EN

ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 | เวลา 17.34 น.

 

คำสั่งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 และ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 วาระที่ 4.3 เรื่อง คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปีการศึกษา 2564)
 

Download เอกสารด้วย Microsoft Account (@m.swu.ac.th)

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
    บรรยายแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2565 - 2580)
บรรยายวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564
     
  กรอบแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2565 - 2580)
เผยแพร่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564
     
  แผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัด ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2565 - 2580)
เผยแพร่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564
     
►► ชมย้อนหลัง กิจกรรมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 ช่องทาง Facebook PR SWU
 

 


 

ปีการศึกษา 2564
แผนปฏิบัติ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

 
    แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ 2565) ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
    รับรองในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 7/2564

เผยแพร่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564
     
    ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
    ไตรมาสที่ 1 (สิงหาคม 2564 - ตุลาคม 2564)

เผยแพร่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
     
    ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
    ไตรมาสที่ 2 (พฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565)

เผยแพร่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
     

 


 

แผนกลยุทธ์ - แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 
    แผนกลยุทธ์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2563 - 2565 (ทบทวนปีงบประมาณ 2563)
    และแผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2562 - 2565 (ทบทวนปีงบประมาณ 2563)
 
ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562
     

 


 

  แผน มศว 15 ปี - แผน มศว 4 ปี
 
       แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565  
ครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562
       แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  
- ฉบับย่อ -
ครั้งที่ 15/2559 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559
       แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  
- ฉบับเต็ม -
ครั้งที่ 15/2559 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559
       แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559  
ครั้งที่ 11/2557 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557
       แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว ปีงบประมาณ 2553 - 2567  
 

 


 

  แผนกลยุทธ์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 
       แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2562 - 2565_ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562  
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562
       แผนกลยุทธ์ 4 ปี สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2558 - 2560 (ทบทวนปีงบประมาณ 2561)  
ลงวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560
       แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2558 - 2561 (ปรับปรุงในปีงบประมาณ 2560)  
ลงวันที่ 1 กันยายน 2559
       แผนกลยุทธ์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ และแผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2559 - 2561)  
ลงวันที่ 15 กันยายน 2558
       แผนกลยุทธ์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ และแผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561)  
ลงวันที่ 29 เมษายน 2558
       แผนยุทธศาสตร์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ และแผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2554 - 2557)  
ลงวันที่ มิถุนายน 2554

 


 

ปีการศึกษา 2563
แผนพัฒนาองค์กร - แผนปฏิบัติ - ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

 
    แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2564) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
     
  แผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (AS-EdPEx) ปีการศึกษา 2563  
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
     
  ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2564) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
  รอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2563 - มกราคม 2564)
 
เผยแพร่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

 


 

  ปีการศึกษา 2556 - 2561
  แผนปฏิบัติการประจำปี สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 
       แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ 2562) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562
       แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 2561) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
       แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 2560) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
       แผนปฏิบัติการโครงการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 2559)  
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
       แผนปฏิบัติการโครงการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 (ปีงบประมาณ 2558)  
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
       แผนปฏิบัติการโครงการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2557  
ลงวันที่ 30 กันยายน 2557
       แผนปฏิบัติการโครงการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556 (ปีงบประมาณ 2556 - 2557)  
ลงวันที่ 29 เมษายน 2557