เว็บไซต์รายวิชา SWU
"ใช้ GAFE Mail ในการเข้าสู่ระบบเท่านั้น"

 
 

รหัสวิชา 1XX   |   ► รหัสวิชา 2XX   |   รหัสวิชา 3XX

 
 
 
 
►► ►►


คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
(Mathematics in Daily Life)
3(3-0-6) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560

กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)

 ภาคเรียนที่ 1 (ประสานมิตร)
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2 (องครักษ์)

►►►► ►►


การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
(Personal Financial Management)
3(3-0-6) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2561

กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)

 ภาคเรียนที่ 1 (ประสานมิตร)
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2 (องครักษ์ และประสานมิตร)

►►
         
 
         
 
 

 

 
 
 
 
►► ►►


วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
(Science for Better Life and Environment)
3(3-0-6) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560

กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)

 ภาคเรียนที่ 1 (องครักษ์ และประสานมิตร)
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2 (ประสานมิตร)

►►►► ►►


วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
(Healthy Lifestyle)
2(2-0-4) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2560

กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)

 ภาคเรียนที่ 1 (องครักษ์ และประสานมิตร)
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2 (ประสานมิตร)

►►
         
 
         
 
 

 

 
 
 
 
►► ►►


อาหารเพื่อชีวิต
(Food for Life)
2(1-2-3) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562

กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)

 ภาคเรียนที่ 1 (ประสานมิตร)
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2 (องครักษ์)

►►►► ►►


สุนทรียสนทนา
(Dialogue)
2(1-2-3) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 ภาคเรียนที่ 1 (องครักษ์)
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2

►►
         
 
         
 
 

 

 
 
 
 
►► ►►


การอ่านเพื่อชีวิต
(Reading for Life)
2(2-0-4) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 ภาคเรียนที่ 1
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2

►►►► ►►


วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
(Literature for Intellectual Powers)
2(2-0-4) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 ภาคเรียนที่ 1
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2 (ประสานมิตร)

►►
         
 
         
 
 

 

 
 
 
 
►► ►►


ศิลปะการพูดและการนำเสนอ
(Arts of Speaking and Presentation)
2(2-0-4) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 ภาคเรียนที่ 1 (องครักษ์)
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2

►►►► ►►


พลเมืองวิวัฒน์
(Active Citizens)
3(3-0-6) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2560

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 ภาคเรียนที่ 1 (องครักษ์ และประสานมิตร)
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2 (องครักษ์ และประสานมิตร)

►►
         
 
         
 
 

 

 
 
 
 
►► ►►


เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
(Economic Globalization)
3(3-0-6) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2561

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 ภาคเรียนที่ 1 (องครักษ์) *ปีการศึกษา 2563 ไม่เปิด
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2 (องครักษ์ และประสานมิตร) *ปีการศึกษา 2563 ไม่เปิด

►►►► ►►


ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy)
2(2-0-4) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 ภาคเรียนที่ 1 (องครักษ์ และประสานมิตร)
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2

►►
         
 
         
 
 

 

 
 
 
 
►► ►►


หลักการจัดการสมัยใหม่
(Principles of Modern Management)
2(2-0-4) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2562

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 ภาคเรียนที่ 1 (ประสานมิตร)
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2 (องครักษ์)

►►►► ►►


การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย
(Social Study by Research)
2(1-2-3) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2562

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 ภาคเรียนที่ 1
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2 (องครักษ์)

►►
         
 
         
 
 

 


รหัสวิชา 1XX   |   ► รหัสวิชา 2XX   |   รหัสวิชา 3XXกรณี นิสิตต้องการติดต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานรายวิชา [กรุณาคลิก]