ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 | เวลา 09.59 น.

 


โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2562

           
ประเด็นกลยุทธ์   แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่ ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ   เป้าประสงค์ 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างปัญญานิสิต    
  แผนงานที่ 1  แผนงานพัฒนาและเสริมสร้างปัญญานิสิต    
  โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 (ประสานมิตร) อ.วรสรณ์/นายพุฒินันท์/น.ส.ชนมน/นายศราวุธ 2562/03/26-28  
2   โครงการพัฒนาและเสริมสร้างปัญญานิสิต
    - กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีขาว (มศว 161)
    - กิจกรรมรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (มศว 111)
    - กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มศว 111/ มศว 351)
    - กิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะแก่นิสิต (มศว 261/ มศว 353)
    - กิจกรรมรณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ (มศว 141)
    - กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (มศว 244)
    - กิจกรรมพัฒนาทักษะสื่อสาร (มศว 111)
    - กิจกรรมกระตุ้นการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี (มศว 261)
อ.จิตสุภา/น.ส.ชนมน/ผู้ประสานงานรายวิชา 2561/08 - 2562/07  
         
         
  เป้าประสงค์ 1.2 พัฒนาอาจารย์และกระบวนการจัดการเรียนรู้    
  แผนงานที่ 2  แผนงานพัฒนาอาจารย์และกระบวนการจัดการเรียนรู้    
3   โครงการพัฒนาเกณฑ์ประเมินผลการเรียนรู้ (Rubrics) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 อ.สุนทรี/น.ส.สาริสา 2561/10/19 (อบรมครั้งที่ 1, 2562/02/15  
4   โครงการทบทวนผลการจัดการเรียนรู้ (After Action Review) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 อ.ณภัทรรัตน์/น.ส.เกศราภรณ์/น.ส.สาริสา 2562/02 - 2562/06
(2562/02/22 ช่วงที่ 1 และ 2562/03/26-28 ช่วงที่ 2)
 
5   โครงการ GE Active Learning Clinic ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 อ.เมทินี/น.ส.ชุติกาญจน์ 2561/11 - 2562/05  
6   กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561 อ.สิริรัตน์/น.ส.สาริสา 2561/10 - 2562/04  
7   โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.สาริสา 2562/07/18-19  
8   แผนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561      
      - โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการความรู้ GE ระหว่างสถาบัน  ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.เกศราภรณ์ 2562/03  
      - โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี: การศึกษาดูงานเพื่อความร่วมมือทางวิชาการและการบริหาร จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.ประพาฬรัตน์/น.ส.เกศราภรณ์ 2562/03/01  
9   โครงการพัฒนาชุดรายวิชาระยะสั้นเพื่อการบริการวิชาการ ผศ.ชนัตถ์/น.ส.ชุติกาญจน์ 2561/10 - 2562/06  
         
         
  เป้าประสงค์ 1.3 พัฒนาสื่อการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    
  แผนงานที่ 3  แผนพัฒนาสื่อการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    
10   โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 ผศ.ธนิตา/น.ส.ชุติกาญจน์ 2561/10 - 2562/06  
11   โครงการบริการวิชาการ/การเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 (โครงการจัดจ้างนิสิตช่วยงาน) ผศ.จิตต์ภิญญา/นายพุฒินันท์ 2561/08 - 2562/05  
         
         
  เป้าประสงค์ 1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน    
  แผนงานที่ 4  แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้    
12   โครงการพัฒนาระบบการศึกษาแบบออนไลน์ (Hybrid) ประจำปีการศึกษา 2561 ผศ.ชนัตถ์/น.ส.จาริณี 2561/10 - 2562/07  
           
           
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ   เป้าประสงค์ 2.1 พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้    
  แผนงานที่ 5  แผนงานพัฒนาบุคลากร กระบวนการวิจัย และนวัตกรรมการเรียนรู้    
13   โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย: คลินิกให้คำปรึกษาและติดตามการเขียนผลงานวิชาการของอาจารย์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.สุพัตรา/น.ส.สุดฤทัย 2561/10 - 2562/07  
14   โครงการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป: อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแนวคิดนวัตกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป อ.รัตติยา/น.ส.สุดฤทัย 2561/12 - 2562/07
(2561/12/26 อบรม)
 
15   โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ผศ.นฤภัทร/น.ส.สุดฤทัย 2561/10 - 2562/07  
16   โครงการพัฒนาศักยภาพและติดตามการทำวิจัยของบุคลากรสายปฏิบัติการ: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดหัวข้อและกรอบแนวคิดในงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ อ.วรสรณ์/น.ส.สุดฤทัย 2561/11 - 2562/07
(2561/11/13 อบรม)
 
           
           
    เป้าประสงค์ 2.2 ส่งเสริม/สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์  
    แผนงานที่ 5  แผนงานพัฒนาบุคลากร กระบวนการวิจัย และนวัตกรรมการเรียนรู้    
  17   โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของฝ่ายวิจัยฯ และผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.ขวัญคนิฐ/น.ส.สุดฤทัย 2561/10 - 2562/07  
  18   กิจกรรมส่งเสริมการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาของนิสิตผ่านรายวิชาศึกษาทั่วไป อ.พัชรี/น.ส.สุดฤทัย/นายพุฒินันท์ 2561/10 - 2562/07  
           
           
    เป้าประสงค์ 2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศและคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัย    
    แผนงานที่ 5  แผนงานพัฒนาบุคลากร กระบวนการวิจัย และนวัตกรรมการเรียนรู้    
  19   โครงการจัดตั้งวารสารวิชาศึกษาทั่วไป สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้: การจัดทำระบบออนไลน์และรวบรวมบทความสำหรับเตรียมเผยแพร่ อ.อาจารีย์/น.ส.สุดฤทัย 2561/10 - 2562/07  
  20   กิจกรรมการจัดการความต้องการด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ อ.พัชรี/น.ส.สุดฤทัย/นายพุฒินันท์ 2561/10 - 2562/07  
           
           
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน   เป้าประสงค์ 3.1 สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน  
  แผนงานที่ 6  แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม    
21   โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านการผลิตสื่อการสอน จังหวัดสระแก้ว ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2561/10 - 2562/06  
22   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน รศ.ธงชัย/อ.จตุรงค์ 2561/12 - 2562/04  
         
         
  เป้าประสงค์ 3.2 บูรณาการงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  
  แผนงานที่ 6  แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม      
23   โครงการสร้างแรงบันดาลใจ : กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิตโดยการเรียนรู้จากชุมชน (โครงการกลาง) ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2561/10 - 2562/02  
24   โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อ.ชุติมา/อ.กันต์กนิษฐ/อ.ณภัทรรัตน์ 2561/12 - 2562/06  
           
         
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ   เป้าประสงค์ 4.1 บุคลากร/ นิสิต มีจิตสำนึกและความเข้าใจในวัฒนธรรมและศิลปะที่ดีงาม  
  แผนงานที่ 7  แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    
25   กิจกรรมนุ่งไทย Friday สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 อ.ณัชวดี/นายพุฒินันท์/นายศราวุธ 2561/08 - 2562/06  
26   โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปี พ.ศ. 2561
 
อ.ธรรมนูญ/นายพุฒินันท์/นายศราวุธ 2561/12/03  
27   กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 (มศว 111, 351)
 
อ.เพ็ญวิษา/อ.ณัชวดี/น.ส.ชนมน/น.ส.สุดฤทัย 2561/08 - 2562/05  
28   กิจกรรมข่าวศาสตร์-งานศิลป์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.เพ็ญวิษา/น.ส.ชนมน 2561/08 - 2561/12  
           
           
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ   เป้าประสงค์ 5.1 พัฒนาบุคลากรให้มีลักษณะที่พึงประสงค์    
  แผนงานที่ 8  แผนงานบริหารและพัฒนาบุคลากร      
29   โครงการพัฒนาผู้บริหาร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ศิลปะแห่งการฟังด้วยสติ อ.พิชชาดา/นายวรวุฒิ 2561/12/25  
         
           
    เป้าประสงค์ 5.2 มีการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน  
    แผนงานที่ 8  แผนงานบริหารและพัฒนาบุคลากร      
  30   โครงการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของบุคลากรสายปฏิบัติการ (คลินิกปรึกษาการจัดทำคู่มือฯ) น.ส.ประพาฬรัตน์/น.ส.จินตนา 2561/12 - 2562/06
(2561/12/12 ช่วงที่ 1 และ 2562/05 ช่วงที่ 2)
 
  31   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 ผศ.ธนิตา/น.ส.เกศราภรณ์/น.ส.จาริณี/น.ส.ปริยานุช 2561/11/02 - 2561/12/21  
  32   กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2561 ผศ.กมลวรรณ/น.ส.ปิยมาภรณ์ 2561/08 - 2562/07  
  33   โครงการอบรมการเงินและการคลัง เรื่อง ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ผศ.กมลวรรณ/น.ส.มติมนต์/น.ส.จารีณี/น.ส.นุจรีย์ 2561/01/21  
  34   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขในองค์กร (Happy Workplace) ปีการศึกษา 2561 อ.สิริรัตน์/น.ส.ประพาฬรัตน์/น.ส.ปริยานุช 2561/10 - 2562/05  
  35   โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ปีการศึกษา 2561 อ.มาลินี/นางธัญพร/น.ส.ปิยมาภรณ์ 2562/06/12  
  36   โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 รศ.ธงชัย/น.ส.ประพาฬรัตน์/น.ส.พรพัชร์ 2561/12 - 2562/06  
  37   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการเขียน SAR ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ As-EdPEx ประจำปีการศึกษา 2561 อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ยุวรัตน์ 2562/01/18  
           
           
    เป้าประสงค์ 5.3 มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (หลักความคุ้มค่า)  
    แผนงานที่ 9  แผนพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักความคุ้มค่า (Cost Effectiveness)    
  38   โครงการ Lean Management สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรม 5 ส การกรอกข้อมูลนิสิตผ่านระบบออนไลน์ การจัดการขยะ อ.สุพัตรา/น.ส.พรพัชร์/นายวรวุฒิ 2561/08 - 2562/05  
  39   กิจกรรมจัดทำแผนการลดการใช้กระดาษ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 น.ส.จินตนา/นายวรวุฒิ 2561/08 - 2562/05  
  40   โครงการประหยัดพลังงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 นายอธิปัตย์/นางธัญพร/นายเอกชัย 2561/10 - 2562/06  
           
           
    เป้าประสงค์ 5.4 มีระบบและเครื่องมือทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  
    แผนงานที่ 10  แผนพัฒนาระบบและเครื่องมือทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ    
  41   โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน และตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 อ.สุนทรี/น.ส.ยุวรัตน์ 2562/01 - 2562/06  
  42   กิจกรรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 ผศ.กมลวรรณ/น.ส.ยุวรัตน์/น.ส.นุจรีย์ 2561/12/21  
  43   กิจกรรมจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ งบประมาณ 2562 - 2565 ผศ.กมลวรรณ/น.ส.มติมนต์ 2561/08 - 2561/09  
  44   โครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ผศ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์/น.ส.ปิยมาภรณ์/น.ส.พรพัชร์ 2562/07/22-23  
  45   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนพัฒนาองค์กร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ผศ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์/น.ส.ปิยมาภรณ์ 2562/06/17-18 และ
2562/06/26-28
 
  46   กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2561 คกก.แผนฯ/น.ส.ประพาฬรัตน์/น.ส.ปิยมาภรณ์ 2561/10 - 2562/01  
47   โครงการพัฒนาระบบคลังทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources) เพื่อการบริหาร ผศ.ชนัตถ์/น.ส.สิริพันธุ์ 2561/10 - 2562/07  
48   โครงการการจัดการความรู้ด้านสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 อ.ภาณุวัฒน์/นายนัทวุฒิ 2561/12/22 - 2562/06/30  
         
           
           
           

 


โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2561

           
ประเด็นกลยุทธ์   แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่ ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ   แผนงานที่ 1  แผนงานพัฒนาอาจารย์และนักวิชาการศึกษา    
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์ Rubrics สำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 อ.สุนทรี/น.ส.สาริสา 2560/10/20 และ 2561/02/16
2   โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนเรื่อง Project based Learning ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 อ.เมทินี/น.ส.สาริสา 2561/01/26
3   โครงการ GE Active Learning Clinic ในรายวิชาศึกษาทั่วไป อ.เมทินี/น.ส.ชุติกาญจน์ 2560/11 - 2561/05 (2560/11/10 อบรม)
4   กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ อ.สิริรัตน์/น.ส.สาริสา 2560/10 - 2561/06
5   โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.สุดฤทัย 2561/07/19-20 (ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ (โรสกาเด้น) อ.สามพราน จ.นครปฐม)
         
  แผนงานที่ 2  แผนงานสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    
6   โครงการศึกษาดูงาน และสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.เกศราภรณ์ 2560/11 - 2561/04
(2560/11/13 ช่วงที่ 1 ศึกษาดูงาน และ 2561/01/19 ช่วงที่ 2 ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ)
7   โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 ILC OPEN HOUSE: STARTUP/SE THAILAND สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างเครือข่ายสังคมที่ยั่งยืน อ.สุนทรี/นายพุฒินันท์ 2561/04/03-05
8   โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผศ.ชนัตถ์/น.ส.เกศราภรณ์ 2561/05/22
9   โครงการพัฒนาและเสริมสร้างปัญญานิสิต ปีการศึกษา 2560
       - กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ (มศว 353)
       - กิจกรรมการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ (มศว 111 และ มศว 141)
       - กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีขาว (มศว 161)
       - กิจกรรมการมีวินัยและเป็นพลเมืองดี (มศว 261)
       - กิจกรรมพัฒนาทักษะสื่อสาร (มศว 111 และ มศว 256)
อ.จิตสุภา/น.ส.ชนมน 2560/08/01 - 2561/05/31
10   โครงการบริการวิชาการ/การเรียนการสอน (โครงการจัดจ้างนิสิตช่วยงาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560) ผศ.จิตต์ภิญญา/นายพุฒินันท์ 2560/08 - 2560/12
(ภาคการศึกษาที่ 1/2560) และ
2561/01 - 2561/05
(ภาคการศึกษาที่ 2/2560)
         
  แผนงานที่ 3  แผนงานระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน    
11   โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ผศ.ชนัตถ์/น.ส.จาริณี 2560/11 - 2561/04
12   โครงการพัฒนาระบบการศึกษาแบบไฮบริด (ILC Hybrid) ผศ.ชนัตถ์/น.ส.ชนมน 2560/12/21
           
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบบูรณาการ   แผนงานที่ 4  แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย    
14   โครงการจัดตั้งวารสารวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.อาจารีย์/น.ส.สุดฤทัย 2560/12 - 2561/05 (2560/12/19 ช่วงที่ 1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งวารสาร ณ สำนักฯ และ 2561/03/27 ช่วงที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ วารสารวิชาการ Veridian e-Journal บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศิลปากร)
15   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และการเขียนบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2560 อ.สุพัตรา/น.ส.สุดฤทัย 2561/04/17
16   กิจกรรมการติดตามผลการพัฒนางานประจำโดยใช้กระบวนการวิจัย (Routine to Research) ของบุคลากรสายปฏิบัติการ อ.วรสรณ์/น.ส.สุดฤทัย 2560/11 - 2561/07
           
