ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 | เวลา 11.39 น.

 

ผลงานด้านนวัตกรรมการเรียนรู้


การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักที่สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการอบรม พัฒนาอาจารย์ และนักวิชาการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย ซึ่งในปัจจุบัน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มีผลงานด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก และผลงานที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยเป็นผลงานที่ได้นำมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้กับนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังต่อไปนี้

 

 

ผลงาน: เกมเปิดใจ (Open mind game)
โดย: อาจารย์ ดร. พิชชาดา ประสิทธิโชค
จัดโดย: สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
รางวัล: Best practice สำหรับผู้ผ่านการอบรมของ ควอท แล้วนำความรู้กลับไปต่อยอดและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Games Based Learning)
   
 

นวัตกรรมการจัดกลยุทธ์การเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่:
การประเมินผลงานโดยเพื่อนผ่านระบบจัดการการเรียนรู้ออนไลน์
(Innovative Teaching and Learning Strategies in Large Classrooms:
Peer Assessment through Online Learning Management System)
►► การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์เพื่อนสอนเพื่อน
(Inspiring Student Learning by a Peer Teaching Strategy)
 

 
 

 
 
  ผลงาน: นวัตกรรมการจัดกลยุทธ์การเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่:
การประเมินผลงานโดยเพื่อนผ่านระบบจัดการการเรียนรู้ออนไลน์
  ผลงาน: การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์เพื่อนสอนเพื่อน  
  โดย: ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์
เผยแพร่: การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา: การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล
จัดโดย: สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รางวัล: บทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น
  โดย: ผศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช
เผยแพร่: การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย
จัดโดย: สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รางวัล: บทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น