เผยแพร่เนื้อหาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 | เวลา 15.38 น. ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 | เวลา 15.38 น.

 


รางวัลผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2560 - 2561

ลำดับ ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ ชื่อการประชุม
วิชาการ
สถานที่
จัดงาน
วันเดือนปี
ที่จัดงาน
             
1 ผศ.ดร.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล เตาผลิตถ่านชีวภาพจากชีวมวล รางวัลผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร การประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิชาการ ครั้งที่ 10" กรุงเทพฯ 20 - 21
กรกฎาคม 2560
2 อ.ดร.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย เตาผลิตถ่านชีวภาพจากชีวมวล รางวัลผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร การประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิชาการ ครั้งที่ 10" กรุงเทพฯ 20 - 21
กรกฎาคม 2560
3 ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ นวัตกรรมการจัดกลยุทธ์การเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่: การประเมินผลงานโดยเพื่อนผ่านระบบจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ บทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น งานประชุมวิชาการครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา: การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล กรุงเทพฯ 29 - 30
มีนาคม 2561
4 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ 1. ชุดไพรเมอร์ (primer) และตัวตรวจจับ (DNA probe) สำหรับตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบีด้วยปฏิกิริยาลูพเมดดิเอทเตด ไอโซเธอร์มอลแอมพลิฟิเคชั่น (Loop-mediated isothermal amplification) หรือ แลมป์ (LAMP) ผนวกกับแผ่นตรวจวัดแบบแถบสี (Dipstick)
2. ชุดไพรเมอร์ (primer) และตัวตรวจจับ (DNA probe) สำหรับตรวจเชื้อในกลุ่มฮีโมพลาสมา (Haemoplasma spp.) ด้วยปฏิกิริยาลูป-เมดดิเอทเตด ไอโซเธอร์มอลแอมปลิฟิเคชั่น (Loop-mediated isothermal amplification) หรือ แลมป์ (LAMP) ผนวกกับแผ่นตรวจวัดแถบสี (Dipstick)
3. ชุดไพรเมอร์ (primer) และตัวตรวจจับ (DNA probe) สำหรับตรวจเชื้อในกลุ่มฮีโมพลาสมา (Haemoplasma spp.) ด้วยปฏิกิริยาลูป-เมดดิเอทเตด ไอโซเธอร์มอลแอมปลิฟิเคชั่น (Loop-mediated isothermal amplification) หรือ แลมป์ (LAMP) ผนวกกับการใช้ตัวตรวจสอบที่ติดฉลากด้วยอนุภาคทองคำ (Gold nanoprobe DNA biosensor)
รางวัลผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 3 ผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิชาการ ครั้งที่ 11" กรุงเทพฯ 29 มีนาคม 2561
5 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีสำหรับการตรวจเชื้อวัณโรคที่ดื้อต่อยา isoniazid (INH) และ rifampicin (RMP) สู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ รางวัลดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 (สกอ.ร่วมกับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา) จังหวัดตรัง 27 - 29 พฤษภาคม 2561
6 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีสำหรับการตรวจเชื้อวัณโรคที่ดื้อต่อยา isoniazid (INH) และ rifampicin (RMP) สู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ รางวัลดีเด่น พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงต่อมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ณ ห้องประชุมสภา 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
14 สิงหาคม 2561
7 ผศ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว อ.ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์ และ อ.ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค การประกวดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลงานระดับดีเด่น   ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 กันยายน 2561
8 ผศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช การประกวดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลงานระดับดีเด่น   ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 กันยายน 2561
9 ผศ.ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา การประกวดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลงานระดับดี   ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 กันยายน 2561
10 อ.ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ์ การประกวดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลงานระดับดี   ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 กันยายน 2561
11 อ.เมทินี ทนงกิจ การประกวดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลงานระดับดี   ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 กันยายน 2561
12 อ.ดร.ธรรมนูญ สะเทือนไพร การประกวดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลงานระดับดี   ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 กันยายน 2561
13 อ.รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์ การประกวดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลงานระดับดี   ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 กันยายน 2561
14 อ.รัตติยา พาณิชย์กุล มีบุศย์
และ อ.ดร.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
การประกวดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลงานระดับดี   ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 กันยายน 2561
15 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ ทีบี ดี-เทค ผลิตภัณฑ์สำหรับการตรวจยีนของเชื้อวัณโรค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคม 
(National Innovation Award 2018)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี International Trade & Exhibition Centre ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 5 ตุลาคม 2561
16 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ Duplex Listeria/Listeris monocytogenase DNA Strip Test รางวัล Gold medal งาน The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products (iENA 2018) เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 1 - 4 พฤศจิกายน 2561
17 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ Easy 2T GH/EPO Strip Test รางวัล Gold medal งาน The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products (iENA 2018) เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 1 - 4 พฤศจิกายน 2561
18 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ Rapid PCV-DNA Strip Test รางวัล Gold medal งาน The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products (iENA 2018) เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 1 - 4 พฤศจิกายน 2561
19 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ Easy 2T GH/EPO Strip Test รางวัล Special award งาน The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products (iENA 2018) เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 1 - 4 พฤศจิกายน 2561