ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 | เวลา 09.59 น.

 


โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2562

           
ประเด็นกลยุทธ์   แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่ ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ   เป้าประสงค์ 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างปัญญานิสิต    
  แผนงานที่ 1  แผนงานพัฒนาและเสริมสร้างปัญญานิสิต    
  โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 (ประสานมิตร) อ.วรสรณ์/นายพุฒินันท์/น.ส.ชนมน/นายศราวุธ 2562/03/26-28  
2   โครงการพัฒนาและเสริมสร้างปัญญานิสิต
    - กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีขาว (มศว 161)
    - กิจกรรมรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (มศว 111)
    - กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มศว 111/ มศว 351)
    - กิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะแก่นิสิต (มศว 261/ มศว 353)
    - กิจกรรมรณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ (มศว 141)
    - กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (มศว 244)
    - กิจกรรมพัฒนาทักษะสื่อสาร (มศว 111)
    - กิจกรรมกระตุ้นการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี (มศว 261)
อ.จิตสุภา/น.ส.ชนมน/ผู้ประสานงานรายวิชา 2561/08 - 2562/07  
         
         
  เป้าประสงค์ 1.2 พัฒนาอาจารย์และกระบวนการจัดการเรียนรู้    
  แผนงานที่ 2  แผนงานพัฒนาอาจารย์และกระบวนการจัดการเรียนรู้    
3   โครงการพัฒนาเกณฑ์ประเมินผลการเรียนรู้ (Rubrics) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 อ.สุนทรี/น.ส.สาริสา 2561/10/19 (อบรมครั้งที่ 1, 2562/02/15  
4   โครงการทบทวนผลการจัดการเรียนรู้ (After Action Review) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 อ.ณภัทรรัตน์/น.ส.เกศราภรณ์/น.ส.สาริสา 2562/02 - 2562/06
(2562/02/22 ช่วงที่ 1 และ 2562/03/26-28 ช่วงที่ 2)
 
5   โครงการ GE Active Learning Clinic ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 อ.เมทินี/น.ส.ชุติกาญจน์ 2561/11 - 2562/05  
6   กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561 อ.สิริรัตน์/น.ส.สาริสา 2561/10 - 2562/04  
7   โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.สาริสา 2562/07/18-19  
8   แผนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561      
      - โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการความรู้ GE ระหว่างสถาบัน  ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.เกศราภรณ์ 2562/03  
      - โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี: การศึกษาดูงานเพื่อความร่วมมือทางวิชาการและการบริหาร จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.ประพาฬรัตน์/น.ส.เกศราภรณ์ 2562/03/01  
9   โครงการพัฒนาชุดรายวิชาระยะสั้นเพื่อการบริการวิชาการ ผศ.ชนัตถ์/น.ส.ชุติกาญจน์ 2561/10 - 2562/06  
         
         
  เป้าประสงค์ 1.3 พัฒนาสื่อการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    
  แผนงานที่ 3  แผนพัฒนาสื่อการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    
10   โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 ผศ.ธนิตา/น.ส.ชุติกาญจน์ 2561/10 - 2562/06  
11   โครงการบริการวิชาการ/การเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 (โครงการจัดจ้างนิสิตช่วยงาน) ผศ.จิตต์ภิญญา/นายพุฒินันท์ 2561/08 - 2562/05  
         
         
  เป้าประสงค์ 1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน    
  แผนงานที่ 4  แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้    
12   โครงการพัฒนาระบบการศึกษาแบบออนไลน์ (Hybrid) ประจำปีการศึกษา 2561 ผศ.ชนัตถ์/น.ส.จาริณี 2561/10 - 2562/07  
           
           
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ   เป้าประสงค์ 2.1 พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้    
  แผนงานที่ 5  แผนงานพัฒนาบุคลากร กระบวนการวิจัย และนวัตกรรมการเรียนรู้    
13   โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย: คลินิกให้คำปรึกษาและติดตามการเขียนผลงานวิชาการของอาจารย์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.สุพัตรา/น.ส.สุดฤทัย 2561/10 - 2562/07  
14   โครงการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป: อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแนวคิดนวัตกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป อ.รัตติยา/น.ส.สุดฤทัย 2561/12 - 2562/07
(2561/12/26 อบรม)
 
