โครงการพัฒนาหลักสูตร

โครงการพัฒนาหลักสูตร 3 เม.ย.55

                                                                    โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป
                                                                    สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว
                                                                    วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555
                                                                    หัวข้อ ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในอนาคต
                                                                    บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

                                                                     โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป
                                                                      สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว
                                                                      วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555
                                                                      หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในอนาคต
                                                                      บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล

                                                                      โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป
                                                                      สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว
                                                                      วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555
                                                                      หัวข้อ การเขียนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
                                                                      บรรยายโดย รศ.ดร.วิชัย  วงษ์ใหญ่,ดร.มารุต  พัฒผล