คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

>> ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ >> ที่ปรึกษา >>
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา   ที่ปรึกษา  
  อาจารย์ชุติมา ศรีสุขประธาน   กรรมการ  
  รองศาสตราจารย์ธงชัย แก้วพินิจ   กรรมการ  
  อาจารย์สุพัตรา อารีกิจ   กรรมการ  
  อาจารย์พัชรี ปรีดาสุริยะชัย   กรรมการ  
  อาจารย์กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ   กรรมการ  
  อาจารย์ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์   กรรมการ  
  นายพุฒินันท์ ยาไธสง   กรรมการและเลขานุการ  
  นายเอกชัย หาบ้านแท่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