ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้   ( ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน )
   
                  รศ.ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา
          ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

          ที่ประสานมิตร  ห้อง 01-35-0603ES2
          jitpinya@g.swu.ac.th
          0 2649 5000 ต่อ 11998
   

 

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้   ( ตั้งแต่ก่อตั้งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 )
   
                    รศ.สมใจ ศิริโภค
           ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการทำเนียบหัวหน้าสาขาศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts)

หัวหน้าสาขาศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts)   ( ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน )
   
                    รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ ,FHEA
           ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ


 

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts)   ( ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 )
   
                    รศ.สมใจ ศิริโภค
           ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