เผยแพร่เนื้อหาเมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 | เวลา 16.02 น. ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2564 | เวลา 20.41 น.

 

ประเภททุน "งบประมาณแผ่นดิน"

  ลำดับ เลขที่สัญญา ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของ
โครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ความต้องการของลูกค้าด้านการวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวิจัย
 
  นิสิต ชุมชน อื่นๆ บุคลากร
สำนักฯ
ผู้บริหาร
สำนักฯ
ผู้ให้ทุน อื่นๆ  
  1 046/2564
 
อ.ดร.จิตสุภา กิติผดุง วิเคราะห์การพัฒนาทุนทางสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ: กรณีศึกษาชุมชนนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2563/12 - 2564/11
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  2 047/2564 อ.ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค
ผศ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว
การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนา Meta-skills สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2563/12 - 2564/11
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  3 048/2564 อ.ดร.วิชุดา สาธิตพร อิทธิพลของกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะต่อนโยบายด้านสุขภาพ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2563/12 - 2564/11
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  4 049/2564 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ
อ.ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ
การศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์ของ Listeria monocytogenes ที่ก่อโรคในประเทศไทย ด้วยวิธี Next Generation Genome Sequencing
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2563/12 - 2564/11
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  5 050/2564 อ.ดร.อรุโณทัย พยัคฆพงษ์
อ.ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์
การพัฒนาแบรนด์ของดีใน 7 ชุมชนย่านบางลำพู: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2563/12 - 2564/11
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
                         
  ลำดับ เลขที่สัญญา ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของ
โครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ความต้องการของลูกค้าด้านการวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวิจัย
 
  นิสิต ชุมชน อื่นๆ บุคลากร
สำนักฯ
ผู้บริหาร
สำนักฯ
ผู้ให้ทุน อื่นๆ  
  1 004/2562
 
อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ การพัฒนาชุดวินิจฉัยดีเอ็นเอไบโอเซ็นเซอร์ชนิดรวดเร็วสำหรับแบคทีเรียดื้อยาคาร์บาเพเนม
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/10 - 2562/09
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  2 032/2562 อ.ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ
อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ
การศึกษาสนิปส์ของยีน KIAA0319 ที่สัมพันธ์กับการเกิดความบกพร่องในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาชุดตรวจสอบอย่างง่ายด้วยเทคนิคดีเอ็นเอเซนเซอร์แบบแถบ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/10 - 2562/09
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               

 

  ลำดับ เลขที่สัญญา ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของ
โครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ความต้องการของลูกค้าด้านการวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวิจัย
 
