ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 | เวลา 16.21 น.  

 

คำสั่งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 และ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 วาระที่ 4.3 เรื่อง คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปีการศึกษา 2564)
 

Download เอกสารด้วย Microsoft Account (@m.swu.ac.th)

  ขอลงทะเบียนเรียน
  ► ขอลงทะเบียนเรียน
  ► ขอลงทะเบียนเรียนหลักสูตรเก่า
  ► ขอเปลี่ยนวิชาเรียน
  ► ขอเปลี่ยน Section เรียน
   
   
  ขอสอบย้อนหลัง
  ► ขอสอบย้อนหลังกลางภาค 
  ► ขอสอบย้อนหลังปลายภาค
   
   
  ยื่นคำร้องทั่วไป ได้แก่ ขอทราบผลการเรียน ขอเทียบโอน ขอเรียนแทน และ ขอเปลี่ยนชุดวิชาเรียนในโครงสร้างหลักสูตร
  * นิสิตติดต่อคณะที่ตนสังกัด
   
   

 

 

 
ำหนดการ งานบริการการศึกษา << คลิกเพื่ออ่าน >>
   
     ติดต่องานบริการการศึกษา เวลา 08.30 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น.
คุณชนมน ชูมาปาน เบอร์โทร 02 649 5000 ต่อ 11995 | อีเมล chanamon@g.swu.ac.th
คุณณัฐวดี ไทยง้วน เบอร์โทร 02 649 5000 ต่อ 27256 | อีเมล natthawadeet@g.swu.ac.th
   

 

 

 

เผยแพร่เนื้อหาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 | เวลา 16.00 น.