คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
   
1. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ปรึกษา
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษา
3. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา
4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานแผนและประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ
5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กรรมการ
6. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ กรรมการ
7. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ กรรมการ
8. อาจารย์กันต์กนิษฐ  รัตนธนาวรรณ กรรมการ
9. นางสาวยุวรัตน์  แตงน้อย กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวประพาฬรัตน์  ยงมานิตชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวปริยานุช  ประเสริฐสิริกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