ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 | เวลา 15.29 น.

 

โลกหลังโควิด-19 คนไทยจะปรับตัวอย่างไร ?

พบกับคำตอบได้ที่ ชุดหนังสือ 3 เล่ม และ หนังสือฉบับสมบูรณ์ (เรียบเรียงใหม่)

   -เขียนโดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (By Dr.Suvit Maesincee)

             
หนังสือเล่มแรก
"ความพอเพียงในโลกหลังโควิด"

อธิบาย
ความเชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาที่ยั่งยืนในโลกหลังโควิด

►►► หนังสือทั้ง 3 เล่ม ได้ถูกนำมา
เรียบเรียงใหม่ และเพิ่มเนื้อหา
วาระขับเคลื่อนประเทศไทย
เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกหลังโควิด
เป็นหนังสือ

“โลกเปลี่ยน คนปรับ :
หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน”


 
         
  หนังสือเล่มที่สอง
"เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ในโลกหลังโควิด"

อธิบาย
โมเดลการเรียนรู้และการพัฒนาคน
ในโลกหลังโควิด

       
             
  หนังสือเล่มที่สาม
“สังคมของพวกเรา” ในโลกหลังโควิด

อธิบาย
สัญญาประชาคมใหม่
เพื่อสร้างสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน

       
             
             

 

รายการอ้างอิง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.  (2563).  ชุดหนังสือ 3 เล่ม.  สืบค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2563, จาก http://bit.ly/3bWJryB
ประชาชาติธุรกิจ.  (2563).  โลกเปลี่ยน คนปรับ : หลุดจากกับดัก..ขยับสู่ความยั่งยืน (e-book ฉบับสมบูรณ์).  สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2563, จาก 
              https://www.prachachat.net/education/news-468503