ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 | เวลา 11.00 น.

 


ประกาศ
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตกรณีขาดสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โดยยื่นคำร้องออนไลน์ ภายในวันที่ 8 พ.ค. 63
* การจัดสอบวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ย้อนหลัง จะจัดสอบวันที่ 13 พ.ย. 63

.........................

ตามที่ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดให้รายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการจัดสอบปลายภาคออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 เม.ย. 63 ไปแล้วนั้น
กรณีที่นิสิตมีเหตุจำเป็นไม่สามารถทำการสอบได้ตามวันที่กำหนดไว้ ให้นิสิตปฏิบัติดังนี้

1) กรณีป่วย ต้องมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ และให้นิสิตยื่นคำร้องฯ โดยกรอกแบบฟอร์มขอสอบย้อนหลังออนไลน์
2) กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ เช่น ระบบมีปัญหา ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน ต้องมีหลักฐานประกอบ และให้นิสิตยื่นคำร้องฯ โดยกรอกแบบฟอร์มขอสอบย้อนหลังออนไลน์
3) กรณีนิสิตขาดสอบโดยไม่มีหลักฐานแนบ หรือ เหตุผลอันสมควร ให้อาจารย์พิจารณาให้เกรดเท่าคะแนนที่มี
 
**** เมื่อครบกำหนดเวลา ฝ่ายบริการการศึกษา (สรุปรายชื่อเสนอรองวิชาการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป)
**** นิสิตติดตามประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบวันและเวลาได้จาก 1) http://ilc.swu.ac.th  2) https://www.facebook.com/ilcswu และ 3) https://www.facebook.com/GenEDSWU
 **** กรณีนิสิตต้องการติดต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไป ติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานรายวิชา [กรุณาคลิก] 

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนิสิต

ปีการศึกษา 2562
     
  ► ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน-เวลา-สถานที่สอบย้อนหลังปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 รายวิชา มศว 111  และ  มศว 243  
  ► ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน-เวลา-สถานที่สอบย้อนหลังกลางภาคการศึกษาที่ 1/2562 รายวิชา มศว 141  มศว 151  มศว 242  มศว 244  มศว 246  มศว 253  มศว 261  มศว 266 และ  มศว 354  
  ► ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายวิชา มศว 141  
  ► ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายวิชา มศว 151  
  ► ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายวิชา มศว 244  
  ► ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายวิชา มศว 246  
  ► ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายวิชา มศว 261  
  ► ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายวิชา มศว 354  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนิสิต ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2561
  -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน-เวลา-สถานที่สอบย้อนหลังปลายภาคการศึกษาที่ 2/2561 รายวิชา มศว 111  มศว 351  มศว 353  มศว 365  และ  มศว 366  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายวิชา มศว 111  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายวิชา มศว 351  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายวิชา มศว 356  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายวิชา มศว 365  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายวิชา มศว 366  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน-เวลา-สถานที่สอบย้อนหลังกลางภาคการศึกษาที่ 2/2561 รายวิชา มศว 141  มศว 161  มศว 244  มศว 246  และ  มศว 261  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-สถานที่สอบย้อนหลังกลางภาคการศึกษาที่ 2/2561 รายวิชา มศว 141  มศว 161  มศว 244  มศว 246  และ  มศว 261  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายวิชา มศว 161  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายวิชา มศว 141  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายวิชา มศว 244  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายวิชา มศว 261  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายวิชา มศว 371  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน-เวลา-สถานที่สอบย้อนหลังปลายภาคการศึกษาที่ 1/2561 รายวิชา มศว 111  มศว 151  มศว 351  มศว 357  และ  มศว 366  ดูเพิ่มเติม
  -นิสิตสามารถขอเพิ่ม/ย้ายกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยยื่นแบบฟอร์มคำร้องเพิ่ม/ย้ายกลุ่มผู้เรียน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2562  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชา มศว 111  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชา มศว 351  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชา มศว 365  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชา มศว 366  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน-เวลา-สถานที่สอบย้อนหลังกลางภาคการศึกษาที่ 1/2561 รายวิชา มศว 141  มศว 151  และ  มศว 261  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชา มศว 141  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชา มศว 151  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชา มศว 244  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชา มศว 261  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชา มศว 354  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชา มศว 371  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน-เวลา-สถานที่สอบย้อนหลังกลางภาคการศึกษาที่ 2/2560 รายวิชา มศว 111  มศว 161  มศว 251  มศว 353  และ  มศว 366  ดูเพิ่มเติม
  -นิสิตสามารถขอเพิ่ม/ย้ายกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยยื่นแบบฟอร์มคำร้องเพิ่ม/ย้ายกลุ่มผู้เรียน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2561  ดูเพิ่มเติม
   
   

 

