คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
   
1. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ปรึกษา
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษา
3. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา
4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานแผนและประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ
5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กรรมการ
6. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ กรรมการ
7. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ กรรมการ
9. อาจารย์เมทินี ทนงกิจ กรรมการ
10. นางสาวชุติกาญจน์ เหมวัน กรรมการ
11. นางสาวยุวรัตน์ แตงน้อย กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาวปริยานุช ประเสริฐสิริกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   

ตามคำสั่งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  39 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562