คณะกรรมการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
   
1. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ปรึกษา
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ
3. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ
4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานแผนและประกันคุณภาพ กรรมการ
5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กรรมการ
6. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ กรรมการ
7. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ กรรมการ
8. หัวหน้าสาขาศิลปวิทยาศาสตร์ กรรมการ
9. นางสาวยุวรัตน์ แตงน้อย กรรมการ
10. นางสาวประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวชุติกาญจน์ เหมวัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   

 ตามคำสั่งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 44/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565