ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 | เวลา 23.19 น.

 

โครงการ /กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ประจำปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นผู้นำทางการศึกษา ( Educational Leader ) ตอบเป้าประสงค์หลัก ( Goal ) เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรม
     ประเด็นที่ 1 ความเป็นเลิศด้านหลักสูตรและการสอน ( Excellent Curriculum & Teaching Expert )
     ประเด็นที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม ( Excellent Research & Innovation Expert )
     ประเด็นที่ 3 การมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ( World Class University )
     ประเด็นที่ 4 การพัฒนานิสิตสำหรับการเป็นพลเมืองโลก ( Students and Alumni Development for Global Citizen )


ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล ( High Performance and Good Governance Organization ) ตอบเป้าประสงค์หลัก ( Goal ) เพื่อขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล
     ประเด็นที่ 1 มหาวิทยาลัยบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ( Good Governance )
     ประเด็นที่ 2 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทางการเงินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Finance for Sustainable Development )
     ประเด็นที่ 3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพและสมรรถนะ ( Human Capacity & Human Competency )
     ประเด็นที่ 4 มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ( Smart University )
     ประเด็นที่ 5 มหาวิทยาลัยยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( Sustainable Green University )


ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม ( Social Engagement ) ตอบเป้าประสงค์หลัก ( Goal ) เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
     ประเด็นที่ 1 การบริการเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( SDGs )
         SDG 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
         SDG 4 การศึกษาที่เท่าเทียม
         SDG 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
         SDG 10 ลดความเหลื่อมลํ้า
         SDG 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
         SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
     ประเด็นที่ 2 การบริการเพื่อสังคมแบบบูรณาการ ( Integrated social services )
     ประเด็นที่ 3 วัฒนธรรมและศิลปะเพื่อชุมชน ( Art and culture for community )

รหัสตัวชี้วัด 1.1.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์
รหัสตัวชี้วัด 1.1.3  นิสิตมีทักษะในการเรียนรู้และศิลปะการดำรงชีวิต
รหัสตัวชี้วัด 1.1.4  ผู้สอนมีสมรรถนะในการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ
รหัสตัวชี้วัด 1.1.5  การประเมินผลและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
รหัสตัวชี้วัด 1.2.1  ระบบและกลไกการให้บริการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนของมหาวิทยาลัย
รหัสตัวชี้วัด 1.2.2  ระบบและกลไกการให้บริการที่เอื้อต่อการสนับสนุนนิสิตและผู้ใช้บริการ
รหัสตัวชี้วัด 1.2.3  กระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการมีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รหัสตัวชี้วัด 1.2.4  ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและผู้ใช้บริการ
รหัสตัวชี้วัด 2.1  งานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตรงตามความต้องการและใช้ประโยชน์ได้จริงและได้รับการยอมรับในระดับสากล
รหัสตัวชี้วัด 2.2  งานวิจัยที่ส่งผลกระทบหรือใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
รหัสตัวชี้วัด 2.3  งานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมภายนอก ที่สะท้อนการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม
รหัสตัวชี้วัด 2.4  งานวิจัยที่ส่งผลกระทบหรือใช้ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในส่วนงานของมหาวิทยาลัย
รหัสตัวชี้วัด 2.5  งานวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรมและก่อให้เกิดรายได้ของมหาวิทยาลัย
รหัสตัวชี้วัด 3.1  ระบบการบริหารงบประมาณที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
รหัสตัวชี้วัด 3.2  การบริหารจัดการด้านการเงินมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รหัสตัวชี้วัด 3.4  ความสามารถในการจัดหารายได้ของส่วนงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเรื่องการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
รหัสตัวชี้วัด 4.1  ส่วนงานมีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และความสามารถยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย
รหัสตัวชี้วัด 4.2  มีการประเมินและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดตามสายอาชีพและระดับตำแหน่ง
รหัสตัวชี้วัด 4.3  มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานและเชื่อมโยงกันระหว่างระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ 
รหัสตัวชี้วัด 4.4  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
รหัสตัวชี้วัด 4.5  มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

SSAP 1  การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตกำลังหลักของประเทศ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ( Learning innovation )
SSAP 2  การกำหนดเป้าหมายหลัก ( Flagships ) ทางการวิจัย ซึ่งครอบคลุมในศาสตร์สาขาที่มีความจำเป็นอันมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
SSAP 3  การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ( 1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย ) และการสืบสานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
SSAP 4  การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล
SSAP 5  การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา ( Wisdom ) ของนิสิตและบุคลากร
SSAP 6  การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
SSAP 7  การสื่อสารองค์กร
SSAP 8  การจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน

ประเด็นกลยุทธ์สำนักฯ 1  พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ
ประเด็นกลยุทธ์สำนักฯ 2  พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
ประเด็นกลยุทธ์สำนักฯ 3  สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นกลยุทธ์สำนักฯ 4  สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
ประเด็นกลยุทธ์สำนักฯ 5  พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ

 

 
โครงการ/กิจกรรม ลำดับที่ 1 - 12
► ยุทธศาสตร์หลัก มศว
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นผู้นำทางการศึกษา ( Educational Leader ) ตอบเป้าประสงค์หลัก ( Goal ) เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรม
► เป้าประสงค์ มศว : ประเด็นที่ 1 ความเป็นเลิศด้านหลักสูตรและการสอน ( Excellent Curriculum & Teaching Expert )
► ประเด็นกลยุทธ์สำนักฯ : 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ
 
 
  โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
  1. โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีมาตรฐานตามกรอบ UKPSF

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP, สภา มศว ( 1.1.4 )
1. แผนการพัฒนาอาจารย์เพื่อได้รับการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. จำนวนอาจารย์ที่มีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ระดับ 2 ( Fellow ) หรือ 3 ( Senior Fellow )
3. จำนวนอาจารย์ที่ขอรับคำปรึกษาสามารถยื่นขอรับการประเมินสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ระดับ 2 ( Fellow ) หรือ 3 ( Senior Fellow )
   

  2. โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP, สภา มศว ( 1.1.2 )
1. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมการเรียนรู้
2. จำนวนอาจารย์ที่ขอรับคำปรึกษาสามารถยื่นสมัครเข้าชิงรางวัลด้านการเรียนการสอน/นวัตกรรมการเรียนรู้
   

  3. โครงการ GE Active Learning ในรายวิชาศึกษาทั่วไป

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP, สภา มศว ( 1.1.2 )
1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ( ILC001 )
2. ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำที่ใช้ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน
3. จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
4. จำนวนกิจกรรมอบรมให้กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นด้านการจัดการเรียนการสอน
5. จำนวนสถาบัน/องค์กรที่เชิญอาจารย์เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
   

  4. โครงการพัฒนาเกณฑ์ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP, สภา มศว ( 1.1.5 )
1. จำนวนรายวิชาที่มีกิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้แบบ Formative Assessment และ Summative Assessment
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ( ILC001 )
   

  5. โครงการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
     
  5.1 กิจกรรมพัฒนาหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP, สภา มศว ( 1.1.2 ), สภา มศว ( 1.1.3 )

 
1. ร่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มวิชา
2. จำนวนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   
  5.2 กิจกรรมทบทวนผลการจัดการเรียนรู้ (After Action Review) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP, สภา มศว ( 1.1.2 ), สภา มศว ( 1.1.3 )
1. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้จากนิสิตและคณะต้นสังกัด
2. จำนวนรายวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ละปีการศึกษา มีการทบทวนผลการเรียนรู้หลังการสอน
3. แผนการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับปีถัดไป
   

  6. โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
สภา มศว ( 4.2 )
1. ร้อยละของจำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
2. ค่าเฉลี่ยระดับความเข้าใจนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ
3. แผนติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน
   

  7. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับหลักสูตรนานาชาติ

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP
1. ร้อยละของจำนวนรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรนานาชาติที่ดำเนินการได้ตามแผนการสอน
2. ร้อยละของจำนวนรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรนานาชาติที่ได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
   

  8. โครงการพัฒนาระบบการศึกษาแบบออนไลน์
 
     
  8.1 กิจกรรมอบรมอาจารย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP, สภา มศว ( 1.1.2 )
1. จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
2. จำนวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
3. ค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนของผู้เข้าร่วม
4. ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำที่ใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน
   

  9. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
สภา มศว ( 1.1.2 )
1. จำนวนสื่อการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนา
2. จำนวนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้พัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
   

  10. โครงการบริการวิชาการ/การเรียนการสอน (สำหรับภาคเรียนที่ 2) 1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
   

  11. โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (short course)

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP
1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
2. จำนวนผู้ลงทะเบียนในหลักสูตรที่เปิดอบรม
3. จำนวนหลักสูตรอบรมที่เปิดให้ลงทะเบียน
   

  12. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
สภา มศว ( 2.1 )
1. จำนวนความร่วมมือทำงวิชาการ ( MOU ) ระหว่ำงสถำบันหรือองค์กรต่าง ๆ
2. จำนวนกิจกรรมทำงวิชาการระหว่างสถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ
3. จำนวนแนวทางที่พัฒนาร่วมกันระหว่างสถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ
   

 

 
โครงการ/กิจกรรม ลำดับที่ 13
► ยุทธศาสตร์หลัก มศว
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นผู้นำทางการศึกษา ( Educational Leader ) ตอบเป้าประสงค์หลัก ( Goal ) เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรม
► เป้าประสงค์ มศว : ประเด็นที่ 4 การพัฒนานิสิตสำหรับการเป็นพลเมืองโลก ( Students and Alumni Development for Global Citizen )
► ประเด็นกลยุทธ์สำนักฯ : 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ
 
 
  โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
  13. โครงการพัฒนาทักษะและปัญญานิสิต
 
     
  13.1 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : ปัญหาสังคม (161)
13.2 กิจกรรมการใช้ภาษาเพื่อสังคมและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ (111)
13.3 กิจกรรมส่งเสริมมารยาททางสังคมไทยในยุคปกติใหม่ (351)
13.4 กิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะ (353)
13.5 กิจกรรมรณรงค์การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (141)
13.6 กิจกรรมกระตุ้นการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี (261)
13.7 กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมสีเขียว (244) (ปปช)
13.8 กิจกรรมพัฒนาการเป็นผู้นำและเป็นต้นแบบที่ดีของนิสิต (361)
13.9 กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางด้านการเงิน การออม และการลงทุน (243)
13.10 กิจกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสัมมาชีพชุมชน (266 ร่วมกับ 363)
13.11 กิจกรรมด้านสุขภาพจิต (Life position) เพื่อพัฒนาอารมณ์เชิงบวก (351)
13.12 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (267)

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP, สภา มศว ( 1.1.2 ) และ สภา มศว ( 1.1.3 )
1. จำนวนกิจกรรมที่พัฒนาและเสริมสร้างปัญญานิสิต
2. จำนวนประเด็นที่นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมในแต่ละรายวิชา
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป
   

 

 
โครงการ/กิจกรรม ลำดับที่ 14 - 16
► ยุทธศาสตร์หลัก มศว
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นผู้นำทางการศึกษา ( Educational Leader ) ตอบเป้าประสงค์หลัก ( Goal ) เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรม
► เป้าประสงค์ มศว : ประเด็นที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม ( Excellent Research & Innovation Expert )
► ประเด็นกลยุทธ์สำนักฯ : 2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
 
 
  โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
  14. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP, สภา มศว ( 2.1 ), สภา มศว ( 2.4 )
1. แผนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของบุคลากรสำนักฯ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
2. จำนวนงานวิจัยของบุคลากรสำนักฯ ที่ทำร่วมกับหน่วยอื่นภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
3. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
4. ร้อยละของบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูลสากล SCOPUS ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
5. ร้อยละของจำนวนงานวิจัยที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ หรือ SDGs
   

  15. โครงการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 1. จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (ที่ได้รับทุนวิจัย)
2. จำนวนรายวิชาที่มีนวัตกรรมการเรียนรู้
   

  16. โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP, สภา มศว ( 2.2 ), สภา มศว ( 2.3 ),
สภา มศว ( 2.4 ), สภา มศว ( 2.5 )
1. จำนวนผลงานวิจัยที่นำมาพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนของสำนักฯ
2. จำนวนผลงานวิจัยที่ช่วยพัฒนาระบบบริหารจัดการ
3. จำนวนกระบวนการจัดการเรียนการสอน หรือระบบบริหารจัดการของสำนักฯ ที่ได้รับการพัฒนาจากงานวิจัยของบุคลากร
4. จำนวนโครงการวิจัยที่ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ
5. จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมหรือได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
6. จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
   

 

 
โครงการ/กิจกรรม ลำดับที่ 17 - 19
► ยุทธศาสตร์หลัก มศว
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล ( High Performance and Good Governance Organization ) ตอบเป้าประสงค์หลัก (Goal) เพื่อขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล
► เป้าประสงค์ มศว : ประเด็นที่ 1 มหาวิทยาลัยบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ( Good Governance )
► ประเด็นกลยุทธ์สำนักฯ : 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
 
 
  โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
  17. โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน และตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ช่วงที่ 1 จัดทำโครงร่าง
ช่วงที่ 2 จัดทำรายงานการประเมินตนเองและประชาพิจารณ์
ช่วงที่ 3 การพัฒนาคุณภาพด้วยเครื่องมือ One page Report

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP, สภา มศว ( 4.1 )
1. จำนวนรายงานการประเมินตนเอง
2. จำนวนรายงาน One page Report
   

  18. โครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP, สภา มศว ( 4.2 )
1. จำนวนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ
2. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการพิจารณา/พัฒนาเกณฑ์การประเมินฯ
   

  19. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP, สภา มศว ( 4.1 )
1. จำนวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนพัฒนาองค์กร
2. ร้อยละของจำนวนบุคลากรมีส่วนร่วมในการพิจารณา/พัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนพัฒนาองค์กร
3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   