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ   แผนงานที่ 5  แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม    
18   โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครูด้านการผลิตสื่อการสอน ปีงบประมาณ 2561 ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2560/12/25 - 2561/06/30 (ณ จ.สระแก้ว 2561/03/17-18 จัดกิจกรรมที่ 1  2561/03/26-27 จัดกิจกรรมที่ 2  2561/04/02-06 จัดกิจกรรมที่ 3 และ2561/04/09-10 จัดกิจกรรมที่ 4)
19   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน รศ.ธงชัย/อ.จตุรงค์ 2561/02/12
20   โครงการสร้างแรงบันดาลใจ: กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิต โดยการเรียนรู้จากชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2560/11/24-27 (ณ อ.แม่สอด จ.ตาก)
21   โครงการการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง: อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดอินทรีย์ครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 อ.ชุติมา/อ.กันต์กนิษฐ 2560/12/01 - 2561/06/30 (2560/12/17-19 อบรม ณ ต.คลองทับจันทร์ อ.รัญประเทศ จ.สระแก้ว)
           
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 สืบสานและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ   แผนงานที่ 6  แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    
22   โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม “นุ่งผ้าไทย สืบสานภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 6” อ.ณัชวดี/นายพุฒินันท์ 2560/10/01 - 2561/08/30
23   โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ประจำปี พ.ศ. 2560 อ.ธรรมนูญ/นายพุฒินันท์ 2560/12/01
24   โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอนุรักษ์อาหารไทย ตอน “ขนมจีนสี่ภาค” นายพุฒินันท์/นางธัญพร 2560/09 - 2561/05 (2560/11/24 ภาคเหนือ-ขนมจีนน้ำเงี้ยว 2561/01/23 ภาคใต้-ขนมจีนน้ำยากะทิใต้ 2561/03/27 ภาคอีสาน-ขนมจีนน้ำยาป่า และ 2561/05/24 ภาคกลาง-ขนมจีนน้ำยากลาง)
25   กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560
       - กิจกรรมบูรณาการความรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) หัวข้อ "สื่อสร้างสรรค์" สารคดีสั้นประเด็น "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ศิลปวัฒนธรรม"
       - กิจกรรมการอ่านวรรณกรรมสร้างแรงบันดาลใจ (มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต)
อ.รณยุทธ และ อ.เพ็ญวิษา/น.ส.ชนมน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 และ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (2560/08/01 - 2561/06/08 กิจกรรมของ มศว 111, 2560/08 - 2560/12 กิจกรรมของ มศว 256)
26   กิจกรรมข่าวศาสตร์-งานศิลป์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.เพ็ญวิษา/น.ส.ชนมน 2560/08 - 2560/12
           
    แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว)  
    โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม
 
คกก.ศิลปะฯ (ผู้ประสานงาน) 2560/11/03  
    โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 7
 
  2560/08 - 2561/07  
    กิจกรรมรณรงค์แต่งกายผ้าไทยในวันสำคัญ สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย พ.ศ. 2561   2560/08 - 2561/07  
    โครงการมหกรรมมหาสงกรานต์
 
  2561/04  
    โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะแก่นิสิต: โครงการปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม   2561/06  
    โครงการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ
       - กิจกรรมงานเทศน์มหาชาติ
       - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ คือ โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2560 (จัดงาน 2560/12/01)
       - โครงการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา : มาฆบูชาวันแห่งความรักสากล
       - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระราชินีฯ
       - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
  2560/08 - 2561/07 (2561/02/28 โครงการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา : มาฆบูชาวันแห่งความรักสากล)  
    โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา "วันวิสาขบูชา"
 
  2561/05/28  
    โครงการจัดทำแผนสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   2560/10 - 2561/08  
           
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ   แผนงานที่ 7  แผนงานงานจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี    
27   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2562 - 2565 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาองค์กร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 อ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2561/06/27-29
(ณ โรแมนติค รีสอร์ท & สปา (เขาใหญ่)
และ 2561/07/13 (ณ สำนักฯ)
28   กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2560 คกก.แผนฯ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2560/10 - 2561/04
         
  แผนงานที่ 8  แผนงานบริหารและพัฒนาบุคลากร    
29   โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร ปีการศึกษา 2560 เรื่อง การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2560/12/08
30   โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสถาบัน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) อ.กมลวรรณ/น.ส.ปิยมาภรณ์ 2560/12/01 - 2561/07/31
31   กิจกรรมติดตามการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของบุคลากรสายปฏิบัติการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 อ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2560/10 - 2561/06
32   กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานภายในและภายนอกสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 อ.กมลวรรณ/น.ส.ปิยมาภรณ์ 2560/08/01 - 2561/07/31
33   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการ ผศ.ธนิตา/น.ส.เกศราภรณ์ 2561/01/23 - 2561/03/16
(2561/01/23 - 2561/02/27 จัดกิจกรรม English day ทุกวันอังคาร ณ สำนักฯ และ 2561/03/14-16 จัดกิจกรรม English camp ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี)
35   โครงการอบรมการเงินและการคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ตามระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ.2559 และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2560 หัวข้อ "ชี้แจงปัญหาที่พบเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงิน" อ.กมลวรรณ/น.ส.มติมนต์ 2560/12/22
36   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขในองค์กร (Happy Workplace) อ.สิริรัตน์/น.ส.ทิพย์วรรณ 2560/11 - 2561/04
37   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 อ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2561/07/23-24 (2561/07/23 จัดทำเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสายปฏิบัติการทบทวนภาระงาน และ 2561/07/24 ประชาพิจารณ์เกณฑ์ประเมิณผลการปฏิบัติงาน)
38   โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร: พิพิธทัศนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้) อ.มาลินี/นายวรวุฒิ 2561/06/13
(ณ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรุงเทพฯ)
39   โครงการพัฒนาระบบคลังทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources) เพื่อการบริหาร ประกอบด้วย 3 ระบบ ดังนี้
       - ระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการวิจัยของสำนักฯ
       - ระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากร
       - ระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ
ผศ.ชนัตถ์/น.ส.สิริพันธุ์ 2560/11 - 2561/07
         
  แผนงานที่ 9  แผนงานบริหารอาคารสถานที่ และการใช้ทรัพยากร    
40   โครงการ Lean Management สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปีการศึกษา 2560
       - ลดเวลาการดำเนินงานการเบิกจ่ายทางการเงิน
       - การจัดการกระดาษ
อ.สุพัตรา/น.ส.พรพัชร์ 2560/12/20 (ช่วงที่ 1 อบรม) และ
2561/01 - 2561/04 (ช่วงที่ 2 ปฏิบัติ)
41   โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 นายอธิปัตย์/น.ส.ทิพย์วรรณ 2560/10 - 2561/06
         
  แผนงานที่ 10  แผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา    
42   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ หัวข้อ “การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (AS-EdPEx)” อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ยุวรัตน์ 2561/01/17
43   กิจกรรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ.กมลวรรณ/น.ส.จินตนา 2560/12/22
44   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงร่างองค์กร และ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 อ.สุนทรี/น.ส.ยุวรัตน์ 2561/01/29 - 2561/02/02
45   โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน และประชาพิจารณ์ อ.สุนทรี/น.ส.ยุวรัตน์ 2561/03/07-08 (จัดทำรายงาน) และ 2561/04/20 (ประชาพิจารณ์รายงาน)
46   โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 อ.สุนทรี/น.ส.ยุวรัตน์ 2561/06/05
           
           
           

 


โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2560

ประเด็นกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงาน
ผลการดำเนินงาน

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ
แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาอาจารย์และนักวิชาการศึกษา
1 โครงการ GE Active Learning Clinic ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2559 ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.สาริสา 2559/08/15 - 2560/05/23
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์ Rubrics สำหรับการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2559 อ.อาจารีย์/น.ส.สาริสา 2559/11/18 - 2560/03
(2559/11/16
ภาคการศึกษาที่ 1/2559
,
2560/03/24
ภาคการศึกษาที่ 2/2559
)
3 โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.สุดฤทัย 2560/07/24-25
(ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ (โรสกาเด้น) จังหวัดนครปฐม)
4 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 (มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล) ผศ.ชนัตถ์/น.ส.เกศราภรณ์ 2560/06/22
แผนงานที่ 2 แผนงานสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5 กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning อ.เมทินี/น.ส.สาริสา 2559/10 - 2560/06
6 โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ILC OPEN HOUSE : THAILAND 4.0 ประจำปีการศึกษา 2559 อ.สุนทรี/นายพุฒินันท์ 2560/04/03-05
7 โครงการประชาสัมพันธ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผศ.จิตต์ภิญญา/อ.ปองทิพย์/น.ส.เกศราภรณ์ 2560/07/06
8 โครงการบริการวิชาการ/การเรียนการสอน (โครงการจัดจ้างนิสิตช่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2559)
    8.1 โครงการบริการวิชาการ/การเรียนการสอน (โครงการจัดจ้างนิสิตช่วยงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2559) ผศ.จิตต์ภิญญา/นายพุฒินันท์ 2559/08 - 2559/12
    8.2 โครงการบริการวิชาการ/การเรียนการสอน (โครงการจัดจ้างนิสิตช่วยงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2559) 2560/01 - 2560/05
9 โครงการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผศ.ชนัตถ์/น.ส.เกศราภรณ์ 2559/12 - 25560/06
(หัวข้อ "Curriculum design and development" 2559/12/22 อบรมครั้งที่ 1, 2560/03/16 อบรมครั้งที่ 2, 2560/06/15 อบรมครั้งที่ 3)
10 โครงการฝึกทักษะสื่อสารภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2559 (รวม 7 วิชา) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ
   กิจกรรมฝึกทักษะสื่อสารภาษาไทย มี 6 วิชา ได้แก่ มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ และมศว 366 จิตวิทยาสังคม)
   กิจกรรมฝึกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 1 วิชา คือ มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
อ.กาญจนา/น.ส.ชนมน 2559/08/15 - 2560/05/20
แผนงานที่ 3 แผนงานระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
11 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศวีดิโอออนไลน์ ผศ.ชนัตถ์/นายนัทวุฒิ 2559/11 - 2560/07
12 โครงการพัฒนาระบบการศึกษาแบบไฮบริดและระบบทดสอบออนไลน์ ผศ.ชนัตถ์/น.ส.ชนมน 2560/05
(2560/05/25 จัดอบรม)
13 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผศ.ชนัตถ์/น.ส.จาริณี 2559/11 - 2560/07

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบบูรณาการ
แผนงานที่ 4 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย
14 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ผศ.ธงชัย/น.ส.สุดฤทัย 2559/10/28 - 2560/08/07
15 กิจกรรมการติดตามผลการพัฒนางานประจำโดยใช้กระบวนการวิจัย (Routine to Research) ผศ.ธนิตา/น.ส.เกศราภรณ์ 2560/02/01 - 2560/07/31
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2559 อ.สุพัตรา/น.ส.สุดฤทัย 2560/05/23
17 โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในลักษณะสหสาขา (มุ่งเป้า Liberal Arts) อ.นันทน์ธร/น.ส.สุดฤทัย 2559/11 - 2560/06
(2559/11/10 จัดโครงการ)
18 กิจกรรมจัดการความรู้ด้านการวิจัยสู่สาธารณะ อ.พัชรี/น.ส.สุดฤทัย 2559/10 - 2560/07
19 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาแนวทางการวิจัยเชิงพหุสาขา อ.สุเมษย์/น.ส.สุดฤทัย 2559/10 - 2560/07
(หัวข้อ การพัฒนาแนวทางการวิจัยเชิงพหุสาขา 2559/12/01 อบรม)

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
แผนงานที่ 5 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
20 โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมวิชาชีพแก่ชุมชน: การนวดเพื่อสุขภาพ ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2560/01/20 - 2560/06/30
(ณ ตำบลหนองแสง จัหวนครนายก และ ตำบลหนองมั่ง จังหวัดสระแก้ว)
21 โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครูด้านการผลิตสื่อการสอน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2560/02/25 - 2560/06/30 (ณ พื้นที่เขตการศึกษาที่ 2 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว)
22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน ผศ.ธงชัย/อ.จตุรงค์ 2560/02/01
23 โครงการสร้างแรงบันดาลใจ: กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิตโดยการเรียนรู้จากชุมชน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2559/11/14 - 2560/05/31
24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฝายอนุรักษ์ เพื่อการบริหารจัดการต้นน้ำในชุมชน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2559/11/21 - 2560/06/30
25 โครงการการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูป ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตก้อนเห็ดและการแปรรูป อ.ชุติมา/อ.จิตสุภา 2559/12/01 - 2560/06/30

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 สืบสานและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
แผนงานที่ 6 แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
26 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "แต่งผ้าไทย สืบสานภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 5" อ.ณัชวดี/นายพุฒินันท์ 2559/10/01 - 2560/08/30
27 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2559 อ.ธรรมนูญ/นายพุฒินันท์ 2559/12/02
28 โครงการอนุรักษ์อาหารไทยสี่ภาค นายพุฒินันท์/น.ส.ชนมน 2559/09 - 2560/05 (2559/11 ภาคเหนือ, 2560/01 ภาคใต้, 2560/03 ภาคอีสาน, 2560/05 ภาคกลาง)
29 กิจกรรมบูรณาการความรู้วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ (มศว 112) หัวข้อ “วรรณกรรมสร้างแรงบันดาลใจ” อ.เพ็ญวิษา/น.ส.ชนมน 2559/08/15 - 2559/12/22
30 โครงการ "ข่าวศาสตร์งานศิลป์" อ.เพ็ญวิษา/น.ส.ชนมน 2559/07-12
 
แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว)
โครงการวันเด็ก ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "สืบสานวัฒนธรรมสร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ" คกก.ศิลปะฯ 
(ผู้ประสานงาน)
2560/01/14
โครงการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ คกก.ศิลปะฯ 
(ผู้ประสานงาน)
2560/03/28
พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา คกก.ศิลปะฯ 
(ผู้ประสานงาน)
2560/08/11
โครงการจัดทำแผนสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คกก.ศิลปะฯ 
(ผู้ประสานงาน)
2559/10 (ระยะที่ 1), 2560/08 (ระยะที่ 2)

