วีดิทัศน์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
     
SWU 151 การพัฒนาบัณฑิตหรือมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประวัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูป
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
     
สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
Asean ศึกษา
รายวิชา มศว 251
ILC SWU OPEN HOUSE
ภาคเรียนที่ 1/2558
     
บรรยายพิเศษ
เรื่อง จิตอาสาเพื่อพัฒนามนุษย์
อบรมเตรียมความพร้อม
สำหรับอาจารย์ มศว 151
อบรม Active learning และ PBL
     
 
บรรยายพิเศษ มศว 251
การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานฯ
การใช้สื่อ Thai PBS เพื่อการเรียนรู้
ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว