2016-02-16-สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์สำนักฯ2016-06-09ในหลวงครองราชครบ70ปี-25592016-08-12_วันแแม่แห่งชาติ2559

 

ติดต่อผู้อำนวยการฯ
 

  

ปฏิทินสำนักฯ
 
จดหมายข่าวสำนักฯ
 
รายงานประจำปีฯ
  

Social Network
 
Online Learning
  

ภายในหน่วยงาน
  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
-นิสิตสามารถศึกษาเอกสาร-สื่อประกอบการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 ได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละรายวิชา โดยใช้ GAFE Mail ในการเข้าสู่ระบบ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
-นิสิตเพิ่ม ลด ย้ายกลุ่มผู้เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในภาคเรียนที่ 1/2559 ได้ตั้งแต่วันนี้
 จนถึงวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>> 
 
ประกาศมหาวิทยาลัย
  -ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ
   ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  -ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>> 
 
ข่าวสารองค์กร
 -ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  การทบทวนแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และการพัฒนาเกณฑ์ประเมินภาระงาน
  สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 1 - 2 สิงหาคม 2559
  ณ ห้องประชุมสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ILC 2  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ที่ประสานมิตร)
  และ 9 - 11 สิงหาคม 2559  ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>>  
 
หนังสือแนะนำ
การศึกษาทั่วไป
เพื่อพัฒนามนุษย์
ศาสนธรรม ธรรมะ
คือ ธรรมชาติ
พุทธธรรม พุทธศาสนาปัญญาธรรม
       
วีดิทัศน์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
     
สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
Asean ศึกษา
รายวิชา มศว 251
ILC SWU OPEN HOUSE
ภาคเรียนที่ 1/2558
  << คลิกเพื่ออ่านต่อ>>   
     
วีดิทัศน์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสำนักฯ
     
 
งานสัมมนาอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2558 กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2557
<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>>  
 
 

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ตั้งอยู่ที่ประสานมิตร)
อาคารเรียนรวม หลวงสวัสดิศาสตรพุทธิ (Learning Tower)
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 15452
โทรสาร 0 2204 2709


ปรับปรุงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 | เวลา 16.15 น.

Hit Counter
จำนวนผู้เข้าชม