ทุนวิจัยของคณาจารย์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2558

ลำดับที่ ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน แหล่งทุน ระยะเวลา สถานะ
การดำเนินงาน
1 ดร.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล การศึกษากระบวนการไพโรไลซิสและแบบจำลองทางจลนพลศาสตร์ของวัสดุเหลือใช้ในชุมชน เงินรายได้ มศว 2558 ต.ค. 2557 ถึง
ก.ย. 2558
เสร็จสมบูรณ์
2 ดร.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย การศึกษากระบวนการไพโรไลซิสและแบบจำลองทางจลนพลศาสตร์ของวัสดุเหลือใช้ในชุมชน เงินรายได้ มศว 2558 ต.ค. 2557 ถึง
ก.ย. 2558
เสร็จสมบูรณ์
3 ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การพัฒนาการตรวจจับเชื้อ Pineapple Mealybug Wilt associated Virus โดยใช้เทคนิคแลมป์ร่วมกับ colorimetric biosensor ในการผลิตสับปะรดปลอดโรค เงินรายได้ มศว 2558 ต.ค. 2557 ถึง
ก.ย. 2558
เสร็จสมบูรณ์
4 ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา การศึกษาอัตลักษณ์ของนิสิตด้านเปี่ยมจิตสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เงินรายได้ มศว 2558 ต.ค. 2557 ถึง
ก.ย. 2558
เสร็จสมบูรณ์
5 อาจารย์นันทน์ธร บรรจงปรุ การพัฒนาคลังทรัพยากรการเรียนรู้ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาทักษะการรู้สารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เงินรายได้ มศว 2558 ต.ค. 2557 ถึง
ก.ย. 2558
เสร็จสมบูรณ์
6 อาจารย์รัตติยา พาณิชย์กุล มีบุศย์ การพัฒนาคลังทรัพยากรการเรียนรู้ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาทักษะการรู้สารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เงินรายได้ มศว 2558 ต.ค. 2557 ถึง
ก.ย. 2558
เสร็จสมบูรณ์
7 อาจารย์วัชรพงศ์ แสงอ่อน การพัฒนาคลังทรัพยากรการเรียนรู้ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาทักษะการรู้สารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เงินรายได้ มศว 2558 ต.ค. 2557 ถึง
ก.ย. 2558
เสร็จสมบูรณ์
8 ดร.สุพัตรา อารีกิจ การศึกษาคุณสมบัติของยีนที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสที่แยกได้จากจุลินทรีย์ทนร้อนในสิ่งแวดล้อม เงินรายได้ มศว 2558 ต.ค. 2557 ถึง
ก.ย. 2558
เสร็จสมบูรณ์
9 อาจารย์วรสรณ์ เนตรทิพย์ องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นผู้นำทีมของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เงินรายได้ มศว 2558 พ.ย. 2557 ถึง
ต.ค. 2558
เสร็จสมบูรณ์
10 ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์ทางไฟฟ้าเคมีร่วมกับเทคนิคแลมป์ เพื่อการตรวจเชื้อวัณโรค งบประมาณแผ่นดิน 2558 พ.ย. 2557 ถึง
ต.ค. 2558
เสร็จสมบูรณ์
11 ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบวัดความขุ่นเพื่อใช้ในการตรวจสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทย งบประมาณแผ่นดิน 2558 พ.ย. 2557 ถึง
ต.ค. 2558
เสร็จสมบูรณ์
12 ดร.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล การศึกษาการผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากกากไขมันและกากชา งบประมาณแผ่นดิน 2558 พ.ย. 2557 ถึง
ต.ค. 2558
เสร็จสมบูรณ์
13 ดร.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย การศึกษาการผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากกากไขมันและกากชา งบประมาณแผ่นดิน 2558 พ.ย. 2557 ถึง
ต.ค. 2558
เสร็จสมบูรณ์
14 ดร.สุพัตรา อารีกิจ ชุดตรวจสอบอย่างง่ายในการตรวจเชื้อไวรัสโรคหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ด้วยดีเอ็นเอเซนเซอร์แบบแถบ งบประมาณแผ่นดิน 2558 (ส่วนเพิ่มเติม สกอ.) HERP-NRU มี.ค. 2558 ถึง
ก.พ. 2559
เสร็จสมบูรณ์
15 ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การจัดการมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลางเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน งบประมาณแผ่นดิน 2558 ธ.ค. 2557 ถึง
พ.ย. 2558
เสร็จสมบูรณ์

 

 

