ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 | เวลา 16.02 น.

 

ประเภททุน: งบประมาณแผ่นดิน

  ลำดับ เลขที่สัญญา ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของ
โครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ความต้องการของลูกค้าด้านการวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวิจัย
 
  นิสิต ชุมชน อื่นๆ บุคลากร
สำนักฯ
ผู้บริหาร
สำนักฯ
ผู้ให้ทุน อื่นๆ  
  1 004/2562
 
อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ การพัฒนาชุดวินิจฉัยดีเอ็นเอไบโอเซ็นเซอร์ชนิดรวดเร็วสำหรับแบคทีเรียดื้อยาคาร์บาเพเนม
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/10 - 2562/09
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  2 032/2562 อ.ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ
อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ
การศึกษาสนิปส์ของยีน KIAA0319 ที่สัมพันธ์กับการเกิดความบกพร่องในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาชุดตรวจสอบอย่างง่ายด้วยเทคนิคดีเอ็นเอเซนเซอร์แบบแถบ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/10 - 2562/09
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               

 

  ลำดับ เลขที่สัญญา ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของ
โครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ความต้องการของลูกค้าด้านการวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวิจัย
 
  นิสิต ชุมชน อื่นๆ บุคลากร
สำนักฯ
ผู้บริหาร
สำนักฯ
ผู้ให้ทุน อื่นๆ  
  1 076/2561
 
ผศ.ดร.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล
อ.ดร.ขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง
การวัดประสิทธิภาพของถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2560/11 - 2561/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  2 077/2561 ผศ.ดร.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล
อ.รัตติยา พาณิชย์กุล มีบุศย์
อ.ดร.ปองทิพย์ เทพอารีย์
อ.ดร.สุเมษย์ หนกหลัง
อ.ดร.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2560/11 - 2561/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  3 078/2561 อ.ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ์ การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมสำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2560/11 - 2561/10
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  4 079/2561 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การทดสอบและประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจคัดกรองดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบสีเพื่อการตรวจโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้น (ชุดโครงการวิจัย)
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2560/11 - 2561/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  5 080/2561 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีเพื่อใช้ในการตรวจโรคอัลไซเมอร์ (โครงการวิจัยย่อย 1)
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2560/11 - 2561/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  6 081/2561 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การติดตามประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจคัดกรองดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบสีเพื่อการตรวจโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้น (โครงการวิจัยย่อย 2)
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2560/11 - 2561/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  7 082/2561 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การพัฒนา ดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบตรวจวัดความขุ่นและแบบแถบสีเพื่อการตรวจวัณโรคที่ดื้อต่อยารักษาวัณโรคกลุ่มรอง (ชุดโครงการวิจัย)
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2560/11 - 2561/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  8 083/2561 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีเพื่อใช้ในการตรวจเชื้อวัณโรคชนิด มัยโคแบคทีเรียม ทุเบอร์คุโลซิสดื้อต่อยาฟลูออโรควิโนโลนและกานามัยซิน (โครงการวิจัยย่อย 1)
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2560/11 - 2561/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  9 084/2561 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบตรวจวัดความขุ่นเพื่อใช้ในการตรวจเชื้อวัณโรคชนิดมัยโคแบทีเรียม ทุเบอร์คุโลซิส ดื้อต่อยาฟลูออโรควิโนโลนและกานามัยซิน (โครงการวิจัยย่อย 2)
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2560/11 - 2561/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  10 085/2561 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การพัฒนา duplex recombinase polymerase amplification ผนวกกับดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีเพื่อใช้ในการตรวจการติดเชื้อ สแตฟฟิโลคอคัส ออเรียส และ สแตฟฟิลโลคอคัส ออเรียส ที่ดื้อยาเมธิซิลิน
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2560/11 - 2561/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  11 086/2561 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ พัฒนาวิธีการตรวจการปลอมปนของข้าวสารพันธุ์ปทุมธานีในข้าวหอมมะลิไทยด้วยเทคนิค Loop-mediated isothermal Amplification (LAMP) ร่วมกับ dipstick DNA biosensor
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2560/11 - 2561/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  12 -/2561 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ การพัฒนาชุดวินิจฉัยดีเอ็นเอไบโอเซ็นเซอร์ชนิดรวดเร็วสำหรับแบคทีเรียดื้อยาคาร์บาเพเนม
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2560/11 - 2561/10
สถานะการดำเนินงาน: ไม่ระบุ
               
