ประกาศ
เรื่อง ขอเพิ่ม/ย้ายกลุ่มผู้เรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (SWU)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


นิสิตสามารถยื่นแบบฟอร์มคำร้องเพิ่ม/ย้ายกลุ่มวิชา ได้ที่ประสานมิตร อาคารเรียนรวม (Learning Tower) ชั้น 3 หรือ ที่องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้อง รศ 200
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (เวลา 08.30 - 12.00 น. , เวลา 13.00 - 16.30 น.) รายละเอียดดังนี้

1) รายวิชา SWU 111, SWU 141, SWU 142, SWU 145, SWU 151, SWU 241, SWU 242, SWU 243, SWU 244, SWU 253, SWU 256, SWU 258, SWU 353, SWU 357, SWU 358, SWU 364, SWU 365, SWU 366, SWU 371 และ SWU 374
     ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประสานมิตร อาคารเรียนรวม (Learning Tower) ชั้น 3  ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  ห้อง 01-35-0302W
          - คุณชนมน ชูมาปาน  เบอร์ภายใน 02 649 5000 ต่อ 11995
          - คุณทิพย์วรรณ กฤษณ์รุ่งโรจน์  เบอร์ภายใน 02 649 5000 ต่อ 12026
          หรือเบอร์มือถือ 08 734 9199


2) รายวิชา SWU 121 , 123
    ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประสานมิตร อาคารเรียนรวม (Learning Tower) ชั้น 11  ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
           คุณอุบลรัตน์ คมจิตร  เบอร์ภายใน 02 649 5000 ต่อ 12150


3) รายวิชา SWU 252
    ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์
           คุณฤกษณ์  เบอร์มือถือ 08 1480 1490* โดยนิสิตสามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามด้านล่าง รายการคำร้อง ขอเพิ่ม/ย้ายกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ลำดับที่ 2
** กรณีนิสิตต้องการติดต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไป ติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานรายวิชา [กรุณาคลิก] 

แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไป

ลำดับที่ รายการคำร้อง ขั้นตอนการปฏิบัติ แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
1

  ขอเกรดรายวิชาศึกษาทั่วไปย้อนหลัง


[อ่านเพิ่มเติม]

[ดาวน์โหลด]
[อ่านเพิ่มเติม]
2

  ขอเพิ่ม/ย้ายกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป


[อ่านเพิ่มเติม]

[ดาวน์โหลด]
[อ่านเพิ่มเติม]
3

  ขอสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปย้อนหลัง


[อ่านเพิ่มเติม]

[ดาวน์โหลด]
[อ่านเพิ่มเติม]
4

  ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปแทนในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ปิดไปแล้ว


[อ่านเพิ่มเติม]

[ดาวน์โหลด]
[อ่านเพิ่มเติม]
5

  ขอเทียบโอนรายวิชา (หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป)


[อ่านเพิ่มเติม]

[ดาวน์โหลด]
[อ่านเพิ่มเติม] 

แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตกรณีขาดสอบในรายวิชาศึกษาทั่วไป

        ตามที่ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้กำหนดวันสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ในประมวลรายวิชา และแจ้งให้นิสิตรับทราบตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาแล้วนั้น หากนิสิตมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าสอบได้ตามที่กำหนด ให้ปฏิบัติดังนี้
   
  1) กรณีป่วย (ส่งใบรับรองแพทย์ โดยให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการลงนามรับรองในใบรับรองแพทย์มาด้วย)
         ระยะเวลาติดต่อ: ภายใน 7 วัน หลังวันสอบ (กรณีไม่สามารถแจ้งด้วยตนเองได้ ให้ผู้ปกครองหรือเพื่อนโทรแจ้งอาจารย์ผู้สอน)
       สถานที่ติดต่อ: ฝ่ายบริการวิชาการ ห้อง 01-35-0603WB ชั้น 6 อาคาร Learning Tower
       การสอบย้อนหลัง: ให้นิสิตติดตามรายระเอียดการสอบด้วยตนเองที่ http://ilc.swu.ac.th หรือที่ฝ่ายบริการวิชาการ
   
  2) กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ ให้ขึ้นอยู่ดุลพินิจของฝ่ายวิชาการสำนักฯ (ส่งหลักฐานประกอบ โดยให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการลงนามรับรองในใบหลักฐานประกอบมาด้วย)
         ระยะเวลาติดต่อ: ภายใน 7 วันหลังสอบ (กรณีไม่สามารถแจ้งด้วยตนเองได้ ให้ผู้ปกครองหรือเพื่อนโทรแจ้งอาจารย์ผู้สอน)
       สถานที่ติดต่อ: ฝ่ายบริการวิชาการ ห้อง 01-35-0603WB ชั้น 6 อาคาร Learning Tower
       การสอบย้อนหลัง: ให้นิสิตติดตามรายระเอียดการสอบด้วยตนเองที่ http://ilc.swu.ac.th หรือที่ฝ่ายบริการวิชาการ
   
  3) กรณีขาดสอบโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ และไม่มีเหตุผลอันสมควร พิจารณาให้เกรดเท่าคะแนนที่มี