EN
 
 

ปรับปรุงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ล่าสุดเมื่อ วันที่ 07 กันยายน 2560 | เวลา 16.51 น.

 

ติดต่อผู้อำนวยการฯ
 
ปฏิทินสำนักฯ
 
จดหมายข่าวสำนักฯ
 
รายงานประจำปีฯ
  

ที่ตั้งคลีนิคสุขภาพ
 
ภายในหน่วยงาน
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
-ประกาศตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายวิชา มศว 141  มศว 151  และ มศว 371  >>ดูเพิ่มเติม  
-หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  >>ดูเพิ่มเติม  
-แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตกรณีขาดสอบในรายวิชาศึกษาทั่วไป  >>ดูเพิ่มเติม  
-นิสิตสามารถศึกษาเอกสาร-สื่อประกอบการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละรายวิชา โดยใช้ GAFE Mail ในการเข้าสู่ระบบ  >>ดูเพิ่มเติม  
<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>>
   
ประกาศมหาวิทยาลัย
-ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  >>ดูเพิ่มเติม  
-ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  >>ดูเพิ่มเติม  
<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>> 
   
ข่าวสารองค์กร
-แบบฟอร์มใหม่สำหรับการเบิกงานสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาล  >>ดูเพิ่มเติม  
-รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานประดิษฐ์ ชุดตรวจวัณโรค และวัณโรคดื้อยา (TB & MDR-TB test kits) นวัตกรรมใหม่เพื่อคนไทย ในการเข้าถึงสาธารณสุขไทย ในนิตยสาร Medical Focus ฉบับที่ 94 และถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ให้แก่บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559  >>ดูเพิ่มเติม  
-คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงาน เพื่อการลดใช้พลังงานในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ  >>ดูเพิ่มเติม  
-ขอเชิญบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรมแต่งผ้าไทยสืบสานภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 5: ผ้าไทย Friday  >>ดูเพิ่มเติม  
<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>> 
   
หนังสือแนะนำ
การศึกษาทั่วไป
เพื่อพัฒนามนุษย์
ศาสนธรรม ธรรมะ
คือ ธรรมชาติ
พุทธธรรม พุทธศาสนาปัญญาธรรม
       
วีดิทัศน์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
     
ประวัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เตาเผาถ่าน
กลั่นน้ำควันไม้: แบบกลั่นลำดับส่วน
Asean ศึกษา
รายวิชา มศว 251
  << คลิกเพื่ออ่านต่อ>>