ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 | เวลา 17.27 น. EN
   

 

คณะกรรมการประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ปัจจุบัน)

   
ประธานกรรมการ     ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช ,SFHEA     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
       
       
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
ผศ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ ,FHEA รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ,SFHEA รศ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว น.ส.ประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts) ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
       
       

 

ผู้บริหารสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ปัจจุบัน)


รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช ,SFHEA
ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

(ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จนถึงปัจจุบัน)
0 2649 5000 ext. 12001
chanutp@g.swu.ac.th

           
   
  ผศ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ ,FHEA รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ,SFHEA รศ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว น.ส.ประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย  
  รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าสาขาศิลปวิทยาศาสตร์
(Liberal Arts)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 
  0 2649 5000 ext. 12021
supatraa@g.swu.ac.th
0 2649 5000 ext. 27253
thanital@g.swu.ac.th
0 2649 5000 ext. 11996
kamolwan@g.swu.ac.th
0 2649 5000 ext. 12005
prapanrat@g.swu.ac.th
 
           
     
  อ.ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ์ อ.ดร.อรรคพล วณิกสัมบัน อ.ดร.สุทธิพงศ์ วรอุไร    
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายงานแผนและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
   
  0 2649 5000 ext. 15452
soontaree@g.swu.ac.th

akapon@g.swu.ac.th

suttipongw@g.swu.ac.th
   

 

 

 

เผยแพร่เนื้อหาเมื่อ 3 สิงหาคม 2563 | เวลา 16.01 น.