  13 521/2561 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิจัยด้านไบโอเซนเซอร์
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/08 - 2562/07
สถานะการดำเนินงาน: ไม่ระบุ
               
                         

 

ประเภททุน: งบประมาณแผ่นดิน บริการวิชาการ

  ลำดับ เลขที่สัญญา ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของ
โครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ความต้องการของลูกค้าด้านการวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวิจัย
 
  นิสิต ชุมชน อื่นๆ บุคลากร
สำนักฯ
ผู้บริหาร
สำนักฯ
ผู้ให้ทุน อื่นๆ  
  1 ศธ 6928 (1)/1412
รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนากิจการสังคม
ลงนาม อนุมัติ

 
อ.ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์
อ.ดร.ชุติมา ศรีสุข
กระบวนการเข้าสู่ความสำเร็จของชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย์ครบวงจร: กรณีศึกษา ปราชญ์ชาวบ้านในโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/12/01 - 2562/06/30
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
 
(ตำบล
คลองทับจันทร์)
           
                         

 

  ลำดับ เลขที่สัญญา ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของ
โครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ความต้องการของลูกค้าด้านการวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวิจัย
 
  นิสิต ชุมชน อื่นๆ บุคลากร
สำนักฯ
ผู้บริหาร
สำนักฯ
ผู้ให้ทุน อื่นๆ  
  1 ศธ 6928 (1)/1284
รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนากิจการสังคม
ลงนาม อนุมัติ

 
อ.จิตสุภา กิติผดุง
อ.รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์
อ.ดร.ชุติมา ศรีสุข
แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษากลุ่มเพาะเห็ดบ้านบีกริม ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/12/15 - 2561/06/30
สถานะการดำเนินงาน: ไม่ระบุ
           
(ส่วน
กิจการ
เพื่อสังคม
มศว)
 
                         

 

ประเภททุน: เงินรายได้มหาวิทยาลัย

  ลำดับ เลขที่สัญญา ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของ
โครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ความต้องการของลูกค้าด้านการวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวิจัย
 
  นิสิต ชุมชน อื่นๆ บุคลากร
สำนักฯ
ผู้บริหาร
สำนักฯ
ผู้ให้ทุน อื่นๆ  
  1 171/2562
 
อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน การพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมการเผชิญความเครียดโดยบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับวัยรุ่นตอนต้นในเขตชนบท
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2562/01 - 2562/12
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  2 171/2562 อ.ดร.วรสรณ์ เนตรทิพย์ การพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมการเผชิญความเครียดโดยบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับวัยรุ่นตอนต้นในเขตชนบท
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2562/01 - 2562/12
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  3 172/2562 อ.ดร.วรสรณ์ เนตรทิพย์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยให้กับนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2562/01 - 2562/12
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
                         

 

  ลำดับ เลขที่สัญญา ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของ
โครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ความต้องการของลูกค้าด้านการวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวิจัย
 
  นิสิต ชุมชน อื่นๆ บุคลากร
สำนักฯ
ผู้บริหาร
สำนักฯ
ผู้ให้ทุน อื่นๆ  
  1 110/2562
 
อ.ดร.วรสรณ์ เนตรทิพย์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองสำหรับเตรียมความพร้อมสู่ยุค 5.0
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/11 - 2562/10
สถานะการดำเนินงาน: -
               
