เว็บไซต์รายวิชา SWU ปีการศึกษา 2562
"ใช้ GAFE Mail ในการเข้าสู่ระบบเท่านั้น"

   
   

รหัสวิชา 1XX   |   รหัสวิชา 2XX   |   ► รหัสวิชา 3XX

  ภาคเรียนที่ 1
  ภาคเรียนที่ 2 (องครักษ์)
 
เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2562
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 341 | Course syllabus 
2(1-2-3) 
       
  SWU 341  ธุรกิจในโลกดิจิทัล
(Business in a Digital World)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)]

ศึกษาแนวคิดและหลักการทำธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
 

 

   
   
  ภาคเรียนที่ 1 (องครักษ์)
  ภาคเรียนที่ 2
 เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 342 | Course syllabus 
3(2-2-5) 
       
  SWU 342  ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Commerce)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)]

ศึกษาหลักการและองค์ประกอบของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการ ได้แก่ พื้นฐานการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างรายได้ ระบบชำระเงินออนไลน์ การบรรจุภัณฑ์ การขนส่งสินค้า การถ่ายภาพสินค้า การสร้างเนื้อหาเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย การตลาดออนไลน์ ภัยคุกคามไซเบอร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านการสร้างแผนธุรกิจและการทำวิจัยการตลาด
 

 

   
   
  ภาคเรียนที่ 1 (องค์รักษ์ และประสานมิตร)
  ภาคเรียนที่ 2 (องค์รักษ์ และประสานมิตร)
 เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 351 | Course syllabus 
3(2-2-5) 
       
  SWU 351  การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

ศึกษาความหมายและความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อื่น
 

 

   
   
  ภาคเรียนที่ 1 (องค์รักษ์ และประสานมิตร) และ Nottingham (ประสานมิตร)
  ภาคเรียนที่ 2 (องค์รักษ์ และประสานมิตร)
 เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 353 | Course syllabus 
3(3-0-6) 
       
  SWU 353  การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
(Logical Thinking and Ethics)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสำคัญของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
 

 

   
   
  ภาคเรียนที่ 1 (องค์รักษ์ และประสานมิตร)
  ภาคเรียนที่ 2 (ประสานมิตร)
 เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2561
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 354 | Course syllabus 
3(2-2-5) 
       
  SWU 354  ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
(Creativity and Innovation)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน
 

 

   
   
  ภาคเรียนที่ 1 (องค์รักษ์ และประสานมิตร) และ Nottingham (ประสานมิตร)
  ภาคเรียนที่ 2 (องค์รักษ์)
 เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2561
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 356 | Course syllabus 
2(2-0-4) 
       
  SWU 356  จิตวิทยาสังคมในการดำเนินชีวิต
(Social Psychology for Living)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ทำให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
 

 

   
   
  ภาคเรียนที่ 1
  ภาคเรียนที่ 2 (ประสานมิตร)
 เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2561
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 357 | Course syllabus 
2(2-0-4) 
       
  SWU 357  สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
(Mental Health and Social Adaptability)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและการป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 

 

   
   
  ภาคเรียนที่ 1 (องครักษ์)
  ภาคเรียนที่ 2
 เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 358 | Course syllabus 
2(1-2-3) 
       
  SWU 358  กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
(Creative Activities for Life and Social Development)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
 

 

   
   
  ภาคเรียนที่ 1 (องครักษ์)
  ภาคเรียนที่ 2
 เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 361 | Course syllabus 
3(1-4-4) 
       
  SWU 361  มศว เพื่อชุมชน
(SWU for Communities)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
 

 

   
   
  ภาคเรียนที่ 1 (ประสานมิตร)
  ภาคเรียนที่ 2
 เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562
►► เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 363 | Course syllabus 
2(1-2-3) 
       
  SWU 363  สัมมาชีพชุมชน
(Ethical Careers for Community)  [หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตสำนึก ความสามัคคี และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทำให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
 

 


รหัสวิชา 1XX   |   รหัสวิชา 2XX   |   ► รหัสวิชา 3XXกรณี นิสิตต้องการติดต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานรายวิชา [กรุณาคลิก]