ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 | เวลา 09.25 น.

 

ประกาศ
เรื่อง ขอเพิ่ม/ย้ายกลุ่มวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (SWU)


นิสิตสามารถยื่นแบบฟอร์มคำร้องเพิ่ม/ย้ายกลุ่มวิชา ได้ที่
ประสานมิตร อาคารเรียนรวม (Learning Tower) ชั้น 3 หรือ ที่องครักษ์ อาคารเรียนอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน ห้อง 112

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (เวลา 08.30 - 12.00 น. , เวลา 13.00 - 16.30 น.) รายละเอียดดังนี้
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 (เวลา 08.30 - 12.00 น. , เวลา 13.00 - 16.30 น.) รายละเอียดดังนี้

1) รายวิชา SWU 111, SWU 141, SWU 151, SWU 161, SWU 242, SWU 243, SWU 244, SWU 246, SWU 247, SWU 253, SWU 257, SWU 258, SWU 261, SWU 265, SWU 266, SWU 267, SWU 268, SWU 341, SWU 342, SWU 351, SWU 353, SWU 354, SWU 356, SWU 357, SWU 358, SWU 361 และ SWU 363
*นิสิตโปรดตรวจสอบจำนวนก่อนยื่นคำร้องฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง
          - ที่ประสานมิตร อาคารเรียนรวม (Learning Tower) ชั้น 3  ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  ห้อง 01-35-0302W
            คุณชนมน ชูมาปาน  เบอร์ภายใน 02 649 5000 ต่อ 11995
          - ที่องครักษ์ อาคารเรียนอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน ห้อง 112
            คุณณัฐวดี ไทยง้วน  เบอร์ภายใน 02 649 5000 ต่อ 27256


2) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา SWU 121
     ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประสานมิตร อาคารเรียนรวม (Learning Tower) ชั้น 11  ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
           คุณอุบลรัตน์ คมจิตร  เบอร์ภายใน 02 649 5000 ต่อ 12150


3) กลุ่มวิชาพลานามัย รายวิชา SWU 131, SWU 132, SWU 133, SWU 134, SWU 135, SWU 136, SWU 137, SWU 138 และ SWU 139
     ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะพลศึกษา
           คุณพรสมัคร ภูมิเขต  เบอร์ภายใน 02 649 5000 ต่อ 22516* โดยนิสิตสามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามด้านล่าง รายการคำร้อง ขอเพิ่ม/ย้ายกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ลำดับที่ 2
** กรณีนิสิตต้องการติดต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไป ติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานรายวิชา [กรุณาคลิก]


แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไป

ลำดับ รายการคำร้อง ขั้นตอนการปฏิบัติ แบบฟอร์ม
 
1 ขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต กับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ติดต่อคณะ
2 ขอเพิ่ม/ย้ายกลุ่มวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ขอสอบย้อนหลัง รายวิชาศึกษาทั่วไป
4 ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.2560) แทนในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ปิดไปแล้ว (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.2552)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายวิชาด้านล่าง

 


<<คลิกเข้าดูโครงสร้างหลักสูตร>>

 
5 ขอทราบผลการเรียนย้อนหลัง รายวิชาศึกษาทั่วไป
6 แจ้งเรื่องร้องเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป