EN

ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 | เวลา 17.35 น.

 

ประวัติการก่อตั้งของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 
>>>>>>>>>

 
>>>          
          สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 จากการรวม 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป และศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          แนวคิดในการจัดตั้งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต้องการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้ตรงกับปรัชญาของวิชาศึกษาทั่วไปอย่างแท้จริง จึงจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป โดยเริ่มต้นที่บ้านของ ศ.ดร. สาโรช  บัวศรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ. 2551 และได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอาคารเรียนรวม (Learning Tower) [ชื่อเต็ม: อาคารเรียนรวม หลวงสวัสดิศาสตรพุทธิ (Learning Tower)] เพื่อใช้เป็นศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป โดยเริ่มเปิดใช้ในปี พ.ศ. 2555 - จนถึงปัจจุบัน และได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป เป็นสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553
>>>>>>>>>>
         

 

ตราสัญลักษณ์ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 
         
          สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้มีการจัดทำตราสัญลักษณ์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์เพื่อใช้งานในลักษณะต่างๆ โดยยังคงความสอดคล้องกับตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้กราฟสีส้ม ซึ่งเป็นสีประจำสำนักฯ และใช้ตัวอักษร ILC สีเทา ซึ่งย่อมาจาก INNOVATIVE LEARNING CENTER หรือสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมชื่อเต็มเป็นฐานด้านล่าง
 

สีส้ม ซึ่งเกิดจากการผสมระหว่าง สีแดง สีเหลือง
          - สีแดง ซึ่งที่เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย หมายถึง ความคิดและสติปัญญา
          - สีเหลือง หมายถึง เวลาเช้า เป็นจุดเริ่มต้นของวันใหม่

สีเทา บนตัวอักษร ILC คือ สีประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายถึง ความคิดหรือสติปัญญา
สีส้มประจำสำนักฯ  จึงให้ความหมายว่า “จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย อย่างมีความคิด สติปัญญาและความตั้งใจ”
   

 

ปรัชญา   พันธกิจ

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม ปัญญาและนวัตกรรมการเรียนรู้

 
           
         1. พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย และรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบบูรณาการ
         2. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้มีสมรรถนะด้านการสอนที่สอดคล้องกับยุคสมัย
         3. พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป และหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ในลักษณะบูรณาการ
         4. บริหารจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกคนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
         5. ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
         6. บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ปณิธาน  

ผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรมนำปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความกล้าหาญทางจริยธรรม

 
 
วิสัยทัศน์  

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัย บนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
 
 

 


 

วัตถุประสงค์ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 
       
        1.  พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาผสมผสานในการจัดการเรียนการสอน (Hybrid Education) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  การเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
        2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจ ซาบซึ้งในปรัชญาของวิชาศึกษาทั่วไปและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี มีความยืดหยุ่นสูง สามารถนำความรู้ในศาสตร์และสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญมาบูรณาการในการจัดการเรียน การสอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีลักษณะอันพึงประสงค์
         3.  พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ ทันสมัย และมีรายวิชาเลือกที่หลากหลาย เพื่อพัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์ มศว และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
         4.  พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในลักษณะบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
         5.  บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตอย่างเป็นระบบ โดยประสานและร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนานิสิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
         6.  ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ตำรา หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ และสื่อสร้างสรรค์อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และเผยแพร่สู่ชุมชนผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยไม่จำกัดกลุ่มผู้เรียน เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญา
         7.  จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือกันเพื่อให้เกิดพลังที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคม และประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
         8.  จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและธำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่ดีงามตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
 

 


 

การดำเนินงาน
 

         
         สถานภาพ
                  เป็นศูนย์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

         การเงิน
                  บริหารงานโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้

         การแบ่งสายงาน
                  ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป อาจแบ่งสายงานได้ตามความจำเป็น บนหลักการของการประหยัดคน ประหยัดงบประมาณ เช่น
                           1.  งานบริหารและธุรการ ซึ่งมีการดำเนินการในเรื่องสำคัญ คือ 
                                    - ด้านธุรการ พัสดุ
                                    - ด้านงบประมาณและแผน
                                    - ด้านการเงิน บัญชี
                                    - ด้านการเจ้าหน้าที่
                                    - ด้านการเก็บข้อมูลภาระงาน เพื่อควบคุมคุณภาพของงาน และประชาสัมพันธ์
                           2.  การจัดการเรียนการสอน
                                    ดำเนินการด้านการจัดตารางสอน การพิมพ์เผยแพร่ การประสานอาจารย์ผู้สอน การจัดอาคารสถานที่
                           3.  ส่งเสริมการประเมินผล รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา
                                    ดำเนินการด้านประเมินผลจากผู้สอนและผู้เรียน การพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป และการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน

 


 

โครงสร้างสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

 


 

แนะนำการเดิทาง


Address

Srinakharinwirot University

Innovative Learning Center
(Building 31) Learning Tower Building: Luang Sawasdisarsatarabuddhi Learning Tower Building
114 Sukhumvit 23, Klong Toei Nua,  Wattana, Bangkok 10110

Tel. (662)649 5000 ext. 15452
Fax. (662)204 2709

 


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
(ตั้งอยู่ที่ประสานมิตร อาคาร 31) อาคาร Learning Tower [ชื่อเต็ม: อาคารเรียนรวม หลวงสวัสดิศาสตรพุทธิ (Learning Tower)]
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 15452
โทรสาร 0 2204 2709