โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2562

ประเด็นกลยุทธ์   แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
ที่ 3
สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
  เป้าประสงค์ 3.1 สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน    
  แผนงานที่ 6  แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม    
21   โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครูด้านการผลิตสื่อการสอน
ความต้องการของลูกค้าด้านการวิจัย: ชุมชน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2)
ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2562/11/01 ถึง 2562/06/30
(ณ อ.แม่สอด จ.ตาก)
22   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ( สคร 6 ชลบุรี ) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รศ.ธงชัย/อ.จตุรงค์ 2561/12/01 ถึง 2562/05/02
  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
  เป้าประสงค์ 3.2 บูรณาการงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป    
  แผนงานที่ 6  แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม      
23   โครงการสร้างแรงบันดาลใจ : กิจกรรมพัฒนาชุมชน และสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิต โดยการเรียนรู้จากชุมชน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2561/11/23-27
(ณ อ.นาแห้ว จ.เลย), 2562/05/02-06
(อ.แม่สอด จ.ตาก)
24   โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตไบโอดีเซลและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อ.ชุติมา/อ.กันต์กนิษฐ/อ.ณภัทรรัตน์ 2561/12/01 ถึง 2562/06/30
(ต.คลองทับจันทร์
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว)
           

 


โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน แผนงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

ประเด็นกลยุทธ์   แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
ที่ 3
พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
  แผนงานที่ 5  แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม    
18   โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครูด้านการผลิตสื่อการสอน ปีงบประมาณ 2561 ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2560/12/25 - 2561/06/30 (ณ จ.สระแก้ว 2561/03/17-18 จัดกิจกรรมที่ 1  2561/03/26-27 จัดกิจกรรมที่ 2  2561/04/02-06 จัดกิจกรรมที่ 3 และ2561/04/09-10 จัดกิจกรรมที่ 4)
19   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน รศ.ธงชัย/อ.จตุรงค์ 2561/02/12
20   โครงการสร้างแรงบันดาลใจ: กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิต โดยการเรียนรู้จากชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2560/11/24-27 (ณ อ.แม่สอด จ.ตาก)
21   โครงการการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง: อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดอินทรีย์ครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 อ.ชุติมา/อ.กันต์กนิษฐ 2560/12/01 - 2561/06/30 (2560/12/17-19 อบรม ณ ต.คลองทับจันทร์ อ.รัญประเทศ จ.สระแก้ว)
           

 


โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน แผนงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560

ประเด็นกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงาน
ผลการดำเนินงาน
ที่ 3
พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
แผนงานที่ 5 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม      
20 โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมวิชาชีพแก่ชุมชน: การนวดเพื่อสุขภาพ ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2560/01/20 - 2560/06/30
(ณ ตำบลหนองแสง จัหวนครนายก และ ตำบลหนองมั่ง จังหวัดสระแก้ว)
21 โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครูด้านการผลิตสื่อการสอน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2560/02/25 - 2560/06/30 (ณ พื้นที่เขตการศึกษาที่ 2 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว)
22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน ผศ.ธงชัย/อ.จตุรงค์ 2560/02/01
23 โครงการสร้างแรงบันดาลใจ: กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิตโดยการเรียนรู้จากชุมชน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2559/11/14 - 2560/05/31
24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฝายอนุรักษ์ เพื่อการบริหารจัดการต้นน้ำในชุมชน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2559/11/21 - 2560/06/30
25 โครงการการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูป ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตก้อนเห็ดและการแปรรูป อ.ชุติมา/อ.จิตสุภา 2559/12/01 - 2560/06/30
         

 


โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน แผนงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2559

ประเด็นกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงาน
ผลการดำเนินงาน
ที่ 3
พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
แผนงานที่ 5 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม      
20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเตาซุปเปอร์ชีวมวลพลังงานแกลบ อ.พัชรี/อ.ณัชวดี 2558/11/01 - 2559/06/30  
21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตถ่านไร้ควันและถ่านชีวภาพ     อ.พัชรี /อ.ขวัญคนิฐ 2558/11/01 - 2559/06/30  
22 โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมวิชาชีพแก่ชุมชน : การนวดเพื่อสุขภาพ ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2558/11/12 - 2559/05/31
23 โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครูด้านการผลิตสื่อการสอน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2558/11/12 - 2559/05/31
24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การตรวจโรคสับปะรดในแปลงปลูก เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ยั่งยืน ผศ.ธงชัย/อ.ณภัทร 2559/03/16
25 โครงการสร้างแรงบันดาลใจ : กิจกรรมพัฒนาชุมชน และสร้างเสริมประสบการณ์ แก่นิสิต โดยการเรียนรู้จากชุมชน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2558/12/15 - 2559/06/30
26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฝายอนุรักษ์ เพื่อการบริหารจัดการต้นนํ้าในชุมชน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2558/11/12 - 2559/03/30
27 โครงการการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดเบื้องต้น อ.ชุติมา/อ.จิตสุภา 2558/12/01 - 2559/06/30
         

 


โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน แผนงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2558

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงาน
ผลการดำเนินงาน
  แผนงานบริการวิชาการ      
6.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฝายอนุรักษ์ เพื่อการบริหารจัดการต้นน้ำในชุมชน อ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2557/12 - 2558/01
6.2 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมวิชาชีพชุมชน อ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2557/12 - 2558/01
6.3 โครงการส่งเสริมศักยภาพวิชาชีพครู อ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2558/03
6.4 โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการและการเรียนการสอน (มศว 374) อ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2558/01
6.5 โครงการสำรวจศักยภาพชุมชน และอบรมเชิงปฏิบัติการพลังงานทดแทน เพื่อการส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน อ.พัชรี/อ.ขวัญคนิฐ 2557/11 - 2558/06
6.6 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การสร้างทักษะการผลิตสับปะรดปลอดโรคเพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ยั่งยืน อ.ธงชัย/- 2557/10 - 2558/04
         

 


โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน แผนงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2557

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน เอกสารรายงาน
ผลการดำเนินงาน
  แผนงานด้านบริการวิชาการ      
5.1 โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมวิชาชีพแก่ชุมชน อ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2556/11/26 - 2557/03/31  
5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพลังงานทดแทนเพื่อการบริหารจัดการพลังงานในชุมชน อ.พัชรี/อ.ขวัญคนิฐ 2557/01/01 - 2557/06/30
5.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครูด้านการผลิตสื่อการสอน อ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2557/02 - 2557/05  
5.4 โครงการสร้างแรงบันดาลใจ : กิจกรรมพัฒนาชุมชน และสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิต โดยการเรียนรู้จากชุมชน อ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2557/02 - 2557/05  
5.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างฝายอนุรักษ์ เพื่อการบริหารจัดการต้นน้ำในชุมชน อ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2557/04 - 2557/05