EN

ปรับปรุงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ล่าสุดเมื่อ วันที่ 07 กันยายน 2560 | เวลา 16.51 น.

 
 
 

     
 

mailข่าวประชาสัมพันธ์

 
     
► ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน-เวลา-สถานที่สอบย้อนหลังกลางภาคการศึกษาที่ 1/2562 รายวิชา มศว 141  มศว 151  มศว 242  มศว 244  มศว 246  มศว 253  มศว 261  มศว 266 และ  มศว 354  
 ► ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตกรณีขาดสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
 ► ประกาศ แนวปฏิบัติการเข้าสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 สาหรับนิสิต ของสานักนวัตกรรมการเรียนรู้ ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19  
   ► นิสิตสามารถศึกษา เอกสาร-สื่อประกอบการเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละรายวิชา  
   ► หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (รายวิชา SWU) ปรับปรุง พ.ศ. 2560  
   ► คู่มือสำหรับอาจารย์รายวิชาศึกษาทั่วไป (รายวิชา SWU)  


 

 
 
           
           
 
ประกาศมหาวิทยาลัย
       
  ► ข้อบังคับ-ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562  
  ► เอกสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ► ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
  ► ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ  
  ► ประกาศ การกำหนด รหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออก ของส่วนงานและหน่วยงานภายนอก ประกาศ ณ วันที่ 28 พ.ค. 2562  
  ► คลีนิคสุขภาพนิสิต มศว  
  ► พระราชบัญญัติ  
  ► ประกาศ มศว  
  ► ข้อบังคับ มศว  

 

 
 
วีดิทัศน์กิจกรรม และหนังสือแนะนำ
การเรียนการสอน

  

 

                  


               

 
บุคลากร