คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

รายงานการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559  << ดูเอกสาร >>
รายงานการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559  << ดูเอกสาร >>

คำสั่ง เรื่อง เอกสาร
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 70/ 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 03/ 2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรปริญญาตรี สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558)
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 22/ 2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559)
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 26/ 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 28/ 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 29/ 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 30/ 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการเพื่อลดความสูญเสีย (Lean Management) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 31/ 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 32/ 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 33/ 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 34/ 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 35/ 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 36/ 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 39/ 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 40/ 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 41/ 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 44/ 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 19/ 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 20/ 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 
 ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 | เวลา 00.15 น.