เว็บไซต์รายวิชา SWU
"ใช้ GAFE Mail ในการเข้าสู่ระบบเท่านั้น"

   
   

รหัสวิชา 1XX   |   รหัสวิชา 2XX   |   ► รหัสวิชา 3XX

 

 
 
 
►► ►►


ธุรกิจในโลกดิจิทัล
(Business in a Digital World)
2(1-2-3) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2562

กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)

 ภาคเรียนที่ 1 *ปีการศึกษา 2563 ไม่เปิด
 Nottingham (ประสานมิตร) *ปีการศึกษา 2563 ไม่เปิด
 ภาคเรียนที่ 2 *ปีการศึกษา 2563 ไม่เปิด

►►►► ►►


ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Commerce)
3(2-2-5) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562

กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)

 ภาคเรียนที่ 1 (องครักษ์) *ปีการศึกษา 2563 ไม่เปิด
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2 (องครักษ์ และประสานมิตร)

►►
         
 
         
 
 

 

 
 
 
►► ►►


การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)
3(2-2-5) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 ภาคเรียนที่ 1 (องครักษ์ และประสานมิตร)
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2 (องครักษ์ และประสานมิตร)

►►►► ►►


การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
(Logical Thinking and Ethics)
3(3-0-6) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 ภาคเรียนที่ 1 (องครักษ์ และประสานมิตร)
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2 (องครักษ์ และประสานมิตร)

►►
         
 
         
 
 

 

 
 
 
►► ►►


ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
(Creativity and Innovation)
3(2-2-5) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2561

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 ภาคเรียนที่ 1 (องครักษ์ และประสานมิตร)
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2 (ประสานมิตร)

►►►► ►►


จิตวิทยาสังคมในการดำเนินชีวิต
(Social Psychology for Living)
2(2-0-4) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2561

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 ภาคเรียนที่ 1 (องครักษ์ และประสานมิตร)
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2 (องครักษ์)

►►
         
 
         
 
 

 

 
 
 
►► ►►


สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
(Mental Health and Social Adaptability)
2(2-0-4) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2561

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 ภาคเรียนที่ 1
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2 (ประสานมิตร) *ปีการศึกษา 2563 ไม่เปิด

►►►► ►►


กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
(Creative Activities for Life and Social Development)
2(1-2-3) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 ภาคเรียนที่ 1 (องครักษ์)
Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2

►►
         
 
         
 
 

 

 
 
 
►► ►►


มศว เพื่อชุมชน
(SWU for Communities)
3(1-4-4) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 ภาคเรียนที่ 1 (องครักษ์)
 Nottingham (ประสานมิตร)
 ภาคเรียนที่ 2 (องครักษ์)

►►►► ►►


สัมมาชีพชุมชน
(Ethical Careers for Community)
2(1-2-3) เริ่มสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 ภาคเรียนที่ 1 (ประสานมิตร)
Nottingham (ประสานมิตร)​​​​​​​
 ภาคเรียนที่ 2

►►
         
 
         
 
 

 

   
   


รหัสวิชา 1XX   |   รหัสวิชา 2XX   |   ► รหัสวิชา 3XXกรณี นิสิตต้องการติดต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานรายวิชา [กรุณาคลิก]