โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย

เมษายน 9, 2014 in ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 มกราคม-มีนาคม 2557 [VOL.7]

มีนาคม 13, 2014 in ข่าวประชาสัมพันธ์

           สวัสดีปีใหม่ 2557 ค่ะ จดหมายข่าวของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 7 (ปีที่ 2) แล้ว ที่ได้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสำนักฯ ให้ทุกท่านได้ทราบ
          ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม-ธันวาคม 2556) นอกจากการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ซื่งเป็นภารกิจหลักแล้ว สำนักฯ ยังได้จัดโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนานิสิต บุคลากรทั้งสายสนับสนุน และสายวิชาการอีกหลายโครงการ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม…

โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1

มีนาคม 3, 2014 in ข่าวประชาสัมพันธ์

             สมัครเข้าร่วมโครงการ