15   โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ผศ.นฤภัทร/น.ส.สุดฤทัย 2561/10 - 2562/07  
16   โครงการพัฒนาศักยภาพและติดตามการทำวิจัยของบุคลากรสายปฏิบัติการ: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดหัวข้อและกรอบแนวคิดในงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ อ.วรสรณ์/น.ส.สุดฤทัย 2561/11 - 2562/07
(2561/11/13 อบรม)
 
           
           
    เป้าประสงค์ 2.2 ส่งเสริม/สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์  
    แผนงานที่ 5  แผนงานพัฒนาบุคลากร กระบวนการวิจัย และนวัตกรรมการเรียนรู้    
  17   โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของฝ่ายวิจัยฯ และผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.ขวัญคนิฐ/น.ส.สุดฤทัย 2561/10 - 2562/07  
  18   กิจกรรมส่งเสริมการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาของนิสิตผ่านรายวิชาศึกษาทั่วไป อ.พัชรี/น.ส.สุดฤทัย/นายพุฒินันท์ 2561/10 - 2562/07  
           
           
    เป้าประสงค์ 2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศและคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัย    
    แผนงานที่ 5  แผนงานพัฒนาบุคลากร กระบวนการวิจัย และนวัตกรรมการเรียนรู้    
  19   โครงการจัดตั้งวารสารวิชาศึกษาทั่วไป สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้: การจัดทำระบบออนไลน์และรวบรวมบทความสำหรับเตรียมเผยแพร่ อ.อาจารีย์/น.ส.สุดฤทัย 2561/10 - 2562/07  
  20   กิจกรรมการจัดการความต้องการด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ อ.พัชรี/น.ส.สุดฤทัย/นายพุฒินันท์ 2561/10 - 2562/07  
           
           
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน   เป้าประสงค์ 3.1 สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน  
  แผนงานที่ 6  แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม    
21   โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านการผลิตสื่อการสอน จังหวัดสระแก้ว ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2561/10 - 2562/06  
22   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน รศ.ธงชัย/อ.จตุรงค์ 2561/12 - 2562/04  
         
         
  เป้าประสงค์ 3.2 บูรณาการงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  
  แผนงานที่ 6  แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม      
23   โครงการสร้างแรงบันดาลใจ : กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิตโดยการเรียนรู้จากชุมชน (โครงการกลาง) ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2561/10 - 2562/02  
24   โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อ.ชุติมา/อ.กันต์กนิษฐ/อ.ณภัทรรัตน์ 2561/12 - 2562/06  
           
         
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ   เป้าประสงค์ 4.1 บุคลากร/ นิสิต มีจิตสำนึกและความเข้าใจในวัฒนธรรมและศิลปะที่ดีงาม  
  แผนงานที่ 7  แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    
25   กิจกรรมนุ่งไทย Friday สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 อ.ณัชวดี/นายพุฒินันท์/นายศราวุธ 2561/08 - 2562/06  
26   โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปี พ.ศ. 2561
 
อ.ธรรมนูญ/นายพุฒินันท์/นายศราวุธ 2561/12/03  
27   กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 (มศว 111, 351)
 
อ.เพ็ญวิษา/อ.ณัชวดี/น.ส.ชนมน/น.ส.สุดฤทัย 2561/08 - 2562/05  
28   กิจกรรมข่าวศาสตร์-งานศิลป์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.เพ็ญวิษา/น.ส.ชนมน 2561/08 - 2561/12  
           
           
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ   เป้าประสงค์ 5.1 พัฒนาบุคลากรให้มีลักษณะที่พึงประสงค์    
  แผนงานที่ 8  แผนงานบริหารและพัฒนาบุคลากร      
29   โครงการพัฒนาผู้บริหาร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ศิลปะแห่งการฟังด้วยสติ อ.พิชชาดา/นายวรวุฒิ 2561/12/25  
         
           
    เป้าประสงค์ 5.2 มีการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน  
    แผนงานที่ 8  แผนงานบริหารและพัฒนาบุคลากร      
  30   โครงการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของบุคลากรสายปฏิบัติการ (คลินิกปรึกษาการจัดทำคู่มือฯ) น.ส.ประพาฬรัตน์/น.ส.จินตนา 2561/12 - 2562/06
(2561/12/12 ช่วงที่ 1 และ 2562/05 ช่วงที่ 2)
 