  นิสิต ชุมชน อื่นๆ บุคลากร
สำนักฯ
ผู้บริหาร
สำนักฯ
ผู้ให้ทุน อื่นๆ  
  1 076/2561
 
ผศ.ดร.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล
อ.ดร.ขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง
การวัดประสิทธิภาพของถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2560/11 - 2561/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  2 077/2561 ผศ.ดร.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล
อ.รัตติยา พาณิชย์กุล มีบุศย์
อ.ดร.ปองทิพย์ เทพอารีย์
อ.ดร.สุเมษย์ หนกหลัง
อ.ดร.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2560/11 - 2561/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  3 078/2561 อ.ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ์ การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมสำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2560/11 - 2561/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  4 079/2561 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การทดสอบและประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจคัดกรองดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบสีเพื่อการตรวจโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้น (ชุดโครงการวิจัย)
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2560/11 - 2561/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  5 080/2561 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีเพื่อใช้ในการตรวจโรคอัลไซเมอร์ (โครงการวิจัยย่อย 1)
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2560/11 - 2561/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  6 081/2561 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การติดตามประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจคัดกรองดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบสีเพื่อการตรวจโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้น (โครงการวิจัยย่อย 2)
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2560/11 - 2561/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  7 082/2561 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การพัฒนา ดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบตรวจวัดความขุ่นและแบบแถบสีเพื่อการตรวจวัณโรคที่ดื้อต่อยารักษาวัณโรคกลุ่มรอง (ชุดโครงการวิจัย)
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2560/11 - 2561/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  8 083/2561 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีเพื่อใช้ในการตรวจเชื้อวัณโรคชนิด มัยโคแบคทีเรียม ทุเบอร์คุโลซิสดื้อต่อยาฟลูออโรควิโนโลนและกานามัยซิน (โครงการวิจัยย่อย 1)
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2560/11 - 2561/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  9 084/2561 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบตรวจวัดความขุ่นเพื่อใช้ในการตรวจเชื้อวัณโรคชนิดมัยโคแบทีเรียม ทุเบอร์คุโลซิส ดื้อต่อยาฟลูออโรควิโนโลนและกานามัยซิน (โครงการวิจัยย่อย 2)
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2560/11 - 2561/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  10 085/2561 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การพัฒนา duplex recombinase polymerase amplification ผนวกกับดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีเพื่อใช้ในการตรวจการติดเชื้อ สแตฟฟิโลคอคัส ออเรียส และ สแตฟฟิลโลคอคัส ออเรียส ที่ดื้อยาเมธิซิลิน
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2560/11 - 2561/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  11 086/2561 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ พัฒนาวิธีการตรวจการปลอมปนของข้าวสารพันธุ์ปทุมธานีในข้าวหอมมะลิไทยด้วยเทคนิค Loop-mediated isothermal Amplification (LAMP) ร่วมกับ dipstick DNA biosensor
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2560/11 - 2561/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  12 -/2561 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ การพัฒนาชุดวินิจฉัยดีเอ็นเอไบโอเซ็นเซอร์ชนิดรวดเร็วสำหรับแบคทีเรียดื้อยาคาร์บาเพเนม
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2560/11 - 2561/10
สถานะการดำเนินงาน: ไม่ระบุ
               
  13 521/2561 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิจัยด้านไบโอเซนเซอร์
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/08 - 2562/07
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
                         

 


ประเภททุน "งบประมาณแผ่นดิน บริการวิชาการ"

  ลำดับ เลขที่สัญญา ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของ
โครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ความต้องการของลูกค้าด้านการวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวิจัย
 
  นิสิต ชุมชน อื่นๆ บุคลากร
สำนักฯ
ผู้บริหาร
สำนักฯ
ผู้ให้ทุน อื่นๆ  
  1 ศธ 6928 (1)/1412
รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนากิจการสังคม
ลงนาม อนุมัติ

 
อ.ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์
อ.ดร.ชุติมา ศรีสุข
กระบวนการเข้าสู่ความสำเร็จของชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย์ครบวงจร: กรณีศึกษา ปราชญ์ชาวบ้านในโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/12/01 - 2562/06/30
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
 
(ตำบล
คลองทับจันทร์)
           
                         
  ลำดับ เลขที่สัญญา ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของ
โครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ความต้องการของลูกค้าด้านการวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวิจัย
 
  นิสิต ชุมชน อื่นๆ บุคลากร
สำนักฯ
ผู้บริหาร
สำนักฯ
ผู้ให้ทุน อื่นๆ  
  1 ศธ 6928 (1)/1284
รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนากิจการสังคม
ลงนาม อนุมัติ

 
อ.จิตสุภา กิติผดุง
อ.รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์
อ.ดร.ชุติมา ศรีสุข
แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษากลุ่มเพาะเห็ดบ้านบีกริม ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/12/15 - 2561/06/30
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
           
(ส่วน
กิจการ
เพื่อสังคม
มศว)
 
                         

 


ประเภททุน "เงินรายได้มหาวิทยาลัย"

  ลำดับ เลขที่สัญญา ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของ
โครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ความต้องการของลูกค้าด้านการวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวิจัย
 
  นิสิต ชุมชน อื่นๆ บุคลากร
สำนักฯ
ผู้บริหาร
สำนักฯ
ผู้ให้ทุน อื่นๆ  
  1 097/2564
 
น.ส.พัชมณฑ์ ตั้งพงศ์ไพศาล การพัฒนาคู่มือการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระงานสอน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2564/03 - 2565/02
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  2 098/2564 นายพุฒินันท์ ยาไธสง การศึกษามาตรฐานการจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2564/03 - 2565/02
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  ลำดับ เลขที่สัญญา ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของ
โครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ความต้องการของลูกค้าด้านการวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวิจัย
 
  นิสิต ชุมชน อื่นๆ บุคลากร
สำนักฯ
ผู้บริหาร
สำนักฯ
ผู้ให้ทุน อื่นๆ  
  1 704/2563
 
อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ
อ.ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ
การพัฒนาชุดทดสอบดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบอย่างง่ายและรวดเร็วในการตรวจเชื้อไวรัสโรคหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ ด้วยวิธี Recombinase Polymerase Amplification ผนวกกับ Lateral Flow Dipstick (RAP-LFD)
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2563/08 - 2564/07
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  2 705/2563 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ
อ.ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ
ชุดทดสอบดีเอ็นเอแบบแถบอย่างง่ายและรวดเร็วในการตรวจเชื้อไวรัสพีอีดีในสุกรด้วยวิธี Recombinase Polymerase Amplification ผนวกกับ Lateral Flow Dipstick (RPA-LFD)
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2563/08 - 2564/07
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  3 706/2563 อ.ดร.วรสรณ์ เนตรทิพย์ บทบาทการเป็นผู้นำทีมการเรียนรู้ของนักศึกษาไทยเพื่อรองรับสังคมแบบการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2563/12 - 2564/11
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  4 707/2563 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีสำหรับค้นหาเชื้อ Neisseria gonorrhoeae
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2563/12 - 2564/11
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  ลำดับ เลขที่สัญญา ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของ
โครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ความต้องการของลูกค้าด้านการวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวิจัย
 
  นิสิต ชุมชน อื่นๆ บุคลากร
สำนักฯ
ผู้บริหาร
สำนักฯ
ผู้ให้ทุน อื่นๆ  
  1 171/2562
 
อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน การพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมการเผชิญความเครียดโดยบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับวัยรุ่นตอนต้นในเขตชนบท
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2562/01 - 2562/12
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  2 171/2562 อ.ดร.วรสรณ์ เนตรทิพย์ การพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมการเผชิญความเครียดโดยบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับวัยรุ่นตอนต้นในเขตชนบท
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2562/01 - 2562/12
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  3 172/2562 อ.ดร.วรสรณ์ เนตรทิพย์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยให้กับนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2562/01 - 2562/12
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  4 050/2563 อ.ดร.จิตสุภา กิติผดุง แนวทางการเพิ่มศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสินค้า ของชุมชน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนเกลือสมุนไพรลาดใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2562/11 - 2563/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  5 051/2563 ผศ.ดร.วิชุดา สาธิตพร เทคโนโลยีใหม่กับการพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อความมั่นคงของประเทศและประโยชน์สุขของประชาชน
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2562/11 - 2563/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  6 107/2563 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ
อ.ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ
การพัฒนาเทคนิค Duplex PCR ในการตรวจเชื้อพีอีดี และเชื้อเซอร์โคไวรัสชนิดที่ 2 ในสุกร
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2562/11 - 2563/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  7 108/2563 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ
อ.ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ
การพัฒนาชุดทดสอบดีเอ็นเอแบบแถบเพื่อการตรวจหาเชื้อนิวคาสเซิลในสัตว์ปีก
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2562/11 - 2563/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  8 124/2563 ผศ.ดร.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล
ผศ.ดร.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
อ.ดร.ขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง
อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน
การพัฒนาเตาผลิตถ่านไฮโดรชาร์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยเทคนิคไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชัน
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2563/02 - 2564/01
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               

 

  ลำดับ เลขที่สัญญา ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของ
โครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ความต้องการของลูกค้าด้านการวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวิจัย
 
  นิสิต ชุมชน อื่นๆ บุคลากร
สำนักฯ
ผู้บริหาร
สำนักฯ
ผู้ให้ทุน อื่นๆ  
  1 110/2562
 
อ.ดร.วรสรณ์ เนตรทิพย์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองสำหรับเตรียมความพร้อมสู่ยุค 5.0
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/11 - 2562/10
สถานะการดำเนินงาน: -
               
