แบบประเมิน ILC 001-003 รายวิชาศึกษาทั่วไป
สำหรับนิสิตเรียนที่ มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์
..........................................................................

คำชี้แจง
          1. แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
                    - ตอนที่ 1 แบบประเมิน ILC 001 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                    - ตอนที่ 2 แบบประเมิน ILC 002 อาจารย์
                    - ตอนที่ 3 แบบประเมิน ILC 003 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
          2. แบบประเมินมีจำนวน 23 ข้อ ให้นิสิตตอบทุกข้อเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยเลือกระดับคะแนนที่ตรงกับข้อเท็จจริงมากที่สุด
 

** แบบประเมิน รองรับอุปกรณ์ และ smart-Phone ที่ใช้สัญญาณ Wi-Fi ของ มศว (เช่น WiSE@true WiSE-PSM WiSE-ONK) เท่านั้น
                เพิ่มเติม: แบบประเมินนี้ จัดทำโดยสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลการตอบแบบประเมินของนิสิตจะถูกปกปิดเป็นความลับ และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผลการเรียนของนิสิต 

วีดิทัศน์สาธิตขั้นตอนการทำแบบประเมิน ILC 001-003 รายวิชาศึกษาทั่วไป