EN

ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 | เวลา 17.24 น.

 

คำสั่งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 และ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 วาระที่ 4.3 เรื่อง คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปีการศึกษา 2564)
 

Download เอกสารด้วย Microsoft Account (@m.swu.ac.th)กรอบแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2565 - 2580)
รับรองในการประชุมสภา มศว ครั้งที่ 7/2564 (วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

เผยแพร่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564
         
  แผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัด ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2565 - 2580)  
เผยแพร่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564
 
 

 
     
         
  แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2567-2570) ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
และ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 (ปีงบประมาณ 2567) ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

รับรองในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 8/2566 (วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566)
 
เผยแพร่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
         
  ติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566 (ปีงบประมาณ 2567)
รอบที่ 1 ระหว่าง สิงหาคม - ธันวาคม 2566
 
เผยแพร่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
         
  แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566-2570) ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
รับรองในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 7/2565 (วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565)
 
เผยแพร่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565
 
 
 
     
  >> แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565      
  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ 2566) ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
รับรองในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 7/2565 (วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565)
 
ฉบับแก้ไขเผยแพร่
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565
 
         
  ติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ 2566)
ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 6 เดือน

อ่านเอกสารด้วย GAFE Account (@g.swu.ac.th)
   
เผยแพร่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565
 
         
  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ 2566)  
เผยแพร่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
 
     
  >> แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564      
  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ 2565) ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
รับรองในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 7/2564
 
เผยแพร่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564
 
         
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ 2565)
ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

รับรองในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2566 (มกราคม พ.ศ. 2566)
 
เผยแพร่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
 
 
     
  >> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ปีงบประมาณ 2567) ของสำนักฯ  
  ความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2567

รับรองในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567)
 
เผยแพร่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
         
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ปีงบประมาณ 2567) ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
รับรองในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567)
 
เผยแพร่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
 
     
  >> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ปีงบประมาณ 2566) ของสำนักฯ  
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ปีงบประมาณ 2566) ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
รับรองในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2566 (วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566) วาระการประชุมที่ 4.2
 
เผยแพร่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
         
  ติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ปีงบประมาณ 2566)
ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 6 เดือน

รับรองในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 3/2566 (วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566) วาระการประชุมที่ 4.1
 
เผยแพร่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566
 
         
  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและวัฒนธรรมองค์กร  
เผยแพร่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
 

 

 

 

  เผยแพร่เนื้อหาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 | เวลา 15.18 น.