2016-02-16-สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์สำนักฯ2016-06-09ในหลวงครองราชครบ70ปี-2559

 

ติดต่อผู้อำนวยการฯ
 

  

ปฏิทินสำนักฯ
 
จดหมายข่าวสำนักฯ
 
รายงานประจำปีฯ
  

Social Network
 
Online Learning
  

ภายในหน่วยงาน
  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
-นิสิตเพิ่ม ลด ย้ายกลุ่มผู้เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในภาคเรียนที่ 1/2559 ได้ตั้งแต่วันนี้   
 จนถึงวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>> 
 
ประกาศมหาวิทยาลัย
  -ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ
   ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>> 
 
ข่าวสารองค์กร
  -ภาพกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม และสรุปผลการดำเนินงานงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2559
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ภาพกิจกรรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558
   ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>>  
 
หนังสือแนะนำ
การศึกษาทั่วไป
เพื่อพัฒนามนุษย์
ศาสนธรรม ธรรมะ
คือ ธรรมชาติ
พุทธธรรม พุทธศาสนาปัญญาธรรม
       
วีดิทัศน์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
     
 
Asean ศึกษา
รายวิชา มศว 251
ILC SWU OPEN HOUSE
ภาคเรียนที่ 1/2558
บรรยายพิเศษ
เรื่อง จิตอาสาเพื่อพัฒนามนุษย์
  << คลิกเพื่ออ่านต่อ>>   
     
วีดิทัศน์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสำนักฯ
     
 
งานสัมมนาอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2558 กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2557
<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>>  
 
 

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ตั้งอยู่ที่ประสานมิตร)
อาคารเรียนรวม หลวงสวัสดิศาสตรพุทธิ (Learning Tower)
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 15452
โทรสาร 0 2204 2709