แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไป

ลำดับที่ รายการคำร้อง ขั้นตอนการปฏิบัติ แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
1

  ขอเกรดรายวิชาศึกษาทั่วไปย้อนหลัง


[อ่านเพิ่มเติม]

[ดาวน์โหลด]
[อ่านเพิ่มเติม]
2

  ขอเพิ่ม/ย้ายกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป


[อ่านเพิ่มเติม]

[ดาวน์โหลด]
[อ่านเพิ่มเติม]
3

  ขอสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปย้อนหลัง


[อ่านเพิ่มเติม]

[ดาวน์โหลด]
[อ่านเพิ่มเติม]
4

  ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปแทนในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ปิดไปแล้ว


[อ่านเพิ่มเติม]

[ดาวน์โหลด]
[อ่านเพิ่มเติม]
5

  ขอเทียบโอนรายวิชา (หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป)


[อ่านเพิ่มเติม]

[ดาวน์โหลด]
[อ่านเพิ่มเติม] 

แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตกรณีขาดสอบในรายวิชาศึกษาทั่วไป

        ตามที่ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้กำหนดวันสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ในประมวลรายวิชา และแจ้งให้นิสิตรับทราบตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาแล้วนั้น หากนิสิตมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าสอบได้ตามที่กำหนด ให้ปฏิบัติดังนี้
   
  1) กรณีป่วย (ส่งใบรับรองแพทย์ โดยให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการลงนามรับรองในใบรับรองแพทย์มาด้วย)
         ระยะเวลาติดต่อ: ภายใน 7 วัน หลังวันสอบ (กรณีไม่สามารถแจ้งด้วยตนเองได้ ให้ผู้ปกครองหรือเพื่อนโทรแจ้งอาจารย์ผู้สอน)
       สถานที่ติดต่อ: ฝ่ายบริการการศึกษา ห้อง 01-35-0302W ชั้น 3 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) ที่ประสานมิตร
       การสอบย้อนหลัง: ให้นิสิตติดตามรายระเอียดการสอบด้วยตนเองที่ http://ilc.swu.ac.th หรือที่ฝ่ายบริการการศึกษา
   
  2) กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ ให้ขึ้นอยู่ดุลพินิจของฝ่ายวิชาการสำนักฯ (ส่งหลักฐานประกอบ โดยให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการลงนามรับรองในใบหลักฐานประกอบมาด้วย)
         ระยะเวลาติดต่อ: ภายใน 7 วันหลังสอบ (กรณีไม่สามารถแจ้งด้วยตนเองได้ ให้ผู้ปกครองหรือเพื่อนโทรแจ้งอาจารย์ผู้สอน)
       สถานที่ติดต่อ: ฝ่ายบริการการศึกษา ห้อง 01-35-0302W ชั้น 3 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) ที่ประสานมิตร
       การสอบย้อนหลัง: ให้นิสิตติดตามรายระเอียดการสอบด้วยตนเองที่ http://ilc.swu.ac.th หรือที่ฝ่ายบริการการศึกษา
   
  3) กรณีขาดสอบโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ และไม่มีเหตุผลอันสมควร พิจารณาให้เกรดเท่าคะแนนที่มี