 

 
โครงการ/กิจกรรม ลำดับที่ 20 - 24
► ยุทธศาสตร์หลัก มศว
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล ( High Performance and Good Governance Organization ) ตอบเป้าประสงค์หลัก (Goal) เพื่อขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล
► เป้าประสงค์ มศว : ประเด็นที่ 3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพและสมรรถนะ ( Human Capacity & Human Competency )
► ประเด็นกลยุทธ์สำนักฯ : 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
 
 
  โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
  20. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะที่จัดโดยหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP, สภา มศว ( 4.2 )
1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ได้รับการอบรม (พิจารณาจากผลการอบรม)
2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องการสายอาชีพ
3. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้องค์กรภายนอก
   

  21. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และสร้างความสุขในการทำงาน

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP
1. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
2. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของสำนักฯ
3. จำนวนกิจกรรมที่สร้างความผูกพันกับองค์กร
4. ค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขในการทำงาน
   

  22. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP, สภา มศว ( 4.2 )
1. ร้อยละของจำนวนผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา
2. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่ได้รับพัฒนาในระดับมากขึ้นไป
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารในภาพรวมของสำนักฯ
   

  23. โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP, สภา มศว ( 4.2 ), สภา มศว ( 4.3 )
1. ร้อยละของจำนวนบุคลากรสายปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการ
2. จำนวนบุคลากรสายปฏิบัติการที่ยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น
3. จำนวนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
   

  24. โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP, สภา มศว ( 4.2 )
1. จำนวนอาจารย์ที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ที่สำนักฯ กำหนด    

 

 
โครงการ/กิจกรรม ลำดับที่ 25
► ยุทธศาสตร์หลัก มศว
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล ( High Performance and Good Governance Organization ) ตอบเป้าประสงค์หลัก (Goal) เพื่อขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล
► เป้าประสงค์ มศว : ประเด็นที่ 4 มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ( Smart University )
► ประเด็นกลยุทธ์สำนักฯ : 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
 
 
  โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
  25. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินการ

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP, สภา มศว ( 4.4 )
1. จำนวนกิจกรรมที่ใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน
2. จำนวนกิจกรรมที่ใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหาร
   

 

 
โครงการ/กิจกรรม ลำดับที่ 26
► ยุทธศาสตร์หลัก มศว
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล ( High Performance and Good Governance Organization ) ตอบเป้าประสงค์หลัก (Goal) เพื่อขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล
► เป้าประสงค์ มศว : ประเด็นที่ 3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพและสมรรถนะ ( Human Capacity & Human Competency )
► ประเด็นกลยุทธ์สำนักฯ : 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
 
 
  โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
  26. โครงการ Lean Management และส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP, สภา มศว ( 4.3 )
1. จำนวนกระบวนการทำงานโดยใช้ระบบ Lean Management
2. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการที่ใช้ระบบ Lean ในการปฏิบัติงาน (ลดขั้นตอน/ระยะเวลา/ความคุ้มค่า)
   

 

 
โครงการ/กิจกรรม ลำดับที่ 27 - 28
► ยุทธศาสตร์หลัก มศว
: ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม ( Social Engagement ) ตอบเป้าประสงค์หลัก ( Goal ) เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
► เป้าประสงค์ มศว : ประเด็นที่ 1 การบริการเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และแผน ที่เกี่ยวข้องและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( SDGs )
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : SDG 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี, SDG 4 การศึกษาที่เท่าเทียม, SDG 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้, SDG 10 ลดความเหลื่อมลํ้า, SDG 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
► ประเด็นกลยุทธ์สำนักฯ : 3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
 
 
  โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
  27. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP, SDG 3, SDG 9
1. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มีประโยชน์ต่อชุมชน (ตัวชี้วัดรวม)
2. ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการในโครงการบริการวิชาการมีสุขภาวะที่ดี (ตัวชี้วัดรวม)
   

  28. โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : แหล่งเรียนรู้และช่องทางออนไลน์เพื่อขายสินค้าทางการเกษตร

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP, SDG 4
1. ร้อยละของจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์จริงในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2. จำนวนด้านของอัตลักษณ์ของนิสิต มศว ที่นิสิตได้รับการพัฒนา
3. จำนวนเรื่องที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับกับการพัฒนาอาชีพในชุมชน
4. จำนวนกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมโครงการที่นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
   

 

 
โครงการ/กิจกรรม ลำดับที่ 29
► ยุทธศาสตร์หลัก มศว
: ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม ( Social Engagement ) ตอบเป้าประสงค์หลัก ( Goal ) เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
► เป้าประสงค์ มศว : ประเด็นที่ 2 การบริการเพื่อสังคมแบบบูรณาการ ( Integrated social services )
► ประเด็นกลยุทธ์สำนักฯ : 3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
 
 
  โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
  29. โครงการบริการวิชาการโดยความร่วมมือระหว่างองค์กร

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP
1. จำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการ
2. จำนวนผลงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
3. จำนวนผลงานบริการวิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน
   

 

 
โครงการ/กิจกรรม ลำดับที่ 30 - 32
► ยุทธศาสตร์หลัก มศว
: ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม ( Social Engagement ) ตอบเป้าประสงค์หลัก ( Goal ) เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
► เป้าประสงค์ มศว : ประเด็นที่ 3 วัฒนธรรมและศิลปะเพื่อชุมชน ( Art and culture for community )
► ประเด็นกลยุทธ์สำนักฯ : 4 สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
 
 
  โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
  30. โครงการวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP
1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะฯ ของสำนักฯ (ตัวชี้วัดรวมทุกโครงการ)    

  31. โครงการส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่ด้านศิลปะและวัฒนธรรม : กิจกรรมร้อยเรียงเรื่องราวศิลปวัฒนธรรมไทยในชีวิตประจำวัน

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP
1. ร้อยละของจำนวนบุคลากรทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม    

  32. โครงการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว
ครั้งที่ 1 กิจกรรมวันสำคัญของ มศว
ครั้งที่ 2 กิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

♦ รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ :
SWU-SAP
1. ร้อยละของจำนวนบุคลากรทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม    

 

โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556 - 2564

ปีงบประมาณ 64 |


โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564

♦ ประเด็นกลยุทธ์: 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ
♦ SSAP: 1 การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตกำลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning innovation)
♦ เป้าประสงค์ มศว: 3 คณาจารณ์มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน
♦ เป้าประสงค์สำนักฯ: พัฒนาอาจารย์และกระบวนการจัดการเรียนรู้

รหัสโครงการ
SWU-SAP
โครงการ/กิจกรรม รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
SSAP1-10/11 1. โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีมาตรฐานตามกรอบ UKPSF
 
SWU-SAP (K11), สภา มศว (1.1.1) ผศ.ดร.กมลวรรณ/น.ส.สาริสา ต.ค. 63 - ก.ค. 64
-     1.1 กิจกรรม UKPSF Clinic - ผศ.ดร.ธนิตา/น.ส.สาริสา ต.ค. 63 - ก.ค. 64
-     1.2 กิจกรรม GE Clinic ในรายวิชาศึกษาทั่วไป สภา มศว (1.1), SWU-SAP (K12) อ.ดร.เมทินี/น.ส.ชุติกาญจน์ ต.ค. 63 - ก.ค. 64
-     1.3 กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ด้านเกณฑ์ Rubrics - อ.ดร.ปิยะ/นายพุฒินันท์/น.ส.ณัฐวดี พ.ย. 63
-     1.4  กิจกรรมจัดการความรู้ด้านวิชาการ สภา มศว (2.1) อ.ดร.เมทินี/น.ส.ยุวรัตน์ ต.ค. 63 - เม.ย. 64

  2. โครงการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
     
-     2.1 กิจกรรมพัฒนาหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565 สภา มศว (1.5), สภา มศว (1.2.4) ผศ.ดร.กมลวรรณ/
น.ส.เกศราภรณ์/นางจุฬาภรณ์
พ.ย. 63
-     2.2 กิจกรรมทบทวนผลการจัดการเรียนรู้ (After Action Review) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป - อ.ดร.ณภัทรรัตน์/นางจุฬาภรณ์ พ.ย. 63 - ก.ค. 64

- 3. โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
 
- ผศ.ดร.กมลวรรณ/
นายพุฒินันท์/น.ส.ชุติกาญจน์
 ก.ค. 64

- 4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับหลักสูตรนานาชาติ - อ.ดร.มาลินี/
น.ส.เกศราภรณ์/นายสุเมธ
ต.ค. 63 - มิ.ย. 64
         โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564

♦ ประเด็นกลยุทธ์: 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ
♦ SSAP: 1 การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตกำลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning innovation)
♦ เป้าประสงค์ มศว: 3 คณาจารณ์มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน
♦ เป้าประสงค์สำนักฯ: พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

รหัสโครงการ
SWU-SAP
โครงการ/กิจกรรม รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
SSAP1-13 5. โครงการพัฒนาระบบการศึกษาแบบออนไลน์
 
สภา มศว (1.2.1)    
-     5.1 กิจกรรมอบรมอาจารย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอน
SWU-SAP (K13) ผศ.ดร.ธนิตา/น.ส.สิริพันธุ์/นายนัทวุฒิ ต.ค. 63 - มิ.ย. 64
         โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564

♦ ประเด็นกลยุทธ์: 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ
♦ SSAP: 1 การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตกำลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning innovation)
♦ เป้าประสงค์ มศว: 3 คณาจารณ์มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน
♦ เป้าประสงค์สำนักฯ: พัฒนาสื่อการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

รหัสโครงการ
SWU-SAP
โครงการ/กิจกรรม รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
- 6. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป
 
- ผศ.ดร.ธนิตา/น.ส.จาริณี/นายสุเมธ ต.ค. 63 - มิ.ย. 64
         
- 7. โครงการบริการวิชาการ/การเรียนการสอน - ผศ.ดร.กมลวรรณ/นายพุฒินันท์ ม.ค. 64 - พ.ค.64
         โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564

♦ ประเด็นกลยุทธ์: 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ
♦ SSAP: 4 การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล
♦ เป้าประสงค์ มศว: 4 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรเอกชน
♦ เป้าประสงค์สำนักฯ: พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

รหัสโครงการ
SWU-SAP
โครงการ/กิจกรรม รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
SSAP4-07 8. แผนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน
 
SWU-SAP (K44) ผศ.ดร.กมลวรรณ/น.ส.เกศราภรณ์/นายสุเมธ ต.ค. 63 - ก.ค. 64
-     8.1 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ (มจธ. มรภ.จันทรเกษม มอ. และโรงแรมสามพราน) - - -
         โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564

♦ ประเด็นกลยุทธ์: 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ
♦ SSAP: 5 การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร
♦ เป้าประสงค์ มศว: 1 ส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตทึ่งประสงค์ของมหาวิทยาลัย มศว และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต / 3 พัฒนานิสิตทางด้าน สุขภาพกาย สุขภาพจิตและกีฬา / 4 สร้างเสริมวินัยนิสิตความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และความเป็นไทย
♦ เป้าประสงค์สำนักฯ: พัฒนาและเสริมสร้างปัญญานิสิต

รหัสโครงการ
SWU-SAP
โครงการ/กิจกรรม รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
SSAP5-07 9. โครงการพัฒนาทักษะและปัญญานิสิต
 
SWU-SAP (K61), สภา มศว (2.3) อ.ดร.จิตสุภา/น.ส.ชนมน ต.ค. 63 - ก.ค. 64
SSAP5-24     9.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีขาว (161) -    
SSAP5-29     9.2 กิจกรรมรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (111) SWU-SAP (K65)    
SSAP5-30     9.3 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (111, 351) SWU-SAP (K65)    
SSAP5-03/
ปปช (29)
    9.4 กิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมในนิสิต (353) SWU-SAP (K46)    
SSAP5-06     9.5 กิจกรรมรณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ (141) SWU-SAP (K48)    
SSAP5-05     9.6 กิจกรรมพัฒนาทักษะสื่อสาร (111) SWU-SAP (K48)    
SSAP5-27     9.7 กิจกรรมกระตุ้นการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี (261) SWU-SAP (K63)    
ปปช (7)     9.8 กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมสีเขียว (244) (ปปช) -    
SSAP5-04/
ปปช
    9.9 กิจกรรมพัฒนาการเป็นผู้นำและเป็นต้นแบบที่ดีของนิสิต (361) SWU-SAP (K47)    
SSAP5-09     9.10 กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางด้านการเงิน การออม และการลงทุน (243) SWU-SAP (K51)    
ปปช (6)     9.11 กิจกรรมส่งเสริมนิสิตให้มีจิตอาสา (353) -    
-     9.12 กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามรอยพระราชาสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (266 ร่วมกับ 363) -    
SSAP5-25     9.13 กิจกรรมด้านสุขภาพจิต (Life position) เพื่อพัฒนาอารมณ์เชิงบวก (351) SWU-SAP (K61), สภา มศว (1.4)    
         โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564

♦ ประเด็นกลยุทธ์: 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ
♦ SSAP: 5 การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร
♦ เป้าประสงค์ มศว: 1 ส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตทึ่งประสงค์ของมหาวิทยาลัย มศว และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต / 3 พัฒนานิสิตทางด้าน สุขภาพกาย สุขภาพจิตและกีฬา / 4 สร้างเสริมวินัยนิสิตความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และความเป็นไทย
♦ เป้าประสงค์สำนักฯ: จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับการศึกษาทุกช่วงวัย

รหัสโครงการ
SWU-SAP
โครงการ/กิจกรรม รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
- 10. โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (short course)
 
สภา มศว (1.6), สภา มศว (1.2.3) ผศ.ดร.ชนัตถ์/นายสุเมธ/ น.ส.เกศราภรณ์ พ.ย. 63 - ก.ค. 64
         โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564

