2015-11-24 ประกาศมหาวิทยาลัยผลการประกวด คำคมสร้างสรรค์2015-11-24 ประกาศมหาวิทยาลัยผลการประกวดภาพถ่าย (จากมือถือ)2015-11-24 ประกาศมหาวิทยาลัยผลการประกวด ภาพถ่าย selfie2015-12-05วันพ่อแห่งชาติ-25582015-12-03ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา2015-12-11ผ้าไทย Friday2016-08-10 วันแแม่แห่งชาติ 2558

 

ติดต่อผู้อำนวยการ
 
ปฏิทินสำนักฯ
 
ศึกษาทั่วไป
 
ติดต่อคณาจารย์
 
ระบบจองห้องประชุม
 
เอกสารหลักสูตร
 
จดหมายข่าวสำนักฯ
 
คู่มือสำนักฯ
 
speexx
 
 
  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  -การเพิ่ม-ลด รายวิชาศึกษาทั่วไปในภาคการศึกษาที่ 2/2558  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิสอบย้อนหลังรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2558  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -เอกสารประกอบการเรียนภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
   และสิ่งแวดล้อม  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -เอกสารประกอบการเรียนภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -เอกสารประกอบการเรียนภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 251 มนุษย์กับสังคม
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -เอกสารประกอบการเรียนภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -เอกสารประกอบการเรียนภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -เอกสารประกอบการเรียนภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -เอกสารประกอบการเรียนภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -เอกสารประกอบการเรียนภาคการศึกษา 2/2558 รายวิชา มศว 366 จิตวิทยาสังคม
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 << คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัย
  -ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
  -ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 << คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
 
 
ข่าวสารองค์กร
  -ภาพกิจกรรมโครงการพิพิธทัศนา สู่นวัตกรรมการเรียนรู้ : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์" วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559
   เวลา 09.00 - 17.00 น.   ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ขอเชิญบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมโครงการพิพิธทัศนาสู่นวัตกรรมการเรียนรู้: นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
   วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร
   กรุงเทพฯ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
  -ประกาศสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
<< คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
 
 
หนังสือแนะนำ
การศึกษาทั่วไป
เพื่อพัฒนามนุษย์
ศาสนธรรม ธรรมะ
คือ ธรรมชาติ
พุทธธรรม พุทธศาสนาปัญญาธรรม
       
       
วีดิทัศน์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
     
     
Asean ศึกษา
รายวิชา มศว 251
ILC SWU OPEN HOUSE
ภาคเรียนที่ 1/2558
บรรยายพิเศษ
เรื่อง จิตอาสาเพื่อพัฒนามนุษย์
  << คลิกเพื่ออ่านต่อ >>  
     
     
วีดิทัศน์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสำนักฯ
     
 
งานสัมมนาอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2558 กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2557
<< คลิกเพื่ออ่านต่อ >>