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2560
  -ประกาศตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายวิชา มศว 111  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายวิชา มศว 351  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายวิชา มศว 365  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายวิชา มศว 366  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน-เวลา-สถานที่สอบย้อนหลังกลางภาคการศึกษาที่ 2/2560 รายวิชา มศว 141  มศว 161  มศว 251  และ มศว 371  ดูเพิ่มเติม
  -(จัดสอบใหม่) ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายวิชา มศว 161  ดูเพิ่มเติม
  -(ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายวิชา มศว 371  ดูเพิ่มเติม
  -(ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายวิชา มศว 261  ดูเพิ่มเติม
  -(ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายวิชา มศว 251  ดูเพิ่มเติม
  -(ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายวิชา มศว 161  ดูเพิ่มเติม
  -(ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายวิชา มศว 141  ดูเพิ่มเติม
  -นิสิตสามารถขอเพิ่ม-ลดรายวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) และย้ายกลุ่มผู้เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ดูเพิ่มเติม
  -(ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน-เวลา-สถานที่สอบย้อนหลังปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 รายวิชา มศว 111  มศว 151  มศว 351  มศว 365 และ มศว 366  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายวิชา มศว 111  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายวิชา มศว 244  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายวิชา มศว 351  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายวิชา มศว 365  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายวิชา มศว 366  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน-เวลา-สถานที่สอบย้อนหลังย้อนหลังกลางภาคการศึกษาที่ 1/2560 รายวิชา มศว 141 และ มศว 151  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายวิชา มศว 371  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายวิชา มศว 151  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายวิชา มศว 141  ดูเพิ่มเติม
  -นิสิตสามารถขอเพิ่ม/ย้ายกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยยื่นแบบฟอร์มคำร้องเพิ่ม/ย้ายกลุ่มวิชา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560  ดูเพิ่มเติม
   
   
   

 

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2559
   -ประกาศวัน-เวลา-สถานที่สอบย้อนหลังปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559 รายวิชา มศว 111  มศว 112  มศว 142  มศว 251  มศว 365 และ มศว 366  ดูเพิ่มเติม
   -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559 รายวิชา มศว 111  มศว 112  มศว 142  มศว 251 มศว 365 และ มศว 366 ดูเพิ่มเติม
   -ประกาศผลนิสิตที่ได้รับรางวัลการเขียนบรรยายใต้พระบรมฉายาลักษณ์ ในหัวข้อ “ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙” (นิสิตสามารถติดต่อรับเงินรางวัลพร้อมรับประกาศนียบัตรได้ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 11.15 น. ณ เวทีกลาง ชั้น 2 อาคาร Learning Tower)  ดูเพิ่มเติม
   -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาคการศึกษาที่ 2/2559 รายวิชา มศว 141  มศว 251  มศว 353  มศว 354 และ มศว 371  กำหนดสอบวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560  เวลา 14.00-16.00 น.  ดูเพิ่มเติม
   -ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายวิชา มศว 371  มศว 142 และ มศว 141  ดูเพิ่มเติม
   -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังภาคการศึกษาที่ 1/2559 รายวิชา SWU 151  351 และ 366 สอบวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 303W ชั้น 3 อาคาร Leaning Tower ประสานมิตร  ดูเพิ่มเติม
   -นิสิตสามารถขอเพิ่ม/ย้ายกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยยื่นแบบฟอร์มคำร้องเพิ่ม/ย้ายกลุ่มวิชา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2560  ดูเพิ่มเติม
   -ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายวิชา มศว 365  มศว 111 มศว 142 มศว 366 และ มศว 351  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   -ประกาศตารางสอบกลางประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของรายวิชา มศว 371  มศว 142 และ มศว 141 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   -นิสิตท่านใดสนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังของ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปรหัสวิชา SWU 111,  SWU 143, SWU 251, SWU 351,
  SWU 354 และ SWU 366  กำหนดการสอบวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
**  -นิสิตสามารถศึกษาเอกสาร-สื่อประกอบการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละรายวิชา โดยใช้ GAFE Mail
  ในการเข้าสู่ระบบ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   -นิสิตเพิ่ม ลด ย้ายกลุ่มผู้เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในภาคเรียนที่ 1/2559 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 -สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับสมัครนิสิตช่วยคุมสอบกลางภาคการศึกษา 1/2559 ของรายวิชาศึกษาทั่วไป สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 **(ชั่วโมงละ 70 บาท x 3 = 210 บาท)**
      รายละเอียดวันคุมสอบ
        - วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 คุมสอบ เวลา 09.00-12.00 น. (รวม 3 ชั่วโมง) รับนิสิตช่วยคุมสอบฯ จำนวน 14 คน
        - วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 คุมสอบ เวลา 13.00-16.00 น. (รวม 3 ชั่วโมง) รับนิสิตช่วยคุมสอบฯ จำนวน 12 คน
        - วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 คุมสอบ เวลา 09.00-12.00 น. (รวม 3 ชั่วโมง) รับนิสิตช่วยคุมสอบฯ จำนวน 20 คน

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
        1) ฝ่ายบริการวิชาการ (ห้อง 01-35-0603WB) ชั้น 6 อาคาร Learning Tower มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร <คลิกเพื่อดูแผนผังสถานที่>  หรือ เบอร์มือถือ 08 4400 2786 (พี่แบงค์)