♦ ประเด็นกลยุทธ์: 2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
♦ SSAP: 1 การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตกำลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning innovation)
♦ เป้าประสงค์ มศว: 2 เป็นแหล่งความเป็นเลิศในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
♦ เป้าประสงค์สำนักฯ: พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

รหัสโครงการ
SWU-SAP
โครงการ/กิจกรรม รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
- 11. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สำนักนวัตกรรมการเรียน
 
- - -
-     11.1 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาด้านการวิจัย สภา มศว (2.1), สภา มศว (2.2) อ.ดร.พิชชาดา/น.ส.สุดฤทัย พ.ย. 63 - ก.ค. 64
SSAP1-09     11.2 กิจกรรมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป SWU-SAP (K09) อ.ดร.พัชรี/น.ส.สุดฤทัย พ.ย. 63 - ก.ค. 64
         โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564

♦ ประเด็นกลยุทธ์: 2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
♦ SSAP: 1 การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตกำลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning innovation)
♦ เป้าประสงค์ มศว: 2 เป็นแหล่งความเป็นเลิศในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
♦ เป้าประสงค์สำนักฯ: พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

รหัสโครงการ
SWU-SAP
โครงการ/กิจกรรม รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
- 12. โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 
สภา มศว (2.4) อ.ดร.สุพัตรา/น.ส.สุดฤทัย พ.ย. 63 - ก.ค. 64
         โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564

♦ ประเด็นกลยุทธ์: 2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
♦ SSAP: 1 การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตกำลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning innovation)
♦ เป้าประสงค์ มศว: 2 เป็นแหล่งความเป็นเลิศในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
♦ เป้าประสงค์สำนักฯ: ส่งเสริม/สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ
SWU-SAP
โครงการ/กิจกรรม รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
- 13. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 
สภา มศว (2.2), สภา มศว (2.5),
สภา มศว (2.4), สภา มศว (2.5),
สภา มศว (2.6)
อ.ดร.ขวัญคนิฐ/น.ส.สุดฤทัย พ.ย. 63 - ก.ค. 64
         โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564

♦ ประเด็นกลยุทธ์: 3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
♦ SSAP: 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) และการสืบสานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
♦ เป้าประสงค์ มศว: 1 สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
♦ เป้าประสงค์สำนักฯ: สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

รหัสโครงการ
SWU-SAP
โครงการ/กิจกรรม รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
SSAP3-01
SSAP3-02
SSAP3-03
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน
 
SWU-SAP (K30), SWU-SAP (K31),
สภา มศว (4.7), สภา มศว (4.9),
SDGs (3), SDGs (9)
รศ.ดร.ธงชัย/อ.ดร.จตุรงค์/นายเอกชัย ธ.ค. 63 - พ.ค. 64
         โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564

♦ ประเด็นกลยุทธ์: 3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
♦ SSAP: 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) และการสืบสานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
♦ เป้าประสงค์ มศว: 1 สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
♦ เป้าประสงค์สำนักฯ: บูรณาการงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสโครงการ
SWU-SAP
โครงการ/กิจกรรม รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
SSAP3-01
SSAP3-02
SSAP3-03
15. โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : แหล่งเรียนรู้และช่องทางออนไลน์เพื่อขายสินค้าทางการเกษตร
 
SWU-SAP (K30), SWU-SAP (K31),
สภา มศว (4.7), สภา มศว (4.9),
SDGs (4)
อ.ดร.ชุติมา/อ.ดร.กันต์กนิษฐ/อ.ดร.ณภัทรรัตน์ ธ.ค. 63 - มิ.ย. 64
         โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564

♦ ประเด็นกลยุทธ์: 4 สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
♦ เป้าประสงค์สำนักฯ: บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมและมีความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ

รหัสโครงการ
SWU-SAP
โครงการ/กิจกรรม รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
- 16. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ - อ.ดร.ธรรมนูญ/นายพุฒินันท์ 3 ธ.ค. 63
         
SSAP5-05
SSAP5-29
SSAP5-30
17. กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (มศว 111, 351) SWU-SAP (K65),
สภา มศว (1.4), สภา มศว (2.3)
อ.กาญจนา/น.ส.ชนมน
อ.ดร.ณัชวดี/น.ส.สุดฤทัย
ต.ค. 63 - ธ.ค. 63
         
- 18. โครงการส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่ด้านศิลปะและวัฒนธรรม: กิจกรรมแต่งไทยในชีวิตประจำวัน - อ.ดร.ณัชวดี/นายพุฒินันท์ ต.ค. 63 - ก.ค. 64
         
- 19. โครงการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว
      - กิจกรรมวันสำคัญของ มศว
      - กิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- อ.ดร.เพ็ญวิษา/นายพุฒินันท์ ส.ค. 63 - ก.ค. 64
         โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564

♦ ประเด็นกลยุทธ์: 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
♦ SSAP: 4 การพัฒนาความเป็นนานาชาติ และ ความเป็นสากล, 5 การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร
♦ เป้าประสงค์ มศว: 3 พัฒนานิสิต/บุคลากร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, 6พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการพัฒนานิสิต
♦ เป้าประสงค์สำนักฯ: พัฒนาบุคลากรให้มีลักษณะที่พึงประสงค์

รหัสโครงการ
SWU-SAP
โครงการ/กิจกรรม รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
- 20. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะที่จัดโดยหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
      - การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ/จีน
      - การพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนิสิต
SWU-SAP (K43), SWU-SAP (K67),
สภา มศว (2.7), สภา มศว (2.9)
ประพาฬรัตน์/น.ส.พรพัชร์ ส.ค. 63 - ก.ค. 64
         
  21. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และสร้างความสุขในการทำงาน สภา มศว (4.8) อ.ดร.สิริรัตน์/นายวรวุฒิ/น.ส.ปริยานุช ต.ค. 63 - มิ.ย. 64
         โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564

♦ ประเด็นกลยุทธ์: 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
♦ SSAP: 4 การพัฒนาความเป็นนานาชาติ และ ความเป็นสากล, 5 การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร
♦ เป้าประสงค์ มศว: 10 บุคลากรได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าตามสายอาชีพ
♦ เป้าประสงค์สำนักฯ: พัฒนาบุคลากรให้มีลักษณะที่พึงประสงค์

รหัสโครงการ
SWU-SAP
โครงการ/กิจกรรม รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
SSAP5-41 22. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร SWU-SAP (K76), SWU-SAP (K77),
สภา มศว (1.7), ​สภา มศว (4.10),
สภา มศว (4.8)
ผศ.ดร.ชนัตถ์/น.ส.มติมนต์ ธ.ค. 63
SSAP5-40 23. โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น SWU-SAP (K77), สภา มศว (2.9) ผศ.ดร.ชนัตถ์/น.ส.จินตนา ช่วงที่ 1: 21 ม.ค. 64
ช่วงที่ 2: 27-29 ม.ค. 64
-      23.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร -    
         
- 24. โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ สภา มศว (2.8) รศ.ดร.ธงชัย/น.ส.พัชมณฑ์ ธ.ค. 63 - ก.ค. 64
         โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564

♦ ประเด็นกลยุทธ์: 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
♦ SSAP: 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
♦ เป้าประสงค์ มศว: 1 พื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
♦ เป้าประสงค์สำนักฯ: มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (หลักความคุ้มค่า)

รหัสโครงการ
SWU-SAP
โครงการ/กิจกรรม รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
SSAP6-04
SSAP6-05
25. โครงการ Lean Management และส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน SWU-SAP (K80) อ.ดร.กันต์กนิษฐ/น.ส.พรพัชร์/นายเอกชัย ต.ค. 63 - มิ.ย. 64
         
SSAP6-06 26. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินการ SWU-SAP (K80),
สภา มศว (4.6), สภา มศว (4.2)
ผศ.ดร.ธนิตา/น.ส.สิริพันธุ์ ธ.ค. 63 - มิ.ย. 64
         โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564

♦ ประเด็นกลยุทธ์: 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
♦ SSAP: 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
♦ เป้าประสงค์ มศว: 1 พื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
♦ เป้าประสงค์สำนักฯ: มีระบบและเครื่องมือทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

รหัสโครงการ
SWU-SAP
โครงการ/กิจกรรม รหัสตัวชี้วัดหลัก/ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ดำเนินการ
 
         
- 27. โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน และตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
      - จัดทำโครงร่าง
      - จัดทำรายงานการประเมินตนเองและประชาพิจารณ์
สภา มศว (4.4), สภา มศว (4.5) อ.ดร.สุนทรี/น.ส.ยุวรัตน์ ม.ค. 64 - มิ.ย. 64
         
- 28. โครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร สภา มศว (4.3) ผศ.ดร.ชนัตถ์/น.ส.พรพัชร์ ก.ค. 64
         
  29. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนพัฒนาองค์กร ปีการศึกษา 2564 สภา มศว (4.2), สภา มศว (4.1) ผศ.ดร.ชนัตถ์/น.ส.ประพาฬรัตน์/น.ส.ยุวรัตน์ มิ.ย. 64 - ก.ค. 64
         

ปีงบประมาณ 63 |


โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2563

  ►►   ►►►►►►►►►►►►►► ►►►►►►► ►►►►►
    ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ
 
    แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่ ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสาร
รายงานผล
การดำเนินงาน
 
  เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างปัญญานิสิต
  1 โครงการพัฒนาทักษะและปัญญานิสิต
    - กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีขาว (356, 161)
    - กิจกรรมรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (111)
    - กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (111, 351)
    - กิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมในนิสิต (353) (ปปช)
    - กิจกรรมรณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ (141)
    - กิจกรรมพัฒนาทักษะสื่อสาร (111)
    - กิจกรรมกระตุ้นการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี (261)
    - กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมสีเขียว (244) (ปปช)
    - กิจกรรมพัฒนาการเป็นผู้นำและเป็นต้นแบบที่ดีของนิสิต (361)
    - กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางด้านการเงิน การออม และการลงทุน (243)
    - กิจกรรมส่งเสริมนิสิตให้มีจิตอาสา (353)
    - กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามรอยพระราชาสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (266 ร่วมกับ 363)
อ.ดร.จิตสุภา/น.ส.ชนมน 2562/10 - 2563/07  
 
  2 โครงการแสดงกิจกรรมของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (353)
    - กิจกรรมนิสิต เรื่อง จิตอาสาตามรอยพระราชา
      [
ผู้รับผิดชอบ: อ.ดร.ธรรมนูญ/นายพุฒินันท์/น.ส.ชนมน]
    - กิจกรรมอาจารย์ เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนของวิชาศึกษาทั่วไป
      [
ผู้รับผิดชอบ: อ.ดร.พิชชาดา/น.ส.เกศราภรณ์/น.ส.สาริสา]
ผศ.ดร.กมลวรรณ/น.ส.เกศราภรณ์ 2563/03/17 และ 2563/03/18  
           
 
  เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์และกระบวนการจัดการเรียนรู้
  3 โครงการทบทวนผลการจัดการเรียนรู้ (After Action Review) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป อ.ดร.ณภัทรรัตน์/น.ส.เกศราภรณ์/น.ส.สาริสา 2562/11 - 2563/07  
 
  4 โครงการ GE Clinic ในรายวิชาศึกษาทั่วไป
    - กิจกรรมให้คำแนะนำปรึกษา GE [วันที่ดำเนินงาน: 
2562/10 - 2563/07]
    - กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ Coaching in GE [วันที่ดำเนินงาน: 
2562/11/22]
    - กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ด้านเกณฑ์ Rubrics [วันที่ดำเนินงาน: 
2563/02/07]
อ.ดร.เมทินี/
น.ส.ชุติกาญจน์/น.ส.ณัฐวดี
2562/10 - 2563/07  
 
  5 โครงการจัดการความรู้ด้านวิชาการ (แนวทางการการสร้าง Inspiration & Engagement) อ.ดร.สิริรัตน์/
น.ส.ยุวรัตน์/น.ส.ชุติกาญจน์
2562/10 - 2563/04  
 
  6 โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผศ.ดร.กมลวรรณ/
น.ส.สาริสา/นายสุเมธ
2563/07  
 
  7 แผนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน
    - โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
       2563/01/15  ช่วงที่ 1
       2563/05 - 2563/06  ช่วงที่ 2
ผศ.ดร.กมลวรรณ/รศ.ดร.ธงชัย/
น.ส.เกศราภรณ์/น.ส.สาริสา
2563/01/15  (ช่วงที่ 1),
2563/05 - 2563/06  (ช่วงที่ 2)
 
 
  8 โครงการพัฒนาหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผศ.ดร.กมลวรรณ/รศ.ดร.ธงชัย/
น.ส.เกศราภรณ์/น.ส.สาริสา
2563/01 - 2563/07  
           
 
  เป้าประสงค์ที่ 3 พัฒนาสื่อการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
  9 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป ผศ.ดร.ธนิตา/
น.ส.จารีณี/นายสุเมธ
2562/10 - 2563/06  
 
  10 โครงการบริการวิชาการ/การเรียนการสอน (โครงการจัดจ้างนิสิตช่วยงาน) ผศ.ดร.กมลวรรณ/นายพุฒินันท์ 2562/08 - 2563/07  
           
 
  เป้าประสงค์ที่ 4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
  11 โครงการพัฒนาระบบการศึกษาแบบออนไลน์
    - กิจกรรมอบรมอาจารย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ธนิตา/น.ส.สิริพันธุ์ 2562/10 - 2563/06  
           
 
  เป้าประสงค์ที่ 5 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับการศึกษาทุกช่วงวัย
  12 โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (short course) ผศ.ดร.ชนัตถ์/
น.ส.เกศราภรณ์/นายสุเมธ
2562/11 - 2563/07  
           
           
    ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
 
    แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่ ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสาร
รายงานผล
การดำเนินงาน
 
  เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
  13 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ผศ.ดร.นฤภัทร/น.ส.สุดฤทัย 2562/11 - 2563/07  
 
  14 โครงการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป อ.ดร.พัชรี/น.ส.สุดฤทัย 2562/11 - 2563/07  
 
  15 โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.ดร.สุพัตรา/น.ส.สุดฤทัย 2562/11 - 2563/07  
           
 
  เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์
  16 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ อ.ดร.ขวัญคนิฐ/น.ส.สุดฤทัย 2562/11 - 2563/07  
           
 
  เป้าประสงค์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศและคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
  17 โครงการวารสารวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.ดร.ขวัญคนิฐ/น.ส.สุดฤทัย 2562/11 - 2563/07  
           
           
    ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
 
    แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่ ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสาร
รายงานผล
การดำเนินงาน
 
  เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
  18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน
       2563/01/24  ลงพื้นที่
รศ.ดร.ธงชัย/อ.ดร.จตุรงค์/
นายเอกชัย
2562/12 - 2563/04  
           
 
  เป้าประสงค์ที่ 2 บูรณาการงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
  19 โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : นิทรรศการเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
     
  2562/12/16-18  จัดนิทรรศการ ณ ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
อ.ดร.ชุติมา/อ.ดร.กันต์กนิษฐ/
อ.ดร.ณภัทรรัตน์
2562/12 - 2563/06  
           
           
           
    ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
 
    แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่ ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสาร
รายงานผล
การดำเนินงาน
 
  เป้าประสงค์ที่ 1 บูรณาการงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
  20 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.ดร.ธรรมนูญ/นายพุฒินันท์ 2562/12/13  
 
  21 กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (มศว 111, 351) อ.นันทพร/น.ส.ชนมน/
อ.ดร.ณัชวดี/น.ส.สุดฤทัย
2562/10 - 2562/12  
 
  22 โครงการส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
    - กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สำนักฯ
    - กิจกรรมข่าวศาสตร์-งานศิลป์
    - กิจกรรมแต่งไทย Friday 
นายพุฒินันท์/อ.ดร.เพ็ญวิษา/
น.ส.ชนมน/อ.ดร.ณัชวดี/
นายพุฒินันท์
2562/10 - 2563/07  
 
  23 โครงการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว
    - กิจกรรมวันสำคัญของ มศว
    - กิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ.ดร.ณัชวดี/นายพุฒินันท์ 2562/08 - 2563/07  
           
           
    ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
 
    แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่ ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสาร
รายงานผล
การดำเนินงาน
 
  เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีลักษณะที่พึงประสงค์
  24 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร ปีการศึกษา 2562 "เรื่อง กลยุทธ์การบริหารเป้าหมายด้วย OKRs" ผศ.ดร.ชนัตถ์/น.ส.ประพาฬรัตน์/
น.ส.ปริยานุช
2562/12/18  
 
  25 โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น น.ส.ประพาฬรัตน์/น.ส.จินตนา 2563/01 - 2563/06  
 
  26 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
    - การพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
    - การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ/จีน
    - การพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนิสิต
น.ส.ปิยมาภรณ์ 2562/08 - 2563/07  
 
  27 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขในองค์กร (Happy Workplace) กิจกรรม Happy Challenge อ.ดร.สิริรัตน์/
นายวรวุฒิ/น.ส.ปริยานุช
2562/10 - 2563/06  
 
  28 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร อ.ดร.มาลินี/น.ส.ปิยมาภรณ์/
นางธัญพร/นายเอกชัย
2563/06  
 
  29 โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ 
       2562/12/23  ช่วงที่ 1 อบรม
       2563/01 - 2563/06  ช่วงที่ 2
รศ.ดร.ธงชัย/น.ส.พรพัชร์
/น.ส.ปริยานุช
2562/12 - 2563/07  
           
    
  เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (หลักความคุ้มค่า)
  30 โครงการ Lean Management และส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อ.ดร กันต์กนิษฐ/นายอธิปัตย์/ น.ส.พรพัชร์/นายวรวุฒิ 2562/10 - 2563/06  
           
 
  เป้าประสงค์ที่ 3 มีระบบและเครื่องมือทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
  31 โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน และประชาพิจารณ์ ปีการศึกษา 2562
       2563/01/31 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562
       2563/03/06 กิจกรรมที่ 2 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน และประชาพิจารณ์
       2563/04/28 กิจกรรมที่ 2 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน และประชาพิจารณ์
อ.ดร.สุนทรี/น.ส.ยุวรัตน์ 2563/01 - 2563/06  
 
  32 กิจกรรมพัฒนาและติดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ผศ.ดร.ชนัตถ์/น.ส.มติมนต์ 2562/08 - 2563/07  
 
  33 โครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ผศ.ดร.ชนัตถ์/น.ส.ประพาฬรัตน์/
น.ส.ปิยมาภรณ์
2563/07  
 
  34 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ผศ.ดร.ชนัตถ์/น.ส.ประพาฬรัตน์/
น.ส.ปิยมาภรณ์
2563/06 - 2563/07  
 
  35 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินการ ผศ.ดร.ธนิตา/น.ส.สิริพันธุ์ 2562/12 - 2563/06  
           
           
           
           

 

ปีงบประมาณ 62 |


โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2562

  ►►   ►►►►►►►►►►►►►► ►►►►►►► ►►►►►
    ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ
 
    แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่ ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสาร
รายงานผล
การดำเนินงาน
 
  แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาและเสริมสร้างปัญญานิสิต
  1 โครงการเปิดบ้านสานักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ILC OPEN HOUSE) ประจำปีการศึกษา 2561 อ.วรสรณ์/นายพุฒินันท์/
น.ส.ชนมน/นายศราวุธ
2562/03/26-28
  2 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างปัญญานิสิต
    - กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร กิจกรรมรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับผลงานสารคดีสั้นของนิสิต วิชา มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
    - กิจกรรมรณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล
    - กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีขาว มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
    - กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
    - กิจกรรมส่งเสริมจิตสานึกสาธารณะแก่นิสิต มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
    - กิจกรรมการมีวินัยและพลเมืองดีเริ่มที่ตนเอง มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
    - กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สื่อความรู้และสร้างสรรค์กิจกรรมเกี่ยวกับบุคลิกภาพและมารยาททางสังคมไทย มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
    - กิจกรรมส่งเสริมจิตสานึกสาธารณะแก่นิสิต มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรม
อ.จิตสุภา/น.ส.ชนมน/
ผู้ประสานงานรายวิชา
2561/08/01 ถึง 2562/07/31
 
  แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนาอาจารย์และกระบวนการจัดการเรียนรู้
  3 โครงการอบรม การพัฒนาเกณฑ์ Rubrics สำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561
     2561/10/19 อบรมช่วงที่ 1
    2562/02/15 อบรมช่วงที่ 2
อ.สุนทรี/น.ส.สาริสา 2561/10/19, 2562/02/15
  4 โครงการทบทวนผลการจัดการเรียนรู้ (After Action Review) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 อ.ณภัทรรัตน์/
น.ส.เกศราภรณ์/น.ส.สาริสา
2562/03 - 2562/06
  5 โครงการ GE Active Learning Clinic ในรายวิชาศึกษาทั่วไป
     2561/11/02 อบรมครั้งที่ 1 เรื่อง “Growth Mindset”
     2561/11/09 อบรมครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning)”
อ.เมทินี/น.ส.ชุติกาญจน์ 2561/11 - 2562/05
  6 กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ อ.สิริรัตน์/น.ส.สาริสา 2561/10 - 2562/06
  7 โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.สาริสา 2562/07/25 - 2562/07/26
(ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ (โรสกาเด้น) อ.สามพราน จ.นครปฐม)
  8 แผนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561
    - โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ในวิชาศึกษาทั่วไป (ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561)
ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.เกศราภรณ์ 2562/07/05 - 2562/07/06
  9 โครงการบริการวิชาการเป็นครั้งคราว ผศ.ชนัตถ์/
น.ส.เกศราภรณ์/น.ส.ชุติกาญจน์
2562/03 - 2562/07
    แผนงานที่ 3 แผนพัฒนาสื่อการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
  10 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561
     2561/10/12 อบรมครั้งที่ 1
     2561/11/27 อบรมครั้งที่ 2
ผศ.ธนิตา/น.ส.ชุติกาญจน์ 2561/10/01 ถึง 2562/06/28
  11 โครงการบริการวิชาการ/การเรียนการสอน (โครงการจัดจ้างนิสิตช่วยงาน) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 และ 2/2561
     2561/08 - 2561/12 ภาคการศึกษาที่ 1/2561
     2562/01 - 2562/05 ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ผศ.จิตต์ภิญญา/นายพุฒินันท์ 2561/08 - 2562/05
 
  แผนงานที่ 4 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
  12 โครงการพัฒนาระบบการศึกษาแบบออนไลน์ (Hybrid) ประจำปีการศึกษา 2561 ผศ.ชนัตถ์/น.ส.จาริณี    
           
           
    ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
 
    แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่ ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสาร
รายงานผล
การดำเนินงาน
 
  แผนงานที่ 5 แผนงานพัฒนาบุคลากร กระบวนการวิจัย และนวัตกรรมการเรียนรู้
  13 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย: คลินิกให้คำปรึกษาและติดตามการเขียนผลงานวิชาการของอาจารย์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.สุพัตรา/น.ส.สุดฤทัย 2561/10 - 2562/07
  14 โครงการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป: อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแนวคิดนวัตกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป
     
2562/02/08 อบรมช่วงที่ 1
     2562/02 - 2562/05 อบรมช่วงที่ 2
อ.รัตติยา/น.ส.สุดฤทัย 2562/02 - 2562/05
  15 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยของบุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ผศ.นฤภัทร/น.ส.สุดฤทัย 2561/10 ถึง 2562/07
  16 โครงการพัฒนาศักยภาพและติดตามการทำวิจัยของบุคลากรสายปฏิบัติการ: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดหัวข้อและกรอบแนวคิดในงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ
     
2561/11/13 ช่วงที่ 1 อบรม
     2561/11 - 2562/05 ช่วงที่ 2 ติดตาม
อ.วรสรณ์/น.ส.สุดฤทัย 2561/11 - 2562/05
  17 โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของฝ่ายวิจัยฯ และผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.ขวัญคนิฐ/น.ส.สุดฤทัย 2561/10 - 2562/07
  18 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนิสิตรายวิชาศึกษาทั่วไป อ.พัชรี/
น.ส.สุดฤทัย/นายพุฒินันท์
2561/10 - 2562/07
  19 โครงการจัดตั้งวารสารวิชาศึกษาทั่วไป สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้: การจัดทำระบบออนไลน์และรวบรวมบทความสำหรับเตรียมเผยแพร่ อ.อาจารีย์/น.ส.สุดฤทัย 2561/10 - 2562/07
  20 กิจกรรมจัดการความต้องการด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ อ.พัชรี/
น.ส.สุดฤทัย/นายพุฒินันท์
2561/10 - 2562/07
           
           
    ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
 
    แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่ ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสาร
รายงานผล
การดำเนินงาน
 
  แผนงานที่ 6 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
  21 โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครูด้านการผลิตสื่อการสอน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2562/11/01 - 2562/06/30
(ณ อ.แม่สอด จ.ตาก)
  22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สคร 6 ชลบุรี ) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รศ.ธงชัย/อ.จตุรงค์ 2561/12/01 ถึง 2562/05/02
  23 โครงการสร้างแรงบันดาลใจ : กิจกรรมพัฒนาชุมชน และสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิต โดยการเรียนรู้จากชุมชน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2561/11/23-27 (ณ อ.นาแห้ว จ.เลย), 2562/05/02-06 (อ.แม่สอด จ.ตาก)
  24 โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง: อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตไบโอดีเซลและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อ.ชุติมา/อ.กันต์กนิษฐ/อ.ณภัทรรัตน์ 2561/12/01 ถึง 2562/06/30
(ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว)
           
           
    ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
 
    แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่ ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสาร
รายงานผล
การดำเนินงาน
 
  แผนงานที่ 7 แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  25 กิจกรรม “นุ่งผ้าไทย สืบสานภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 6” ประจำปีการศึกษาที่ 2561 อ.ณัชวดี/
นายพุฒินันท์/นายศราวุธ
2561/10/01 - 2561/08/30
  26 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561 อ.ธรรมนูญ/
นายพุฒินันท์/นายศราวุธ
2561/12/03
  27 กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชา มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หัวข้อ "สื่อสร้างสรรค์ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร" สารืดีสั้นประเด็น“ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และศิลปวัฒนธรรม"
     
2561/11/01 - 2561/12/31
กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 (มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ)
     
2561/08/01 - 2562/07/31
อ.เพ็ญวิษา/อ.ณัชวดี/
น.ส.ชนมน/น.ส.สุดฤทัย
2562/08/01 ถึง 2562/12/31
  28 กิจกรรมข่าวศาสตร์-งานศิลป์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 อ.เพ็ญวิษา/น.ส.ชนมน ตลอดปีการศึกษา 2561
           
           
    ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
 
    แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่ ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสาร
รายงานผล
การดำเนินงาน
 
  แผนงานที่ 8 แผนงานบริหารและพัฒนาบุคลากร
  29 โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟังด้วยสติ (Mindful Listening) อ.พิชชาดา/อ.เมทินี/
นายวรวุฒิ
2561/12/25
  30 โครงการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของบุคลากรสายปฏิบัติการ (คลินิกปรึกษาการจัดทำคู่มือฯ) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
     2562/01/08 ช่วงที่ 1 จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
     2562/02 - 2562/05 ช่วงที่ 2 ติดตามผล
น.ส.ประพาฬรัตน์/น.ส.จินตนา 2562/01/08, 2562/02 - 2562/05
  31 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2561
     2561/11/02 ถึง 2561/12/14 ช่วงที่ 1 ณ สำนักฯ
     2561/12/19-21 ช่วงที่ 2 ณ โรงแรมอเวย์ กาญจนบุรี เทวมันตร์ตรา รีสอร์ทแอนด์ สปา
ผศ.ธนิตา/น.ส.เกศราภรณ์/
น.ส.จาริณี/น.ส.ปริยานุช
2561/11/02 ถึง 2561/12/14,
2561/12/19-21
  32 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานภายในและภายนอกสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 ผศ.กมลวรรณ/น.ส.ปิยมาภรณ์ 2561/12/01 ถึง 2562/07/31
  33 โครงการอบรมการเงินและการคลัง เรื่อง ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2562 ผศ.กมลวรรณ/
น.ส.มติมนต์/น.ส.นุจรีย์
2562/01/25
  34 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขในองค์กร (Happy Workplace) ปีการศึกษา 2561 อ.สิริรัตน์/
น.ส.ประพาฬรัตน์/น.ส.ปริยานุช
2561/10 - 2562/06
  35 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร: ทัศนารวมใจสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพ"
(ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ และศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา)
อ.มาลินี/
นางธัญพร/น.ส.ปิยมาภรณ์
2562/07/20
  36 โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
     2561/12/11 ช่วงที่ 1 อบรม
     2562/01 - 2562/07 ช่วงที่ 2 ติดตามผล
รศ.ธงชัย/
น.ส.ประพาฬรัตน์/น.ส.พรพัชร์
2561/12/11, 2562/01 - 2562/07
  37 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ หัวข้อ “หมวด 6 การปฏิบัติการ (Operations)” อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ยุวรัตน์ 2562/01/18
 
  แผนงานที่ 9 แผนพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักความคุ้มค่า (Cost Effectiveness)
  38 โครงการ Lean Management สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปีการศึกษา 2561
     2561/11/22 Big Cleaning Day
อ.สุพัตรา/
น.ส.พรพัชร์/นายวรวุฒิ
2561/08 - 2562/05
  39 กิจกรรมจัดทำแผนการลดการใช้กระดาษ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 น.ส.จินตนา/นายวรวุฒิ 2561/08 - 2562/05
  40 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2561
นายอธิปัตย์/นางธัญพร/นายเอกชัย 2561/10 - 2562/06
 
  แผนงานที่ 10 แผนพัฒนาระบบและเครื่องมือทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
  41 โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน และรับฟังข้อเสนอแนะรายงานการประเมินตนเอง สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 อ.สุนทรี/น.ส.ยุวรัตน์ 2562/02 - 2562/06
  42 กิจกรรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผศ.กมลวรรณ/
น.ส.ยุวรัตน์/น.ส.นุจรีย์
2561/11/30
  43 กิจกรรมจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2562 - 2565 ผศ.กมลวรรณ/น.ส.มติมนต์    
  44 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและประชาพิจารณ์เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 ผศ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์/
น.ส.ปิยมาภรณ์/น.ส.พรพัชร์
2562/07/18 - 2562/07/19
  45 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2563 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนพัฒนาองค์กร ปีการศึกษา 2562 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ผศ.กมลวรรณ/
น.ส.ประพาฬรัตน์/น.ส.ปิยมาภรณ์
2562/07/09 - 2562/07/12
  46 กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2561 คกก.แผนฯ/
น.ส.ประพาฬรัตน์/น.ส.ปิยมาภรณ์
   
  47 โครงการพัฒนาระบบคลังทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources) เพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2561 ผศ.ชนัตถ์/น.ส.สิริพันธุ์ 2561/10 - 2562/07
  48 โครงการการจัดการความรู้ด้านสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 อ.ภานุวัฒน์/นายนัทวุฒิ 2561/12 - 2562/07

 

ปีงบประมาณ 61 |


โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2561

ประเด็นกลยุทธ์   แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ   แผนงานที่ 1  แผนงานพัฒนาอาจารย์และนักวิชาการศึกษา    
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์ Rubrics สำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 อ.สุนทรี/น.ส.สาริสา 2560/10/20 และ 2561/02/16
2   โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนเรื่อง Project based Learning ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 อ.เมทินี/น.ส.สาริสา 2561/01/26
3   โครงการ GE Active Learning Clinic ในรายวิชาศึกษาทั่วไป อ.เมทินี/น.ส.ชุติกาญจน์ 2560/11 - 2561/05 (2560/11/10 อบรม)
4   กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ อ.สิริรัตน์/น.ส.สาริสา 2560/10 - 2561/06
5   โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.สุดฤทัย 2561/07/19-20 (ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ (โรสกาเด้น) อ.สามพราน จ.นครปฐม)
  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
  แผนงานที่ 2  แผนงานสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    
6   โครงการศึกษาดูงาน และสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.เกศราภรณ์ 2560/11 - 2561/04
(2560/11/13 ช่วงที่ 1 ศึกษาดูงาน และ 2561/01/19 ช่วงที่ 2 ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ)
7   โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 ILC OPEN HOUSE: STARTUP/SE THAILAND สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างเครือข่ายสังคมที่ยั่งยืน อ.สุนทรี/นายพุฒินันท์ 2561/04/03-05
8   โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผศ.ชนัตถ์/น.ส.เกศราภรณ์ 2561/05/22
9   โครงการพัฒนาและเสริมสร้างปัญญานิสิต ปีการศึกษา 2560
       - กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ (มศว 353)
       - กิจกรรมการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ (มศว 111 และ มศว 141)
       - กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีขาว (มศว 161)
       - กิจกรรมการมีวินัยและเป็นพลเมืองดี (มศว 261)
       - กิจกรรมพัฒนาทักษะสื่อสาร (มศว 111 และ มศว 256)
อ.จิตสุภา/น.ส.ชนมน 2560/08/01 - 2561/05/31
10   โครงการบริการวิชาการ/การเรียนการสอน (โครงการจัดจ้างนิสิตช่วยงาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560) ผศ.จิตต์ภิญญา/นายพุฒินันท์ 2560/08 - 2560/12
(ภาคการศึกษาที่ 1/2560) และ
2561/01 - 2561/05
(ภาคการศึกษาที่ 2/2560)
  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
  แผนงานที่ 3  แผนงานระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน    
11   โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ผศ.ชนัตถ์/น.ส.จาริณี 2560/11 - 2561/04
12   โครงการพัฒนาระบบการศึกษาแบบไฮบริด (ILC Hybrid) ผศ.ชนัตถ์/น.ส.ชนมน 2560/12/21
ประเด็นกลยุทธ์   แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบบูรณาการ   แผนงานที่ 4  แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย    
14   โครงการจัดตั้งวารสารวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.อาจารีย์/น.ส.สุดฤทัย 2560/12 - 2561/05 (2560/12/19 ช่วงที่ 1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งวารสาร ณ สำนักฯ และ 2561/03/27 ช่วงที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ วารสารวิชาการ Veridian e-Journal บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศิลปากร)
15   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และการเขียนบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2560 อ.สุพัตรา/น.ส.สุดฤทัย 2561/04/17
16   กิจกรรมการติดตามผลการพัฒนางานประจำโดยใช้กระบวนการวิจัย (Routine to Research) ของบุคลากรสายปฏิบัติการ อ.วรสรณ์/น.ส.สุดฤทัย 2560/11 - 2561/07
ประเด็นกลยุทธ์   แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
ที่ 3 พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ   แผนงานที่ 5  แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม    
18   โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครูด้านการผลิตสื่อการสอน ปีงบประมาณ 2561 ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2560/12/25 - 2561/06/30 (ณ จ.สระแก้ว 2561/03/17-18 จัดกิจกรรมที่ 1  2561/03/26-27 จัดกิจกรรมที่ 2  2561/04/02-06 จัดกิจกรรมที่ 3 และ2561/04/09-10 จัดกิจกรรมที่ 4)
19   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน รศ.ธงชัย/อ.จตุรงค์ 2561/02/12
20   โครงการสร้างแรงบันดาลใจ: กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิต โดยการเรียนรู้จากชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2560/11/24-27 (ณ อ.แม่สอด จ.ตาก)
21   โครงการการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง: อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดอินทรีย์ครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 อ.ชุติมา/อ.กันต์กนิษฐ 2560/12/01 - 2561/06/30 (2560/12/17-19 อบรม ณ ต.คลองทับจันทร์ อ.รัญประเทศ จ.สระแก้ว)
ประเด็นกลยุทธ์   แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
ที่ 4 สืบสานและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ   แผนงานที่ 6  แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    
22   โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม “นุ่งผ้าไทย สืบสานภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 6” อ.ณัชวดี/นายพุฒินันท์ 2560/10/01 - 2561/08/30
23   โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ประจำปี พ.ศ. 2560 อ.ธรรมนูญ/นายพุฒินันท์ 2560/12/01
24   โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอนุรักษ์อาหารไทย ตอน “ขนมจีนสี่ภาค” นายพุฒินันท์/นางธัญพร 2560/09 - 2561/05 (2560/11/24 ภาคเหนือ-ขนมจีนน้ำเงี้ยว 2561/01/23 ภาคใต้-ขนมจีนน้ำยากะทิใต้ 2561/03/27 ภาคอีสาน-ขนมจีนน้ำยาป่า และ 2561/05/24 ภาคกลาง-ขนมจีนน้ำยากลาง)
25   กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560
       - กิจกรรมบูรณาการความรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) หัวข้อ "สื่อสร้างสรรค์" สารคดีสั้นประเด็น "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ศิลปวัฒนธรรม"
       - กิจกรรมการอ่านวรรณกรรมสร้างแรงบันดาลใจ (มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต)
อ.รณยุทธ และ อ.เพ็ญวิษา/น.ส.ชนมน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 และ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (2560/08/01 - 2561/06/08 กิจกรรมของ มศว 111, 2560/08 - 2560/12 กิจกรรมของ มศว 256)
26   กิจกรรม: ข่าวศาสตร์-งานศิลป์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 อ.เพ็ญวิษา/น.ส.ชนมน 2560/08 - 2560/12
(ปีการศีกษา 2560)
    แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
    แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว)  
    โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม
 
คกก.ศิลปะฯ (ผู้ประสานงาน) 2560/11/03  
    โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 7
 
  2560/08 - 2561/07  
    กิจกรรมรณรงค์แต่งกายผ้าไทยในวันสำคัญ สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย พ.ศ. 2561   2560/08 - 2561/07  
    โครงการมหกรรมมหาสงกรานต์
 
  2561/04  
    โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะแก่นิสิต: โครงการปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม   2561/06  
    โครงการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ
       - กิจกรรมงานเทศน์มหาชาติ
       - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ คือ โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2560 (จัดงาน 2560/12/01)
       - โครงการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา : มาฆบูชาวันแห่งความรักสากล
       - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระราชินีฯ
       - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
  2560/08 - 2561/07 (2561/02/28 โครงการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา : มาฆบูชาวันแห่งความรักสากล)  
    โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา "วันวิสาขบูชา"
 
  2561/05/28  
    โครงการจัดทำแผนสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   2560/10 - 2561/08  
ประเด็นกลยุทธ์   แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ   แผนงานที่ 7  แผนงานงานจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี    
27   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2562 - 2565 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาองค์กร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 อ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2561/06/27-29
(ณ โรแมนติค รีสอร์ท & สปา (เขาใหญ่)
และ 2561/07/13 (ณ สำนักฯ)
28   กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2560 คกก.แผนฯ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2560/10 - 2561/04  
  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
  แผนงานที่ 8  แผนงานบริหารและพัฒนาบุคลากร    
29   โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร ปีการศึกษา 2560 เรื่อง การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2560/12/08
30   โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสถาบัน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) อ.กมลวรรณ/น.ส.ปิยมาภรณ์ 2560/12/01 - 2561/07/31
31   กิจกรรมติดตามการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของบุคลากรสายปฏิบัติการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 อ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2560/10 - 2561/06
32   กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานภายในและภายนอกสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 อ.กมลวรรณ/น.ส.ปิยมาภรณ์ 2560/08/01 - 2561/07/31
33   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการ ผศ.ธนิตา/น.ส.เกศราภรณ์ 2561/01/23 - 2561/03/16
(2561/01/23 - 2561/02/27 จัดกิจกรรม English day ทุกวันอังคาร ณ สำนักฯ และ 2561/03/14-16 จัดกิจกรรม English camp ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี)
35   โครงการอบรมการเงินและการคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ตามระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ.2559 และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2560 หัวข้อ "ชี้แจงปัญหาที่พบเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงิน" อ.กมลวรรณ/น.ส.มติมนต์ 2560/12/22
36   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขในองค์กร (Happy Workplace) อ.สิริรัตน์/น.ส.ทิพย์วรรณ 2560/11 - 2561/04
37   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 อ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2561/07/23-24 (2561/07/23 จัดทำเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสายปฏิบัติการทบทวนภาระงาน และ 2561/07/24 ประชาพิจารณ์เกณฑ์ประเมิณผลการปฏิบัติงาน)
38   โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร: พิพิธทัศนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้) อ.มาลินี/นายวรวุฒิ 2561/06/13
(ณ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรุงเทพฯ)
39   โครงการพัฒนาระบบคลังทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources) เพื่อการบริหาร ประกอบด้วย 3 ระบบ ดังนี้
       - ระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการวิจัยของสำนักฯ
       - ระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากร
       - ระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ
ผศ.ชนัตถ์/น.ส.สิริพันธุ์ 2560/11 - 2561/07
  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
  แผนงานที่ 9  แผนงานบริหารอาคารสถานที่ และการใช้ทรัพยากร    
40   โครงการ Lean Management สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปีการศึกษา 2560
       - ลดเวลาการดำเนินงานการเบิกจ่ายทางการเงิน
       - การจัดการกระดาษ
อ.สุพัตรา/น.ส.พรพัชร์ 2560/12/20 (ช่วงที่ 1 อบรม) และ
2561/01 - 2561/04 (ช่วงที่ 2 ปฏิบัติ)
41   โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 นายอธิปัตย์/น.ส.ทิพย์วรรณ 2560/10 - 2561/06
  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
  แผนงานที่ 10  แผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา    
42   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ หัวข้อ “การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (AS-EdPEx)” อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ยุวรัตน์ 2561/01/17
43   กิจกรรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ.กมลวรรณ/น.ส.จินตนา 2560/12/22
44   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงร่างองค์กร และ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 อ.สุนทรี/น.ส.ยุวรัตน์ 2561/01/29 - 2561/02/02
45   โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน และประชาพิจารณ์ อ.สุนทรี/น.ส.ยุวรัตน์ 2561/03/07-08 (จัดทำรายงาน) และ 2561/04/20 (ประชาพิจารณ์รายงาน)
46   โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 อ.สุนทรี/น.ส.ยุวรัตน์ 2561/06/05
           
           

 

ปีงบประมาณ 60 |


โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2560

ประเด็นกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงาน
ผลการดำเนินงาน
ที่ 1
พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ
แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาอาจารย์และนักวิชาการศึกษา    
1 โครงการ GE Active Learning Clinic ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2559 ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.สาริสา 2559/08/15 - 2560/05/23
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์ Rubrics สำหรับการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2559 อ.อาจารีย์/น.ส.สาริสา 2559/11/18 - 2560/03
(2559/11/16
ภาคการศึกษาที่ 1/2559
,
2560/03/24
ภาคการศึกษาที่ 2/2559
)
3 โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.สุดฤทัย 2560/07/24-25
(ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ (โรสกาเด้น) จังหวัดนครปฐม)
4 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 (มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล) ผศ.ชนัตถ์/น.ส.เกศราภรณ์ 2560/06/22
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงาน
ผลการดำเนินงาน
แผนงานที่ 2 แผนงานสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    
5 กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning อ.เมทินี/น.ส.สาริสา 2559/10 - 2560/06
6 โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ILC OPEN HOUSE : THAILAND 4.0 ประจำปีการศึกษา 2559 อ.สุนทรี/นายพุฒินันท์ 2560/04/03-05
7 โครงการประชาสัมพันธ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผศ.จิตต์ภิญญา/อ.ปองทิพย์/น.ส.เกศราภรณ์ 2560/07/06
8 โครงการบริการวิชาการ/การเรียนการสอน (โครงการจัดจ้างนิสิตช่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2559)
    8.1 โครงการบริการวิชาการ/การเรียนการสอน (โครงการจัดจ้างนิสิตช่วยงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2559) ผศ.จิตต์ภิญญา/นายพุฒินันท์ 2559/08 - 2559/12  
    8.2 โครงการบริการวิชาการ/การเรียนการสอน (โครงการจัดจ้างนิสิตช่วยงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2559) 2560/01 - 2560/05
9 โครงการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผศ.ชนัตถ์/น.ส.เกศราภรณ์ 2559/12 - 25560/06
(หัวข้อ "Curriculum design and development" 2559/12/22 อบรมครั้งที่ 1, 2560/03/16 อบรมครั้งที่ 2, 2560/06/15 อบรมครั้งที่ 3)
10 โครงการฝึกทักษะสื่อสารภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2559 (รวม 7 วิชา) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ
   กิจกรรมฝึกทักษะสื่อสารภาษาไทย มี 6 วิชา ได้แก่ มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ และมศว 366 จิตวิทยาสังคม)
   กิจกรรมฝึกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 1 วิชา คือ มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
อ.กาญจนา/น.ส.ชนมน 2559/08/15 - 2560/05/20
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงาน
ผลการดำเนินงาน
แผนงานที่ 3 แผนงานระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน    
11 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศวีดิโอออนไลน์ ผศ.ชนัตถ์/นายนัทวุฒิ 2559/11 - 2560/07
12 โครงการพัฒนาระบบการศึกษาแบบไฮบริดและระบบทดสอบออนไลน์ ผศ.ชนัตถ์/น.ส.ชนมน 2560/05
(2560/05/25 จัดอบรม)
13 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผศ.ชนัตถ์/น.ส.จาริณี 2559/11 - 2560/07  
ประเด็นกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงาน
ผลการดำเนินงาน
ที่ 2
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบบูรณาการ
แผนงานที่ 4 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย    
14 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ผศ.ธงชัย/น.ส.สุดฤทัย 2559/10/28 - 2560/08/07
15 กิจกรรมการติดตามผลการพัฒนางานประจำโดยใช้กระบวนการวิจัย (Routine to Research) ผศ.ธนิตา/น.ส.เกศราภรณ์ 2560/02/01 - 2560/07/31
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2559 อ.สุพัตรา/น.ส.สุดฤทัย 2560/05/23
17 โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในลักษณะสหสาขา (มุ่งเป้า Liberal Arts) อ.นันทน์ธร/น.ส.สุดฤทัย 2559/11 - 2560/06
(2559/11/10 จัดโครงการ)
18 กิจกรรมจัดการความรู้ด้านการวิจัยสู่สาธารณะ อ.พัชรี/น.ส.สุดฤทัย 2559/10 - 2560/07
19 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาแนวทางการวิจัยเชิงพหุสาขา อ.สุเมษย์/น.ส.สุดฤทัย 2559/10 - 2560/07
(หัวข้อ การพัฒนาแนวทางการวิจัยเชิงพหุสาขา 2559/12/01 อบรม)
ประเด็นกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงาน
ผลการดำเนินงาน
ที่ 3
พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
แผนงานที่ 5 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม      
20 โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมวิชาชีพแก่ชุมชน: การนวดเพื่อสุขภาพ ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2560/01/20 - 2560/06/30
(ณ ตำบลหนองแสง จัหวนครนายก และ ตำบลหนองมั่ง จังหวัดสระแก้ว)
21 โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครูด้านการผลิตสื่อการสอน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2560/02/25 - 2560/06/30 (ณ พื้นที่เขตการศึกษาที่ 2 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว)
22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน ผศ.ธงชัย/อ.จตุรงค์ 2560/02/01
23 โครงการสร้างแรงบันดาลใจ: กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิตโดยการเรียนรู้จากชุมชน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2559/11/14 - 2560/05/31
24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฝายอนุรักษ์ เพื่อการบริหารจัดการต้นน้ำในชุมชน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2559/11/21 - 2560/06/30
25 โครงการการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูป ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตก้อนเห็ดและการแปรรูป อ.ชุติมา/อ.จิตสุภา 2559/12/01 - 2560/06/30
ประเด็นกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงาน
ผลการดำเนินงาน
ที่ 4
สืบสานและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
แผนงานที่ 6 แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    
26 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "แต่งผ้าไทย สืบสานภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 5" อ.ณัชวดี/นายพุฒินันท์ 2559/10/01 - 2560/08/30
27 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2559 อ.ธรรมนูญ/นายพุฒินันท์ 2559/12/02
28 โครงการอนุรักษ์อาหารไทยสี่ภาค นายพุฒินันท์/น.ส.ชนมน 2559/09 - 2560/05 (2559/11 ภาคเหนือ, 2560/01 ภาคใต้, 2560/03 ภาคอีสาน, 2560/05 ภาคกลาง)
29 กิจกรรมบูรณาการความรู้วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ (มศว 112) หัวข้อ “วรรณกรรมสร้างแรงบันดาลใจ” อ.เพ็ญวิษา/น.ส.ชนมน 2559/08/15 - 2559/12/22
30 โครงการ "ข่าวศาสตร์งานศิลป์" อ.เพ็ญวิษา/น.ส.ชนมน 2559/07-12
  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงาน
ผลการดำเนินงาน
  แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว)  
  โครงการวันเด็ก ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "สืบสานวัฒนธรรมสร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ" คกก.ศิลปะฯ 
(ผู้ประสานงาน)
2560/01/14  
โครงการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ คกก.ศิลปะฯ 
(ผู้ประสานงาน)
2560/03/28
พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา คกก.ศิลปะฯ 
(ผู้ประสานงาน)
2560/08/11
โครงการจัดทำแผนสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คกก.ศิลปะฯ 
(ผู้ประสานงาน)
2559/10 (ระยะที่ 1), 2560/08 (ระยะที่ 2)
ประเด็นกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงาน
ผลการดำเนินงาน
ที่ 5
พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
แผนงานที่ 7 แผนงานจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี    
31 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการพัฒนาเกณฑ์ประเมินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 อ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2560/07/19-20 (ทำแผนฯ ช่วงที่ 1 ณ สำนักฯ),
2560/07/31 (ทำเกณฑ์ประเมินภาระงาน ณ สำนักฯ),
2560/08/2-4 (ทำแผนฯ ช่วงที่ 2 ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์)
32 กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2559 คกก.แผนฯ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2559/10-12  
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงาน
ผลการดำเนินงาน
แผนงานที่ 8 แผนงานบริหารและพัฒนาบุคลากร      
33 โครงการพัฒนาผู้บริหาร และบุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย เรื่อง ทำงานอย่างไรให้มีความสุข อ.ธรรมนูญ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2560/06/20  
34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางด้านการเขียนผลงานทางวิชาการ เรื่อง การเขียนเอกสารประกอบการสอน ตำรา และหนังสือ อ.ขวัญคนิฐ/น.ส.ปิยมาภรณ์ 2560/06/12
35 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ด้านการเขียนผลงานเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ (การจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน) อ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์/น.ส.จินตนา 2560/02/09 (ณ สำนักฯ), 2560/02/22-23 (ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง)
36 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 อ.กมลวรรณ/น.ส.ปิยมาภรณ์ 2559/11/01 - 2560/07/31
37 โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผศ.ธนิตา/น.ส.เกศราภรณ์ 2560/01/18 - 2560/03/01 (2560/02/24 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง)
38 โครงการอบรมการเงินและการคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ หัวข้อ “การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน” อ.กมลวรรณ/น.ส.มติมนต์/น.ส.ยุวรัตน์ 2560/05/24
39 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 (กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ/ กิจกรรม chill & share) อ.มาลินี/น.ส.ชนมน 2559/08 - 2560/05
40 โครงการพัฒนาระบบคลังทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources) เพื่อการบริหาร ประกอบด้วย 6 ระบบ ดังต่อไปนี้
    40.1 พัฒนาระบบ ILC Meeting Minutes ปีการศึกษา 2559 (ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ชนัตถ์/น.ส.สิริพันธุ์)
    40.2 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำนักฯ ภาษาอังกฤษ (ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ธนิตา/น.ส.สิริพันธุ์)
    40.3 ออกแบบและพัฒนาระบบประเมินผลกิจกรรม/โครงการออนไลน์ (ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ชนัตถ์/น.ส.สิริพันธุ์/น.ส.ปริยานุช)
    40.4 ออกแบบและพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ (ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ชนัตถ์/นายนัทวุฒิ)
    40.5 พัฒนาระบบ ILC E-form Portal ปีการศึกษา 2559 (ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ชนัตถ์/น.ส.สิริพันธุ์)
    40.6 พัฒนาระบบสารสนเทศอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2559 (ผู้รับผิดชอบ: นายอธิปัตย์)
ผศ.ชนัตถ์/น.ส.สิริพันธุ์
 
2559/11 - 2560/07
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงาน
ผลการดำเนินงาน
แผนงานที่ 9 แผนงานบริหารอาคารสถานที่ และการใช้ทรัพยากร    
41 โครงการพัฒนา Smart Learning Center นายอธิปัตย์ 2559/10 - 2560/07  
42 โครงการ Lean Management สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำแบบประเมินออนไลน์ และการพัฒนาแบบฟอร์มคำร้องเพิ่ม/ ย้ายกลุ่มวิชา และกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปีการศึกษา 2559 อ.สุพัตรา/น.ส.พรพัชร์ 2559/12/06 (ช่วงที่ 1), 2560/01-05 (ช่วงที่ 2)
43 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 นายอธิปัตย์/นายศิวาวุธ/น.ส.ปริยานุช 2559/10/02 - 2560/06/30
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงาน
ผลการดำเนินงาน
แผนงานที่ 10 แผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา      
44 โครงการอบรม เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 44.1 โครงการอบรม เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ช่วงที่1) หัวข้อ “การเขียนโครงร่างองค์กรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ยุวรัตน์ 2560/02/06  
44.2 โครงการอบรม เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ช่วงที่2) หัวข้อ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ สำหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ (AS-EdPEx)” 2560/03/02
45 โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560 อ.กมลวรรณ/น.ส.จินตนา 2559/12/09
46 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบบริหาร การเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพฯ ด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ยุวรัตน์/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2560/01/19
47 โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน และประชาพิจารณ์ อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ยุวรัตน์ 2560/05-07 (2560/05/19 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน, 2560/06/02 ประชาพิจารณ์)
48 โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ยุวรัตน์ 2560/09/12-13
         
         


หมายเหตุ: โครงการ/กิจกรรม (ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2560 มีจำนวน 48 โครงการ/กิจกรรม

 

ปีงบประมาณ 59 |


โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2559

ประเด็นกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงาน
ผลการดำเนินงาน

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ
แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาอาจารย์และนักวิชาการศึกษา
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง Project Based Learning ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.สาริสา 2558/12/21
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป ผศ.ชนัตถ์/น.ส.สิริพันธุ์ 2559/06/21
3 กิจกรรมเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ Rubrics ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2558 อ.อาจารีย์/น.ส.สาริสา 2558/09 - 2559/05
4 โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.สุดฤทัย 2559/07/28 - 2559/07/29
6 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.สุดฤทัย 2559/07/04 - 2559/07/05
แผนงานที่ 2 แผนงานสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7 โครงการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ (ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม 7.1-7.2)    

7.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างความดีสากล

อ.เมทินี/น.ส.สาริสา 2558/08 - 2559/06  

7.2 กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

อ.เมทินี/น.ส.สาริสา 2558/08 - 2559/06  
8 โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (ประสานมิตร) อ.สุพัตรา/นายพุฒินันท์ 2558/11/16 - 2558/11/20
9 โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (องครักษ์) ILC OPEN HOUSE ผศ.ชนัตถ์/นายพุฒินันท์ 2559/03/29 - 2559/03/31
10 โครงการสัมมนา เรื่อง การวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป อ.ปองทิพย์/น.ส.เกศราภรณ์ 2558/11/10
11 โครงการบริการวิชาการ/การเรียนการสอน (โครงการจ้างนิสิตช่วยงาน ประจำปีภาคการศึกษา 2558) ผศ.จิตต์ภิญญา/นายพุฒินันท์ 2559/01/05
12 โครงการฝึกทักษะภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป (ประกอบด้วย 6 กิจกรรม คือ กิจกรรม 12.1 - 12.5)    

12.1 (มศว 111) กิจกรรมบูรณาการความรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หัวข้อ ศิลปะการใช้ภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย

ประธานรายวิชา/น.ส.ชนมน 2558/08/17 - 2559/05/20  

12.2 (มศว 112) กิจกรรมบูรณาการความรู้ วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ หัวข้อ "วรรณกรรมการอ่านสร้างแรงบันดาลใจ"

ประธานรายวิชา/น.ส.ชนมน 2558/08/17 - 2559/05/20  

12.3 (มศว 151) กิจกรรมอ่านหนังสือมันสมอง

ประธานรายวิชา/น.ส.สาริสา 2558/08/17 - 2559/05/20  

12.4 (มศว 351) กิจกรรมชื่มชมคนทำดี

ประธานรายวิชา/น.ส.สุดฤทัย 2558/08/17 - 2559/05/20  

12.5 (มศว 366) กิจกรรมสังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมทางสังคมจากกลุ่มสัมพันธ์

ประธานรายวิชา/น.ส.สุดฤทัย 2558/08/17 - 2559/05/20  
แผนงานที่ 3 แผนงานระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
13 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลและความรู้ในองค์กร ผศ.ชนัตถ์/น.ส.สิริพันธุ์ 2558/09 - 2558/12/14

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบบูรณาการ
แผนงานที่ 4 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย
14 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2559) ผศ.ธงชัย/น.ส.เกศราภรณ์ 2558/10/01 - 2559/08/07
15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทางด้านการเขียนผลงานเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ และกิจกรรมการติดตามผลการพัฒนางานประจำโดยใช้กระบวนการวิจัย (Routine to Research) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสำนักฯ ผศ.ธนิตา/น.ส.เกศราภรณ์ 2559/06/30
16 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ อ.สุเมษย์/น.ส.สุดฤทัย 2559/05/03
17 กิจกรรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในลักษณะสหสาขา (มุ่งเป้า Liberal Arts) อ.นฤภัทร/น.ส.สุดฤทัย 2558/11 - 2559/06
18 โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนและนวัตกรรมการศึกษา อ.สุพัตรา/น.ส.สุดฤทัย 2559/03/17
19 กิจกรรมจัดการความรู้ด้านการวิจัย อ.พัชรี/น.ส.สุดฤทัย 2558/09 - 2559/06

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
แผนงานที่ 5 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
20 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเตาซุปเปอร์ชีวมวลพลังงานแกลบ อ.พัชรี/อ.ณัชวดี 2558/11/01 - 2559/06/30
21 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านไร้ควันและถ่านชีวภาพ อ.พัชรี /อ.ขวัญคนิฐ 2558/11/01 - 2559/06/30
22 โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมวิชาชีพแก่ชุมชน : การนวดเพื่อสุขภาพ ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2558/11/12 - 2559/05/31
23 โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครูด้านการผลิตสื่อการสอน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2558/11/12 - 2559/05/31
24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การตรวจโรคสับปะรดในแปลงปลูก เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ยั่งยืน ผศ.ธงชัย/อ.ณภัทร 2559/03/16
25 โครงการสร้างแรงบันดาลใจ : กิจกรรมพัฒนาชุมชน และสร้างเสริมประสบการณ์ แก่นิสิต โดยการเรียนรู้จากชุมชน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2558/12/15 - 2559/06/30
26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฝายอนุรักษ์ เพื่อการบริหารจัดการต้นนํ้าในชุมชน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2558/11/12 - 2559/03/30
27 โครงการการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดเบื้องต้น อ.ชุติมา/อ.จิตสุภา 2558/12/01 - 2559/06/30

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 สืบสานและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
แผนงานที่ 6 แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
28 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "แต่งผ้าไทย สืบสานภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 4" ภายใต้กิจกรรม "ผ้าไทย Friday" อ.ณัชวดี/นายพุฒินันท์ 2558/08/01 - 2559/06/30
29 โครงการ "สืบสายใย ผ้าไทย-อาเซียน นายพุฒินันท์/น.ส.ชนมน 2558/08 - 2559/01
30 โครงการ "พิพิธทัศนา สู่นวัตกรรมการเรียนรู้ : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์" อ.สุเมษย์/น.ส.ชนมน 2559/01/16
31 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปี 2558 อ.ธรรมนูญ/นายพุฒินันท์ 2558/12/03

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
แผนงานที่ 7 แผนงานจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
32 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา การทบทวนแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และการพัฒนาเกณฑ์ประเมินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 อ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2559/07/27 (พัฒนาเกณฑ์ประเมินภาระงาน), 2559/07/01 - 2559/07/02 (ทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี), 2559/08/09 - 2559/08/11 (ประชาพิจารณ์)
33 กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2558 คกก.แผนฯ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2558/11 - 2559/01
แผนงานที่ 8 แผนงานบริหารและพัฒนาบุคลากร
34 โครงการการพัฒนาผู้บริหารสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง จิตวิทยาการบริหารงานอย่างมีความสุข อ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2559/06/06
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้       

35 โครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางด้านการเขียนผลงานวิชาการ

อ.สุพัตรา/น.ส.เกศราภรณ์ 2559/06/07
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน (โครงการที่ 37-38) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้      

36 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทางด้านการเขียนผลงานเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ และกิจกรรมการติดตามผลการพัฒนางานประจำโดยใช้กระบวนการวิจัย (Routine to Research) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสำนักฯ

อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.จินตนา 2559/06/07

37 โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2558

อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2559/02/08 - 2559/02/10

38 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

นางธัญพร/น.ส.ปริยานุช 2558/08/01 - 2559/07/31
39 โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผศ.ธนิตา/น.ส.เกศราภรณ์ 2559/01/19 - 2559/03/18
40 โครงการอบรมระเบียบการเงินและการคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.กมลวรรณ/น.ส.มติมนต์ 2559/04/21
41 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อ.ธรรมนูญ/นายศิวาวุธ 2559/07/22
42 โครงการประชาพิจารณ์เกณฑ์การประเมินบุคลากร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2558/10/22
43 โครงการศึกษาดูงานระบบบริหารและการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาและเทียบเคียงสมรรถนะ ปีการศึกษา 2558 อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2559/01/22
44 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการ 44.1 - 44.2)      

44.1 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร “กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจด้านการบริการ”

อ.มาลินี/น.ส.ชนมน 2558/11/01 - 2559/07/31

44.2 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร “กิจกรรม Chill & Share”

อ.รัตติยา/น.ส.ชนมน 2558/11/01 - 2559/07/31
45 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศคลังทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหาร  (ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม 45.1 - 45.2)      

45.1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศคลังทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources) เพื่อการบริหาร เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (ILC Announcement)

ผศ.ชนัตถ์/น.ส.สิริพันธุ์ 2558/08 - 2559/07/08

45.2 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศคลังทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources) เพื่อการบริหาร เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศอาคารสถานที่ (ILC Building and Equipment)

ผศ.ชนัตถ์/นายอธิปัตย์/น.ส.สิริพันธุ์ 2558/08 - 2559/07/08
แผนงานที่ 9 แผนงานบริหารอาคารสถานที่ และการใช้ทรัพยากร
46 โครงการจัดทำ Smart Learning Center นายอธิปัตย์ 2558/10 - 2559/06
47 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์การทำงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อลดความสูญเสีย (Lean Management) และกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) อ.สุพัตรา/น.ส.พรพัชร์ 2558/12/24
48 โครงการ Lean Management สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.สุพัตรา/น.ส.พรพัชร์ 2559/01 - 2559/05
49 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน อ.ธรรมนูญ/นายศิวาวุธ 2558/08 - 2559/07/15
แผนงานที่ 10 แผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
50 โครงการอบรม เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “เกณฑ์การประเมินภาระงานของบุคลากรสายวิชาการที่สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา” อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ยุวรัตน์ 2559/06/15
51 โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 อ.กมลวรรณ/น.ส.จินตนา 2558/12/17
52 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ยุวรัตน์ 2559/02/24
53 โครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการ 53.1 - 53.2)      

53.1 โครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา “การจัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา และรายงานการประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน”

อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ยุวรัตน์ 2559/01/12 (ชี้แจงการจัดทำคู่มือการประเมินฯ ภายใน), 2559/01/28 - 2559/01/29 (ตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองและหลักฐานฯ รอบ 6 เดือน)

53.2 โครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และประชาพิจารณา”

อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ยุวรัตน์ 2559/05/25 - 2559/05/26 (จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และหลักฐานฯ รอบ 12 เดือน),
2559/06/08 (ประชาพิจารณา)

53.3 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ยุวรัตน์ 2559/07/25

 

ปีงบประมาณ 58 |


โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2558

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประธาน เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน
1 แผนงานพัฒนาอาจารย์และนักวิชาการศึกษา
1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Active Learning และ Problem based Learning (PBL) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป อ.จิตต์ภิญญา น.ส.สาริสา 23-24 มิ.ย. 2558
1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป  อ.ชนัตถ์ น.ส.สิริพันธุ์ 19 มิ.ย. 2558
1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (Develpoing Rubrics) อ.อาจารีย์ น.ส.สาริสา 17 ธ.ค. 2557
1.4 โครงการสัมมนาอาจารย์รายวิชาศึกษาทั่วไป อ.จิตต์ภิญญา น.ส.สุดฤทัย 21-22 ก.ค. 2558
1.5 โครงการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการพัฒนาอาจารย์ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.ชนัตถ์ น.ส.สาริสา 16 ก.ค. 2558
2 แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
2.1 โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนโดยใช้ KM : การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างความดีพื้นฐานสากล โดยใช้ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคมของอาจารย์ผู้สอน อ.เมทินี น.ส.สิริพันธุ์ ก.ค. 2557 ถึง
ก.ค. 2558
2.2 โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (ประสานมิตร) อ.ธงชัย นายพุฒินันท์ 19-21 พ.ย. 2557
2.3 โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (องครักษ์) อ.กาญจนา นายพุฒินันท์ 25-27 มี.ค. 2558
2.4 โครงการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประชุมวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) อ.ปองทิพย์ น.ส.สุดฤทัย 10 พ.ย. 2558
2.5 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงคุณธรรมจริยธรรมในวิชาศึกษาทั่วไป อ.จิตต์ภิญญา น.ส.ประพาฬรัตน์ 7 ม.ค. 2558
3 กิจกรรมฝึกทักษะสื่อสารของนิสิตรายวิชาศึกษาทั่วไป
3.1 กิจกรรมบูรณาการความรู้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มศว 111) หัวข้อ "ศิลปะการใช้ภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย" อ.กาญจนา น.ส.ชนมน 18 ส.ค. - 22 ธ.ค. 2557
3.2 กิจกรรมบูรณาการความรู้ วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ (มศว 112) หัวข้อ "วรรณกรรมสร้างแรงบันดาล" อ.เพ็ญวิษา น.ส.ชนมน 18 ส.ค. - 22 ธ.ค. 2557
3.3 โครงการสำรวจอาชีพชุมชน (มศว 374) อ.ถนอมศักดิ์ นายพุฒินันท์ 13 พ.ย. 2557 ถึง
30 มิ.ย. 2558
4 แผนงานระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
4.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลและความรู้ในองค์กร อ.ชนัตถ์ น.ส.สิริพันธุ์ 17 มี.ค. - 31 ก.ค.
2558
4.2 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.นันทน์ธร น.ส.จาริณี ม.ค. - มิ.ย. 2558  
5 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย
5.1 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ อ.ธงชัย น.ส.เกศราภรณ์ 1 ต.ค. 2557 ถึง
8 ส.ค. 2558
5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพของอาจารย์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 อ.กมลวรรณ น.ส.เกศราภรณ์ 9 ม.ค. 2558
5.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำโดยใช้กระบวนการวิจัย (Routine to Research) ของบุคลากรสายสนับสนุน อ.กมลวรรณ น.ส.เกศราภรณ์ 30 มิ.ย. 2558
5.4 โครงการพัฒนาหัวข้องานวิจัยเพื่อบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการแก่ชุมชน อ.กมลวรรณ น.ส.เกศราภรณ์ 26 ม.ค. 2558
6 แผนงานบริการวิชาการ
6.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฝายอนุรักษ์เพื่อการบริหารจัดการต้นน้ำในชุมชน อ.ถนอมศักดิ์  นายพุฒินันท์ (ครั้งที่ 1)
23-30 ธ.ค. 2557,
4-13 ม.ค. 2558

