คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
   
1. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ปรึกษา
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษา
3. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา
4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานแผนและประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ
5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กรรมการ
6. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ กรรมการ
7. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ กรรมการ
8. หัวหน้าสาขาศิลปวิทยาศาสตร์ กรรมการ
9. นางสาวประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย กรรมการ
10. นางสาวยุวรัตน์ แตงน้อย กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวชุติกาญจน์ เหมวัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวปริยานุช ประเสริฐสิริกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   

ตามคำสั่งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  40 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ สั่ง ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563