EN

ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2561 | เวลา 21.35 น.

 

   
  ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
(รองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโภค)
 
     
กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ  คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว)
กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตต์ภิญญา  ชุมสาย ณ อยุธยา)
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ ศรีสรฉัตร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
     
   
  กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงาน
(นางสาวประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย)
 
     

 

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
(รองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโภค)


ระยะห่างระหว่างบรรทัด

ผู้อำนวยการสำนักงาน
(นางสาวประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ  คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตต์ภิญญา  ชุมสาย ณ อยุธยา)


ระยะห่างระหว่างบรรทัด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายงานแผนและประกันคุณภาพ

(อาจารย์สุนทรี สกุลพราหมณ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์

(นายอธิปัตย์ สมิททองคำ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายสื่อและสารสนเทศ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัตถ์ พูนเดช)


ระยะห่างระหว่างบรรทัด