คณะกรรมการพัฒนาแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
   
1. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ปรึกษา
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานแผนและประกันคุณภาพ รองประธานกรรมการ
4. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ
5. หัวหน้าสาขาศิลปวิทยาศาสตร์ กรรมการ
6. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ กรรมการ
7. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กรรมการ
8. นางสาวเกศราภรณ์ เขียวรอด กรรมการ
9. นางสาวสุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย กรรมการ
10. นางสาวจาริณี มาเวหา กรรมการ
11. นางสาวประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวยุวรัตน์ แตงน้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาวปริยานุช ประเสริฐสิริกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   

ตามคำสั่งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  29 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565