เผยแพร่เนื้อหาเมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2562 | เวลา 15.38 น. ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 | เวลา 02.40 น.

 

รางวัลผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2560- 2563

ลำดับ ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน
รางวัลที่ได้รับ
ชื่อการประชุมวิชาการ
สถานที่จัดงาน
วันเดือนปีที่จัดงาน

1 รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ Rubrics as a Formative Assessment Tool to Enhance Information Literacy
รางวัลที่ได้รับ: รางวัล Best Presentation Award
ICEET 2019: 21st International Conference on Education and Educational Technology
ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน
11 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
2 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ ชุดตรวจวัณโรคสำเร็จรูปแบบรวดเร็ว TB d-tect โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รางวัลที่ได้รับ: รางวัล สุดยอดนักประดิษฐ์ ด้านสังคม
การประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม ประจำปี 2562 7 Innovation Awards 2019
โดย โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
กรุงเทพฯ
7 มีนาคม 2562
3 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร และ ผลงานนวัตกรรมของประเทศ ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ทั้งหมด 7 รางวัล
รางวัลที่ได้รับ: รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย
การประชุมวิชาการระดับชาติ
"มศว วิจัย ครั้งที่ 12"
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20 มีนาคม 2562
4 รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์เพื่อนสอนเพื่อน
รางวัลที่ได้รับ: รางวัลบทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น
การประชุมวิชาการครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 (สกอ. ร่วมกับ ควอท) ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11)
กรุงเทพฯ
29 มีนาคม 2562
5 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ นวัตกรรมสำหรับการวินิจฉัยโรคแบบรวดเร็ว
รางวัลที่ได้รับ: รางวัลชมเชย
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพฯ
10 เมษายน 2562
6 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ Foodborne Bacteria Multi-aptasensor Test
รางวัลที่ได้รับ: รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)
งาน 47th International Exhibition of Inventions of Geneva
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
10 - 14 เมษายน 2562
7 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ Campylobacter Smart DxTM
รางวัลที่ได้รับ: รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)
งาน 47th International Exhibition of Inventions of Geneva
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
10 - 14 เมษายน 2562
8 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ Rotavirus DNA strip test
รางวัลที่ได้รับ: รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze medal)
งาน 47th International Exhibition of Inventions of Geneva
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
10 - 14 เมษายน 2562
9 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ In situ LAMP-LFD for veterinary diagnosis
รางวัลที่ได้รับ: รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze medal)
งาน 47th International Exhibition of Inventions of Geneva
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
10 - 14 เมษายน 2562
10 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ Swine PED DNA strip test
รางวัลที่ได้รับ: รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze medal)
งาน 47th International Exhibition of Inventions of Geneva
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
10 - 14 เมษายน 2562
11 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ Foodborne Bacteria Multi-aptasensor Test
รางวัลที่ได้รับ: รางวัล Special award
งาน 47th International Exhibition of Inventions of Geneva
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
10 - 14 เมษายน 2562
12 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ Swine PED DNA strip test
รางวัลที่ได้รับ: รางวัล Special award
โดย Hong Kong Federation of Invention and Innovation งาน 47th International Exhibition of Inventions of Geneva
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
10 - 14 เมษายน 2562
13 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ ชุดทดสอบไวรัสเด็งกีด้วยวิธีดีเอ็นเอแบบแถบ (DNA Lateral Flow Dipstick Test for Dengue Virus)
รางวัลที่ได้รับ: รางวัลระดับดี
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563
จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
15 พฤศจิกายน 2562
14 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ โครงการการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีสำหรับการตรวจเชื้อกามโรค (Chlamydia) สู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
รางวัลที่ได้รับ: รางวัลดีเด่น
การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
20 - 22 พฤศจิกายน 2562
15 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ ชุดทดสอบไวรัสเด็งกีตัวยวิธีดีเอ็นเอแบบแถบ (DNA Lateral Flow Dipstick Test for Dengue Virus) โดย สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รางวัลที่ได้รับ: รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดดันประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับดี จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ ห้องประชุมสภา 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17 ธันวาคม 2562
16 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีสำหรับการตรวจเชื้อกามโรค (Chlamydia) สู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
รางวัลที่ได้รับ: รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้รับ รางวัลดีเด่น โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ ห้องประชุมสภา 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17 ธันวาคม 2562
17 ผศ.ดร.วิชุดา สาธิตพร The Essential Trust Building in Thailand’s Reconciliation Process    Global Studies International Award for Excellence
รางวัลที่ได้รับ: Global Studies Research Network
2563
18 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ Rapid DNA strip test for COVID-19
รางวัลที่ได้รับ: รางวัลเหรียญทอง
The International British Innovation, Invention, Technology Expo 2020 (IBIX 2020)
15 ธันวาคม 2563

 

ลำดับ ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน
รางวัลที่ได้รับ
ชื่อการประชุมวิชาการ
สถานที่จัดงาน
วันเดือนปีที่จัดงาน

1 ผศ.ดร.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล เตาผลิตถ่านชีวภาพจากชีวมวล
รางวัลที่ได้รับ: รางวัลผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
การประชุมวิชาการระดับชาติ
"มศว วิชาการ ครั้งที่ 10"
กรุงเทพฯ
20 - 21 กรกฎาคม 2560
2 อ.ดร.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย เตาผลิตถ่านชีวภาพจากชีวมวล
รางวัลที่ได้รับ: รางวัลผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
การประชุมวิชาการระดับชาติ
"มศว วิชาการ ครั้งที่ 10"
กรุงเทพฯ
20 - 21 กรกฎาคม 2560
3 ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ นวัตกรรมการจัดกลยุทธ์การเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่: การประเมินผลงานโดยเพื่อนผ่านระบบจัดการการเรียนรู้ออนไลน์
รางวัลที่ได้รับ: บทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น
งานประชุมวิชาการครั้งที่ 13
ประจำปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา: การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล
กรุงเทพฯ
29 - 30 มีนาคม 2561
4 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ 1. ชุดไพรเมอร์ (primer) และตัวตรวจจับ (DNA probe) สำหรับตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบีด้วยปฏิกิริยาลูพเมดดิเอทเตด ไอโซเธอร์มอลแอมพลิฟิเคชั่น (Loop-mediated isothermal amplification) หรือ แลมป์ (LAMP) ผนวกกับแผ่นตรวจวัดแบบแถบสี (Dipstick)
2. ชุดไพรเมอร์ (primer) และตัวตรวจจับ (DNA probe) สำหรับตรวจเชื้อในกลุ่มฮีโมพลาสมา (Haemoplasma spp.) ด้วยปฏิกิริยาลูป-เมดดิเอทเตด ไอโซเธอร์มอลแอมปลิฟิเคชั่น (Loop-mediated isothermal amplification) หรือ แลมป์ (LAMP) ผนวกกับแผ่นตรวจวัดแถบสี (Dipstick)
3. ชุดไพรเมอร์ (primer) และตัวตรวจจับ (DNA probe) สำหรับตรวจเชื้อในกลุ่มฮีโมพลาสมา (Haemoplasma spp.) ด้วยปฏิกิริยาลูป-เมดดิเอทเตด ไอโซเธอร์มอลแอมปลิฟิเคชั่น (Loop-mediated isothermal amplification) หรือ แลมป์ (LAMP) ผนวกกับการใช้ตัวตรวจสอบที่ติดฉลากด้วยอนุภาคทองคำ (Gold nanoprobe DNA biosensor)
รางวัลที่ได้รับ: รางวัลผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 3 ผลงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ
"มศว วิชาการ ครั้งที่ 11"
กรุงเทพฯ
29 มีนาคม 2561
5 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีสำหรับการตรวจเชื้อวัณโรคที่ดื้อต่อยา isoniazid (INH) และ rifampicin (RMP) สู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
รางวัลที่ได้รับ: รางวัลดีเด่น
งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 (สกอ.ร่วมกับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา)
จ.ตรัง
27 - 29 พฤษภาคม 2561
6 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีสำหรับการตรวจเชื้อวัณโรคที่ดื้อต่อยา isoniazid (INH) และ rifampicin (RMP) สู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
รางวัลที่ได้รับ: รางวัลดีเด่น
พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย
ที่สร้างชื่อเสียงต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ ห้องประชุมสภา 3
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14 สิงหาคม 2561
7 ผศ.ดร.กมลวรรณ  คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว
อ.ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์
และ อ.ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค
การประกวดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
รางวัลที่ได้รับ: ผลงานระดับดีเด่น
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
28 กันยายน 2561
8 ผศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช การประกวดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
รางวัลที่ได้รับ: ผลงานระดับดีเด่น
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
28 กันยายน 2561
9 ผศ.ดร.จิตต์ภิญญา  ชุมสาย ณ อยุธยา การประกวดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
รางวัลที่ได้รับ: ผลงานระดับดี
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
28 กันยายน 2561
10 อ.ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ์ การประกวดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
รางวัลที่ได้รับ: ผลงานระดับดี
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
28 กันยายน 2561
11 อ.เมทินี ทนงกิจ การประกวดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
รางวัลที่ได้รับ: ผลงานระดับดี
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
28 กันยายน 2561
12 อ.ดร.ธรรมนูญ สะเทือนไพร การประกวดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
รางวัลที่ได้รับ: ผลงานระดับดี
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
28 กันยายน 2561
13 อ.รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์ การประกวดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
รางวัลที่ได้รับ: ผลงานระดับดี
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
28 กันยายน 2561
14 อ.รัตติยา  พาณิชย์กุล มีบุศย์
และ อ.ดร.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
การประกวดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
รางวัลที่ได้รับ: ผลงานระดับดี
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
28 กันยายน 2561
15 รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ ทีบี ดี-เทค ผลิตภัณฑ์สำหรับการตรวจยีนของเชื้อวัณโรค
รางวัลที่ได้รับ: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ในการประกวดนวัตกรรมแห่งชาติ
ด้านสังคม (National Innovation Award 2018)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี International Trade & Exhibition Centre ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
5 ตุลาคม 2561
16 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ Duplex Listeria/Listeris monocytogenase DNA Strip Test
รางวัลที่ได้รับ: รางวัล Gold medal
งาน The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products (iENA 2018)
เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1 - 4 พฤศจิกายน 2561
17 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ Easy 2T GH/EPO Strip Test
รางวัลที่ได้รับ: รางวัล Gold medal
งาน The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products (iENA 2018)
เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1 - 4 พฤศจิกายน 2561
18 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ Rapid PCV-DNA Strip Test
รางวัลที่ได้รับ: รางวัล Gold medal
งาน The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products (iENA 2018)
เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1 - 4 พฤศจิกายน 2561
19 อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ Easy 2T GH/EPO Strip Test
รางวัลที่ได้รับ: รางวัล Special award
งาน The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products (iENA 2018)
เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1 - 4 พฤศจิกายน 2561