คณะกรรมการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
   
1. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ปรึกษา
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ
3. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ
4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กรรมการ
5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ กรรมการ
6. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ กรรมการ
7. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานแผนและประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวประพาฬรัตน์  ยงมานิตชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางสาวปิยมาภรณ์ ภูหนองโอง ผู้ช่วยเลขานุการ