  31   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 ผศ.ธนิตา/น.ส.เกศราภรณ์/น.ส.จาริณี/น.ส.ปริยานุช 2561/11/02 - 2561/12/21  
  32   กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2561 ผศ.กมลวรรณ/น.ส.ปิยมาภรณ์ 2561/08 - 2562/07  
  33   โครงการอบรมการเงินและการคลัง เรื่อง ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ผศ.กมลวรรณ/น.ส.มติมนต์/น.ส.จารีณี/น.ส.นุจรีย์ 2561/01/21  
  34   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขในองค์กร (Happy Workplace) ปีการศึกษา 2561 อ.สิริรัตน์/น.ส.ประพาฬรัตน์/น.ส.ปริยานุช 2561/10 - 2562/05  
  35   โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ปีการศึกษา 2561 อ.มาลินี/นางธัญพร/น.ส.ปิยมาภรณ์ 2562/06/12  
  36   โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 รศ.ธงชัย/น.ส.ประพาฬรัตน์/น.ส.พรพัชร์ 2561/12 - 2562/06  
  37   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการเขียน SAR ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ As-EdPEx ประจำปีการศึกษา 2561 อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ยุวรัตน์ 2562/01/18  
           
           
    เป้าประสงค์ 5.3 มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (หลักความคุ้มค่า)  
    แผนงานที่ 9  แผนพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักความคุ้มค่า (Cost Effectiveness)    
  38   โครงการ Lean Management สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรม 5 ส การกรอกข้อมูลนิสิตผ่านระบบออนไลน์ การจัดการขยะ อ.สุพัตรา/น.ส.พรพัชร์/นายวรวุฒิ 2561/08 - 2562/05  
  39   กิจกรรมจัดทำแผนการลดการใช้กระดาษ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 น.ส.จินตนา/นายวรวุฒิ 2561/08 - 2562/05  
  40   โครงการประหยัดพลังงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 นายอธิปัตย์/นางธัญพร/นายเอกชัย 2561/10 - 2562/06  
           
           
    เป้าประสงค์ 5.4 มีระบบและเครื่องมือทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  
    แผนงานที่ 10  แผนพัฒนาระบบและเครื่องมือทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ    
  41   โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน และตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 อ.สุนทรี/น.ส.ยุวรัตน์ 2562/01 - 2562/06  
  42   กิจกรรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 ผศ.กมลวรรณ/น.ส.ยุวรัตน์/น.ส.นุจรีย์ 2561/12/21  
  43   กิจกรรมจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ งบประมาณ 2562 - 2565 ผศ.กมลวรรณ/น.ส.มติมนต์ 2561/08 - 2561/09  
  44   โครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ผศ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์/น.ส.ปิยมาภรณ์/น.ส.พรพัชร์ 2562/07/22-23  
  45   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนพัฒนาองค์กร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ผศ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์/น.ส.ปิยมาภรณ์ 2562/06/17-18 และ
2562/06/26-28
 
  46   กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2561 คกก.แผนฯ/น.ส.ประพาฬรัตน์/น.ส.ปิยมาภรณ์ 2561/10 - 2562/01  
47   โครงการพัฒนาระบบคลังทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources) เพื่อการบริหาร ผศ.ชนัตถ์/น.ส.สิริพันธุ์ 2561/10 - 2562/07  
48   โครงการการจัดการความรู้ด้านสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 อ.ภาณุวัฒน์/นายนัทวุฒิ 2561/12/22 - 2562/06/30  
         
           
           
           

 


โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2561

           
ประเด็นกลยุทธ์   แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่ ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ   แผนงานที่ 1  แผนงานพัฒนาอาจารย์และนักวิชาการศึกษา    
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์ Rubrics สำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 อ.สุนทรี/น.ส.สาริสา 2560/10/20 และ 2561/02/16
2   โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนเรื่อง Project based Learning ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 อ.เมทินี/น.ส.สาริสา 2561/01/26
3   โครงการ GE Active Learning Clinic ในรายวิชาศึกษาทั่วไป อ.เมทินี/น.ส.ชุติกาญจน์ 2560/11 - 2561/05 (2560/11/10 อบรม)
4   กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ อ.สิริรัตน์/น.ส.สาริสา 2560/10 - 2561/06
5   โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.สุดฤทัย 2561/07/19-20 (ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ (โรสกาเด้น) อ.สามพราน จ.นครปฐม)
         