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
แผนงานที่ 7 แผนงานจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
31 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการพัฒนาเกณฑ์ประเมินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 อ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2560/07/19-20 (ทำแผนฯ ช่วงที่ 1 ณ สำนักฯ),
2560/07/31 (ทำเกณฑ์ประเมินภาระงาน ณ สำนักฯ),
2560/08/2-4 (ทำแผนฯ ช่วงที่ 2 ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์)
32 กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2559 คกก.แผนฯ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2559/10-12
แผนงานที่ 8 แผนงานบริหารและพัฒนาบุคลากร
33 โครงการพัฒนาผู้บริหาร และบุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย เรื่อง ทำงานอย่างไรให้มีความสุข อ.ธรรมนูญ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2560/06/20
34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางด้านการเขียนผลงานทางวิชาการ เรื่อง การเขียนเอกสารประกอบการสอน ตำรา และหนังสือ อ.ขวัญคนิฐ/น.ส.ปิยมาภรณ์ 2560/06/12
35 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ด้านการเขียนผลงานเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ (การจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน) อ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์/น.ส.จินตนา 2560/02/09 (ณ สำนักฯ), 2560/02/22-23 (ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง)
36 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 อ.กมลวรรณ/น.ส.ปิยมาภรณ์ 2559/11/01 - 2560/07/31
37 โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผศ.ธนิตา/น.ส.เกศราภรณ์ 2560/01/18 - 2560/03/01 (2560/02/24 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง)
38 โครงการอบรมการเงินและการคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ หัวข้อ “การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน” อ.กมลวรรณ/น.ส.มติมนต์/น.ส.ยุวรัตน์ 2560/05/24
39 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 (กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ/ กิจกรรม chill & share) อ.มาลินี/น.ส.ชนมน 2559/08 - 2560/05
40 โครงการพัฒนาระบบคลังทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources) เพื่อการบริหาร ประกอบด้วย 6 ระบบ ดังต่อไปนี้
    40.1 พัฒนาระบบ ILC Meeting Minutes ปีการศึกษา 2559 (ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ชนัตถ์/น.ส.สิริพันธุ์)
    40.2 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำนักฯ ภาษาอังกฤษ (ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ธนิตา/น.ส.สิริพันธุ์)
    40.3 ออกแบบและพัฒนาระบบประเมินผลกิจกรรม/โครงการออนไลน์ (ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ชนัตถ์/น.ส.สิริพันธุ์/น.ส.ปริยานุช)
    40.4 ออกแบบและพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ (ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ชนัตถ์/นายนัทวุฒิ)
    40.5 พัฒนาระบบ ILC E-form Portal ปีการศึกษา 2559 (ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ชนัตถ์/น.ส.สิริพันธุ์)
    40.6 พัฒนาระบบสารสนเทศอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2559 (ผู้รับผิดชอบ: นายอธิปัตย์)
ผศ.ชนัตถ์/น.ส.สิริพันธุ์
 
2559/11 - 2560/07
แผนงานที่ 9 แผนงานบริหารอาคารสถานที่ และการใช้ทรัพยากร
41 โครงการพัฒนา Smart Learning Center นายอธิปัตย์ 2559/10 - 2560/07
42 โครงการ Lean Management สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำแบบประเมินออนไลน์ และการพัฒนาแบบฟอร์มคำร้องเพิ่ม/ ย้ายกลุ่มวิชา และกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปีการศึกษา 2559 อ.สุพัตรา/น.ส.พรพัชร์ 2559/12/06 (ช่วงที่ 1), 2560/01-05 (ช่วงที่ 2)
43 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 นายอธิปัตย์/นายศิวาวุธ/น.ส.ปริยานุช 2559/10/02 - 2560/06/30
แผนงานที่ 10 แผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
44 โครงการอบรม เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 44.1 โครงการอบรม เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ช่วงที่1) หัวข้อ “การเขียนโครงร่างองค์กรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ยุวรัตน์ 2560/02/06
44.2 โครงการอบรม เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ช่วงที่2) หัวข้อ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ สำหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ (AS-EdPEx)” 2560/03/02
45 โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560 อ.กมลวรรณ/น.ส.จินตนา 2559/12/09
46 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบบริหาร การเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพฯ ด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ยุวรัตน์/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2560/01/19
47 โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน และประชาพิจารณ์ อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ยุวรัตน์ 2560/05-07 (2560/05/19 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน, 2560/06/02 ประชาพิจารณ์)
48 โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ยุวรัตน์ 2560/09/12-13


หมายเหตุ: โครงการ/กิจกรรม (ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2560 มีจำนวน 48 โครงการ/กิจกรรม

 


โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2559

ประเด็นกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงาน
ผลการดำเนินงาน

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ
แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาอาจารย์และนักวิชาการศึกษา
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง Project Based Learning ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.สาริสา 2558/12/21
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป ผศ.ชนัตถ์/น.ส.สิริพันธุ์ 2559/06/21
3 กิจกรรมเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ Rubrics ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2558 อ.อาจารีย์/น.ส.สาริสา 2558/09 - 2559/05
4 โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.สุดฤทัย 2559/07/28 - 2559/07/29
6 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.สุดฤทัย 2559/07/04 - 2559/07/05
แผนงานที่ 2 แผนงานสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7 โครงการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ (ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม 7.1-7.2)    

7.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างความดีสากล

อ.เมทินี/น.ส.สาริสา 2558/08 - 2559/06  

7.2 กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

อ.เมทินี/น.ส.สาริสา 2558/08 - 2559/06  
8 โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (ประสานมิตร) อ.สุพัตรา/นายพุฒินันท์ 2558/11/16 - 2558/11/20
9 โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (องครักษ์) ILC OPEN HOUSE ผศ.ชนัตถ์/นายพุฒินันท์ 2559/03/29 - 2559/03/31
10 โครงการสัมมนา เรื่อง การวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป อ.ปองทิพย์/น.ส.เกศราภรณ์ 2558/11/10
11 โครงการบริการวิชาการ/การเรียนการสอน (โครงการจ้างนิสิตช่วยงาน ประจำปีภาคการศึกษา 2558) ผศ.จิตต์ภิญญา/นายพุฒินันท์ 2559/01/05
12 โครงการฝึกทักษะภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป (ประกอบด้วย 6 กิจกรรม คือ กิจกรรม 12.1 - 12.5)    

12.1 (มศว 111) กิจกรรมบูรณาการความรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หัวข้อ ศิลปะการใช้ภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย

ประธานรายวิชา/น.ส.ชนมน 2558/08/17 - 2559/05/20  

12.2 (มศว 112) กิจกรรมบูรณาการความรู้ วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ หัวข้อ "วรรณกรรมการอ่านสร้างแรงบันดาลใจ"

ประธานรายวิชา/น.ส.ชนมน 2558/08/17 - 2559/05/20  

12.3 (มศว 151) กิจกรรมอ่านหนังสือมันสมอง

ประธานรายวิชา/น.ส.สาริสา 2558/08/17 - 2559/05/20  

12.4 (มศว 351) กิจกรรมชื่มชมคนทำดี

ประธานรายวิชา/น.ส.สุดฤทัย 2558/08/17 - 2559/05/20  

12.5 (มศว 366) กิจกรรมสังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมทางสังคมจากกลุ่มสัมพันธ์

ประธานรายวิชา/น.ส.สุดฤทัย 2558/08/17 - 2559/05/20  
แผนงานที่ 3 แผนงานระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
13 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลและความรู้ในองค์กร ผศ.ชนัตถ์/น.ส.สิริพันธุ์ 2558/09 - 2558/12/14

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบบูรณาการ
แผนงานที่ 4 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย
14 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2559) ผศ.ธงชัย/น.ส.เกศราภรณ์ 2558/10/01 - 2559/08/07
15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทางด้านการเขียนผลงานเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ และกิจกรรมการติดตามผลการพัฒนางานประจำโดยใช้กระบวนการวิจัย (Routine to Research) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสำนักฯ ผศ.ธนิตา/น.ส.เกศราภรณ์ 2559/06/30
16 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ อ.สุเมษย์/น.ส.สุดฤทัย 2559/05/03
17 กิจกรรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในลักษณะสหสาขา (มุ่งเป้า Liberal Arts) อ.นฤภัทร/น.ส.สุดฤทัย 2558/11 - 2559/06
18 โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนและนวัตกรรมการศึกษา อ.สุพัตรา/น.ส.สุดฤทัย 2559/03/17
19 กิจกรรมจัดการความรู้ด้านการวิจัย อ.พัชรี/น.ส.สุดฤทัย 2558/09 - 2559/06

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
แผนงานที่ 5 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
20 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเตาซุปเปอร์ชีวมวลพลังงานแกลบ อ.พัชรี/อ.ณัชวดี 2558/11/01 - 2559/06/30
21 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านไร้ควันและถ่านชีวภาพ อ.พัชรี /อ.ขวัญคนิฐ 2558/11/01 - 2559/06/30
22 โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมวิชาชีพแก่ชุมชน : การนวดเพื่อสุขภาพ ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2558/11/12 - 2559/05/31
23 โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครูด้านการผลิตสื่อการสอน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2558/11/12 - 2559/05/31
24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การตรวจโรคสับปะรดในแปลงปลูก เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ยั่งยืน ผศ.ธงชัย/อ.ณภัทร 2559/03/16
25 โครงการสร้างแรงบันดาลใจ : กิจกรรมพัฒนาชุมชน และสร้างเสริมประสบการณ์ แก่นิสิต โดยการเรียนรู้จากชุมชน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2558/12/15 - 2559/06/30
26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฝายอนุรักษ์ เพื่อการบริหารจัดการต้นนํ้าในชุมชน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2558/11/12 - 2559/03/30
27 โครงการการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดเบื้องต้น อ.ชุติมา/อ.จิตสุภา 2558/12/01 - 2559/06/30

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 สืบสานและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
แผนงานที่ 6 แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
28 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "แต่งผ้าไทย สืบสานภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 4" ภายใต้กิจกรรม "ผ้าไทย Friday" อ.ณัชวดี/นายพุฒินันท์ 2558/08/01 - 2559/06/30
29 โครงการ "สืบสายใย ผ้าไทย-อาเซียน นายพุฒินันท์/น.ส.ชนมน 2558/08 - 2559/01
30 โครงการ "พิพิธทัศนา สู่นวัตกรรมการเรียนรู้ : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์" อ.สุเมษย์/น.ส.ชนมน 2559/01/16
31 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปี 2558 อ.ธรรมนูญ/นายพุฒินันท์ 2558/12/03

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
แผนงานที่ 7 แผนงานจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
32 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา การทบทวนแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และการพัฒนาเกณฑ์ประเมินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 อ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2559/07/27 (พัฒนาเกณฑ์ประเมินภาระงาน), 2559/07/01 - 2559/07/02 (ทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี), 2559/08/09 - 2559/08/11 (ประชาพิจารณ์)
33 กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2558 คกก.แผนฯ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2558/11 - 2559/01
แผนงานที่ 8 แผนงานบริหารและพัฒนาบุคลากร
34 โครงการการพัฒนาผู้บริหารสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง จิตวิทยาการบริหารงานอย่างมีความสุข อ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2559/06/06
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้       

35 โครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางด้านการเขียนผลงานวิชาการ

อ.สุพัตรา/น.ส.เกศราภรณ์ 2559/06/07
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน (โครงการที่ 37-38) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้      

36 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทางด้านการเขียนผลงานเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ และกิจกรรมการติดตามผลการพัฒนางานประจำโดยใช้กระบวนการวิจัย (Routine to Research) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสำนักฯ

อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.จินตนา 2559/06/07

37 โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2558

อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2559/02/08 - 2559/02/10

38 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

นางธัญพร/น.ส.ปริยานุช 2558/08/01 - 2559/07/31
39 โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผศ.ธนิตา/น.ส.เกศราภรณ์ 2559/01/19 - 2559/03/18
40 โครงการอบรมระเบียบการเงินและการคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.กมลวรรณ/น.ส.มติมนต์ 2559/04/21
41 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อ.ธรรมนูญ/นายศิวาวุธ 2559/07/22
42 โครงการประชาพิจารณ์เกณฑ์การประเมินบุคลากร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2558/10/22
43 โครงการศึกษาดูงานระบบบริหารและการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาและเทียบเคียงสมรรถนะ ปีการศึกษา 2558 อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2559/01/22
44 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการ 44.1 - 44.2)      

44.1 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร “กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจด้านการบริการ”

อ.มาลินี/น.ส.ชนมน 2558/11/01 - 2559/07/31

44.2 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร “กิจกรรม Chill & Share”

อ.รัตติยา/น.ส.ชนมน 2558/11/01 - 2559/07/31
45 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศคลังทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหาร  (ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม 45.1 - 45.2)      

45.1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศคลังทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources) เพื่อการบริหาร เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (ILC Announcement)

ผศ.ชนัตถ์/น.ส.สิริพันธุ์ 2558/08 - 2559/07/08

45.2 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศคลังทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources) เพื่อการบริหาร เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศอาคารสถานที่ (ILC Building and Equipment)

ผศ.ชนัตถ์/นายอธิปัตย์/น.ส.สิริพันธุ์ 2558/08 - 2559/07/08
แผนงานที่ 9 แผนงานบริหารอาคารสถานที่ และการใช้ทรัพยากร
46 โครงการจัดทำ Smart Learning Center นายอธิปัตย์ 2558/10 - 2559/06
47 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์การทำงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อลดความสูญเสีย (Lean Management) และกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) อ.สุพัตรา/น.ส.พรพัชร์ 2558/12/24
48 โครงการ Lean Management สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.สุพัตรา/น.ส.พรพัชร์ 2559/01 - 2559/05
49 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน อ.ธรรมนูญ/นายศิวาวุธ 2558/08 - 2559/07/15
แผนงานที่ 10 แผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
50 โครงการอบรม เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “เกณฑ์การประเมินภาระงานของบุคลากรสายวิชาการที่สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา” อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ยุวรัตน์ 2559/06/15
51 โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 อ.กมลวรรณ/น.ส.จินตนา 2558/12/17
52 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ยุวรัตน์ 2559/02/24
53 โครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการ 53.1 - 53.2)      

53.1 โครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา “การจัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา และรายงานการประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน”

อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ยุวรัตน์ 2559/01/12 (ชี้แจงการจัดทำคู่มือการประเมินฯ ภายใน), 2559/01/28 - 2559/01/29 (ตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองและหลักฐานฯ รอบ 6 เดือน)

53.2 โครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และประชาพิจารณา”

อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ยุวรัตน์ 2559/05/25 - 2559/05/26 (จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และหลักฐานฯ รอบ 12 เดือน),
2559/06/08 (ประชาพิจารณา)

53.3 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ยุวรัตน์ 2559/07/25

 


โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2558

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประธาน เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน
1 แผนงานพัฒนาอาจารย์และนักวิชาการศึกษา
1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Active Learning และ Problem based Learning (PBL) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป อ.จิตต์ภิญญา น.ส.สาริสา 23-24 มิ.ย. 2558
1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป  อ.ชนัตถ์ น.ส.สิริพันธุ์ 19 มิ.ย. 2558
1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (Develpoing Rubrics) อ.อาจารีย์ น.ส.สาริสา 17 ธ.ค. 2557
1.4 โครงการสัมมนาอาจารย์รายวิชาศึกษาทั่วไป อ.จิตต์ภิญญา น.ส.สุดฤทัย 21-22 ก.ค. 2558
1.5 โครงการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการพัฒนาอาจารย์ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.ชนัตถ์ น.ส.สาริสา 16 ก.ค. 2558
2 แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
2.1 โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนโดยใช้ KM : การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างความดีพื้นฐานสากล โดยใช้ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคมของอาจารย์ผู้สอน อ.เมทินี น.ส.สิริพันธุ์ ก.ค. 2557 ถึง
ก.ค. 2558
2.2 โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (ประสานมิตร) อ.ธงชัย นายพุฒินันท์ 19-21 พ.ย. 2557
2.3 โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (องครักษ์) อ.กาญจนา นายพุฒินันท์ 25-27 มี.ค. 2558
2.4 โครงการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประชุมวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) อ.ปองทิพย์ น.ส.สุดฤทัย 10 พ.ย. 2558
2.5 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงคุณธรรมจริยธรรมในวิชาศึกษาทั่วไป อ.จิตต์ภิญญา น.ส.ประพาฬรัตน์ 7 ม.ค. 2558
3 กิจกรรมฝึกทักษะสื่อสารของนิสิตรายวิชาศึกษาทั่วไป
3.1 กิจกรรมบูรณาการความรู้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มศว 111) หัวข้อ "ศิลปะการใช้ภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย" อ.กาญจนา น.ส.ชนมน 18 ส.ค. - 22 ธ.ค. 2557
3.2 กิจกรรมบูรณาการความรู้ วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ (มศว 112) หัวข้อ "วรรณกรรมสร้างแรงบันดาล" อ.เพ็ญวิษา น.ส.ชนมน 18 ส.ค. - 22 ธ.ค. 2557
3.3 โครงการสำรวจอาชีพชุมชน (มศว 374) อ.ถนอมศักดิ์ นายพุฒินันท์ 13 พ.ย. 2557 ถึง
30 มิ.ย. 2558
4 แผนงานระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
4.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลและความรู้ในองค์กร อ.ชนัตถ์ น.ส.สิริพันธุ์ 17 มี.ค. - 31 ก.ค.
2558
4.2 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.นันทน์ธร น.ส.จาริณี ม.ค. - มิ.ย. 2558
5 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย
5.1 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ อ.ธงชัย น.ส.เกศราภรณ์ 1 ต.ค. 2557 ถึง
8 ส.ค. 2558
5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพของอาจารย์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 อ.กมลวรรณ น.ส.เกศราภรณ์ 9 ม.ค. 2558
5.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำโดยใช้กระบวนการวิจัย (Routine to Research) ของบุคลากรสายสนับสนุน อ.กมลวรรณ น.ส.เกศราภรณ์ 30 มิ.ย. 2558
5.4 โครงการพัฒนาหัวข้องานวิจัยเพื่อบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการแก่ชุมชน อ.กมลวรรณ น.ส.เกศราภรณ์ 26 ม.ค. 2558
6 แผนงานบริการวิชาการ
6.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฝายอนุรักษ์เพื่อการบริหารจัดการต้นน้ำในชุมชน อ.ถนอมศักดิ์  นายพุฒินันท์ (ครั้งที่ 1)
23-30 ธ.ค. 2557,
4-13 ม.ค. 2558

(ครั้งที่ 2)
23-30 พ.ค. 2558
6.2 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมวิชาชีพชุมชน อ.ถนอมศักดิ์  นายพุฒินันท์ 13 พ.ย. 2557 ถึง
30 เม.ย. 2558
6.3 โครงการส่งเสริมศักยภาพวิชาชีพครู อ.ถนอมศักดิ์  นายพุฒินันท์ 1 ม.ค.- 31 พ.ค.
2558
6.4 โครงการสร้างแรงบันดาลใจ: กิจกรรมพัฒนาชุมชน และสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิต โดยการเรียนรู้จากชุมชน อ.ถนอมศักดิ์  นายพุฒินันท์ 13 พ.ย. 2557 ถึง
30 มิ.ย. 2558
6.5 โครงการสำรวจศักยภาพชุมชน และอบรมเชิงปฏิบัติการพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน อ.พัชรี อ.ขวัญคนิฐ พ.ย. 2557 ถึง
มิ.ย. 2558
6.6 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การสร้างทักษะการผลิตสับปะรดปลอดโรค เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ยั่งยืน อ.ธงชัย - 1 ก.ย. - 12 ธ.ค.
2557
7 แผนงานศิลปวัฒนธรรม
7.1 โครงการแต่งผ้าไทย สืบสานภูมิปัญญาไทย อ.ณัชวดี นายพุฒินันท์ 1 ต.ค. 2557 ถึง
30 ก.ย. 2558
7.2 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.ธรรมนูญ นายพุฒินันท์ 3 ธ.ค. 2557
7.3 โครงการสืบสานและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ "รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีสงกรานต์" อ.สุเมษย์ นายพุฒินันท์ 10 เม.ย. 2558
7.4 โครงการนิทรรศการ Art & Creative-Exhibition (มศว 357/371) อ.นันทน์ธร น.ส.เกศราภรณ์ 29-30 เม.ย. ถึง
1 พ.ค. 2558
7.5 โครงการผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหรือวัฒนธรรมไทย อ.นันทน์ธร น.ส.จาริณี ส.ค. - พ.ย. 2557
8 แผนงานจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
8.1 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี อ.กมลวรรณ น.ส.ประพาฬรัตน์ 13-14 ส.ค. 2558
8.2 กิจกรรมการจัดทำรายงานประจำปี คกก.แผนฯ น.ส.ประพาฬรัตน์ พ.ย. 2557 ถึง
ก.ค. 2558
9 แผนงานพัฒนาบุคลากร
9.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (โครงการที่ 9.1.1 - 9.1.2)

9.1.1 โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง กฎเกณฑ์ ระเบียบ กระบวนการ และขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

อ.ธนิตา น.ส.เกศราภรณ์ 16 ธ.ค. 2557

9.1.2 โครงการอบรมเรื่องการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ทางด้านการเขียนผลงานทางวิชาการ

อ.สุพัตรา น.ส.เกศราภรณ์ 21 ม.ค. 2558
9.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน (โครงการที่ 9.2.1 - 9.2.8)

9.2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น และการจัดทำคู่มือของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

อ.เมทินี น.ส.จินตนา/
น.ส.ประพาฬรัตน์
18 - 20 ก.พ. 2558

9.2.2 โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

น.ส.ประพาฬรัตน์ น.ส.ยุวรัตน์ 29 มิ.ย. 2558

9.2.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

อ.ศิริวรรณ นางธัญพร 1 ต.ค. 2557 ถึง
30 ก.ย. 2558

9.2.4 โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อ.ธนิตา น.ส.เกศราภรณ์ 5 พ.ย. 2557 ถึง
18 มี.ค. 2558

9.2.5 กิจกรรมอบรมระเบียบการเงินและการคลัง เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการเดินทางไปราชการ

อ.ศิริวรรณ น.ส.มติมนต์ 22 ม.ค. - 30 มี.ค
2558

9.2.6 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน

อ.ธรรมนูญ นายพุฒินันท์ 7 ก.ค. 2558

9.2.7 โครงการประชาพิจารณ์เกณฑ์การประเมินบุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

 อ.ณัฐต์ณิชา น.ส.ประพาฬรัตน์ 10 ก.ย. 2557

9.2.8 โครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาระบบบริหารและกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)

อ.กันต์กนิษฐ น.ส.ประพาฬรัตน์ 8 ก.ค. 2558
10 แผนงานบริหารอาคารสถานที่
10.1 โครงการจัดทำ Smart Learning Center นายอธิปัตย์ - มี.ค. 2558
10.2 โครงการ 5 ส สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.สุพัตรา น.ส.พรพัชร์  12 ธ.ค. 2557
10.3 โครงการประหยัดพลังงานสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.ธรรมนูญ/
อ.ธงชัย
นายพุฒินันท์ 1 ต.ค. 2557 ถึง
31 ก.ค. 2558
11 แผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
11.1 โครงการอบรม เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ หัวข้อ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการจัดการความเสี่ยง  อ.มาลินี/
อ.นันทน์ธร
น.ส.ยุวรัตน์/
น.ส.จินตนา
18 ธ.ค. 57
11.2 โครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  ระยะที่ 1  (โครงการที่ 11.2.1 - 11.2.3)

11.2.1 โครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (จัดทำคู่มือฯ)

อ.ณัฐต์ณิชา น.ส.ยุวรัตน์/
น.ส.ปริยานุช
7-9 เม.ย. 2558

11.2.2 โครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR))

อ.ณัฐต์ณิชา น.ส.ยุวรัตน์/
น.ส.ปริยานุช
25-27 พ.ค. 2558,
15 มิ.ย. 2558

11.2.3 โครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (ประชาพิจารณ์ และการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา)

อ.ณัฐต์ณิชา น.ส.ยุวรัตน์/
น.ส.ปริยานุช
27-29 ก.ค. 2558
11.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ.กันต์กนิษฐ น.ส.ประพาฬรัตน์/
น.ส.ยุวรัตน์/
น.ส.ปริยานุช
5-7 ส.ค. 2558

