ความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติตนเป็น คนดี

ทำให้สังคมและบ้านเมืองเกิดความสุจริต

พบกับคำตอบได้ที่ e-Book สุจริตชนเพื่อเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต
 


รายการอ้างอิง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต. (2565). สุจริตชนเพื่อเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต.
            กรุงเทพฯ: สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. จาก https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/
            download/usergroup_printing/sujaritchon%2065/mobile/index.html#p=5

 

 

เผยแพร่เนื้อหาเมื่อวันที่ 18 เษายน พ.ศ. 2565 | เวลา 13.09 น.