ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2564 | เวลา 10.19 น.  


 


การขอสอบย้อนหลัง ยื่นแบบฟอร์มคำร้องฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึง 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
“ แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตกรณีขาดสอบ 


               ตามที่ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดให้รายวิชาศึกษาทั่วไปมีการสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หากนิสิตมีเหตุจำเป็นไม่สามารถทำการสอบได้ตามที่กำหนดให้นิสิตปฏิบัติดังนี้

     


กรณีป่วย :
นิสิตแนบไฟล์หลักฐานใบรับรองแพทย์


กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :
นิสิตแนบไฟล์ใบรับรองแพทย์ หรือ ไฟล์ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 หรือ ไฟล์ผลตรวจ ATK หรือ ไฟล์หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

     


กรณีมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ : เช่น ปัญหาระบบสอบ
นิสิตแนบไฟล์หลักฐาน และให้ขึ้นอยู่ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนและการพิจารณาร่วมกันในรายวิชา ฯลฯ


กรณีฉีดวัคซีนโควิด 19  :
นิสิตแนบไฟล์รับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือ ไฟล์การนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือ ไฟล์หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

     

กรณีไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือ ไม่มีไฟล์หลักฐาน หรือ ไม่มีไฟล์ใบรับรองแพทย์  :
อาจารย์ผู้สอนจะพิจารณาให้เกรดเท่าคะแนนที่นิสิตมี

 
* ยื่นแบบฟอร์มพร้อมไฟล์หลักฐาน ได้ตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึง 13 ธันวาคม 2564
( จัดสอบรูปแบบออนไลน์วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น. และเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละรายวิชา )


 


รายละเอียดเพิ่มเติม
1) วัน - เวลา จัดสอบรูปแบบออนไลน์ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น. และเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละรายวิชา

2) เมื่อครบกำหนดเวลา ฝ่ายบริการการศึกษา (สรุปรายชื่อเสนอรองวิชาการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป)
3) นิสิตติดตามประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบวันและเวลาได้จาก http://ilc.swu.ac.th  และ  
https://www.facebook.com/GenEDSWU
4) กรณีนิสิตต้องการติดต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไป ติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานรายวิชา [กรุณาคลิก]

 

เผยแพร่เนื้อหาเมื่อ 19 กันยายน 2564 | เวลา 22.55 น.