ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ตั้งแต่ก่อตั้งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ จนถึง 20 พฤษภาคม 2562)
   
                    รศ.สมใจ ศิริโภค
           ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
   

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 จนถึงปัจจุบัน)
   
                  ผศ.ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา
          ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

          ที่ประสานมิตร  ห้อง 01-35-0603ES2
          jitpinya@g.swu.ac.th
          0 2649 5000 ต่อ 11998
   
   
   
   

ทำเนียบหัวหน้าสาขาศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts)

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts) (ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 จนถึง 30 กันยายน 2562)
   
                    รศ.สมใจ ศิริโภค
           ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