  2 131/2562 ผศ.ดร.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล
อ.ดร.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน
การผลิตไฮโดรชาร์จากกากชาโดยใช้กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล คาร์บอไนเซชันเพื่อเป็นสารปรับปรุงดินในด้านการเกษตร
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/11 - 2562/10
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  3 132/2562 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีเพื่อใช้ในการตรวจเชื้อวัณโรคชนิด มัยโคแบคที่เรียม ทุเบอร์คุโลซิส ที่ดื้อยาไอโซไนอะซีด
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/11 - 2562/10
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  4 133/2562 อ.ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค
อ.จิตสุภา กิติผดุง
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและปัจจัยเชิงสาเหตุของลักษณะทางจิตและสังคมที่มีต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/11 - 2562/10
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  5 134/2562 อ.รัตติยา พาณิชย์กุล มีบุศย์
อ.ดร.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
ผศ.ดร.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล
การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในการศึกษาไทยยุค 4.0
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/11 - 2562/10
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  6 135/2562 อ.ดร.วรสรณ์ เนตรทิพย์ การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (สะเต็มศึกษา) สำหรับครูตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชายขอบ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/11 - 2562/10
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  7 136/2562 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ
อ.ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ
การคัดเลือกไพรเมอร์ที่มีความจําเพาะต่อเชื้อพีอีดีในสุกร เพื่อนําไปใช้พัฒนาชุดทดสอบดีเอ็นเอแบบแถบ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/11 - 2562/10
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  8 162/2562 น.ส.เกศราภรณ์ เขียวรอด
น.ส.สาริสา เรืองศรี
ความพึงพอใจและความคาดหวังของนิสิตที่มีต่อการบริหารการศึกษาของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/11 - 2562/10
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  9 163/2562 น.ส.จาริณี มาเวหา การศึกษาประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปผ่านสื่อโมชั่นอินโฟกราฟิกของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/11 - 2562/10
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  10 164/2562 น.ส.ประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย การวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อวางแผนกำลังคนของบุคลากรสายวิชาการในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/11 - 2562/10
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  11 166/2562 น.ส.สาริสา เรืองศรี
น.ส.เกศราภรณ์ เขียวรอด
การรับรู้ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของนิสิตที่มีต่อข่าวสารและช่องทางการสื่อสารของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/11 - 2562/10
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  12 167/2562 นายพุฒินันท์ ยาไธสง ระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/11 - 2562/10
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               

 

ประเภททุน: เงินรายได้สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

  ลำดับ เลขที่สัญญา ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของ
โครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ความต้องการของลูกค้าด้านการวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวิจัย
 
  นิสิต ชุมชน อื่นๆ บุคลากร
สำนักฯ
ผู้บริหาร
สำนักฯ
ผู้ให้ทุน อื่นๆ  
  1 /2562
 
อ.ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์ การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ผ่านการเทคนิค การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (Design Thinking) ในรายวิชา SWU365 หลักการจัดการสมัยใหม่
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
             
  2 /2562 อ.ดร.สุนทรี  สกุลพราหมณ์ การพัฒนาเกมแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ทีมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
             
  3 /2562 นางธัญพร ขุนเศรษฐี การพัฒนาระบบการจัดงานสารบรรณ ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
       
(ฝ่ายบริหาร สำนักฯ)
     
  4 /2562 น.ส.สิริพันธุ์ พงศ์ประยูร การศึกษาเพื่อพัฒนาการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์กับการประเมินผลการเรียนรู้ ประเภทแบบทดสอบเลือกตอบ (Multiple Choices Test) ในรายวิชา มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระยะเวลาการดำเนินงาน: 
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  5 /2562 น.ส.ปริยานุช ประเสริฐสิริกุล การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวางแผนการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
             
                         
  ลำดับ เลขที่สัญญา ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของ
โครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ความต้องการของลูกค้าด้านการวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวิจัย
 
  นิสิต ชุมชน อื่นๆ บุคลากร
สำนักฯ
ผู้บริหาร
สำนักฯ
ผู้ให้ทุน อื่นๆ  
  1 377/2561
 
อ.ดร.ณัชวดี จันทร์ฟอง
อ.ดร.ปองทิพย์ เทพอารีย์
อ.อาจารีย์ ช่างประดับ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงบริหารของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/07 - 2562/06
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
   
(เด็กและเยาวชนในประเทศไทย)
         
  2 418/2561 ผศ.ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา
อ.เมทินี ทนงกิจ
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีสอนตามขั้นทั้ง 4 ของอริยสัจ สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/07 - 2562/06
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
     
(ประธานรายวิชา มศว 246)
       
  3 419/2561 อ.ดร.สิริรัตน์ จรรยารัตน์ เจตคติของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/07 - 2562/06
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
   
(ที่มาของงานวิจัย)
         
  4 420/2561 อ.ภานุวัฒน์ บุตรเรียง การพัฒนาระบบทดสอบบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อประเมินผลการรู้ดิจิทัลสำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/07 - 2562/06
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  5 421/2561 อ.ดร.มาลินี ลีโทชวลิต
อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ
อ.ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ
ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู้เป็น กลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้วิชาวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/07 - 2562/06
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
     
(ประธานรายวิชา มศว 246)
       
  6 422/2561 น.ส.สุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบติดตามการดำเนินโครงการวิจัยที่เหมาะสม ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/07 - 2562/06
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
     
(บุคลากรผู้วิจัยสำนักฯ)
     
  7 423/2561 น.ส.ปิยมาภรณ์ ภูหนองโอง การศึกษาความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/07 - 2562/06
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
     
(ฝ่ายบริหารสำนักฯ)