คณะกรรมการบริหารงานวิจัย สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
   
1. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ปรึกษา
2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ประธานกรรมการ
3. อาจารย์ ดร.ขวัญคนิฐ  แซ่อึ้ง กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.จิตสุภา  กิติผดุง กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.ชุติกร  นพรัตน์ กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.ทิพวรรณ  เดชสงค์ กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.ปิยะ  บูชา กรรมการ
8. นางสาวสุดฤทัย  จันทร์แช่มช้อย กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวชุติกาญจน์  เหมวัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   

ตามคำสั่งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 25 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566