1. แผน มศว 15 ปี - แผน มศว 4 ปี

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563   << ดูเอกสาร >> 
๐ แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559   << ดูเอกสาร >>
 แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว ปีงบประมาณ 2553 - 2567   << ดูเอกสาร >>

2. แผนกลยุทธ์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2558 - 25561 (ปรับปรุงในปีงบประมาณ 2560)  <<ดูเอกสาร>>
แผนกลยุทธ์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2559 - 2561   << ดูเอกสาร >>
แผนกลยุทธ์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2558 - 2561   << ดูเอกสาร >>
แผนยุทธศาสตร์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2554 - 2557   << ดูเอกสาร >>

3. แผนปฏิบัติการประจำปี สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 2560) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้   <<ดูเอกสาร>>
แผนปฏิบัติการโครงการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 2559)  << ดูเอกสาร >>

แผนปฏิบัติการโครงการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 (ปีงบประมาณ 2558)  << ดูเอกสาร >>
แผนปฏิบัติการโครงการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2557  << ดูเอกสาร >>
แผนปฏิบัติการโครงการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556 (ปีงบประมาณ 2556 - 2557)  << ดูเอกสาร >>