(ครั้งที่ 2)
23-30 พ.ค. 2558
6.2 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมวิชาชีพชุมชน อ.ถนอมศักดิ์  นายพุฒินันท์ 13 พ.ย. 2557 ถึง
30 เม.ย. 2558
6.3 โครงการส่งเสริมศักยภาพวิชาชีพครู อ.ถนอมศักดิ์  นายพุฒินันท์ 1 ม.ค.- 31 พ.ค.
2558
6.4 โครงการสร้างแรงบันดาลใจ: กิจกรรมพัฒนาชุมชน และสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิต โดยการเรียนรู้จากชุมชน อ.ถนอมศักดิ์  นายพุฒินันท์ 13 พ.ย. 2557 ถึง
30 มิ.ย. 2558
6.5 โครงการสำรวจศักยภาพชุมชน และอบรมเชิงปฏิบัติการพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน อ.พัชรี อ.ขวัญคนิฐ พ.ย. 2557 ถึง
มิ.ย. 2558
6.6 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การสร้างทักษะการผลิตสับปะรดปลอดโรค เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ยั่งยืน อ.ธงชัย - 1 ก.ย. - 12 ธ.ค.
2557
7 แผนงานศิลปวัฒนธรรม
7.1 โครงการแต่งผ้าไทย สืบสานภูมิปัญญาไทย อ.ณัชวดี นายพุฒินันท์ 1 ต.ค. 2557 ถึง
30 ก.ย. 2558
7.2 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.ธรรมนูญ นายพุฒินันท์ 3 ธ.ค. 2557
7.3 โครงการสืบสานและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ "รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีสงกรานต์" อ.สุเมษย์ นายพุฒินันท์ 10 เม.ย. 2558
7.4 โครงการนิทรรศการ Art & Creative-Exhibition (มศว 357/371) อ.นันทน์ธร น.ส.เกศราภรณ์ 29-30 เม.ย. ถึง
1 พ.ค. 2558
7.5 โครงการผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหรือวัฒนธรรมไทย อ.นันทน์ธร น.ส.จาริณี ส.ค. - พ.ย. 2557  
8 แผนงานจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
8.1 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี อ.กมลวรรณ น.ส.ประพาฬรัตน์ 13-14 ส.ค. 2558
8.2 กิจกรรมการจัดทำรายงานประจำปี คกก.แผนฯ น.ส.ประพาฬรัตน์ พ.ย. 2557 ถึง
ก.ค. 2558
 
9 แผนงานพัฒนาบุคลากร
9.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (โครงการที่ 9.1.1 - 9.1.2)

9.1.1 โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง กฎเกณฑ์ ระเบียบ กระบวนการ และขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

อ.ธนิตา น.ส.เกศราภรณ์ 16 ธ.ค. 2557

9.1.2 โครงการอบรมเรื่องการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ทางด้านการเขียนผลงานทางวิชาการ

อ.สุพัตรา น.ส.เกศราภรณ์ 21 ม.ค. 2558
9.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน (โครงการที่ 9.2.1 - 9.2.8)

9.2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น และการจัดทำคู่มือของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

อ.เมทินี น.ส.จินตนา/
น.ส.ประพาฬรัตน์
18 - 20 ก.พ. 2558

9.2.2 โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

น.ส.ประพาฬรัตน์ น.ส.ยุวรัตน์ 29 มิ.ย. 2558

9.2.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

อ.ศิริวรรณ นางธัญพร 1 ต.ค. 2557 ถึง
30 ก.ย. 2558

9.2.4 โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อ.ธนิตา น.ส.เกศราภรณ์ 5 พ.ย. 2557 ถึง
18 มี.ค. 2558

9.2.5 กิจกรรมอบรมระเบียบการเงินและการคลัง เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการเดินทางไปราชการ

อ.ศิริวรรณ น.ส.มติมนต์ 22 ม.ค. - 30 มี.ค
2558

9.2.6 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน

อ.ธรรมนูญ นายพุฒินันท์ 7 ก.ค. 2558

9.2.7 โครงการประชาพิจารณ์เกณฑ์การประเมินบุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

 อ.ณัฐต์ณิชา น.ส.ประพาฬรัตน์ 10 ก.ย. 2557

9.2.8 โครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาระบบบริหารและกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)

อ.กันต์กนิษฐ น.ส.ประพาฬรัตน์ 8 ก.ค. 2558
10 แผนงานบริหารอาคารสถานที่
10.1 โครงการจัดทำ Smart Learning Center นายอธิปัตย์ - มี.ค. 2558  
10.2 โครงการ 5 ส สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.สุพัตรา น.ส.พรพัชร์  12 ธ.ค. 2557
10.3 โครงการประหยัดพลังงานสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.ธรรมนูญ/
อ.ธงชัย
นายพุฒินันท์ 1 ต.ค. 2557 ถึง
31 ก.ค. 2558
11 แผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
11.1 โครงการอบรม เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ หัวข้อ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการจัดการความเสี่ยง  อ.มาลินี/
อ.นันทน์ธร
น.ส.ยุวรัตน์/
น.ส.จินตนา
18 ธ.ค. 57
11.2 โครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  ระยะที่ 1  (โครงการที่ 11.2.1 - 11.2.3)

11.2.1 โครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (จัดทำคู่มือฯ)

อ.ณัฐต์ณิชา น.ส.ยุวรัตน์/
น.ส.ปริยานุช
7-9 เม.ย. 2558

11.2.2 โครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR))

อ.ณัฐต์ณิชา น.ส.ยุวรัตน์/
น.ส.ปริยานุช
25-27 พ.ค. 2558,
15 มิ.ย. 2558

11.2.3 โครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (ประชาพิจารณ์ และการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา)

อ.ณัฐต์ณิชา น.ส.ยุวรัตน์/
น.ส.ปริยานุช
27-29 ก.ค. 2558
11.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ.กันต์กนิษฐ น.ส.ประพาฬรัตน์/
น.ส.ยุวรัตน์/
น.ส.ปริยานุช
5-7 ส.ค. 2558

 

ปีงบประมาณ 57 |


โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2557

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประธาน เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน
1 แผนงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุนวิชาการด้านวิชาการ
1.1 โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ (โครงการศึกษาดูงาน จ.ชลบุรี เรื่อง Social Enterprise ของบุคลากรสายวิชาการ) อ.จิตต์ภิญญา นายนิติวัชร์ 8-9 ต.ค. 2556
1.2 โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (องครักษ์) อ.ขวัญคนิฐ นายพุฒินันท์ 22-23 ม.ค. 2557
1.3 โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2557 อ.จิตต์ภิญญา น.ส.สุดฤทัย 24-25 ก.ค. 2557
1.4 โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนวิชา มศว 251 มนุษย์กับสังคมในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Problem-based Learning (PBL) อ.จิตต์ภิญญา น.ส.สาริสา 15 ต.ค. 2556
1.5 โครงการอบรมเรื่องการสร้างเกณฑ์ประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป อ.จิตต์ภิญญา น.ส.สาริสา 3-4 มิ.ย. 2557
2 แผนงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุนวิชาการด้านงานวิจัย
2.1 โครงการอบบรมเรื่องการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ อ.กมลวรรณ น.ส.สุดฤทัย 21 เม.ย. 2557
2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงหรือการพัฒนางานประจำโดยใช้กระบวนการวิจัย (Routine to Research) ของบุคลากรสายสนับสนุน อ.กมลวรรณ น.ส.สุดฤทัย 16-17 มิ.ย. 2557
2.3 โครงการสนับสนุนทุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ อ.กมลวรรณ น.ส.สุดฤทัย 8 พ.ค. - 8 ส.ค. 2557
3 แผนงานจัดการความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย
3.1 โครงการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Classstart/Google site/ A Tutor) อ.วัชรพงศ์ น.ส.ชนมน 10-12 มิ.ย. 2557  
3.2 โครงการพัฒนาสื่อแนะนำรายวิชาศึกษาทั่วไป อ.นันท์ธร น.ส.สุดฤทัย 18 มี.ค. 2557
3.3 โครงการความร่วมมือกับ Pennsylvania State University ในการพัฒนาอาจารย์ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.ชนัตถ์ น.ส.เกศราภรณ์ 30 ก.ค. 2557
4 แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.ธรรมนูญ นายพุฒินันท์ 3 ธ.ค. 2556
4.2 โครงการสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย อ.สุเมษย์ นายพุฒินันท์ 17 เม.ย. 2556
4.3 กิจกรรมแต่งผ้าไทย  รักษ์อัตลักษณ์ไทย อ.ณัชวดี อ.สุเมษย์/
นายพุฒินันท์
ต.ค. 2556 ถึง
ก.ย. 2557
 
4.4 โครงการจัดนิทรรศการศิลปะ "General-Education Art Exhibition" อ.นันทน์ธร นายพุฒินันท์ 19 ก.พ. 2557
5 แผนงานด้านบริการวิชาการ
5.1 โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมวิชาชีพแก่ชุมชน อ.ถนอมศักดิ์ นายพุฒินันท์ 26 พ.ย. 2556 ถึง
31 มี.ค. 2557
 
5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพลังงานทดแทนเพื่อการบริหารจัดการพลังงานในชุมชน อ.พัชรี อ.ขวัญคนิฐ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2557
5.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครูด้านการผลิตสื่อการสอน อ.ถนอมศักดิ์ นายพุฒินันท์ ก.พ. - พ.ค. 2557  
5.4 โครงการสร้างแรงบันดาลใจ : กิจกรรมพัฒนาชุมชน และสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิต โดยการเรียนรู้จากชุมชน อ.ถนอมศักดิ์ นายพุฒินันท์ ก.พ. - พ.ค. 2557  
5.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างฝายอนุรักษ์ เพื่อการบริหารจัดการต้นน้ำในชุมชน อ.ถนอมศักดิ์ นายพุฒินันท์ เม.ย. - พ.ค. 2557  
6 แผนงานด้านการบริหาร
6.1 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน อ.ธรรมนูญ นายพุฒินันท์ 16-18 พ.ค. 2557
6.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2 อ.วิชุดา นายนิติวัชร์ 8-9 ต.ค. 2556
6.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน อ.ศิริวรรณ น.ส.ประพาฬรัตน์ 19-21 มี.ค. 2557
6.4 โครงการทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.ศิริวรรณ น.ส.ประพาฬรัตน์ 19-21 มี.ค. 2557
6.5 โครงการประหยัดพลังงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.ธรรมนูญ นายพุฒินันท์ 1 เม.ย. - 30 พ.ค. 2557
6.6 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ สำหรับบุคลากร มศว ครั้งที่ 1 (โครงการร่วมกับศูนย์ภาษาฯ) อ.ธนากร อ.แจ่มจำรัส 13 มี.ค. - 20 มิ.ย. 2557
7 แผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
7.1 โครงการ 5 ส (ครั้งที่ 2) อ.สุพัตรา น.ส.พรพัชร์ 7 พ.ย. - 27 ธ.ค. 2556
7.2 โครงการจัดทำคู่มือ รายงานการประเมินตนเอง และประชาพิจารณ์ (ครั้งที่ 1) อ.ณัฐต์ณิชา น.ส.ยุวรัตน์ 28 พ.ย. 2556 ถึง
15 ม.ค. 2557
7.3 โครงการจัดทำคู่มือ รายงานการประเมินตนเอง และประชาพิจารณ์ (ครั้งที่ 2) อ.ณัฐต์ณิชา น.ส.ยุวรัตน์ 8 เม.ย. -  2 มิ.ย. 2557
7.4 โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพ อ.ณัฐต์ณิชา น.ส.ยุวรัตน์ 24 - 27 มิ.ย.57
7.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาแผนปฏิบัติการ อ.ณัฐต์ณิชา น.ส.ประพาฬรัตน์/
น.ส.ยุวรัตน์
1-3 ก.ค. 2557

 

ปีการศึกษา 56 |


โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประธาน เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน
1 การจัดการเรียนการสอน
1.1 โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (ประสานมิตร) รองวิชาการ อ.สุพัตรา/
นายพุฒินันท์
15-16 ส.ค. 2556
1.2 โครงการสื่อสร้างสรรค์ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หัวข้อ "ศาสตร์ ศิลป์ วัฒนธรรม" อ.ณัฐา นายพุฒินันท์ 30 ก.ย. 2556
1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)" อ.จิตต์ภิญญา น.ส.สุดฤทัย 4 มิ.ย. 2556
1.4 โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรมจริยธรรม รองวิชาการ น.ส.สุดฤทัย 6-7 มิ.ย. 2556
2 การวิจัย
2.1 โครงการอบรมเรื่องการทำวิจัยและเขียนบทความทางวิชาการ ครั้งที่ 1 อ.กมลวรรณ น.ส.สุดฤทัย 26 ก.ค. 2556
2.2 โครงการอบรมเรื่องการทำวิจัยและเขียนบทความทางวิชาการ ครั้งที่ 2 อ.กมลวรรณ น.ส.สุดฤทัย 23 ส.ค. 2556
3 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3.1 โครงการประกวดบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม อ.ณัชวดี น.ส.สุดฤทัย 15-16 ส.ค. 2556
4 โครงการพิเศษ
4.1 โครงการอบรมการเรียนการสอน Creative Based Learning อ.รัตติยา/ อ.พัชรี น.ส.ทิพวรรณ 2 ก.ค. 2556
4.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1 อ.วิชุดา น.ส.ทิพวรรณ 12 มิ.ย. 2556  
4.3 โครงการอบรมเรื่องระเบียบการเงินและพัสดุ รองบริหาร น.ส.มติมนต์ 8 ก.ค. 2556  
4.4 โครงการจัดนิทรรศการศิลปะ General - Education Art Exhibition อ.นันทน์ธร นายพุฒินันท์ 28 ส.ค. 2556