ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 | เวลา 16.14 น.  

 

คำสั่งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 และ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 วาระที่ 4.3 เรื่อง คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปีการศึกษา 2564)
 

Download เอกสารด้วย Microsoft Account (@m.swu.ac.th)

 

 

เผยแพร่เนื้อหาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 | เวลา 16.00 น.