  2 131/2562 ผศ.ดร.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล
อ.ดร.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน
การผลิตไฮโดรชาร์จากกากชาโดยใช้กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล คาร์บอไนเซชันเพื่อเป็นสารปรับปรุงดินในด้านการเกษตร
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/11 - 2562/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  3 132/2562 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีเพื่อใช้ในการตรวจเชื้อวัณโรคชนิด มัยโคแบคที่เรียม ทุเบอร์คุโลซิส ที่ดื้อยาไอโซไนอะซีด
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/11 - 2562/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  4 133/2562 อ.ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค
อ.จิตสุภา กิติผดุง
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและปัจจัยเชิงสาเหตุของลักษณะทางจิตและสังคมที่มีต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/11 - 2562/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  5 134/2562 อ.รัตติยา พาณิชย์กุล มีบุศย์
อ.ดร.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
ผศ.ดร.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล
การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในการศึกษาไทยยุค 4.0
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/11 - 2562/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  6 135/2562 อ.ดร.วรสรณ์ เนตรทิพย์ การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (สะเต็มศึกษา) สำหรับครูตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชายขอบ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/11 - 2562/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  7 136/2562 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ
อ.ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ
การคัดเลือกไพรเมอร์ที่มีความจําเพาะต่อเชื้อพีอีดีในสุกร เพื่อนําไปใช้พัฒนาชุดทดสอบดีเอ็นเอแบบแถบ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/11 - 2562/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  8 162/2562 น.ส.เกศราภรณ์ เขียวรอด
น.ส.สาริสา เรืองศรี
ความพึงพอใจและความคาดหวังของนิสิตที่มีต่อการบริหารการศึกษาของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/11 - 2562/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  9 163/2562 น.ส.จาริณี มาเวหา การศึกษาประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปผ่านสื่อโมชั่นอินโฟกราฟิกของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/11 - 2562/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  10 164/2562 น.ส.ประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย การวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อวางแผนกำลังคนของบุคลากรสายวิชาการในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/11 - 2562/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  11 166/2562 น.ส.สาริสา เรืองศรี
น.ส.เกศราภรณ์ เขียวรอด
การรับรู้ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของนิสิตที่มีต่อข่าวสารและช่องทางการสื่อสารของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/11 - 2562/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  12 167/2562 นายพุฒินันท์ ยาไธสง ระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/11 - 2562/10
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               

 


ประเภททุน "เงินรายได้สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้"

  ลำดับ เลขที่สัญญา ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของ
โครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ความต้องการของลูกค้าด้านการวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวิจัย
 
  นิสิต ชุมชน อื่นๆ บุคลากร
สำนักฯ
ผู้บริหาร
สำนักฯ
ผู้ให้ทุน อื่นๆ  
  1 548/2563
 
อ.ดร.ปิยะ บูชา
อ.ดร.สิริรัตน์ จรรยารัตน์
การศึกษาทักษะจำเป็นของบัณฑิตไทยยุค 4.0
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2563/07 - 2564/06
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  2 549/2563 อ.ดร.อรุโณทัย พยัคฆพงษ์ อิทธิพลของการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการใช้เกมในห้องเรียน
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2563/07 - 2564/06
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  3 550/2563 อ.รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์
อ.นันทพร ศรจิตติ
การพัฒนาการสื่อสารเชิงอวัจนภาษาของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศิลปะการพูดและการนำเสนอ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2563/07 - 2564/06
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  4 551/2563 อ.ดร.สุทธิพงศ์ วรอุไร การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตต่อประเด็นเรื่อง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชาพลเมืองวิวัฒน์ (มศว 261)
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2563/07 - 2564/06
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  5 552/2563 อ.ดร.ธรรมนูญ สะเทือนไพร การพัฒนารูปแบบการประเมินแบบเพื่อนประเมินเพื่อนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติในรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2563/07 - 2564/06
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  6 553/2563 อ.ดร.เมทินี ทนงกิจ
ผศ.ดร.จิตต์ภิญญา  ชุมสาย ณ อยุธยา
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน : กรณีศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2563/07 - 2564/06
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  7 554/2563 น.ส.ประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย
น.ส.พรพัชร์ รอดเงิน
การพัฒนาระบบการให้บริการแบบครบวงจร ในงานบริหารและธุรการของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2563/07 - 2564/06
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  8 555/2563 น.ส.จาริณี มาเวหา การวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2563/07 - 2564/06
สถานะการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
               
