ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 | เวลา 09.28 น.  
    EN

 

วัน-เวลา ของอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต (Office Hours)

          ผศ.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา               ผศ.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว 
        รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ ,FHEA
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  thongchaika@g.swu.ac.th

  เวลา  12.30 - 13.30 น.
 
        รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช ,SFHEA
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  chanutp@g.swu.ac.th

  เวลา  12.00 - 13.00 น.
         
         
        รศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  tnomsak@g.swu.ac.th

  เวลา  12.00 - 13.00 น.
          รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ,SFHEA
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  thanital@g.swu.ac.th

  เวลา  12.00 - 13.00 น.
         
         
        ผศ.ดร.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  patchareep@g.swu.ac.th

  เวลา  09.00 - 12.00 น.
          ผศ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ ,FHEA
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  supatraa@g.swu.ac.th

  เวลา  12.00 - 13.00 น.
         
         
        ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ ,FHEA
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  kankanit@g.swu.ac.th

  เวลา  12.00 - 13.00 น.
          อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  watcharapongs@g.swu.ac.th

  เวลา  12.00 - 13.00 น.
         
         
        อ.ภานุวัฒน์ บุตรเรียง
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  panuwat@g.swu.ac.th

  เวลา  13.00 - 15.00 น.
          อ.ดร.ขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  kwankanit@g.swu.ac.th

  เวลา  12.00 - 13.00 น.
         
         
        อ.ดร.มาลินี ลีโทชวลิต
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  malineel@g.swu.ac.th

  เวลา  11.00 - 12.00 น.
 
        อ.ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ์ ,SFHEA
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  soontaree@g.swu.ac.th

  เวลา  13.00 - 14.00 น.
         
         
        อ.ดร.ชุติมา ศรีสุข
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  chutimasris@g.swu.ac.th

  เวลา  12.30 - 13.30 น.
 
        อ.ดร.อรรคพล วณิกสัมบัน
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  akapon@g.swu.ac.th

  เวลา  13.30 - 14.30 น.
         
         
        อ.ดร.ชุติกร นพรัตน์
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  chutikorn@g.swu.ac.th

  เวลา  08.30 - 09.30 น.
          อ.ดร.ศักดิพงศ์ พันธ์ไผ่
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  sakdiphongp@g.swu.ac.th

  เวลา  08.30 - 09.30 น.
         
         
        น.ส.จาริณี มาเวหา
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  jarineem@g.swu.ac.th

  เวลา  13.30 - 14.30 น.
          น.ส.ประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  prapanrat@g.swu.ac.th

  เวลา  13.30 - 14.30 น.
         
         
        นายสุเมธ โอสถานนท์
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  sumateo@g.swu.ac.th

  เวลา  13.30 - 14.30 น.
     
         
         
         
         
         
รศ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว ,SFHEA
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  kamolwan@g.swu.ac.th

  เวลา  10.00 - 12.00 น.
 
          รศ.ดร.กาญจนา ต้นโพธิ์
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  kanchana@g.swu.ac.th

  เวลา  12.00 - 13.30 น.
         
         
          รศ.ดร.วิชุดา สาธิตพร
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  wichudas@g.swu.ac.th

  เวลา  14.30 - 15.30 น.
 
          อ.ดร.ธรรมนูญ สะเทือนไพร
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  thammanoons@g.swu.ac.th

  เวลา  10.00 - 11.00 น.
         
         
          อ.ดร.ณัชวดี จันทร์ฟอง
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  natchavadee@g.swu.ac.th

  เวลา  13.00 - 14.00 น.
            อ.อาจารีย์ ช่างประดับ
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  ajareecha@g.swu.ac.th

  เวลา  12.00 - 13.00 น.
         
         
          อ.ดร.เพ็ญวิษา วัฒนปรีชานนท์
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  penvisa@g.swu.ac.th

  เวลา  12.00 -13.00 น.
 
          อ.ดร.วรสรณ์ เนตรทิพย์
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  worasorn@g.swu.ac.th

  เวลา  13.00 -14.00 น.
         
         
          อ.ดร.เมทินี ทนงกิจ ,SFHEA
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  metineet@g.swu.ac.th

  เวลา  13.30 - 14.30 น.
 
          อ.ดร.นันทพร ศรจิตติ
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  nantaporn@g.swu.ac.th

  เวลา  08.00 - 09.00 น.
         
         
          อ.ดร.รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์ ,FHEA
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  ronnayut@g.swu.ac.th

  เวลา  12.30 - 13.30 น.
 
          อ.ดร.จิตสุภา กิติผดุง ,FHEA
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  jitsupak@g.swu.ac.th

  เวลา  12.00 - 13.00 น.
         
         
          อ.ดร.สิริรัตน์ จรรยารัตน์
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  siriratj@g.swu.ac.th

  เวลา  12.00 -13.00 น.
 
          อ.ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์ ,FHEA
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  napattararatc@g.swu.ac.th

  เวลา  10.00 - 12.00 น.
         
         
          อ.ดร.ปิยะ บูชา
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  piyab@g.swu.ac.th

  เวลา  12.00 - 13.00 น.
 
          อ.ดร.สุทธิพงศ์ วรอุไร
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  suttipongw@g.swu.ac.th

  เวลา  13.30 - 14.30 น.
         
         
         อ.ดร.สราวุฒิ ตรีศรี
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  sarawutt@g.swu.ac.th

  เวลา  13.30 - 14.30 น.
 
          อ.ดร.ฐิญาณา สุภัทรชยาภูมิ
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  tiarna@g.swu.ac.th

  เวลา  13.30 - 14.30 น.
         
         
          อ.ดร.ทิพวรรณ เดชสงค์
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  tippawand@g.swu.ac.th

  เวลา  13.30 - 14.30 น.
            น.ส.สุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  sudruthai@g.swu.ac.th

  เวลา  13.30 - 14.30 น.
         
         
          น.ส.เกศราภรณ์ เขียวรอด
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

  gedsaraporn@g.swu.ac.th

  เวลา  10.00 -11.00 น.
            นายกิตติ์ธนัตถ์ ยาไธสงกรณ์
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  puttinun@g.swu.ac.th

  เวลา  13.30 - 14.30 น.
         
         
         
         
เผยแพร่เนื้อหาเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 | เวลา 19.27 น.  
    EN

 

free counter
จำนวนผู้เข้าชม