เว็บไซต์รายวิชา SWU ปีการศึกษา 2562
"ใช้ GAFE Mail ในการเข้าสู่ระบบเท่านั้น"

 
 

รหัสวิชา 1XX   |   ► รหัสวิชา 2XX   |   รหัสวิชา 3XX

  ภาคเรียนที่ 1 (ประสานมิตร)
  ภาคเรียนที่ 2 (องค์รักษ์)

 เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 242 | Course syllabus 
3(3-0-6) 
       
  SWU 242  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
(Mathematics in Daily Life)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)]

ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สำหรับผู้บริโภคและการคำนวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
 

 

 
 
    ภาคเรียนที่ 1 (ประสานมิตร) และ Nottingham (ประสานมิตร)
  ภาคเรียนที่ 2 (องค์รักษ์ และประสานมิตร)
 เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2561
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 243 | Course syllabus 
3(3-0-6) 
 
   
  SWU 243  การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
(Personal Financial Management)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี]

ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่อง ส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน
 

 

 
 
  ภาคเรียนที่ 1 (องค์รักษ์ และประสานมิตร)
  ภาคเรียนที่ 2 (ประสานมิตร)
 เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 244 | Course syllabus 
3(3-0-6) 
       
  SWU 244  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
(Science for Better Life and Environment)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี]

ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 

 

 
 
  ภาคเรียนที่ 1 (องค์รักษ์ และประสานมิตร)
  ภาคเรียนที่ 2 (ประสานมิตร)
 เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2560
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 246 | Course syllabus 
2(2-0-4) 
       
  SWU 246  วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
(Healthy Lifestyle)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)]

ศึกษาองค์ประกอบและความสำคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
 

 

 
 
  ภาคเรียนที่ 1 (ประสานมิตร)
  ภาคเรียนที่ 2 (องค์รักษ์)
 เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 247 | Course syllabus 
2(1-2-3) 
       
  SWU 247  อาหารเพื่อชีวิต
(Food for Life)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)]

ศึกษาความสำคัญของอาหารและโภชนาการสำหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า
 

 

   
   
  ภาคเรียนที่ 1 (องค์รักษ์)
  ภาคเรียนที่ 2
 เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 253 | Course syllabus 
2(1-2-3) 
       
  SWU 253  สุนทรียสนทนา
(Dialogue)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดำเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย
 

 

   
   
  ภาคเรียนที่ 1
  ภาคเรียนที่ 2 (ประสานมิตร)
 เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 257 | Course syllabus 
2(2-0-4) 
       
  SWU 257  วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
(Literature for Intellectual Powers)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ
 

 

   
   
  ภาคเรียนที่ 1 (องค์รักษ์ และประสานมิตร)
  ภาคเรียนที่ 2
 เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 258 | Course syllabus 
2(2-0-4) 
       
  SWU 258  ศิลปะการพูดและการนำเสนอ
(Arts of Speaking and Presentation)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสำคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ
 

 

   
   
    ภาคเรียนที่ 1 (องค์รักษ์ และประสานมิตร) และ Nottingham (ประสานมิตร)
  ภาคเรียนที่ 2 (องค์รักษ์ และประสานมิตร)
 เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2560
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 261 | Course syllabus 
3(3-0-6) 
 
   
  SWU 261  พลเมืองวิวัฒน์
(Active Citizens)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสำคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการดำเนินชีวิต การมีจิตสำนึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
 

 

   
   
  ภาคเรียนที่ 1 (องค์รักษ์)
  ภาคเรียนที่ 2 (องค์รักษ์ และประสานมิตร)
 เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2561
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 265 | Course syllabus 
3(3-0-6) 
       
  SWU 265  เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
(Economic Globalization)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 

 

   
   
  ภาคเรียนที่ 1 (องค์รักษ์ และประสานมิตร)
  ภาคเรียนที่ 2
 เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 266 | Course syllabus 
2(2-0-4) 
       
  SWU 266  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การวิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การพึ่งตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
 

 

   
   
  ภาคเรียนที่ 1
  ภาคเรียนที่ 2 (องค์รักษ์)
 เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2562
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 267 | Course syllabus 
2(2-0-4) 
       
  SWU 267  หลักการจัดการสมัยใหม่
(Principles of Modern Management)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
 

 

   
   
  ภาคเรียนที่ 1
  ภาคเรียนที่ 2 (องค์รักษ์)
 เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2562
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 268 | Course syllabus 
2(1-2-3) 
       
  SWU 268  การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย
(Social Study by Research)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
 

 


รหัสวิชา 1XX   |   ► รหัสวิชา 2XX   |   รหัสวิชา 3XXกรณี นิสิตต้องการติดต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานรายวิชา [กรุณาคลิก]