คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
   
1. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ปรึกษา
2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ประธานกรรมการ
3. อาจารย์ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา รองประธานกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย แก้วพินิจ กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ กรรมการ
6. อาจารย์พัชรี ปรีดาสุริยะชัย กรรมการ
7. อาจารย์ขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง กรรมการ
8. อาจารย์สุเมษย์ หนกหลัง กรรมการ
9. อาจารย์ชุติมา ศรีสุข กรรมการ
10. อาจารย์จิตสุภา กิติผดุง กรรมการ
11. นางสาวสุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย กรรมการและเลขานุการ
12. นายพุฒินันท์ ยาไธสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