คณะกรรมการบริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
   
1. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ปรึกษา
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ที่ปรึกษา
4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ประธานกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ รองประธานกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.ขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ กรรมการ
9. อาจารย์ ดร.ชุติมา ศรีสุข กรรมการ
10. อาจารย์ ดร.จิตสุภา กิติผดุง กรรมการ
11. อาจารย์ ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์ กรรมการ
12. อาจารย์ ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค กรรมการ
13. อาจารย์ ดร.อรุโณทัย พยัคฆพงษ์ กรรมการ
14. อาจารย์ ดร.อรรคพล วณิกสัมบัน กรรมการ
15. อาจารย์ ดร.ปิยะ บูชา กรรมการ
16. นางสาวสุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย กรรมการและเลขานุการ
17. นายพุฒินันท์ ยาไธสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18. นายเอกชัย หาบ้านแท่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   

ตามคำสั่งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  42 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ สั่ง ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562