ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564 | เวลา 11.29 น.  


 

คำสั่งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 และ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 วาระที่ 4.3 เรื่อง คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปีการศึกษา 2564)
 

Download เอกสารด้วย Microsoft Account (@m.swu.ac.th)

 

เรื่อง Download เอกสาร ณ วันที่
 
 
รายงานการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของบุคลากรสายวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 27 ต.ค. 64  
         

 


 

เผยแพร่เนื้อหาเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564 | เวลา 11.33 น.