ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2564 | เวลา 18.10 น.  


 

เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีงบประมาณ 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 วาระที่ 4.2 เรื่อง การประกาศใช้เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
 

Download เอกสารด้วย Microsoft Account (@m.swu.ac.th)

 

เรื่อง Download เอกสาร ณ วันที่
 
 
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2565 27 ต.ค. 64  
         

  

เผยแพร่เนื้อหาเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2564 | เวลา 22.12 น.