ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 | เวลา 00.06 น.

 

ประกาศ
เรื่อง ขอเพิ่ม/ย้ายกลุ่มวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (SWU)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


นิสิตสามารถยื่นแบบฟอร์มคำร้องเพิ่ม/ย้ายกลุ่มวิชา ได้ที่ประสานมิตร อาคารเรียนรวม (Learning Tower) ชั้น 3 หรือ ที่องครักษ์ อาคารเรียนอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน ห้อง 112
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (เวลา 08.30 - 12.00 น. , เวลา 13.00 - 16.30 น.) รายละเอียดดังนี้

1) รายวิชา SWU 111, SWU 141, SWU 151, SWU 242, SWU 243, SWU 244, SWU 246, SWU 252 (หลักสูตรเก่า), SWU 253, SWU 261, SWU 264, SWU 265, SWU 266, SWU 351, SWU 353, SWU 354, SWU 357, SWU 358, SWU 364, SWU 365, SWU 366, SWU 371, และ SWU 374
*นิสิตโปรดตรวจสอบจำนวนก่อนยื่นคำร้องฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง
          - ที่ประสานมิตร อาคารเรียนรวม (Learning Tower) ชั้น 3  ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  ห้อง 01-35-0302W
            คุณชนมน ชูมาปาน  เบอร์ภายใน 02 649 5000 ต่อ 11995
          - ที่องครักษ์ อาคารเรียนอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน ห้อง 112
            คุณณัฐวดี ไทยง้วน  เบอร์ภายใน 02 649 5000 ต่อ 27256


2) รายวิชา SWU 121
     ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประสานมิตร อาคารเรียนรวม (Learning Tower) ชั้น 11  ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
           คุณอุบลรัตน์ คมจิตร  เบอร์ภายใน 02 649 5000 ต่อ 12150
* โดยนิสิตสามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามด้านล่าง รายการคำร้อง ขอเพิ่ม/ย้ายกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ลำดับที่ 2
** กรณีนิสิตต้องการติดต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไป ติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานรายวิชา [กรุณาคลิก]


 


แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไป

ลำดับ รายการคำร้อง ขั้นตอนการปฏิบัติ แบบฟอร์ม
 
1 ขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต กับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ติดต่อคณะ
2 ขอเพิ่ม/ย้ายกลุ่มวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ขอสอบย้อนหลัง รายวิชาศึกษาทั่วไป
4 ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.2560) แทนในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ปิดไปแล้ว (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.2552)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายวิชาด้านล่าง

 


<<คลิกเข้าดูโครงสร้างหลักสูตร>>

 
5 ขอทราบผลการเรียนย้อนหลัง รายวิชาศึกษาทั่วไป
6 แจ้งเรื่องร้องเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป