โครงการประหยัดพลังงานกิจกรรมผ้าไทย Friday

 

ติดต่อผู้อำนวยการ
 
ปฏิทินสำนักฯ
 
ศึกษาทั่วไป
 
ติดต่อคณาจารย์
 
ระบบจองห้องประชุม
 
เอกสารหลักสูตร
 
จดหมายข่าวสำนักฯ
 
คู่มือสำนักฯ
 
speexx
 
 
  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 -แจ้งตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2558 รายวิชา มศว 141 และ รายวิชา มศว 142 
 << คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัย
  -ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
  -ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 << คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
 
 
ข่าวสารองค์กร
  -ภาพกิจกรรมโครงการประหยัดพลังงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 
  -ภาพกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)
  -โครงการสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย
  -โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
<< คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
 
 
หนังสือแนะนำ
การศึกษาทั่วไป
เพื่อพัฒนามนุษย์
ศาสนธรรม ธรรมะ
คือ ธรรมชาติ
พุทธธรรม พุทธศาสนาปัญญาธรรม
       
       
วีดิทัศน์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
     
     
     
อบรมเตรียมความพร้อม
สำหรับอาจารย์ มศว 151
อบรม Active learning และ PBL บรรยายพิเศษ มศว 251
การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานฯ
     
     
การใช้สื่อ Thai PBS เพื่อการเรียนรู้
ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว
 
     
     
วีดิทัศน์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสำนักฯ
     
     
งานสัมมนาอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2558 กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2557