  ลำดับ เลขที่สัญญา ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของ
โครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ความต้องการของลูกค้าด้านการวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวิจัย
 
  นิสิต ชุมชน อื่นๆ บุคลากร
สำนักฯ
ผู้บริหาร
สำนักฯ
ผู้ให้ทุน อื่นๆ  
  1 325/2562
 
นางธัญพร ขุนเศรษฐี การพัฒนาระบบการจัดงานสารบรรณ ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
       
(ฝ่ายบริหาร สำนักฯ)
     
  2 326/2562 น.ส.ปริยานุช ประเสริฐสิริกุล การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวางแผนการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
             
  3 327/2562 น.ส.สิริพันธุ์ พงศ์ประยูร การศึกษาเพื่อพัฒนาการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์กับการประเมินผลการเรียนรู้ ประเภทแบบทดสอบเลือกตอบ (Multiple Choices Test) ในรายวิชา มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  4 328/2562 อ.ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ์
อ.ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค
การพัฒนาเกมแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ทีมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
             
  5 329/2562 อ.ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์ ผลพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองโดยใช้เทคนิคด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (Design Thinking) ในรายวิชา SWU363 สัมมาชีพชุมชน
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
             
  6 551/2562 น.ส.ชนมน ชูมาปาน
น.ส.สิริพันธุ์ พงศ์ประยูร
น.ส.ชุติกาญจน์ เหมวัน
การพัฒนาคลังข้อมูลงานบริการการศึกษา (รายวิชาศึกษาทั่วไป) ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2562/07 - 2563/06
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  7 552/2562 อ.อาจารีย์ ช่างประดับ
ผศ.ดร.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมและเกณฑ์การประเมินผลเพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอไอเดียทางธุรกิจ ในรายวิชาความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2562/07 - 2563/06
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
                         
  ลำดับ เลขที่สัญญา ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของ
โครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ความต้องการของลูกค้าด้านการวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวิจัย
 
  นิสิต ชุมชน อื่นๆ บุคลากร
สำนักฯ
ผู้บริหาร
สำนักฯ
ผู้ให้ทุน อื่นๆ  
  1 377/2561
 
อ.ดร.ณัชวดี จันทร์ฟอง
อ.ดร.ปองทิพย์ เทพอารีย์
อ.อาจารีย์ ช่างประดับ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงบริหารของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/07 - 2562/06
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
   
(เด็กและเยาวชนในประเทศไทย)
         
  2 418/2561 ผศ.ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา
อ.เมทินี ทนงกิจ
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีสอนตามขั้นทั้ง 4 ของอริยสัจ สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/07 - 2562/06
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
     
(ประธานรายวิชา มศว 246)
       
  3 419/2561 อ.ดร.สิริรัตน์ จรรยารัตน์ เจตคติของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/07 - 2562/06
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
   
(ที่มาของงานวิจัย)
         
  4 420/2561 อ.ภานุวัฒน์ บุตรเรียง การพัฒนาระบบทดสอบบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อประเมินผลการรู้ดิจิทัลสำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/07 - 2562/06
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
               
  5 421/2561 อ.ดร.มาลินี ลีโทชวลิต
อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ
อ.ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ
ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู้เป็น กลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้วิชาวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/07 - 2562/06
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
     
(ประธานรายวิชา มศว 246)
       
  6 422/2561 น.ส.สุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบติดตามการดำเนินโครงการวิจัยที่เหมาะสม ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/07 - 2562/06
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
     
(บุคลากรผู้วิจัยสำนักฯ)
     
  7 423/2561 น.ส.ปิยมาภรณ์ ภูหนองโอง การศึกษาความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาการดำเนินงาน: 2561/07 - 2562/06
สถานะการดำเนินงาน: ปิดโครงการวิจัยแล้ว
     
(ฝ่ายบริหารสำนักฯ)