EN

ปรับปรุงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ล่าสุดเมื่อ วันที่ 07 กันยายน 2560 | เวลา 16.51 น.

     
     
     
 

mailข่าวประชาสัมพันธ์

 
     
   ► การขอสอบย้อนหลัง “ แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตกรณีขาดสอบ ” ยื่นแบบฟอร์มคำร้องฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 ตุลาคม 2563  
   ประกาศนิสิตลงทะเบียนเรียนเพิ่ม (ทั้งหลักสูตรเก่า - ปัจจุบัน)/ ย้ายตอน (Sec.)/ ย้ายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป (SWU) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
   ► โลกหลังโควิด-19 คนไทยจะปรับตัวอย่างไร? พบกับคำตอบได้ที่ ชุดหนังสือ 3 เล่ม และ หนังสือฉบับสมบูรณ์ (เรียบเรียงใหม่) เขียนโดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
   ► นิสิตสามารถศึกษา เอกสาร-สื่อประกอบการเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละรายวิชา  
   ► หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (รายวิชา SWU) ปรับปรุง พ.ศ. 2560  
   ► คู่มือสำหรับอาจารย์รายวิชาศึกษาทั่วไป (รายวิชา SWU)  


 

 
 
   
ข่าวสารองค์กร
     
    ► ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสามารถแจ้งความประสงค์ผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ได้ที่นี่    
    ► ตารางการเดินทางรถตู้ รับ - ส่งบุคลากรปฏิบัติงานประสานมิตร องครักษ์    
    ► ตารางการเดินทางรถบัส รับ - ส่งบุคลากรปฏิบัติงานประสานมิตร องครักษ์    
    ► คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงานเพื่อ การลดใช้พลังงานในหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ    
    ► ขอเชิญบุคลากรประจำสำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าไทยสืบสาน ภูมิปัญญาไทย”     
    ► ผลงานประดิษฐ์ชุดตรวจวัณโรคและวัณโรคดื้อยา (TB & MDR-TB test kits)    
    >> อ่านข่าวสารองค์กรอื่นๆ      

  จดหมายข่าวสำนักฯ
ศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรมองค์กร
  รายงานประจำปี
  คู่มือ 5ส
             
  ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รางวัลแห่งความสำเร็จ
UKPSF
  คู่มืออาจารย์
   

 

 
 
วีดิทัศน์กิจกรรม และหนังสือแนะนำ
การเรียนการสอน

  

 

   

               


               


               

 
บุคลากร