2015-12-03ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา2016-02-16-สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์สำนักฯ2016-02-26_จดหมายข่าว(VOL13)2016-04-22_Final_2-25582016-04-27_สงกรานต์

 

ติดต่อผู้อำนวยการ
 
ปฏิทินสำนักฯ
 
Social Network
 
ศึกษาทั่วไป
 
ติดต่อคณาจารย์
 
ระบบจองห้องประชุม
 
เอกสารหลักสูตร
 
จดหมายข่าวสำนักฯ
 
คู่มือสำนักฯ
 
speexx
 
 
  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  -แจ้งตารางสอบปลายภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
  -แจ้งตารางสอบปลายภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
  -แจ้งตารางสอบปลายภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่
  ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
  -แจ้งตารางสอบปลายภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 366 จิตวิทยาสังคม
  ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
  -แจ้งตารางสอบปลายภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
  ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
  -ขอเชิญชวนนิสิต มศว และบุคลากร มศว ออกแบบมาสคอตและคำขวัญ "อนุกรักษ์พลังงาน"
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2559  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2559  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -จดหมายข่าว ilc กรกฎาคม - กันยายน 2558 ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 [VOL 13]  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>> 
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัย
  -ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
  -ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>> 
 
 
ข่าวสารองค์กร
  -ภาพกิจกรรมโครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (องครักษ์) ปีการศึกษา 2558
   ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2559  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ภาพกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
   การศึกษา  ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 06.30 -16.30 น.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ภาพกิจกรรมโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
   และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ภาพกิจกรรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
   อาเซียน ระหว่างวันที่ 19 มกราคม - 18 มีนาคม 2559  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>>  
 
 
หนังสือแนะนำ
การศึกษาทั่วไป
เพื่อพัฒนามนุษย์
ศาสนธรรม ธรรมะ
คือ ธรรมชาติ
พุทธธรรม พุทธศาสนาปัญญาธรรม
       
       
วีดิทัศน์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
     
     
Asean ศึกษา
รายวิชา มศว 251
ILC SWU OPEN HOUSE
ภาคเรียนที่ 1/2558
บรรยายพิเศษ
เรื่อง จิตอาสาเพื่อพัฒนามนุษย์
  <<คลิกเพื่ออ่านต่อ>>    
     
     
วีดิทัศน์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสำนักฯ
     
 
งานสัมมนาอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2558 กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2557
<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>>