EN

ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 | เวลา 14.06 น.

โปรดอ่านคำชี้แจง!

ใช้ GAFE Mail ในการเข้าสู่ระบบเท่านั้น


กรณี นิสิตต้องการติดต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานรายวิชา [กรุณาคลิก]
 ปีการศึกษา 2560
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2552

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 142 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 142  วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)  
  (Science for Life Quality Development and Environment)   เปิดสอนภาคเรียนที่ 1  
   

ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษาระบบนิเวศวิทยาเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล รวมทั้งศึกษาผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสุขอย่างยั่งยืน

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2552  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี]

 

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 251 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 251  มนุษย์กับสังคม 3(2-2-5)  
  (Man and Society) เปิดสอนภาคเรียนที่ 1  
   

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ และนำความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสังคม มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์ มีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสันติ ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2552  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์]

 

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 252 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 252  สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)  
  (Aesthetics for Life) เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 (องครักษ์)  
   

ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มีต่อการดำรงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ สื่อและประสบการณ์ที่หลากหลาย

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2552  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์]

 

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 351 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 351  การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5)  
  (Personality Development) เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 และ 2  (ประสานมิตร และ องครักษ์)  
   

ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก  ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2552  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์]

 

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 353 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 353  มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5)  
  (Man, Reasoning and Ethics) เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 และ 2  (ประสานมิตร และ องครักษ์)  
   

ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้อื่น และบริบทที่เกี่ยวข้อง ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2552  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์]

 

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 364 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 364  เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์ 3(2-2-5)  
  (Economy in Globalization) เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 และ 2  (ประสานมิตร)  
   

ศึกษาพื้นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2552  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์]

 

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 365 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 365  หลักการจัดการสมัยใหม่ 3(2-2-5)  
  (Principles of Modern Management) เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 และ 2  (ประสานมิตร และ องครักษ์)  
   

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรขององค์กร ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มในการจัดการสมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมที่ก้าวหน้าและสันติสุข

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2552  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์]

 

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 366 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 366  จิตวิทยาสังคม 3(2-2-5)  
  (Social Psychology) เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 และ 2  (ประสานมิตร)  
   

ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่างๆทางสังคมที่ทำให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ โครงสร้างทางสังคมกระบวนการต่างๆ ทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2552  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์]

 

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 371 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 371  ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5)  
  (Creativity, Innovation and Technology) เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 และ 2  (ประสานมิตร)  
   

ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่างๆ การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และ สื่อที่หลากหลาย

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2552  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์]

 

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 251 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 374  สัมมาชีพชุมชน 3(2-2-5)  
  (Ethical Careers for Community) เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 และ 2  (ประสานมิตร)  
   

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้างสัมมาชีพที่เข้มแข็ง ปลูกฝัง สร้างสำนึก และสร้างความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2552  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์]

 

AmazingCounters.com

จำนวนผู้เข้าชม