คณะกรรมการบริการวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
   
1. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  แก้วพินิจ ประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา อารีกิจ รองประธานกรรมการ
4. อาจารย์ ดร.ชุติมา ศรีสุข กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์ กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.อรุโณทัย พยัคฆพงษ์ กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.อรรคพล วณิกสัมบัน กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ วรอุไร กรรมการ
9. นางสาวสุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย กรรมการและเลขานุการ
10. นายเอกชัย หาบ้านแท่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   

ตามคำสั่งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  40/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565