กิจกรรมผ้าไทย Friday2015-11-24 ประกาศมหาวิทยาลัยผลการประกวด คำคมสร้างสรรค์2015-11-24 ประกาศมหาวิทยาลัยผลการประกวดภาพถ่าย (จากมือถือ)2015-11-24 ประกาศมหาวิทยาลัยผลการประกวด ภาพถ่าย selfie

 

ติดต่อผู้อำนวยการ
 
ปฏิทินสำนักฯ
 
ศึกษาทั่วไป
 
ติดต่อคณาจารย์
 
ระบบจองห้องประชุม
 
เอกสารหลักสูตร
 
จดหมายข่าวสำนักฯ
 
คู่มือสำนักฯ
 
speexx
 
 
  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 -ตารางสอบปลายภาคการศึกษา 1/2558  รายวิชา มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
 -ตารางสอบปลายภาคการศึกษา 1/2558  รายวิชา มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  และสิ่งแวดล้อม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 -ตารางสอบปลายภาคการศึกษา 1/2558  รายวิชา มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
 -ตารางสอบปลายภาคการศึกษา 1/2558  รายวิชา มศว 366 จิตวิทยาสังคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
 << คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัย
  -ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
  -ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 << คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
 
 
ข่าวสารองค์กร
  -ประกาศสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558
<< คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
 
 
หนังสือแนะนำ
การศึกษาทั่วไป
เพื่อพัฒนามนุษย์
ศาสนธรรม ธรรมะ
คือ ธรรมชาติ
พุทธธรรม พุทธศาสนาปัญญาธรรม
       
       
วีดิทัศน์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
     
     
บรรยายพิเศษ
เรื่อง จิตอาสาเพื่อพัฒนามนุษย์
อบรมเตรียมความพร้อม
สำหรับอาจารย์ มศว 151
อบรม Active learning และ PBL
     
บรรยายพิเศษ มศว 251
การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานฯ
การใช้สื่อ Thai PBS เพื่อการเรียนรู้
ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว
     
     
วีดิทัศน์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสำนักฯ
     
     
งานสัมมนาอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2558 กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2557