ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 | เวลา 18.08 น.    
     

 ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้   (ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จนถึงปัจจุบัน)
   
                  รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช ,SFHEA
    

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้   (ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566)
   
                  รศ.ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา ,SFHEA
    

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้   (ตั้งแต่ก่อตั้งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
   
                    รศ.สมใจ ศิริโภค
 ทำเนียบหัวหน้าสาขาศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts)

หัวหน้าสาขาศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts)   (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 จนถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570)
   
                    รศ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว ,SFHEA 

หัวหน้าสาขาศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts)   (ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 จนถึง 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566)
   
                    รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ ,FHEA