยายน 2564 | เวลา 23.36 น.