ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อ 2 สิงหาคม 2565 | เวลา 12.18 น. EN
   

 

คณะกรรมการประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

   
ประธานกรรมการ     ที่ปรึกษา
รศ.ดร.จิตต์ภิญญา  ชุมสาย ณ อยุธยา     ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้      
       
       
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช ผศ.ดร.กมลวรรณ  คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ น.ส.ประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts) ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
       
       

 

คณะผู้บริหารสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้


รศ.ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

( ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน )
0 2649 5000 ext. 11998
jitpinya@g.swu.ac.th

           
   
  รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช ผศ.ดร.กมลวรรณ  คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ น.ส.ประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย  
  รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าสาขาศิลปวิทยาศาสตร์
(Liberal Arts)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 
  0 2649 5000 ext. 27254
chanutp@g.swu.ac.th
0 2649 5000 ext. 11996
kamolwan@g.swu.ac.th
0 2649 5000 ext. 12015
thongchaika@g.swu.ac.th
0 2649 5000 ext. 12005
prapanrat@g.swu.ac.th
 
           
   
  รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ อ.ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ์ ผศ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ น.ส.สุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย  
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
 
  0 2649 5000 ext. 27253
thanital@g.swu.ac.th
0 2649 5000 ext. 15452
soontaree@g.swu.ac.th
0 2649 5000 ext. 12021
supatraa@g.swu.ac.th
0 2649 5000 ext. 12010
sudruthai@g.swu.ac.th
 

 

 

 

เผยแพร่เนื้อหาเมื่อ 3 สิงหาคม 2563 | เวลา 16.01 น.