EN

ปรับปรุงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ล่าสุดเมื่อ วันที่ 07 กันยายน 2560 | เวลา 16.51 น.

           
           
 

mailข่าวประชาสัมพันธ์

 
           
    ขอสอบย้อนหลังปลายภาคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564    
         
    Make up final examination online petition form for Semester 1/2021    
      Read more    
    นิสิตสามารถสอบถามเกี่ยวกับ รายวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ผ่านทางเพจ GenEd SWU
https://www.facebook.com/GenEDSWU
   
         
    โลกหลังโควิด-19 คนไทยจะปรับตัวอย่างไร? พบกับคำตอบได้ที่ ชุดหนังสือ 3 เล่ม และ หนังสือฉบับสมบูรณ์ (เรียบเรียงใหม่) เขียนโดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    
         
    นิสิตสามารถศึกษา เอกสาร-สื่อประกอบการเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละรายวิชา    
         
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (รายวิชา SWU) ปรับปรุง พ.ศ. 2565    
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (รายวิชา SWU) ปรับปรุง พ.ศ. 2560    
           
    คู่มือสำหรับอาจารย์รายวิชาศึกษาทั่วไป (รายวิชา SWU)    
         
    คู่มืองานพัสดุส่วนงาน - ขั้นตอนการติดต่อของผู้รับบริการ    
         


 

 
 
 
ข่าวสารองค์กร
     
  ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสามารถแจ้งความประสงค์ผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ได้ที่นี่    
  ► คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงานเพื่อ การลดใช้พลังงานในหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ    
  ► ขอเชิญบุคลากรประจำสำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าไทยสืบสาน ภูมิปัญญาไทย”     
  ► ผลงานประดิษฐ์ชุดตรวจวัณโรคและวัณโรคดื้อยา (TB & MDR-TB test kits)    
    >> อ่านข่าวสารองค์กรอื่นๆ      

  จดหมายข่าวสำนักฯ
ศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรมองค์กร
  รายงานประจำปี
  คู่มือ 5ส
           
  ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รางวัลแห่งความสำเร็จ
UKPSF
  คู่มืออาจารย์
  คู่มืองานพัสดุ - ขั้นตอน
การขอรับบริการ

 

 
 
วีดิทัศน์กิจกรรม และหนังสือแนะนำ
การเรียนการสอน

  

 

   


 

               


               


               

 
บุคลากร