ทุนวิจัยของคณาจารย์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2557

ลำดับที่ ผู้วิจัย/ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน แหล่งทุน ระยะเวลา สถานะ
การดำเนินงาน
1 ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การประเมินการใช้ตัวตรวจจับดีเอ็นเอที่ติดอนุภาคทองคำนาโนร่วมกับเทคนิคแลมป์เพื่อการตรวจหาเชื้อวัณโรค งบประมาณแผ่นดิน 2557 ม.ค. - ธ.ค.
2557
เสร็จสมบูรณ์
2 ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบตัวตรวจจับที่ติดฉลากด้วยอนุภาคทองคำเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบี งบประมาณแผ่นดิน 2557 ม.ค. - ธ.ค.
2557
เสร็จสมบูรณ์
3 ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบตัวตรวจจับที่ติดฉลากด้วยอนุภาคทองคำเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคไวรัสไข้เลือดออก งบประมาณแผ่นดิน 2557 
(เงินรายได้ มศว)
ม.ค. - ธ.ค.
2557
เสร็จสมบูรณ์
4 ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว การศึกษาอิทธิพลของการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองจากครอบครัวสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และจิตลักษณะ ที่ส่งผลต่อความโน้มเอียงในความเป็นพลเมือง และพฤติกรรมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี งบประมาณแผ่นดิน 2557 ม.ค. - ธ.ค.
2557
กำลังดำเนินการ
5 ดร.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล
และ ดร.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
การศึกษาการอัดขึ้นรูปแท่งเชื้อเพลิงจากกากกาแฟและกากชา เงินรายได้ มศว 2557 ม.ค. - ธ.ค.
2557
เสร็จสมบูรณ์
6 ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การพัฒนาเทคนิค loop-mediated isothermal amplification ร่วมกับ dipstick biosensor สำหรับตรวจเชื้อ Brugia malayi เงินรายได้ มศว 2557 ม.ค. - ธ.ค.
2557
เสร็จสมบูรณ์
7 ดร.สุพัตรา อารีกิจ การพัฒนาชุดตรวจสอบเชื้อไวรัสไข้หวัดสุกรสายพันธุ์ European ด้วยดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบ เงินรายได้ มศว 2557 ม.ค. - ธ.ค.
2557
กำลังดำเนินการ
8 อาจารย์สุเมษย์ หนกหลัง การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการบำบัดที่มีต่อความสุขของผู้สูงอายุ สำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 2557
มี.ค. - พ.ย.
2557
กำลังดำเนินการ
9 ดร.กาญจนา ต้นโพธิ์ การศึกษาสำนวนไทยในบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์รายวัน เงินรายได้สำนัก 2557 มี.ค. 2557 ถึง
ก.พ. 2558
กำลังดำเนินการ
10 ดร.ชนัตถ์ พูนเดช การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร เป้าหมายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การรับรู้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องเรียน วิธีการเรียนรู้ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เงินรายได้สำนัก 2557 มี.ค. 2557 ถึง
ก.พ. 2558
เสร็จสมบูรณ์
11 ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ เพื่อการตรวจจับและเฝ้าระวัง เชื้อ Pineapple Mealybug Wilt Associated Virus ในการผลิตสับปะรดปลอดโรค สวก 2557* พ.ค. 2557 ถึง
พ.ค. 2558
กำลังดำเนินการ
12 ดร.ธงชัย แก้วพินิจ การทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจเชื้อวัณโรค และเชื้อวัณโรคดื้อยาสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิคแลมป์ร่วมกับเครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา วช. 2557* มิ.ย. 2557 ถึง
ธ.ค. 2558
กำลังดำเนินการ
13 ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม การผลิตกระแสไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพที่เลี้ยงเชื้อราขาวในขั้วคาโทด และจุลินทรีย์อีเอ็มชนิดสารเร่ง พด.2 ของประเทศไทยในขั้วอาโนด สกว Matching - Fund
2557 - 2559*
มิ.ย. 2557 ถึง
มิ.ย. 2559
กำลังดำเนินการ
14 อาจารย์อาจารีย์ ช่างประดับ 
อาจารย์รัตติยา พาณิชย์กุล มีบุศย์ 
และ ดร.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
การพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolios) ในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เงินรายได้สำนัก 2557 ส.ค. 2557 ถึง
ก.ค. 2558
กำลังดำเนินการ
15 อาจารย์วรสรณ์ เนตรทิพย์ 
และ นางสาวสุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย
การศึกษาองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เงินรายได้สำนัก 2557 ส.ค. 2557 ถึง
ก.ค. 2558
กำลังดำเนินการ
16 อาจารย์นันทน์ธร บรรจงปรุ
ดร.ขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง
และ ดร.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เงินรายได้สำนัก 2557 ส.ค. 2557 ถึง
ก.ค. 2558
กำลังดำเนินการ

 

*หมายเหตุ :                    
สวก หมายถึง ทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร                       
วช. หมายถึง ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                      
สกว Matching - Fund หมายถึง ทุนร่วมสนับสนุนการวิจัย Matching - Fund กับแหล่งทุนภายนอก จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย