EN

ปรับปรุงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ล่าสุดเมื่อ วันที่ 07 กันยายน 2560 | เวลา 16.51 น.

 
 
 
ข่าวสารองค์กร
     
  ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสามารถแจ้งความประสงค์ผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ได้ที่นี่    
  ► ตารางการเดินทางรถตู้ รับ - ส่งบุคลากรปฏิบัติงานประสานมิตร องครักษ์    
  ► ตารางการเดินทางรถบัส รับ - ส่งบุคลากรปฏิบัติงานประสานมิตร องครักษ์    
  ► คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงานเพื่อ การลดใช้พลังงานในหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ    
  ► ขอเชิญบุคลากรประจำสำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าไทยสืบสาน ภูมิปัญญาไทย”     
  ► ผลงานประดิษฐ์ชุดตรวจวัณโรคและวัณโรคดื้อยา (TB & MDR-TB test kits)    
    >> อ่านข่าวสารองค์กรอื่นๆ      

  จดหมายข่าวสำนักฯ
ศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรมองค์กร
  รายงานประจำปี
  คู่มือ 5ส
             
  ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รางวัลแห่งความสำเร็จ
UKPSF
  คู่มืออาจารย์
   

 

 
 
วีดิทัศน์กิจกรรม และหนังสือแนะนำ
การเรียนการสอน

  

 

   


 

               


               


               

 
บุคลากร