ข่าวประชาสัมพันธ์

 ปีการศึกษา 2559
 -ประกาศผลนิสิตที่ได้รับรางวัลการเขียนบรรยายใต้พระบรมฉายาลักษณ์ ในหัวข้อ “ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙”  (นิสิตสามารถติดต่อรับเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 11.15 น. ณ เวทีกลาง ชั้น 2 อาคาร Learning Tower)  ดูเพิ่มเติม
 -ขอเชิญร่วมงาน ILC OPEN HOUSE : THAILAND 4.0 โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560  ดูเพิ่มเติม
 -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาคการศึกษาที่ 2/2559 รายวิชา SWU141  SWU251  SWU353  SWU354 และ SWU371 กำหนดสอบวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560  เวลา 14.00-16.00 น.  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายวิชา มศว 371  มศว 142 ละ มศว 141  ดูเพิ่มเติม
  -เส้นทางรถบัสและจุดรับ-ส่ง  ดูเพิ่มเติม  | และ |  เส้นทางรถตู้และจุดรับ-ส่ง  ดูเพิ่มเติม
  -ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก. ประจำปีการศึกษา 2560  ดูเพิ่มเติม
  -ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประจำปีการศึกษา 2560  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังภาคการศึกษาที่ 1/2559 รายวิชา SWU 151  351 และ 366 สอบวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 303W ชั้น 3 อาคาร Leaning Tower ประสานมิตร  ดูเพิ่มเติม
  -นิสิตสามารถขอเพิ่ม/ย้ายกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยยื่นแบบฟอร์มคำร้องเพิ่ม/ย้ายกลุ่มวิชา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2560  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายวิชา มศว 365 มศว 111 มศว 142 มศว 366 และ มศว 351  ดูเพิ่มเติม
  -ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยคุมสอบกลางภาคการศึกษา 1/2559 ของรายวิชาศึกษาทั่วไป สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายวิชา มศว 371  มศว 142 และ มศว 141 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -นิสิตท่านใดสนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังของ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปรหัสวิชา SWU 111,  SWU 143, SWU 251, SWU 351, SWU 354
   และ SWU 366 กำหนดการสอบวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -นิสิตสามารถศึกษาเอกสาร-สื่อประกอบการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละรายวิชา โดยใช้ GAFE Mail ในการเข้าสู่ระบบ
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -นิสิตเพิ่ม ลด ย้ายกลุ่มผู้เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในภาคเรียนที่ 1/2559 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ปีการศึกษา 2558
  -ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิสอบย้อนหลังรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2558  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -แจ้งตารางสอบปลายภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ  ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -แจ้งตารางสอบปลายภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 366 จิตวิทยาสังคม  ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -แจ้งตารางสอบปลายภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่  ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -แจ้งตารางสอบปลายภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม  ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559
   เวลา 13.00-16.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -แจ้งตารางสอบปลายภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -จดหมายข่าว ilc กรกฎาคม - กันยายน 2558 ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 [VOL 13]  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ขอเชิญชวนนิสิต มศว และบุคลากร มศว ออกแบบมาสคอตและคำขวัญ "อนุรักษ์พลังงาน" มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2559  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2559
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย (จากมือถือ) หัวข้อ "นิสิตไทย ใจอาสา"  ดูรายละเอียดพิ่มเติม
  -ประกาศผลการประกวดคำคมสร้างสรรค์ (สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต มศว)  ดูรายละเอียดพิ่มเติม
  -ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย Selfie ด้วยมือถือ หัวข้อ "We are happy"  ดูรายละเอียดพิ่มเติม
  -จดหมายข่าว ilc กรกฎาคม - กันยายน 2558 ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 [VOL 13]  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  - แจ้งกำหนดการโครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (องครักษ์) ILC OPEN HOUSE ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558  ในชื่อ "ASEAN TOGETHER"
    ในวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2559  ณ มศว องครักษ์  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ตารางสอบกลางภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ  วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559  เวลา 09.00-12.00 น.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
  -ตารางสอบกลางภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -การเพิ่ม-ลด รายวิชาศึกษาทั่วไปในภาคการศึกษาที่ 2/2558  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิสอบย้อนหลังรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2558  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -เอกสารประกอบการเรียนภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -เอกสารประกอบการเรียนภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -เอกสารประกอบการเรียนภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 251 มนุษย์กับสังคม  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -เอกสารประกอบการเรียนภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -เอกสารประกอบการเรียนภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -เอกสารประกอบการเรียนภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -เอกสารประกอบการเรียนภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -เอกสารประกอบการเรียนภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 366 จิตวิทยาสังคม  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ตารางสอบปลายภาคการศึกษา 1/2558  รายวิชา มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ตารางสอบปลายภาคการศึกษา 1/2558  รายวิชา มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ตารางสอบปลายภาคการศึกษา 1/2558  รายวิชา มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ตารางสอบปลายภาคการศึกษา 1/2558  รายวิชา มศว 366 จิตวิทยาสังคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ผลงานผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด คำคมสร้างสรรค์ (สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต มศว) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ผลงานผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด ภาพถ่าย (จากมือถือ): “นิสิตไทย ใจอาสา”  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ผลงานผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด ภาพถ่าย selfie ด้วยมือถือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ขอเชิญนิสิตร่วมส่งประกวด คำคมสร้างสรรค์ (สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต มศว) ตั้งแต่วันนี้จนถึง 10 พ.ย. 58  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ขอเชิญนิสิตร่วมส่งประกวด ภาพถ่าย (จากมือถือ): “นิสิตไทย ใจอาสา” ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. - 10 พ.ย. 58 เวลา 18.00 น.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ขอเชิญนิสิตร่วมส่งประกวด ภาพถ่าย selfie ด้วยมือถือ ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 พ.ย. 58 เวลา 11.00 น.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -แจ้งตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2558 รายวิชา มศว 141 และ รายวิชา มศว 142
 
ปีการศึกษา 2557
  -ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หัวข้อ "ธรรมะอารมณ์ดี : ชีวิตสำราญ งานสำเร็จ"  โดยคณะพระวิทยากร:
   พระครูสุนทรธรรมพาที  จาก วัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการประกวดตั้งชื่อห้องประชุมของโรงพยาบาลชลประทาน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2557  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ปฏิทินกำหนดการส่งเกรดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2557  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมทำกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day ครั้งที่ 2)  ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558   เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
   ชั้น 6 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้และแสดงผลงานรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2557 (องครักษ์)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม