EN
 
 

ปรับปรุงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ล่าสุดเมื่อ วันที่ 07 กันยายน 2560 | เวลา 16.51 น.

คู่มือปฏิบัติ
  

 

ติดต่อผู้อำนวยการฯ
 
ปฏิทินสำนักฯ
 
จดหมายข่าวสำนักฯ
 
รายงานประจำปีฯ
  

ที่ตั้งคลีนิคสุขภาพ
 
ภายในหน่วยงาน
 

 

ข่าวสาร มศว
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
-นิสิตสามารถขอเพิ่ม/ย้ายกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยยื่นแบบฟอร์มคำร้องเพิ่ม/ย้ายกลุ่มผู้เรียน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2561  ดูเพิ่มเติม  
-นิสิตสามารถขอสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ย้อนหลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 24 สิงหาคม 2561  ดูเพิ่มเติม  
-แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตกรณีขาดสอบในรายวิชาศึกษาทั่วไป (SWU)  ดูเพิ่มเติม  
-นิสิตสามารถศึกษาเอกสาร-สื่อประกอบการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละรายวิชา โดยใช้ GAFE Mail ในการเข้าสู่ระบบ  ดูเพิ่มเติม  
-หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (รายวิชา SWU) ปรับปรุง พ.ศ. 2560  ดูเพิ่มเติม  
<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>>
   
ประกาศมหาวิทยาลัย
-ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  ดูเพิ่มเติม  
-ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  ดูเพิ่มเติม  
<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>> 
   
ข่าวสารองค์กร
-ตารางการเดินทางรถตู้ รับ - ส่ง บุคลากรปฏิบัติงานประสานมิตร องครักษ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560  ดูเพิ่มเติม  
-แบบฟอร์มใหม่สำหรับการเบิกงานสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาล  ดูเพิ่มเติม  
-รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานประดิษฐ์ ชุดตรวจวัณโรค และวัณโรคดื้อยา (TB & MDR-TB test kits) นวัตกรรมใหม่เพื่อคนไทย ในการเข้าถึงสาธารณสุขไทย ในนิตยสาร Medical Focus ฉบับที่ 94 และถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ให้แก่บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559  ดูเพิ่มเติม  
-คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงาน เพื่อการลดใช้พลังงานในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ  ดูเพิ่มเติม  
-ขอเชิญบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรมแต่งผ้าไทยสืบสานภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 5: ผ้าไทย Friday  ดูเพิ่มเติม  
<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>> 
   
หนังสือแนะนำ
การศึกษาทั่วไป
เพื่อพัฒนามนุษย์
ศาสนธรรม ธรรมะ
คือ ธรรมชาติ
พุทธธรรม พุทธศาสนาปัญญาธรรม
       
วีดิทัศน์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
     
ประวัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเพาะเห็ดอินทรีย์ครบวงจร เตาเผาถ่าน
กลั่นน้ำควันไม้: แบบกลั่นลำดับส่วน
  << คลิกเพื่ออ่านต่อ>>   
     
วีดิทัศน์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสำนักฯ
     
งานสัมมนาอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2558 กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2557
<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>>