EN

ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 | เวลา 10.31 น.

 

 
  แผน มศว 15 ปี - แผน มศว 4 ปี
 
       แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ครั้งที่ 15/2559 ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559
       แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559  
ครั้งที่ 11/2557 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557
       แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว ปีงบประมาณ 2553 - 2567  
 

 


 

  แผนกลยุทธ์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 
       แผนกลยุทธ์ 4 ปี สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2558 - 2560 (ทบทวนปีงบประมาณ 2561)
ลงวันที่ 2 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
       แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2558 - 2561 (ปรับปรุงในปีงบประมาณ 2560)  
ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559
       แผนกลยุทธ์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ และแผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2559 - 2561)  
ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558
       แผนกลยุทธ์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ และแผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561)  
ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558
       แผนยุทธศาสตร์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ และแผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2554 - 2557)  
ลงวันที่ มิถุนายน 2554

 


 

  แผนปฏิบัติการประจำปี สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 
       แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 2561) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560
       แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 2560) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
       แผนปฏิบัติการโครงการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 2559)  
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
       แผนปฏิบัติการโครงการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 (ปีงบประมาณ 2558)  
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
       แผนปฏิบัติการโครงการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2557  
ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
       แผนปฏิบัติการโครงการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556 (ปีงบประมาณ 2556 - 2557)  
ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557