ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มคอ. 3 มคอ. 5
1 SWU 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(THAI FOR COMMUNICATION)
3(2-2-5)
2 SWU 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์
(THAI LITERARY REVIEW)
3(2-2-5)
3 SWU 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
(ENGLISH FOR EFFECTIVE COMMUNICATION I)
3(2-2-5)
4 SWU 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
(ENGLISH FOR EFFECTIVE COMMUNICATION II)
3(2-2-5) - -
5 SWU 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
(ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION I)
3(2-2-5)
6 SWU 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
(ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION II)
3(2-2-5) - -
7 SWU 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
(INFORMATION LITERACY SKILLS)
3(2-2-5)
8 SWU 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
(SCIENCE FOR LIFE QUALITY DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT)
3(2-2-5)
9 SWU 143 พลังงานทางเลือก
(ALTERNATIVE ENERGY)
3(2-2-5) - -
10 SWU 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
(MATHEMATICS IN DAILY LIFE)
3(2-2-5)
11 SWU 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์
(WELLNESS AND HEALTHY LIFESTYLE)
3(2-2-5)
12 SWU 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
(GENERAL EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMENT)
3(2-2-5)
13 SWU 251 มนุษย์กับสังคม
(MAN AND SOCIETY)
3(2-2-5) - -
14 SWU 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
(AESTHETICS FOR LIFE)
3(2-2-5)
15 SWU 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(PERSONALITY DEVELOPMENT)
3(2-2-5)
16 SWU 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม
(MAN,REASONING AND ETHICS)
3(2-2-5)
17 SWU 354 มนุษย์กับสันติภาพ
(MAN AND PEACE)
3(2-2-5) - -
18 SWU 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
(ART AND CREATIVITY)
3(2-2-5)
19 SWU 361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
(HISTORY AND EFFECTS ON SOCIETY)
3(2-2-5) - -
20 SWU 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
(ECONOMY IN GLOBALIZATION)
3(2-2-5)
21 SWU 365 หลักการจัดการสมัยใหม่
(PRINCIPLES OF MODERN MANAGEMENT)
3(2-2-5)
22 SWU 366 จิตวิทยาสังคม
(SOCIAL PSYCHOLOGY)
3(2-2-5)
23 SWU 371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
(CREATICITY, INNOVATION AND TECHNOLOGY)
3(2-2-5)
24 SWU 374 สัมมาชีพชุมชน
(ETHICAL CAREERS FOR COMMUNITY)
3(2-2-5)