ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 | เวลา 12.02 น.

 

คำสั่งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

คำสั่ง เรื่อง เอกสาร
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  03 /2562
(สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมรายวิชาระยะสั้น และพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  02 /2562
(สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562)
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  01 /2562
(สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562)
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  39 /2561
(สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561)
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  38 /2561
(สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561)
แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  35 /2561
(สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561)
แต่งตั้งคณะกรรมการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  34 /2561
(สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561)
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  33 /2561
(สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561)
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  32 /2561
(สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  31 /2561
(สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561)
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  30 /2561
(สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561)
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  29 /2561
(สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561)
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  28 /2561
(สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561)
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  27 /2561
(สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  17 /2561
(สั่ง ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561)
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  08 /2561
(สั่ง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  39 /2560
(สั่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการเพื่อลดความสูญเสีย (Lean Management) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  38 /2560
(สั่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  37 /2560
(สั่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนกลยุทธ์การเงิน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  35 /2560
(สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 24/ 2560
(สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560)