คณะกรรมการบริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
   
1. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ปรึกษา
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา
3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ประธานกรรมการ
4. หัวหน้าสาขาศิลปวิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ
5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.ขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ กรรมการ
9. อาจารย์ ดร.ชุติมา ศรีสุข กรรมการ
10. อาจารย์ ดร.จิตสุภา กิติผดุง กรรมการ
11. อาจารย์ ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์ กรรมการ
12. อาจารย์ ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค กรรมการ
13. อาจารย์ ดร.อรุโณทัย พยัคฆพงษ์ กรรมการ
14. อาจารย์ ดร.อรรคพล วณิกสัมบัน กรรมการ
15. อาจารย์ ดร.ปิยะ บูชา กรรมการ
16. นางสาวสุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย กรรมการและเลขานุการ
17. นายพุฒินันท์ ยาไธสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18. นายเอกชัย หาบ้านแท่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   

ตามคำสั่งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  50 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563