 


โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2557

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประธาน เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน
1 แผนงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุนวิชาการด้านวิชาการ
1.1 โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ (โครงการศึกษาดูงาน จ.ชลบุรี เรื่อง Social Enterprise ของบุคลากรสายวิชาการ) อ.จิตต์ภิญญา นายนิติวัชร์ 8-9 ต.ค. 2556
1.2 โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (องครักษ์) อ.ขวัญคนิฐ นายพุฒินันท์ 22-23 ม.ค. 2557
1.3 โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2557 อ.จิตต์ภิญญา น.ส.สุดฤทัย 24-25 ก.ค. 2557
1.4 โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนวิชา มศว 251 มนุษย์กับสังคมในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Problem-based Learning (PBL) อ.จิตต์ภิญญา น.ส.สาริสา 15 ต.ค. 2556
1.5 โครงการอบรมเรื่องการสร้างเกณฑ์ประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป อ.จิตต์ภิญญา น.ส.สาริสา 3-4 มิ.ย. 2557
2 แผนงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุนวิชาการด้านงานวิจัย
2.1 โครงการอบบรมเรื่องการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ อ.กมลวรรณ น.ส.สุดฤทัย 21 เม.ย. 2557
2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงหรือการพัฒนางานประจำโดยใช้กระบวนการวิจัย (Routine to Research) ของบุคลากรสายสนับสนุน อ.กมลวรรณ น.ส.สุดฤทัย 16-17 มิ.ย. 2557
2.3 โครงการสนับสนุนทุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ อ.กมลวรรณ น.ส.สุดฤทัย 8 พ.ค. - 8 ส.ค. 2557
3 แผนงานจัดการความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย
3.1 โครงการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Classstart/Google site/ A Tutor) อ.วัชรพงศ์ น.ส.ชนมน 10-12 มิ.ย. 2557
3.2 โครงการพัฒนาสื่อแนะนำรายวิชาศึกษาทั่วไป อ.นันท์ธร น.ส.สุดฤทัย 18 มี.ค. 2557
3.3 โครงการความร่วมมือกับ Pennsylvania State University ในการพัฒนาอาจารย์ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.ชนัตถ์ น.ส.เกศราภรณ์ 30 ก.ค. 2557
4 แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.ธรรมนูญ นายพุฒินันท์ 3 ธ.ค. 2556
4.2 โครงการสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย อ.สุเมษย์ นายพุฒินันท์ 17 เม.ย. 2556
4.3 กิจกรรมแต่งผ้าไทย  รักษ์อัตลักษณ์ไทย อ.ณัชวดี อ.สุเมษย์/
นายพุฒินันท์
ต.ค. 2556 ถึง
ก.ย. 2557
4.4 โครงการจัดนิทรรศการศิลปะ "General-Education Art Exhibition" อ.นันทน์ธร นายพุฒินันท์ 19 ก.พ. 2557
5 แผนงานด้านบริการวิชาการ
5.1 โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมวิชาชีพแก่ชุมชน อ.ถนอมศักดิ์ นายพุฒินันท์ 26 พ.ย. 2556 ถึง
31 มี.ค. 2557
5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพลังงานทดแทนเพื่อการบริหารจัดการพลังงานในชุมชน อ.พัชรี อ.ขวัญคนิฐ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2557
5.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครูด้านการผลิตสื่อการสอน อ.ถนอมศักดิ์ นายพุฒินันท์ ก.พ. - พ.ค. 2557
5.4 โครงการสร้างแรงบันดาลใจ : กิจกรรมพัฒนาชุมชน และสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิต โดยการเรียนรู้จากชุมชน อ.ถนอมศักดิ์ นายพุฒินันท์ ก.พ. - พ.ค. 2557
5.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างฝายอนุรักษ์ เพื่อการบริหารจัดการต้นน้ำในชุมชน อ.ถนอมศักดิ์ นายพุฒินันท์ เม.ย. - พ.ค. 2557
6 แผนงานด้านการบริหาร
6.1 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน อ.ธรรมนูญ นายพุฒินันท์ 16-18 พ.ค. 2557
6.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2 อ.วิชุดา นายนิติวัชร์ 8-9 ต.ค. 2556
6.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน อ.ศิริวรรณ น.ส.ประพาฬรัตน์ 19-21 มี.ค. 2557
6.4 โครงการทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.ศิริวรรณ น.ส.ประพาฬรัตน์ 19-21 มี.ค. 2557
6.5 โครงการประหยัดพลังงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.ธรรมนูญ นายพุฒินันท์ 1 เม.ย. - 30 พ.ค. 2557
6.6 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ สำหรับบุคลากร มศว ครั้งที่ 1 (โครงการร่วมกับศูนย์ภาษาฯ) อ.ธนากร อ.แจ่มจำรัส 13 มี.ค. - 20 มิ.ย. 2557
7 แผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
7.1 โครงการ 5 ส (ครั้งที่ 2) อ.สุพัตรา น.ส.พรพัชร์ 7 พ.ย. - 27 ธ.ค. 2556
7.2 โครงการจัดทำคู่มือ รายงานการประเมินตนเอง และประชาพิจารณ์ (ครั้งที่ 1) อ.ณัฐต์ณิชา น.ส.ยุวรัตน์ 28 พ.ย. 2556 ถึง
15 ม.ค. 2557
7.3 โครงการจัดทำคู่มือ รายงานการประเมินตนเอง และประชาพิจารณ์ (ครั้งที่ 2) อ.ณัฐต์ณิชา น.ส.ยุวรัตน์ 8 เม.ย. -  2 มิ.ย. 2557
7.4 โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพ อ.ณัฐต์ณิชา น.ส.ยุวรัตน์ 24 - 27 มิ.ย.57
7.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาแผนปฏิบัติการ อ.ณัฐต์ณิชา น.ส.ประพาฬรัตน์/
น.ส.ยุวรัตน์
1-3 ก.ค. 2557

 


โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประธาน เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน
1 การจัดการเรียนการสอน
1.1 โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (ประสานมิตร) รองวิชาการ อ.สุพัตรา/
นายพุฒินันท์
15-16 ส.ค. 2556
1.2 โครงการสื่อสร้างสรรค์ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หัวข้อ "ศาสตร์ ศิลป์ วัฒนธรรม" อ.ณัฐา นายพุฒินันท์ 30 ก.ย. 2556
1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)" อ.จิตต์ภิญญา น.ส.สุดฤทัย 4 มิ.ย. 2556
1.4 โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรมจริยธรรม รองวิชาการ น.ส.สุดฤทัย 6-7 มิ.ย. 2556
2 การวิจัย
2.1 โครงการอบรมเรื่องการทำวิจัยและเขียนบทความทางวิชาการ ครั้งที่ 1 อ.กมลวรรณ น.ส.สุดฤทัย 26 ก.ค. 2556
2.2 โครงการอบรมเรื่องการทำวิจัยและเขียนบทความทางวิชาการ ครั้งที่ 2 อ.กมลวรรณ น.ส.สุดฤทัย 23 ส.ค. 2556
3 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3.1 โครงการประกวดบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม อ.ณัชวดี น.ส.สุดฤทัย 15-16 ส.ค. 2556
4 โครงการพิเศษ
4.1 โครงการอบรมการเรียนการสอน Creative Based Learning อ.รัตติยา/ อ.พัชรี น.ส.ทิพวรรณ 2 ก.ค. 2556
4.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1 อ.วิชุดา น.ส.ทิพวรรณ 12 มิ.ย. 2556
4.3 โครงการอบรมเรื่องระเบียบการเงินและพัสดุ รองบริหาร น.ส.มติมนต์ 8 ก.ค. 2556
4.4 โครงการจัดนิทรรศการศิลปะ General - Education Art Exhibition อ.นันทน์ธร นายพุฒินันท์ 28 ส.ค. 2556