  แผนงานที่ 2  แผนงานสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    
6   โครงการศึกษาดูงาน และสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.เกศราภรณ์ 2560/11 - 2561/04
(2560/11/13 ช่วงที่ 1 ศึกษาดูงาน และ 2561/01/19 ช่วงที่ 2 ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ)
7   โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 ILC OPEN HOUSE: STARTUP/SE THAILAND สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างเครือข่ายสังคมที่ยั่งยืน อ.สุนทรี/นายพุฒินันท์ 2561/04/03-05
8   โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผศ.ชนัตถ์/น.ส.เกศราภรณ์ 2561/05/22
9   โครงการพัฒนาและเสริมสร้างปัญญานิสิต ปีการศึกษา 2560
       - กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ (มศว 353)
       - กิจกรรมการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ (มศว 111 และ มศว 141)
       - กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีขาว (มศว 161)
       - กิจกรรมการมีวินัยและเป็นพลเมืองดี (มศว 261)
       - กิจกรรมพัฒนาทักษะสื่อสาร (มศว 111 และ มศว 256)
อ.จิตสุภา/น.ส.ชนมน 2560/08/01 - 2561/05/31
10   โครงการบริการวิชาการ/การเรียนการสอน (โครงการจัดจ้างนิสิตช่วยงาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560) ผศ.จิตต์ภิญญา/นายพุฒินันท์ 2560/08 - 2560/12
(ภาคการศึกษาที่ 1/2560) และ
2561/01 - 2561/05
(ภาคการศึกษาที่ 2/2560)
         
  แผนงานที่ 3  แผนงานระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน    
11   โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ผศ.ชนัตถ์/น.ส.จาริณี 2560/11 - 2561/04
12   โครงการพัฒนาระบบการศึกษาแบบไฮบริด (ILC Hybrid) ผศ.ชนัตถ์/น.ส.ชนมน 2560/12/21
           
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบบูรณาการ   แผนงานที่ 4  แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย    
14   โครงการจัดตั้งวารสารวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.อาจารีย์/น.ส.สุดฤทัย 2560/12 - 2561/05 (2560/12/19 ช่วงที่ 1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งวารสาร ณ สำนักฯ และ 2561/03/27 ช่วงที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ วารสารวิชาการ Veridian e-Journal บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศิลปากร)
15   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และการเขียนบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2560 อ.สุพัตรา/น.ส.สุดฤทัย 2561/04/17
16   กิจกรรมการติดตามผลการพัฒนางานประจำโดยใช้กระบวนการวิจัย (Routine to Research) ของบุคลากรสายปฏิบัติการ อ.วรสรณ์/น.ส.สุดฤทัย 2560/11 - 2561/07
           
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ   แผนงานที่ 5  แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม    
18   โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครูด้านการผลิตสื่อการสอน ปีงบประมาณ 2561 ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2560/12/25 - 2561/06/30 (ณ จ.สระแก้ว 2561/03/17-18 จัดกิจกรรมที่ 1  2561/03/26-27 จัดกิจกรรมที่ 2  2561/04/02-06 จัดกิจกรรมที่ 3 และ2561/04/09-10 จัดกิจกรรมที่ 4)
19   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน รศ.ธงชัย/อ.จตุรงค์ 2561/02/12
20   โครงการสร้างแรงบันดาลใจ: กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิต โดยการเรียนรู้จากชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2560/11/24-27 (ณ อ.แม่สอด จ.ตาก)
21   โครงการการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง: อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดอินทรีย์ครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 อ.ชุติมา/อ.กันต์กนิษฐ 2560/12/01 - 2561/06/30 (2560/12/17-19 อบรม ณ ต.คลองทับจันทร์ อ.รัญประเทศ จ.สระแก้ว)
           
