ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ของคณาจารย์และนักวิจัยสำนักฯ

ลำดับที่ ชื่องานวิจัย คณะผู้วิจัย ปีที่เสร็จ เอกสารประกอบ
1 ปัจจัยทางด้านสถานการณ์ในครอบครัว สถาบันการศึกษา และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี อ.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว  
2 ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์คิดค้นชุดตรวจดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์สำหรับเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางการแพทย์ และการเกษตร ผศ.ธงชัย  แก้วพินิจ