ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564 | เวลา 09.41 น.  


 

เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีงบประมาณ 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 วาระที่ 4.2 เรื่อง การประกาศใช้เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
 

Download เอกสารด้วย Microsoft Account (@m.swu.ac.th)

 

เรื่อง Download เอกสาร ณ วันที่
 
 
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2565 27 ต.ค. 64  
         

 

 

 

เผยแพร่เนื้อหาเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564 | เวลา 09.47 น.