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 สืบสานและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ   แผนงานที่ 6  แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    
22   โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม “นุ่งผ้าไทย สืบสานภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 6” อ.ณัชวดี/นายพุฒินันท์ 2560/10/01 - 2561/08/30
23   โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ประจำปี พ.ศ. 2560 อ.ธรรมนูญ/นายพุฒินันท์ 2560/12/01
24   โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอนุรักษ์อาหารไทย ตอน “ขนมจีนสี่ภาค” นายพุฒินันท์/นางธัญพร 2560/09 - 2561/05 (2560/11/24 ภาคเหนือ-ขนมจีนน้ำเงี้ยว 2561/01/23 ภาคใต้-ขนมจีนน้ำยากะทิใต้ 2561/03/27 ภาคอีสาน-ขนมจีนน้ำยาป่า และ 2561/05/24 ภาคกลาง-ขนมจีนน้ำยากลาง)
25   กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560
       - กิจกรรมบูรณาการความรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) หัวข้อ "สื่อสร้างสรรค์" สารคดีสั้นประเด็น "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ศิลปวัฒนธรรม"
       - กิจกรรมการอ่านวรรณกรรมสร้างแรงบันดาลใจ (มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต)
อ.รณยุทธ และ อ.เพ็ญวิษา/น.ส.ชนมน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 และ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (2560/08/01 - 2561/06/08 กิจกรรมของ มศว 111, 2560/08 - 2560/12 กิจกรรมของ มศว 256)
26   กิจกรรมข่าวศาสตร์-งานศิลป์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.เพ็ญวิษา/น.ส.ชนมน 2560/08 - 2560/12
           
    แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว)  
    โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม
 
คกก.ศิลปะฯ (ผู้ประสานงาน) 2560/11/03  
    โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 7
 
  2560/08 - 2561/07  
    กิจกรรมรณรงค์แต่งกายผ้าไทยในวันสำคัญ สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย พ.ศ. 2561   2560/08 - 2561/07  
    โครงการมหกรรมมหาสงกรานต์
 
  2561/04  
    โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะแก่นิสิต: โครงการปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม   2561/06  
    โครงการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ
       - กิจกรรมงานเทศน์มหาชาติ
       - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ คือ โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2560 (จัดงาน 2560/12/01)
       - โครงการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา : มาฆบูชาวันแห่งความรักสากล
       - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระราชินีฯ
       - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
  2560/08 - 2561/07 (2561/02/28 โครงการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา : มาฆบูชาวันแห่งความรักสากล)  
    โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา "วันวิสาขบูชา"
 
  2561/05/28  
    โครงการจัดทำแผนสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   2560/10 - 2561/08  
           
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ   แผนงานที่ 7  แผนงานงานจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี    
27   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2562 - 2565 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาองค์กร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 อ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2561/06/27-29
(ณ โรแมนติค รีสอร์ท & สปา (เขาใหญ่)
และ 2561/07/13 (ณ สำนักฯ)
28   กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2560 คกก.แผนฯ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2560/10 - 2561/04
         
  แผนงานที่ 8  แผนงานบริหารและพัฒนาบุคลากร    
29   โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร ปีการศึกษา 2560 เรื่อง การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2560/12/08
30   โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสถาบัน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) อ.กมลวรรณ/น.ส.ปิยมาภรณ์ 2560/12/01 - 2561/07/31
31   กิจกรรมติดตามการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของบุคลากรสายปฏิบัติการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 อ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2560/10 - 2561/06
32   กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานภายในและภายนอกสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 อ.กมลวรรณ/น.ส.ปิยมาภรณ์ 2560/08/01 - 2561/07/31
33   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการ ผศ.ธนิตา/น.ส.เกศราภรณ์ 2561/01/23 - 2561/03/16
(2561/01/23 - 2561/02/27 จัดกิจกรรม English day ทุกวันอังคาร ณ สำนักฯ และ 2561/03/14-16 จัดกิจกรรม English camp ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี)
35   โครงการอบรมการเงินและการคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ตามระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ.2559 และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2560 หัวข้อ "ชี้แจงปัญหาที่พบเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงิน" อ.กมลวรรณ/น.ส.มติมนต์ 2560/12/22
36   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขในองค์กร (Happy Workplace) อ.สิริรัตน์/น.ส.ทิพย์วรรณ 2560/11 - 2561/04
37   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 อ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2561/07/23-24 (2561/07/23 จัดทำเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสายปฏิบัติการทบทวนภาระงาน และ 2561/07/24 ประชาพิจารณ์เกณฑ์ประเมิณผลการปฏิบัติงาน)
38   โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร: พิพิธทัศนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้) อ.มาลินี/นายวรวุฒิ 2561/06/13
(ณ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรุงเทพฯ)
39   โครงการพัฒนาระบบคลังทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources) เพื่อการบริหาร ประกอบด้วย 3 ระบบ ดังนี้
       - ระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการวิจัยของสำนักฯ
       - ระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากร
       - ระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ
ผศ.ชนัตถ์/น.ส.สิริพันธุ์ 2560/11 - 2561/07
         
