-ภาพการศึกษาดูงานของผู้บริหารและคณาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม หลวงสวัสดิศาสตรพุทธิ (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา การทบทวนแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
   และการพัฒนาเกณฑ์ประเมินภาระงานสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 1 - 2 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุม
   สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ILC 2  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 9 - 11 สิงหาคม 2559  ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา
   จังหวัดเพชรบุรี  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
   ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ (โรสกาเด้น) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ภาพกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม และสรุปผลการดำเนินงานงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2559  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ภาพกิจกรรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ภาพกิจกรรมโครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (องครักษ์) ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2559  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ภาพกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
   เวลา 06.30 -16.30 น.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ภาพกิจกรรมโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานปีการศึกษา 2558
   ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ภาพกิจกรรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่
   19 มกราคม - 18 มีนาคม 2559  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -บุคลากรประจำสำนักฯ เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
   ปีการศึกษา 2558  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ภาพกิจกรรมโครงการพิพิธทัศนา สู่นวัตกรรมการเรียนรู้ : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์" วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559  เวลา 09.00 - 17.00 น.  
   ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ขอเชิญบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมโครงการพิพิธทัศนาสู่นวัตกรรมการเรียนรู้: นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559  เวลา 09.00 - 17.00 น. 
   
ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ประกาศสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ภาพกิจกรรมโครงการประหยัดพลังงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ภาพกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -โครงการสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม