คำสั่งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

คำสั่งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 และ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 วาระที่ 4.3 เรื่อง คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปีการศึกษา 2564)
 

Download เอกสารด้วย Microsoft Account (@m.swu.ac.th)

     
คำสั่งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เอกสาร

ที่ 25/2564
( สั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ 37/2564
( สั่ง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ 38/2564
( สั่ง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ 45/2564
( สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2565 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ 46/2564
( สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ 47/2564
( สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ 48/2564
( สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
ที่ 49/2564
( สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อและสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ 50/2564
( สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ 51/2564
( สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ 52/2564
( สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ 53/2564
( สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ 54/2564
( สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ 55/2564
( สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมรายวิชาระยะสั้น สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ 56/2564
( สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารองค์กร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ 57/2564
( สั่ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ 58/2564
( สั่ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนกลยุทธ์การเงิน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ 59/2564
( สั่ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการเพื่อลดความสูญเสีย (Lean Management) และประหยัดพลังงาน
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ 60/2564
( สั่ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ 61/2564
( สั่ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนผลการจัดการเรียนรู้ (After Action Review) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ 62/2564
( สั่ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ 63/2564
( สั่ง ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ 64/2564
( สั่ง ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ 65/2564
( สั่ง ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ 66/2564
( สั่ง ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้บุคลากรสายปฏิบัติการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ 67/2564
( สั่ง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
( *ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 )
     

ข้อมูลจากหน่วยงาน ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564  |  เวลา 16.27 น.