  แผนงานที่ 9  แผนงานบริหารอาคารสถานที่ และการใช้ทรัพยากร    
40   โครงการ Lean Management สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปีการศึกษา 2560
       - ลดเวลาการดำเนินงานการเบิกจ่ายทางการเงิน
       - การจัดการกระดาษ
อ.สุพัตรา/น.ส.พรพัชร์ 2560/12/20 (ช่วงที่ 1 อบรม) และ
2561/01 - 2561/04 (ช่วงที่ 2 ปฏิบัติ)
41   โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 นายอธิปัตย์/น.ส.ทิพย์วรรณ 2560/10 - 2561/06
         
  แผนงานที่ 10  แผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา    
42   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ หัวข้อ “การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (AS-EdPEx)” อ.กันต์กนิษฐ/น.ส.ยุวรัตน์ 2561/01/17
43   กิจกรรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ.กมลวรรณ/น.ส.จินตนา 2560/12/22
44   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงร่างองค์กร และ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 อ.สุนทรี/น.ส.ยุวรัตน์ 2561/01/29 - 2561/02/02
45   โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน และประชาพิจารณ์ อ.สุนทรี/น.ส.ยุวรัตน์ 2561/03/07-08 (จัดทำรายงาน) และ 2561/04/20 (ประชาพิจารณ์รายงาน)
46   โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 อ.สุนทรี/น.ส.ยุวรัตน์ 2561/06/05
           
           
           

 


โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2560

ประเด็นกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงาน
ผลการดำเนินงาน

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ
แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาอาจารย์และนักวิชาการศึกษา
1 โครงการ GE Active Learning Clinic ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2559 ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.สาริสา 2559/08/15 - 2560/05/23
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์ Rubrics สำหรับการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2559 อ.อาจารีย์/น.ส.สาริสา 2559/11/18 - 2560/03
(2559/11/16
ภาคการศึกษาที่ 1/2559
,
2560/03/24
ภาคการศึกษาที่ 2/2559
)
3 โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 ผศ.จิตต์ภิญญา/น.ส.สุดฤทัย 2560/07/24-25
(ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ (โรสกาเด้น) จังหวัดนครปฐม)
4 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 (มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล) ผศ.ชนัตถ์/น.ส.เกศราภรณ์ 2560/06/22
แผนงานที่ 2 แผนงานสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5 กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning อ.เมทินี/น.ส.สาริสา 2559/10 - 2560/06
6 โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ILC OPEN HOUSE : THAILAND 4.0 ประจำปีการศึกษา 2559 อ.สุนทรี/นายพุฒินันท์ 2560/04/03-05
7 โครงการประชาสัมพันธ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผศ.จิตต์ภิญญา/อ.ปองทิพย์/น.ส.เกศราภรณ์ 2560/07/06
8 โครงการบริการวิชาการ/การเรียนการสอน (โครงการจัดจ้างนิสิตช่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2559)
    8.1 โครงการบริการวิชาการ/การเรียนการสอน (โครงการจัดจ้างนิสิตช่วยงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2559) ผศ.จิตต์ภิญญา/นายพุฒินันท์ 2559/08 - 2559/12
    8.2 โครงการบริการวิชาการ/การเรียนการสอน (โครงการจัดจ้างนิสิตช่วยงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2559) 2560/01 - 2560/05
9 โครงการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผศ.ชนัตถ์/น.ส.เกศราภรณ์ 2559/12 - 25560/06
(หัวข้อ "Curriculum design and development" 2559/12/22 อบรมครั้งที่ 1, 2560/03/16 อบรมครั้งที่ 2, 2560/06/15 อบรมครั้งที่ 3)
10 โครงการฝึกทักษะสื่อสารภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2559 (รวม 7 วิชา) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ
   กิจกรรมฝึกทักษะสื่อสารภาษาไทย มี 6 วิชา ได้แก่ มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ และมศว 366 จิตวิทยาสังคม)
   กิจกรรมฝึกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 1 วิชา คือ มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
อ.กาญจนา/น.ส.ชนมน 2559/08/15 - 2560/05/20
แผนงานที่ 3 แผนงานระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
11 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศวีดิโอออนไลน์ ผศ.ชนัตถ์/นายนัทวุฒิ 2559/11 - 2560/07
12 โครงการพัฒนาระบบการศึกษาแบบไฮบริดและระบบทดสอบออนไลน์ ผศ.ชนัตถ์/น.ส.ชนมน 2560/05
(2560/05/25 จัดอบรม)
13 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผศ.ชนัตถ์/น.ส.จาริณี 2559/11 - 2560/07

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบบูรณาการ
แผนงานที่ 4 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย
14 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ผศ.ธงชัย/น.ส.สุดฤทัย 2559/10/28 - 2560/08/07
15 กิจกรรมการติดตามผลการพัฒนางานประจำโดยใช้กระบวนการวิจัย (Routine to Research) ผศ.ธนิตา/น.ส.เกศราภรณ์ 2560/02/01 - 2560/07/31
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2559 อ.สุพัตรา/น.ส.สุดฤทัย 2560/05/23
17 โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในลักษณะสหสาขา (มุ่งเป้า Liberal Arts) อ.นันทน์ธร/น.ส.สุดฤทัย 2559/11 - 2560/06
(2559/11/10 จัดโครงการ)
18 กิจกรรมจัดการความรู้ด้านการวิจัยสู่สาธารณะ อ.พัชรี/น.ส.สุดฤทัย 2559/10 - 2560/07
19 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาแนวทางการวิจัยเชิงพหุสาขา อ.สุเมษย์/น.ส.สุดฤทัย 2559/10 - 2560/07
(หัวข้อ การพัฒนาแนวทางการวิจัยเชิงพหุสาขา 2559/12/01 อบรม)

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
แผนงานที่ 5 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
20 โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมวิชาชีพแก่ชุมชน: การนวดเพื่อสุขภาพ ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2560/01/20 - 2560/06/30
(ณ ตำบลหนองแสง จัหวนครนายก และ ตำบลหนองมั่ง จังหวัดสระแก้ว)
21 โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครูด้านการผลิตสื่อการสอน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2560/02/25 - 2560/06/30 (ณ พื้นที่เขตการศึกษาที่ 2 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว)
22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน ผศ.ธงชัย/อ.จตุรงค์ 2560/02/01
23 โครงการสร้างแรงบันดาลใจ: กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิตโดยการเรียนรู้จากชุมชน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2559/11/14 - 2560/05/31
24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฝายอนุรักษ์ เพื่อการบริหารจัดการต้นน้ำในชุมชน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2559/11/21 - 2560/06/30
25 โครงการการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูป ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตก้อนเห็ดและการแปรรูป อ.ชุติมา/อ.จิตสุภา 2559/12/01 - 2560/06/30

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 สืบสานและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
แผนงานที่ 6 แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
26 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "แต่งผ้าไทย สืบสานภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 5" อ.ณัชวดี/นายพุฒินันท์ 2559/10/01 - 2560/08/30
27 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2559 อ.ธรรมนูญ/นายพุฒินันท์ 2559/12/02
28 โครงการอนุรักษ์อาหารไทยสี่ภาค นายพุฒินันท์/น.ส.ชนมน 2559/09 - 2560/05 (2559/11 ภาคเหนือ, 2560/01 ภาคใต้, 2560/03 ภาคอีสาน, 2560/05 ภาคกลาง)
29 กิจกรรมบูรณาการความรู้วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ (มศว 112) หัวข้อ “วรรณกรรมสร้างแรงบันดาลใจ” อ.เพ็ญวิษา/น.ส.ชนมน 2559/08/15 - 2559/12/22
30 โครงการ "ข่าวศาสตร์งานศิลป์" อ.เพ็ญวิษา/น.ส.ชนมน 2559/07-12
 
แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว)
โครงการวันเด็ก ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "สืบสานวัฒนธรรมสร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ" คกก.ศิลปะฯ 
(ผู้ประสานงาน)
2560/01/14
โครงการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ คกก.ศิลปะฯ 
(ผู้ประสานงาน)
2560/03/28
พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา คกก.ศิลปะฯ 
(ผู้ประสานงาน)
2560/08/11
โครงการจัดทำแผนสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คกก.ศิลปะฯ 
(ผู้ประสานงาน)
2559/10 (ระยะที่ 1), 2560/08 (ระยะที่ 2)

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
แผนงานที่ 7 แผนงานจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
31 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการพัฒนาเกณฑ์ประเมินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 อ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2560/07/19-20 (ทำแผนฯ ช่วงที่ 1 ณ สำนักฯ),
2560/07/31 (ทำเกณฑ์ประเมินภาระงาน ณ สำนักฯ),
2560/08/2-4 (ทำแผนฯ ช่วงที่ 2 ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์)
32 กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2559 คกก.แผนฯ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2559/10-12
แผนงานที่ 8 แผนงานบริหารและพัฒนาบุคลากร
33 โครงการพัฒนาผู้บริหาร และบุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย เรื่อง ทำงานอย่างไรให้มีความสุข อ.ธรรมนูญ/น.ส.ประพาฬรัตน์ 2560/06/20
34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางด้านการเขียนผลงานทางวิชาการ เรื่อง การเขียนเอกสารประกอบการสอน ตำรา และหนังสือ อ.ขวัญคนิฐ/น.ส.ปิยมาภรณ์ 2560/06/12
35 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ด้านการเขียนผลงานเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ (การจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน) อ.กมลวรรณ/น.ส.ประพาฬรัตน์/น.ส.จินตนา 2560/02/09 (ณ สำนักฯ), 2560/02/22-23 (ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง)
36 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 อ.กมลวรรณ/น.ส.ปิยมาภรณ์ 2559/11/01 - 2560/07/31
37 โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผศ.ธนิตา/น.ส.เกศราภรณ์ 2560/01/18 - 2560/03/01 (2560/02/24 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง)
38 โครงการอบรมการเงินและการคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ หัวข้อ “การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน” อ.กมลวรรณ/น.ส.มติมนต์/น.ส.ยุวรัตน์ 2560/05/24
39 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 (กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ/ กิจกรรม chill & share) อ.มาลินี/น.ส.ชนมน 2559/08 - 2560/05
40 โครงการพัฒนาระบบคลังทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources) เพื่อการบริหาร ประกอบด้วย 6 ระบบ ดังต่อไปนี้
    40.1 พัฒนาระบบ ILC Meeting Minutes ปีการศึกษา 2559 (ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ชนัตถ์/น.ส.สิริพันธุ์)
    40.2 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำนักฯ ภาษาอังกฤษ (ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ธนิตา/น.ส.สิริพันธุ์)
    40.3 ออกแบบและพัฒนาระบบประเมินผลกิจกรรม/โครงการออนไลน์ (ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ชนัตถ์/น.ส.สิริพันธุ์/น.ส.ปริยานุช)
    40.4 ออกแบบและพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ (ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ชนัตถ์/นายนัทวุฒิ)
    40.5 พัฒนาระบบ ILC E-form Portal ปีการศึกษา 2559 (ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ชนัตถ์/น.ส.สิริพันธุ์)
    40.6 พัฒนาระบบสารสนเทศอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2559 (ผู้รับผิดชอบ: นายอธิปัตย์)
ผศ.ชนัตถ์/น.ส.สิริพันธุ์
 
2559/11 - 2560/07
แผนงานที่ 9 แผนงานบริหารอาคารสถานที่ และการใช้ทรัพยากร
41 โครงการพัฒนา Smart Learning Center นายอธิปัตย์ 2559/10 - 2560/07
42 โครงการ Lean Management สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำแบบประเมินออนไลน์ และการพัฒนาแบบฟอร์มคำร้องเพิ่ม/ ย้ายกลุ่มวิชา และกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปีการศึกษา 2559 อ.สุพัตรา/น.ส.พรพัชร์ 2559/12/06 (ช่วงที่ 1), 2560/01-05 (ช่วงที่ 2)